فیلم جلسه 27 - ماتریس و کاربردها (قسمت چهاردهم)

ماتریس و کاربردها (قسمت چهاردهم)، تحلیل آزمون گزینه دو 10 آبان، دترمینان، وارون، دستگاه دو معادله دو مجهول (قسمت سوم)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

Loading
فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 9 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، ...

درس اول: نسبت و تناسب در هندسه (قسمت سوم)، درس دوم: قضیۀ تالس (قسمت اول)
فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 11 - فصل دوم هندسه دهم: قضیۀ تالس، ...

درس دوم: قضیۀ تالس (قسمت سوم)، درس سوم: تشابه مثلث ها (قسمت اول)
ماتریس و کاربردها (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 27 - ماتریس و کاربردها (قسمت چهارد ...

ماتریس و کاربردها (قسمت چهاردهم)، تحلیل آزمون گزینه دو 10 آبان، دترمینان، وارون، دستگاه دو معادله دو ...