کلاس زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (94-1393) محمد پازوکی

فیلم ها : 58 | جزوه ها: 7
فیلم جلسه 1 - (20 دقیقه ششم کلاس) فصل اول زیست سال دوم دبیرستان

فیلم جلسه 1 - (20 دقیقه ششم کلاس) فصل اول زیست سال دوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
قسمت ششم (20 دقیقه):1)ادامه تدریس atp(آدنوزین تری فسفات) و نقش آن در سلول2)در این جل...
فیلم جلسه 1 - (20 دقیقه هفتم کلاس) فصل اول زیست سال دوم دبیرستان

فیلم جلسه 1 - (20 دقیقه هفتم کلاس) فصل اول زیست سال دوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
قسمت هفتم (17 دقیقه و35ثانیه):1)ادامه تدریس دی ساکاریدها2)هیدرولیز و سنتزآبدهی در دی ساکاریدها3)شروع تدریس پلی ساکاریدها(نشاسته-گ...
فیلم جلسه 1 - فصل اول زیست سال دوم دبیرستان

فیلم جلسه 1 - فصل اول زیست سال دوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
قسمت اول (20 دقیقه):در این جلسه به موارد زیر پرداخته شد:1) بررسی 5 فرمانرو جانداران2)پروکاریوت و یوکاریوت3)تک سلولی و پرسلولی4)ان...
فیلم جلسه 1 - (20 دقیقه دوم کلاس) فصل اول زیست سال دوم دبیرستان

فیلم جلسه 1 - (20 دقیقه دوم کلاس) فصل اول زیست سال دوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
قسمت دوم(20 دقیقه):1)بررسی مفصل لیپید ها و چربی ها2)اسید های چرب سیر شده وسیر نشده به طور مفصل بررسی شدند3)فسفو لیپیدها کلاس زیست...
فیلم جلسه 1 - (20 دقیقه سوم کلاس) فصل اول زیست سال دوم دبیرستان

فیلم جلسه 1 - (20 دقیقه سوم کلاس) فصل اول زیست سال دوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
قسمت سوم(20 دقیقه):1)ادامه تدریس لیپیدها2)بررسی ساختار غشای سلولی3)موم وکلسترول کلاس زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (94-1393...
فیلم جلسه 1 - (20 دقیقه چهارم کلاس) فصل اول زیست سال دوم دبیرستان

فیلم جلسه 1 - (20 دقیقه چهارم کلاس) فصل اول زیست سال دوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
قسمت چهارم(20 دقیقه):1)اتمام تدریس لیپیدها2)شروع تدریس کربوهیدرات ها3)همچنین...
فیلم جلسه 1 - (20 دقیقه پنجم کلاس) فصل اول زیست سال دوم دبیرستان

فیلم جلسه 1 - (20 دقیقه پنجم کلاس) فصل اول زیست سال دوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
قسمت پنجم(20 دقیقه):1)انواع کربوهیدارتها2)مونوساکاریدها3)ریبوز و دئوکسی ریبوز و نقش آنها در ساختار نوکلوتیدها و نوکلئیک اسیدها4)ب...
فیلم جلسه 2 - ادامه فصل اول زیست سال دوم دبیرستان

فیلم جلسه 2 - ادامه فصل اول زیست سال دوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
جلسه 2(50 دقیقه و15ثانیه):1)سلولز(نقش -ویژگی های ساختاری)2)کیتین(ساختار آن در کتاب ...
فیلم جلسه 3 - ادامه تدریس پروتئین ها

فیلم جلسه 3 - ادامه تدریس پروتئین ها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
جلسه 3(مدت زمان 35;17;02):1)ادامه تدریس پروتئین ها(ساختاری-منقبض شونده-ذخیره ای-دفاعی-انتقال دهنده-نشانه ای-آنزیم ها)2) ساختار رش...
فیلم جلسه 4 - ادامه ی فصل دوم زیست سال دوم دبیرستان

