فیلم جلسه 52 - فصل 6 سال دوم دبیرستان

محمد پازوکی
محمد پازوکی

زیست شناسی کلاس کنکور(2) (94-1393) محمد پازوکی

فصل 6 زیست شناسی سال دوم دبیرستان ( گردش مواد )

مدت : 1 ساعت و 55 دقیقه

در مقدمه ی این فصل کتاب راجع به جانورانی گفته که دستگاه گردش خون ندارند، اما دستگاه گردش مواد دارند، البته یک پاراگراف راجع به برگشت خون به سیاهرگ و جمع نشدن خون در پا ....... فیلم را تماشا نمایید ....

گردش مواد در هیدر ( کیسه تنان )

 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها زیست شناسی کلاس کنکور(2) (94-1393) محمد پازوکی

Loading

فیلم جلسه 1 - (20 دقیقه ششم کلاس) فصل اول زی ...

قسمت ششم (20 دقیقه):1)ادامه تدریس atp(آدنوزین تری فسفات) و نقش آن در سلول2)در این جلسه استاد amp حلق ...

فیلم جلسه 1 - (20 دقیقه هفتم کلاس) فصل اول ز ...

قسمت هفتم (17 دقیقه و35ثانیه):1)ادامه تدریس دی ساکاریدها2)هیدرولیز و سنتزآبدهی در دی ساکاریدها3)شروع ...

فیلم جلسه 1 - فصل اول زیست سال دوم دبیرستان

قسمت اول (20 دقیقه):در این جلسه به موارد زیر پرداخته شد:1) بررسی 5 فرمانرو جانداران2)پروکاریوت و یوک ...

فیلم جلسه 1 - (20 دقیقه دوم کلاس) فصل اول زی ...

قسمت دوم(20 دقیقه):1)بررسی مفصل لیپید ها و چربی ها2)اسید های چرب سیر شده وسیر نشده به طور مفصل بررسی ...

فیلم جلسه 1 - (20 دقیقه سوم کلاس) فصل اول زی ...

قسمت سوم(20 دقیقه):1)ادامه تدریس لیپیدها2)بررسی ساختار غشای سلولی3)موم وکلسترول

فیلم جلسه 1 - (20 دقیقه چهارم کلاس) فصل اول ...

قسمت چهارم(20 دقیقه):1)اتمام تدریس لیپیدها2)شروع تدریس کربوهیدرات ها3)همچنین در این جلسه به دنبال مط ...

فیلم جلسه 1 - (20 دقیقه پنجم کلاس) فصل اول ز ...

قسمت پنجم(20 دقیقه):1)انواع کربوهیدارتها2)مونوساکاریدها3)ریبوز و دئوکسی ریبوز و نقش آنها در ساختار ن ...

فیلم جلسه 2 - ادامه فصل اول زیست سال دوم دبی ...

جلسه 2(50 دقیقه و15ثانیه):1)سلولز(نقش -ویژگی های ساختاری)2)کیتین(ساختار آن در کتاب مطرح نشده و استاد ...

فیلم جلسه 3 - ادامه تدریس پروتئین ها

جلسه 3(مدت زمان 35;17;02):1)ادامه تدریس پروتئین ها(ساختاری-منقبض شونده-ذخیره ای-دفاعی-انتقال دهنده-ن ...

فیلم جلسه 4 - ادامه ی فصل دوم زیست سال دوم د ...

جلسه 4 (مدت زمان 03;00;01):1)پروکاریوت ها و یوکاریوت ها2)توضیح مفصل باکتریها وترکیب این مبحث با زیست ...

فیلم جلسه 5 - فصل اول زیست سال چهارم دبیرستا ...

جلسه 5(مدت زمان 09;10;2):- تا دقیقه 33 پرسش و پاسخ میباشد.1)شروع فصل اول زیست سال چهارم(پروتئین سازی ...

فیلم جلسه 6 - ادامه ی فصل اول زیست سال چهارم ...

