کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم ها : 38
فیلم جلسه 1 - فصل اول هندسه دهم: ترسیم های هندسی و استدلال (قسمت دوم)، ترسیم های هندسی

فیلم جلسه 1 - فصل اول هندسه دهم: ترسیم های هندسی و استدلال (قسمت دوم)، ترسیم های هندسی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/30| آلاء
حل تست های 590، 592، 594، 596، 598، 600، 602، 604، 606، 608 و 610 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده...
فیلم جلسه 2 - هندسه پایه (قسمت دوم)، نقاط همرسی در مثلث

فیلم جلسه 2 - هندسه پایه (قسمت دوم)، نقاط همرسی در مثلث

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/30| آلاء
حل تست های 612، 614، 616، 618، 620، 622، 624 و 626 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 2 - ...
فیلم جلسه 3 - فصل اول: هندسه پایه (قسمت سوم)، نامساوی ها در مثلث

فیلم جلسه 3 - فصل اول: هندسه پایه (قسمت سوم)، نامساوی ها در مثلث

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/30| آلاء
حل تست های 628، 630، 632، 634، 636، 638، 642، 640 و 644 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه...
فیلم جلسه 4 - فصل اول: هندسه پایه (قسمت چهارم)، نامساوی ها در مثلث (قسمت دوم)

فیلم جلسه 4 - فصل اول: هندسه پایه (قسمت چهارم)، نامساوی ها در مثلث (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/30| آلاء
حل تست های 646، 648، 650، 652، 654 و 656  کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 4 - فصل اول:...
فیلم جلسه 5 - فصل اول: هندسه پایه (قسمت پنجم)، نامساوی ها در مثلث، مثال نقض، برهان خلف، قضیه دوشرطی (قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - فصل اول: هندسه پایه (قسمت پنجم)، نامساوی ها در مثلث، مثال نقض، برهان خلف، قضیه دوشرطی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/30| آلاء
حل تست های 658، 660، 662، 664، 666، 668، 670، 672و 674 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه ...
فیلم جلسه 6 - فصل اول: هندسه پایه (قسمت ششم)، نامساوی ها در مثلث، مثال نقض، برهان خلف، قضیه دوشرطی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول: هندسه پایه (قسمت ششم)، نامساوی ها در مثلث، مثال نقض، برهان خلف، قضیه دوشرطی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 675، 673، 671، 669، 667، 665، 663، 661، 659، 657، 655و 653 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامی...
فیلم جلسه 7 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت اول)درس اول:نسبت و تناسب در هندسه(قسمت اول)

فیلم جلسه 7 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت اول)درس اول:نسبت و تناسب در هندسه(قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 676، 678، 680، 682، 684، 685، 687و 688 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 7 - ...
فیلم جلسه 8 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن(قسمت دوم)درس اول:نسبت و تناسب در هندسه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن(قسمت دوم)درس اول:نسبت و تناسب در هندسه (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 684، 688، 690، 692، 694، 695و 696 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 8 - فصل د...
فیلم جلسه 9 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 9 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
درس اول: نسبت و تناسب در هندسه (قسمت سوم)، درس دوم: قضیۀ تالس (قسمت اول) حل تست های 698، 697، 700، 702، 704، 706، 708، 710و 712 ...
فیلم جلسه 10 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت چهارم)، درس دوم: قضیۀ تالس (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت چهارم)، درس دوم: قضیۀ تالس (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 714، 716، 717، 718، 720و 722 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 10 - فصل دوم ه...
فیلم جلسه 11 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 11 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
درس دوم: قضیۀ تالس (قسمت سوم)، درس سوم: تشابه مثلث ها (قسمت اول) حل تست های 724، 726، 728، 730، 732، 736و 738 کلاس هندسه کامل کن...
فیلم جلسه 12 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت ششم)، درس سوم: تشابه مثلث ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 12 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت ششم)، درس سوم: تشابه مثلث ها (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 738، 740، 742، 744و 746 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 12 - فصل دوم هندسه ...
فیلم جلسه 13 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت هفتم)، درس سوم: تشابه مثلث ها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 13 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت هفتم)، درس سوم: تشابه مثلث ها (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 748، 750، 752، 754، 756و 758 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 13 - فصل دوم ه...
فیلم جلسه 14 - فصل اول هندسه(3): ماتریس و کاربردها (قسمت اول)، ماتریس و اعمال روی ماتریس ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 14 - فصل اول هندسه(3): ماتریس و کاربردها (قسمت اول)، ماتریس و اعمال روی ماتریس ها (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 2و 4 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 14 - فصل اول هندسه(3): ماتریس و کاربرد...
فیلم جلسه 15 - ماتریس و کاربردها (قسمت دوم)، ماتریس و اعمال روی ماتریس ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 15 - ماتریس و کاربردها (قسمت دوم)، ماتریس و اعمال روی ماتریس ها (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 3، 6، 8، 10، 11، 12، 14، 16، 18، 20و 22 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 15 -...
فیلم جلسه 16 - ماتریس و کاربردها (قسمت سوم)، ماتریس و اعمال روی ماتریس ها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 16 - ماتریس و کاربردها (قسمت سوم)، ماتریس و اعمال روی ماتریس ها (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 24، 26، 28، 30، 32، 34، 36، 38، 40و 42 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 16 - ...
فیلم جلسه 17 - ماتریس و کاربردها (قسمت چهارم)، ماتریس و اعمال روی ماتریس ها (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 17 - ماتریس و کاربردها (قسمت چهارم)، ماتریس و اعمال روی ماتریس ها (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 17 - ماتریس و کاربردها (قسمت چهارم)، ماتریس و اعمال ر...
فیلم جلسه 18 - ماتریس و کاربردها (قسمت پنجم)، وارون و دترمینان ماتریس دو در دو (قسمت اول)