فیلم جلسه 4 - ادامه ی فصل دوم زیست سال دوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
جلسه 4 (مدت زمان 03;00;01):1)پروکاریوت ها و یوکاریوت ها2)توضیح مفصل باکتریها وترکیب ...
فیلم جلسه 5 - فصل اول زیست سال چهارم دبیرستان (پروتئین سازی)

فیلم جلسه 5 - فصل اول زیست سال چهارم دبیرستان (پروتئین سازی)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
جلسه 5(مدت زمان 09;10;2):- تا دقیقه 33 پرسش و پاسخ میباشد.1)شروع فصل اول زیست سال چهار...
فیلم جلسه 6 - ادامه ی فصل اول زیست سال چهارم دبیرستان

فیلم جلسه 6 - ادامه ی فصل اول زیست سال چهارم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
جلسه6(مدت زمان 11;08;01):1)ادامه فصل اول سال چهارم(پروتیین سازی)2)Rna و انواع آن3)رونویسی4)ساختار پرمانند- در این جلسه صفحات 8 ال...
فیلم جلسه 7 - ادامه ی فصل اول سال چهارم دبیرستان (پروتیین سازی)

فیلم جلسه 7 - ادامه ی فصل اول سال چهارم دبیرستان (پروتیین سازی)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
راحل بالغ شدن RNA و ازمایش نیرنبرگ و شناسایی کدونهای ژنتیکی و tRNA و توضیحات کامل درباره ریبوزوم و چگونگی حرکت ان رویmRNAو سنتز ر...
فیلم جلسه 8 - ادامه ی فصل اول سال چهارم دبیرستان (پروتیین سازی)

فیلم جلسه 8 - ادامه ی فصل اول سال چهارم دبیرستان (پروتیین سازی)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
در این جلسه تدریس نداشتیم ولی :1 - نمونه سوالی از پروتئین سازی حل شد2 - به سوالات...
فیلم جلسه 9 - تنظیم بیان ژن

فیلم جلسه 9 - تنظیم بیان ژن

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
در این بخش موارد زیر تدریس میشود :١ - تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها و پروکاریو...
فیلم جلسه 10 - ادامه ی فصل دوم سال دوم دبیرستان

فیلم جلسه 10 - ادامه ی فصل دوم سال دوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
جلسه 10(مدت زمان 18;19;01):1)ادامه تدریس فصل دوم سال دوم دبیرستان2)پلاست ها3)ریزلوله و میکروتوبول وسانتریول4)اسکلت سلولی5)انتشار-...
فیلم جلسه 11 - فصل سوم سال دوم دبیرستان

فیلم جلسه 11 - فصل سوم سال دوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
بافت های جانوری - کلنی - اتصال زیستی - اتصال سیتوپلاسمیبافت پوششی - بافت ماهیچه ...
فیلم جلسه 12 - فصل سوم سال دوم دبیرستان

فیلم جلسه 12 - فصل سوم سال دوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
مبحث تدریس شده:فصل سوم سال دوم دبیرستان،بافت های گیاهی اندام های رویشی، س...
فیلم جلسه 13 - فصل سوم سال دوم دبیرستان

فیلم جلسه 13 - فصل سوم سال دوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
مبحث تدریس شده:بافت های گیاهی ( فصل سوم دوم دبیرستان)بافت پارانشیم - بافت ک...
فیلم جلسه 14 - فصل دوم سال چهارم دبیرستان (تکنولوژی زیستی)

فیلم جلسه 14 - فصل دوم سال چهارم دبیرستان (تکنولوژی زیستی)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
در این جلسه موارد زیر تدریس میشود :1 - مراحل مهندسی ژنتیک2 - کاربرد مهندسی ژن...
فیلم جلسه 15 - ادامه ی فصل دوم سال چهارم دبیرستان

فیلم جلسه 15 - ادامه ی فصل دوم سال چهارم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کاربرد ژنتیک در کشاوری و دامپروری در این جلسه مباحث زیر تدریس می شوند :1. مهندسی ژنتیک گیاهی2. بیماری گال 3. جانوران تراژنی ک...
فیلم جلسه 16 - فصل سوم سال چهارم دبیرستان