جلسه6(مدت زمان 11;08;01):1)ادامه فصل اول سال چهارم(پروتیین سازی)2)Rna و انواع آن3)رونویسی4)ساختار پر ...

فیلم جلسه 7 - ادامه ی فصل اول سال چهارم دبیر ...

راحل بالغ شدن RNA و ازمایش نیرنبرگ و شناسایی کدونهای ژنتیکی و tRNA و توضیحات کامل درباره ریبوزوم و چ ...

فیلم جلسه 8 - ادامه ی فصل اول سال چهارم دبیر ...

در این جلسه تدریس نداشتیم ولی :1 - نمونه سوالی از پروتئین سازی حل شد2 - به سوالات دانش آموزان پاسخ د ...

فیلم جلسه 9 - تنظیم بیان ژن

در این بخش موارد زیر تدریس میشود :١ - تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها٢ -انواع جهش ( نقطه ...

فیلم جلسه 10 - ادامه ی فصل دوم سال دوم دبیرس ...

جلسه 10(مدت زمان 18;19;01):1)ادامه تدریس فصل دوم سال دوم دبیرستان2)پلاست ها3)ریزلوله و میکروتوبول وس ...

فیلم جلسه 11 - فصل سوم سال دوم دبیرستان

بافت های جانوری - کلنی - اتصال زیستی - اتصال سیتوپلاسمی بافت پوششی - بافت ماهیچه ای - بافت پیوندی - ...

فیلم جلسه 12 - فصل سوم سال دوم دبیرستان

مبحث تدریس شده: فصل سوم سال دوم دبیرستان، بافت های گیاهی اندام های رویشی، ساختار برگ ساقه ریشه  لایه ...

فیلم جلسه 13 - فصل سوم سال دوم دبیرستان

مبحث تدریس شده: بافت های گیاهی ( فصل سوم دوم دبیرستان) بافت پارانشیم - بافت کلانشیم - بافت اسکرانشیم ...

فیلم جلسه 14 - فصل دوم سال چهارم دبیرستان (ت ...

در این جلسه موارد زیر تدریس میشود : 1 - مراحل مهندسی ژنتیک 2 - کاربرد مهندسی ژنتیک در پزشکی 3 - واکس ...

فیلم جلسه 15 - ادامه ی فصل دوم سال چهارم دبی ...

کاربرد ژنتیک در کشاوری و دامپروری  در این جلسه مباحث زیر تدریس می شوند : 1. مهندسی ژنتیک گیاهی 2. بی ...

فیلم جلسه 16 - فصل سوم سال چهارم دبیرستان

مبحث تدریس شده: پیدایش زمین - باکتری ها - سیانو باکتری ها - نظریه درون همزیستی - کلون 

فیلم جلسه 17 - فصل چهارم سال چهارم دبیرستان

مبحث تدریس شده: نظریه لامارک - داروین - انتخاب طبیعی 

فیلم جلسه 18 - فصل اول سال سوم دبیرستان

جلسه 18(مدت زمان 24;15;01):1)فصل 1 سال سوم(ایمنی بدن) به طور کامل تدریس شد.خلاصه:مکانیسم های دفاع غی ...

فیلم جلسه 19 - رفع اشکال آزمون 25 مهر قلم چی ...

حل تست های زیست شناسی آزمون 25 قلم چی

فیلم جلسه 20 - دستگاه عصبی فصل دوم سال سوم د ...

دستگاه عصبی فصل دوم زیست سوم دبیرستان تا صفحه42.

فیلم جلسه 21 - ادامه دستگاه عصبی فصل دوم سا ...

ادامه دستگاه عصبی فصل دوم زیست سوم دبیرستان صفحه43تا52.

فیلم جلسه 22 - صفحات 85 تا 91 سال دوم دبیرست ...

تو این جلسه استاد به تو ضیح کامل وجامع و ترکیبی صفحات85 تا 91 زیست دوم دبیرستان میپردازن...عنوانهای ...

