کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم ها : 59

فیلم جلسه 1 - فصل اول هندسه دهم: ترسیم های هندسی و استدلال (قسمت دوم)، ترسیم های هندسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 590، 592، 594، 596، 598، 600، 602، 604، 606، 608 و 610 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 2 - هندسه پایه (قسمت دوم)، نقاط همرسی در مثلث

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 612، 614، 616، 618، 620، 622، 624 و 626 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 2 -

فیلم جلسه 3 - فصل اول: هندسه پایه (قسمت سوم)، نامساوی ها در مثلث

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 628، 630، 632، 634، 636، 638، 642، 640 و 644 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه

فیلم جلسه 4 - فصل اول: هندسه پایه (قسمت چهارم)، نامساوی ها در مثلث (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 646، 648، 650، 652، 654 و 656  کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 4 - فصل اول:

فیلم جلسه 5 - فصل اول: هندسه پایه (قسمت پنجم)، نامساوی ها در مثلث، مثال نقض، برهان خلف، قضیه دوشرطی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 658، 660، 662، 664، 666، 668، 670، 672و 674 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه

فیلم جلسه 6 - فصل اول: هندسه پایه (قسمت ششم)، نامساوی ها در مثلث، مثال نقض، برهان خلف، قضیه دوشرطی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 675، 673، 671، 669، 667، 665، 663، 661، 659، 657، 655و 653 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامی

فیلم جلسه 7 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت اول)درس اول:نسبت و تناسب در هندسه(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 676، 678، 680، 682، 684، 685، 687و 688 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 7 -

فیلم جلسه 8 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن(قسمت دوم)درس اول:نسبت و تناسب در هندسه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 684، 688، 690، 692، 694، 695و 696 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 8 - فصل د

فیلم جلسه 9 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس اول: نسبت و تناسب در هندسه (قسمت سوم)، درس دوم: قضیۀ تالس (قسمت اول) حل تست های 698، 697، 700، 702، 704، 706، 708، 710و 712 ک

فیلم جلسه 10 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت چهارم)، درس دوم: قضیۀ تالس (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 714، 716، 717، 718، 720و 722 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 10 - فصل دوم ه

فیلم جلسه 11 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس دوم: قضیۀ تالس (قسمت سوم)، درس سوم: تشابه مثلث ها (قسمت اول) حل تست های 724، 726، 728، 730، 732، 736و 738 کلاس هندسه کامل کنک

فیلم جلسه 12 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت ششم)، درس سوم: تشابه مثلث ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 738، 740، 742، 744و 746 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 12 - فصل دوم هندسه

فیلم جلسه 13 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت هفتم)، درس سوم: تشابه مثلث ها (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 748، 750، 752، 754، 756و 758 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 13 - فصل دوم ه

فیلم جلسه 14 - فصل اول هندسه(3): ماتریس و کاربردها (قسمت اول)، ماتریس و اعمال روی ماتریس ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2و 4 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 14 - فصل اول هندسه(3): ماتریس و کاربرد

فیلم جلسه 15 - ماتریس و کاربردها (قسمت دوم)، ماتریس و اعمال روی ماتریس ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 3، 6، 8، 10، 11، 12، 14، 16، 18، 20و 22 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 15 -

فیلم جلسه 16 - ماتریس و کاربردها (قسمت سوم)، ماتریس و اعمال روی ماتریس ها (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 24، 26، 28، 30، 32، 34، 36، 38، 40و 42 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 16 -

فیلم جلسه 17 - ماتریس و کاربردها (قسمت چهارم)، ماتریس و اعمال روی ماتریس ها (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 17 - ماتریس و کاربردها (قسمت چهارم)، ماتریس و اعمال ر

فیلم جلسه 18 - ماتریس و کاربردها (قسمت پنجم)، وارون و دترمینان ماتریس دو در دو (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 18 - ماتریس و کاربردها (قسمت پنجم)، وارون و دترمینان

فیلم جلسه 19 - ماتریس و کاربردها (قسمت ششم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 19 - ماتریس و کاربردها (قسمت ششم)، وارون ماتریس و دتر

فیلم جلسه 20 - ماتریس و کاربردها (قسمت هفتم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 20 - ماتریس و کاربردها (قسمت هفتم)، وارون ماتریس و دت

فیلم جلسه 21 - ماتریس و کاربردها (قسمت هشتم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 72، 74، 75، 76، 78، 80، 82، 83و 84 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 21 - مات

فیلم جلسه 22 - ماتریس و کاربردها (قسمت نهم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 86، 88، 90، 92، 94، 96، 98، 100، 102، 104و 106 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جل

فیلم جلسه 23 - ماتریس و کاربردها (قسمت دهم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 حل تست های 108، 110، 112، 114و 113 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 23 - ماتریس و کارب

فیلم جلسه 24 - ماتریس و کاربردها (قسمت یازدهم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت ششم)، حل آزمون گزینه دو19 مهر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 116، 118، 120، 122، 124، 126، 128، 130، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130و 131 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی

فیلم جلسه 25 - ماتریس و کاربردها (قسمت دوازدهم)، دستگاه دو معادله دو مجهول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 132، 134، 133، 131، 129، 127و 125 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 25 - ماتر

فیلم جلسه 26 - ماتریس و کاربردها (قسمت سیزدهم)، دترمینان، وارون، دستگاه دو معادله دو مجهول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12و 13 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 26