فیلم جلسه 16 - فصل سوم سال چهارم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
مبحث تدریس شده:پیدایش زمین - باکتری ها - سیانو باکتری ها - نظریه درون همزیستی - کلون  کلاس زیست شناسی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (...
فیلم جلسه 17 - فصل چهارم سال چهارم دبیرستان

فیلم جلسه 17 - فصل چهارم سال چهارم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
مبحث تدریس شده:نظریه لامارک - داروین - انتخاب طبیعی ...
فیلم جلسه 18 - فصل اول سال سوم دبیرستان

فیلم جلسه 18 - فصل اول سال سوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
جلسه 18(مدت زمان 24;15;01):1)فصل 1 سال سوم(ایمنی بدن) به طور کامل تدریس شد.خلاصه:مکانی...
فیلم جلسه 19 - رفع اشکال آزمون 25 مهر قلم چی

فیلم جلسه 19 - رفع اشکال آزمون 25 مهر قلم چی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
حل تست های زیست...
فیلم جلسه 20 - دستگاه عصبی فصل دوم سال سوم دبیرستان

فیلم جلسه 20 - دستگاه عصبی فصل دوم سال سوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
دستگاه عصبی فصل دوم ...
فیلم جلسه 21 - ادامه دستگاه عصبی فصل دوم سال سوم دبیرستان

فیلم جلسه 21 - ادامه دستگاه عصبی فصل دوم سال سوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
ادامه دستگاه عصبی فصل دوم ...
فیلم جلسه 22 - صفحات 85 تا 91 سال دوم دبیرستان

فیلم جلسه 22 - صفحات 85 تا 91 سال دوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
تو این جلسه استاد به تو ضیح کامل وجامع و ترکیبی صفحات85 تا 91 ...
فیلم جلسه 23 - فصل 4 سال سوم دبیرستان (هورمون ها)

فیلم جلسه 23 - فصل 4 سال سوم دبیرستان (هورمون ها)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
مقایسه هورمونها و انتقال دهنده عصبی.تاثیر هورمونها بر سلول های هدف.هورمونی با اثرات...
فیلم جلسه 24 - فصل 3 سال سوم دبیرستان (حواس)

فیلم جلسه 24 - فصل 3 سال سوم دبیرستان (حواس)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
پوست توضیحات کامل شکل ص56 .چشم و سلول های گیرنده نور.تطابق.بیماری های چشم.گوش.حفظ تعاد...
فیلم جلسه 25 - فصل 4 سال چهارم دبیرستان

فیلم جلسه 25 - فصل 4 سال چهارم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
نظریه لامارک و داروین.سنگواره ها.درخت تبار زایشی.ساختارهای همولوگ.تحول ناگهانی یا ت...
فیلم جلسه 26 - فصل 5 سال سوم دبیرستان (ماده ژنتیک)

فیلم جلسه 26 - فصل 5 سال سوم دبیرستان (ماده ژنتیک)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
جلسه 26 (مدت زمان 07;04;01):1)فصل 5 سال سوم (ماده ژنتیک)- خلاصه:آزمایش گریفیتآزما...
فیلم جلسه 27 - فصل 6 سال سوم دبیرستان (کروموزوم و میتوز)

فیلم جلسه 27 - فصل 6 سال سوم دبیرستان (کروموزوم و میتوز)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
جلسه 27(مدت زمان21;21;01):-فصل ششم سال سوم(کروموزوم ها ومیتوز)تدریس شد.تولید مثل در ...
فیلم جلسه 28 - فصل 7 سال سوم دبيرستان

فیلم جلسه 28 - فصل 7 سال سوم دبيرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
جلسه 28(مدت زمان 04;14;01)1)شروع تدریس فصل 7 سال سوم (میوز و تولیدمثل جنسی)2)تقسیم میو...
فیلم جلسه 29 - ادامه ی فصل 7 سال سوم دبيرستان

فیلم جلسه 29 - ادامه ی فصل 7 سال سوم دبيرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
جلسه 29(مدت زمان 45;20;01):1)ادامه تدریس فصل 7 سال سوم (میوز و تولیدمثل جنسی)2)حل سوال ...
فیلم جلسه 30 - فصل 8 سال سوم دبیرستان (ژنتیک)