فیلم جلسه 18 - ماتریس و کاربردها (قسمت پنجم)، وارون و دترمینان ماتریس دو در دو (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/28| آلاء
کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 18 - ماتریس و کاربردها (قسمت پنجم)، وارون و دترمینان ...
فیلم جلسه 19 - ماتریس و کاربردها (قسمت ششم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت اول)

فیلم جلسه 19 - ماتریس و کاربردها (قسمت ششم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/28| آلاء
کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 19 - ماتریس و کاربردها (قسمت ششم)، وارون ماتریس و دتر...
فیلم جلسه 20 - ماتریس و کاربردها (قسمت هفتم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 20 - ماتریس و کاربردها (قسمت هفتم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/28| آلاء
کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 20 - ماتریس و کاربردها (قسمت هفتم)، وارون ماتریس و دت...
فیلم جلسه 21 - ماتریس و کاربردها (قسمت هشتم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 21 - ماتریس و کاربردها (قسمت هشتم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 72، 74، 75، 76، 78، 80، 82، 83و 84 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 21 - مات...
فیلم جلسه 22 - ماتریس و کاربردها (قسمت نهم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 22 - ماتریس و کاربردها (قسمت نهم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 86، 88، 90، 92، 94، 96، 98، 100، 102، 104و 106 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جل...
فیلم جلسه 23 - ماتریس و کاربردها (قسمت دهم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 23 - ماتریس و کاربردها (قسمت دهم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
 حل تست های 108، 110، 112، 114و 113 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 23 - ماتریس و کارب...
فیلم جلسه 24 - ماتریس و کاربردها (قسمت یازدهم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت ششم)، حل آزمون گزینه دو19 مهر

فیلم جلسه 24 - ماتریس و کاربردها (قسمت یازدهم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت ششم)، حل آزمون گزینه دو19 مهر

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 116، 118، 120، 122، 124، 126، 128، 130، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130و 131 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی...
فیلم جلسه 25 - ماتریس و کاربردها (قسمت دوازدهم)، دستگاه دو معادله دو مجهول

فیلم جلسه 25 - ماتریس و کاربردها (قسمت دوازدهم)، دستگاه دو معادله دو مجهول

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 132، 134، 133، 131، 129، 127و 125 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 25 - ماتر...
فیلم جلسه 26 - ماتریس و کاربردها (قسمت سیزدهم)، دترمینان، وارون، دستگاه دو معادله دو مجهول

فیلم جلسه 26 - ماتریس و کاربردها (قسمت سیزدهم)، دترمینان، وارون، دستگاه دو معادله دو مجهول

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12و 13 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 26...
فیلم جلسه 27 - ماتریس و کاربردها (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 27 - ماتریس و کاربردها (قسمت چهاردهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
ماتریس و کاربردها (قسمت چهاردهم)، تحلیل آزمون گزینه دو 10 آبان، دترمینان، وارون، دستگاه دو معادله دو مجهول (قسمت سوم) حل تست های...
فیلم جلسه 28 - ماتریس و کاربردها (قسمت پانزدهم)، وارون

فیلم جلسه 28 - ماتریس و کاربردها (قسمت پانزدهم)، وارون

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 111، 112، 110، 109، 107، 105، 103، 101، 99، 97، 95، 93، 91، 89، 87و 125 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1...
فیلم جلسه 29 - چندضلعی ها (قسمت اول)، چندضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 29 - چندضلعی ها (قسمت اول)، چندضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 832، 834، 836، 838، 840و 842 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 29 - چندضلعی ه...
فیلم جلسه 30 - چندضلعی ها (قسمت دوم)، چندضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 30 - چندضلعی ها (قسمت دوم)، چندضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 844، 846، 848، 850، 852، 854، 856، 858، 860، 862، 864و 866 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامی...
فیلم جلسه 31 - چندضلعی ها (قسمت سوم)، چندضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 31 - چندضلعی ها (قسمت سوم)، چندضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 868، 870، 872، 874، 876، 878و 880 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 31 - چندض...
فیلم جلسه 32 - چندضلعی ها (قسمت چهارم)، چندضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 32 - چندضلعی ها (قسمت چهارم)، چندضلعی ها و ویژگی هایی از آن ها (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 882، 884، 886، 888، 889، 890، 891و 892 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 32 - ...
فیلم جلسه 33 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت اول)، آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 33 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت اول)، آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 140، 142، 144، 146و 147 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 33 - آشنایی با مقاط...
فیلم جلسه 34 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 34 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154و 155 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 34 - ...
فیلم جلسه 35 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 35 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 152، 153، 154، 155، 156، 157، 158، 159، 160، 161و 162 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده ...
فیلم جلسه 36 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 36 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، آشنایی با مقاطع مخروطی و مکان هندسی (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 173، 174، 175، 176، 177و 178 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید...
فیلم جلسه 37 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)، دایره (قسمت اول)

فیلم جلسه 37 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)، دایره (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 184، 186، 185، 188، 190، 192، 194، 196و 198 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه ...
فیلم جلسه 38 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت ششم)، دایره (قسمت دوم)

فیلم جلسه 38 - آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت ششم)، دایره (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست های 200، 202، 204، 206، 208، 210، 212، 213، 214و 216 کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم ...