فیلم جلسه 22 - ماتریس و کاربردها (قسمت نهم)، وارون ماتریس و دترمینان (قسمت چهارم)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

Loading
فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 9 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، ...

درس اول: نسبت و تناسب در هندسه (قسمت سوم)، درس دوم: قضیۀ تالس (قسمت اول)
فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 11 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، ...

درس دوم: قضیۀ تالس (قسمت سوم)، درس سوم: تشابه مثلث ها (قسمت اول)
ماتریس و کاربردها (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 27 - ماتریس و کاربردها (قسمت چهارد ...

ماتریس و کاربردها (قسمت چهاردهم)، تحلیل آزمون گزینه دو 10 آبان، دترمینان، وارون، دستگاه دو معادله دو ...