فیلم جلسه 30 - فصل 8 سال سوم دبیرستان (ژنتیک)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
در این جلسه شروع فصل هشت سال سوم (ژنتیک) اول مبحث آزمایش مندل بررسی شد و بعد گروه خونی...
فیلم جلسه 31 - شروع مسئله ی ژنتیک

فیلم جلسه 31 - شروع مسئله ی ژنتیک

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
شروع مسله ژنتیک و تدریس و حل انواع مسله از نوع مونوهیبریدیتکلیف : تمامی مسائل شده...
فیلم جلسه 32 - فصل 9 سال سوم دبیرستان (تولید مثل در گیاهان)

فیلم جلسه 32 - فصل 9 سال سوم دبیرستان (تولید مثل در گیاهان)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
تولید مثل در گیاهان(فصل 9 سال سوم)تا ابتدای نهاندانگان...
فیلم جلسه 33 - ادامه ی فصل 9 سال سوم دبیرستان (تولید مثل در گیاهان)

فیلم جلسه 33 - ادامه ی فصل 9 سال سوم دبیرستان (تولید مثل در گیاهان)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
تولید مثل در گیاهان(فصل 9 سال سوم) "میحث نهاندانگان"...
فیلم جلسه 34 - شروع مبحث ژنتیک جمعیت(مسائل)

فیلم جلسه 34 - شروع مبحث ژنتیک جمعیت(مسائل)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
جلسه 34(مدت زمان 29;38;00):1)شروع مبحث ژنتیک جمعیت(مسائل)-فصل 5 سال چهارم-مسائل ژنتیک...
فیلم جلسه 35 - ادامه فصل پنجم سال چهارم(ژنتیک جمعیت)

فیلم جلسه 35 - ادامه فصل پنجم سال چهارم(ژنتیک جمعیت)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
با تمرین سوالات ساده ی ژنتیک شروع میشه که مفاهیم ژنتیک رو به خوبی بیان می شود و قدم ...
فیلم جلسه 36 - ادامه فصل پنجم سال چهارم(ژنتیک جمعیت)

فیلم جلسه 36 - ادامه فصل پنجم سال چهارم(ژنتیک جمعیت)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
جلسه 36(مدت زمان 16;32;00):1)جهش(زیست چهارم-فصل 5)-جهش موجب تنوع آلل ها وتغییر در فراوانی...
فیلم جلسه 37 - ادامه فصل پنجم سال چهارم(ژنتیک جمعیت)

فیلم جلسه 37 - ادامه فصل پنجم سال چهارم(ژنتیک جمعیت)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
جلسه 37(مدت زمان 43;46;00):1)ادامه فصل پنجم سال چهارم(ژنتیک جمعیت)2)تعادل هاردی واینبرگ در جلسه قبل گفته شد(استاد آنرا یادآوری می...
فیلم جلسه 38 - ادامه فصل پنجم سال چهارم (ژنتیک جمعیت)

فیلم جلسه 38 - ادامه فصل پنجم سال چهارم (ژنتیک جمعیت)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
جلسه 38(مدت زمان 17;48;00):1)ادامه فصل پنجم سال چهارم (ژنتیک جمعیت)2)آمیزش همسان ناپس...
فیلم جلسه 39 - فصل 7 سال چهارم دبیرستان (رفتارشناسی)

فیلم جلسه 39 - فصل 7 سال چهارم دبیرستان (رفتارشناسی)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
تدریس کل فصل 7 زیست پیش در 45 دقیقهجلسه ی بعدی فصل 5 و 6 پیش تدریس خواهد شد.مهم : پس از تماشای فیلم و مطالعه ی فصل 7 پیش دانشگا...
فیلم جلسه 40 - فصل 6 سال چهارم دبیرستان (پویای جمعیت ها)

فیلم جلسه 40 - فصل 6 سال چهارم دبیرستان (پویای جمعیت ها)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
تدریس فصل 6 چهارم ( پویای جمعیت ها )، پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستیتدریس کامل فصل 6 چهارم دبیرستان مدت زمان 1ساعت 27 دقیقه ...
فیلم جلسه 41 - فصل 9 سال چهارم دبیرستان (ویروس ها و باکتری ها)