فیلم جلسه 27 - ماتریس و کاربردها (قسمت چهاردهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ماتریس و کاربردها (قسمت چهاردهم)، تحلیل آزمون گزینه دو 10 آبان، دترمینان، وارون، دستگاه دو معادله دو مجهول (قسمت سوم) حل تست های 

فیلم جلسه 28 - ماتریس و کاربردها (قسمت پانزدهم)، وارون

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 111، 112، 110، 109، 107، 105، 103، 101، 99، 97، 95، 93، 91، 89، 87و 125 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1

فیلم جلسه 29 - چندضلعی ها (قسمت اول)، چندضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 832، 834، 836، 838، 840و 842 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 29 - چندضلعی ه

فیلم جلسه 30 - چندضلعی ها (قسمت دوم)، چندضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 844، 846، 848، 850، 852، 854، 856، 858، 860، 862، 864و 866 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامی

فیلم جلسه 31 - چندضلعی ها (قسمت سوم)، چندضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 868، 870، 872، 874، 876، 878و 880 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 31 - چندض

فیلم جلسه 32 - چندضلعی ها (قسمت چهارم)، چندضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 882، 884، 886، 888، 889، 890، 891و 892 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 32 -

فیلم جلسه 33 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت اول)، آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 140، 142، 144، 146و 147 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 33 - آشنایی با مقاط

فیلم جلسه 34 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154و 155 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 34 -

فیلم جلسه 35 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 152، 153، 154، 155، 156، 157، 158، 159، 160، 161و 162 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 36 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 173، 174، 175، 176، 177و 178 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 37 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)، دایره (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 184، 186، 185، 188، 190، 192، 194، 196و 198 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه

فیلم جلسه 38 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت ششم)، دایره (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 200، 202، 204، 206، 208، 210، 212، 213، 214و 216 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم

فیلم جلسه 39 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)، بیضی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 284، 286، 287، 288، 289، 290 و 292. کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 39 - آش

فیلم جلسه 40 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)، بیضی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 293، 294، 296، 298، 299، 300، 301 و 303 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 40 -

فیلم جلسه 41 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت نهم)، بیضی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 290، 291، 295، 296، 297، 298، 299، 301، 303 و 305. کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیل

فیلم جلسه 42 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت دهم)، بیضی (قسمت چهارم)، سهمی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 306، 307، 308، 309، 310، 312 و 314. کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 42 - آش

فیلم جلسه 43 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت یازدهم)، سهمی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 311، 313، 315، 316، 317، 314، 318، 320، 322، 321 و 323. کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاد

فیلم جلسه 44 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت دوازدهم)، سهمی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 336، 343، 347، 349، 351، 327، 324 و 326. کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 44

فیلم جلسه 45 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت سیزدهم)، سهمی (قسمت چهارم)، حل آزمون کلاسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 328، 330، 332، 334 و 338.حل آزمون کلاسی: (سؤال های 1 الی 12). کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا ش

فیلم جلسه 46 - بردارها (قسمت اول)، معرفی فضای ℝ2 و ℝ3 (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درسنامه و حل تست های 353، 354، 356، 357، 358، 359، 360 و 362. کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیل

فیلم جلسه 47 - بردارها (قسمت دوم)، معرفی فضای ℝ2 و ℝ3 (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 364، 365، 366، 367، 368، 369، 370، 372، 374، 376، 378، 380، 382، 384 و 386. کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (

فیلم جلسه 48 - دایره (قسمت اول)، مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1141، 1142، 1143، 1144، 1146، 1148، 1150، 1152 و 1154. کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 49 - دایره (قسمت دوم)، مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1156، 1157، 1158، 1160، 1162، 1164، 1166، 1168 و 1170. کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 50 - دایره (قسمت سوم)، مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1172، 1173، 1174، 1176، 1178، 1180، 1182، 1184، 1186 و 1188. کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شا

فیلم جلسه 51 - دایره (قسمت چهارم)، مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1190، 1192، 1194، 1196، 1198، 1200، 1202، 1204 و 1206. کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 52 - دایره (قسمت پنجم)، رابطه های طولی در دایره (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1208، 1209، 1210، 1212، 1214، 1216، 1218، 1220 و 1222. کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 53 - دایره (قسمت ششم)، رابطه های طولی در دایره (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1224، 1226، 1228، 1230، 1232، 1234، 1236، 1238، 1240، 1242 و 1244. کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398)

فیلم جلسه 54 - بردارها (قسمت سوم)، بردارها در ℝ2 و ℝ3 (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 390، 391، 392، 394، 396، 398، 400 و 402. کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 54

فیلم جلسه 55 - بردارها (قسمت چهارم)، بردارها در ℝ2 و ℝ3 (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 404، 406، 408، 410، 412، 414، 416، 418، 420، 421، 422، 423، 424، 426، 428، 430 و 432. کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموز

فیلم جلسه 56 - بردارها (قسمت پنجم)، بردارها در ℝ2 و ℝ3 (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 434، 435، 436، 437، 438، 439، 440، 442، 444 و 445. کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیل

فیلم جلسه 57 - بردارها (قسمت ششم)، ضرب داخلی دو بردار (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 447، 448، 449، 450، 452، 454، 456، 458، 460 و 462. کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیل

فیلم جلسه 58 - امتحان نهایی خرداد 99 خارج از کشور

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل امتحان نهایی خارج از کشور سال 99 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 58 - امتحان نهایی

فیلم جلسه 59 - رفع اشکال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رفع اشکال آنلاین کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 59 - رفع اشکال