فیلم ها کلاس هندسه کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 27 - ماتریس و کاربردها (قسمت چهاردهم)

ماتریس و کاربردها (قسمت چهاردهم)، تحلیل آزمون گزینه دو 10 آبان، دترمینان، وارون، دستگاه دو معادله دو مجهول (قسمت سوم)

حل تست های 123، 124، 125، 126، 129، 127، 128، 129، 130، 131، 113، 114و 115