فیلم جلسه 41 - فصل 9 سال چهارم دبیرستان (ویروس ها و باکتری ها)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
تدریس فصل 9 چهارم (ویروس ها و باکتری ها)ابتدا به مدت 9 دقیقه پاسخ به سوالات کاربران انجمن و سپس تدریس کامل فصل 9 چهارم دبیرستان ...
فیلم جلسه 42 - فصل 8 سال چهارم دبیرستان

فیلم جلسه 42 - فصل 8 سال چهارم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
مبحث شارش انرژی قسمت اول چرخه کالوین +توضیح درباره گیاهان c4 c3 CAMتوضیحات: تدریس ت...
فیلم جلسه 43 - ادامه فصل 8 سال چهارم و شروع فصل 10 (آغازیان) سال چهارم

فیلم جلسه 43 - ادامه فصل 8 سال چهارم و شروع فصل 10 (آغازیان) سال چهارم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
 تنفس سلولی(چرخه کربس) + شروع آغازیان...
فیلم جلسه 44 - ادامه آغازیان (فصل 10 چهارم) و تدریس کامل فصل 11 (قارچ ها)

فیلم جلسه 44 - ادامه آغازیان (فصل 10 چهارم) و تدریس کامل فصل 11 (قارچ ها)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
ادامه آغازیان (فصل 10 چهارم) و تدریس کامل فصل 11 (قارچ ها)قارچ+ادامه آغازیان...
فیلم جلسه 45 - نحوه ی مطالعه ی زیست و موفقیت در کنکور تجربی

فیلم جلسه 45 - نحوه ی مطالعه ی زیست و موفقیت در کنکور تجربی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
آقای پازوکی در این فیلم 7 دقیقه ای توضیح می دهند که تا روز کنکور چه کاری باید برای کسب...
فیلم جلسه 46 - فصل دهم زیست سال سوم دبیرستان

فیلم جلسه 46 - فصل دهم زیست سال سوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
فصل دهم زیست پایه سومتدریس مبحث رشد و نمو در گیاهان...
فیلم جلسه 47 - فصل یازدهم زیست سال سوم دبیرستان

فیلم جلسه 47 - فصل یازدهم زیست سال سوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
فصل یازدهم زیست پایه سومتدریس مبحث تولید مثل در جانداران...
فیلم جلسه 48 - پاسخ دهی به سؤالات دانش آموزان سایت از فصل 6 تا 11

فیلم جلسه 48 - پاسخ دهی به سؤالات دانش آموزان سایت از فصل 6 تا 11

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
پاسخ دهی به سؤالات دانش آموزان سایت از فصل 6 تا 11سؤالات درسی خود را در تالار دبیرستان می توانید بپرسید کلاس زیست شناسی کنکور (ن...
فیلم جلسه 49 - تدریس فصل هشتم سال سوم دبیرستان

فیلم جلسه 49 - تدریس فصل هشتم سال سوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
تدریس فصل 8 سال سوم دبیرستان (ژنتیک)مباحث: دودمانه، ژنتیک جانوران، ژنتیک انسانی...
فیلم جلسه 50 - حل مسائل ژنتیک جمعیت سال چهارم دبیرستان

فیلم جلسه 50 - حل مسائل ژنتیک جمعیت سال چهارم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
حل مسائل ژنتیک جمعیت سال چهارم دبیرستان...
فیلم جلسه 51 - تدریس فصل پنجم سال دوم دبیرستان

فیلم جلسه 51 - تدریس فصل پنجم سال دوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
تدریس فصل پنجم زیست شناسی سال دوم دبیرستان (دستگاه تنفس)...
فیلم جلسه 52 - فصل 6 سال دوم دبیرستان

فیلم جلسه 52 - فصل 6 سال دوم دبیرستان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
فصل 6 زیست شناسی سال دوم دبیرستان ( گردش مواد )مدت : 1 ساعت و 55 دقیقهدر مقدمه...