فیلم جلسه 23 - فصل 4 سال سوم دبیرستان (هورمو ...

مقایسه هورمونها و انتقال دهنده عصبی.تاثیر هورمونها بر سلول های هدف.هورمونی با اثرات متفاوت.غده های د ...

فیلم جلسه 24 - فصل 3 سال سوم دبیرستان (حواس)

پوست توضیحات کامل شکل ص56 .چشم و سلول های گیرنده نور.تطابق.بیماری های چشم.گوش.حفظ تعادل.زبان جوانه ه ...

فیلم جلسه 25 - فصل 4 سال چهارم دبیرستان

نظریه لامارک و داروین.سنگواره ها.درخت تبار زایشی.ساختارهای همولوگ.تحول ناگهانی یا تدریجی گونه ها.برا ...

فیلم جلسه 26 - فصل 5 سال سوم دبیرستان (ماده ...

جلسه 26 (مدت زمان 07;04;01):1)فصل 5 سال سوم (ماده ژنتیک)- خلاصه:آزمایش گریفیت آزمایش ایوری ساختار شی ...

فیلم جلسه 27 - فصل 6 سال سوم دبیرستان (کرومو ...

جلسه 27(مدت زمان21;21;01):-فصل ششم سال سوم(کروموزوم ها ومیتوز)تدریس شد.تولید مثل در باکتریها تولید م ...

فیلم جلسه 28 - فصل 7 سال سوم دبيرستان

جلسه 28(مدت زمان 04;14;01)1)شروع تدریس فصل 7 سال سوم (میوز و تولیدمثل جنسی)2)تقسیم میوز(استاد میوزI ...

فیلم جلسه 29 - ادامه ی فصل 7 سال سوم دبيرستا ...

جلسه 29(مدت زمان 45;20;01):1)ادامه تدریس فصل 7 سال سوم (میوز و تولیدمثل جنسی)2)حل سوال و مثال از تقس ...

فیلم جلسه 30 - فصل 8 سال سوم دبیرستان (ژنتیک ...

در این جلسه شروع فصل هشت سال سوم (ژنتیک) اول مبحث آزمایش مندل بررسی شد و بعد گروه خونی و حل مسله های ...

فیلم جلسه 31 - شروع مسئله ی ژنتیک

شروع مسله ژنتیک و تدریس و حل انواع مسله از نوع مونوهیبریدیتکلیف : تمامی مسائل شده به جای کبوتر با مل ...

فیلم جلسه 32 - فصل 9 سال سوم دبیرستان (تولید ...

تولید مثل در گیاهان(فصل 9 سال سوم)تا ابتدای نهاندانگان

فیلم جلسه 33 - ادامه ی فصل 9 سال سوم دبیرستا ...

تولید مثل در گیاهان(فصل 9 سال سوم) "میحث نهاندانگان"

فیلم جلسه 34 - شروع مبحث ژنتیک جمعیت(مسائل)

جلسه 34(مدت زمان 29;38;00):1)شروع مبحث ژنتیک جمعیت(مسائل)-فصل 5 سال چهارم-مسائل ژنتیک جمعیت بجز مبحث ...

فیلم جلسه 35 - ادامه فصل پنجم سال چهارم(ژنتی ...

با تمرین سوالات ساده ی ژنتیک شروع میشه که مفاهیم ژنتیک رو به خوبی بیان می شود و قدم به قدم نزدیک به ...

فیلم جلسه 36 - ادامه فصل پنجم سال چهارم(ژنتی ...

جلسه 36(مدت زمان 16;32;00):1)جهش(زیست چهارم-فصل 5)-جهش موجب تنوع آلل ها وتغییر در فراوانی نسبی آلل ه ...

فیلم جلسه 37 - ادامه فصل پنجم سال چهارم(ژنتی ...

جلسه 37(مدت زمان 43;46;00):1)ادامه فصل پنجم سال چهارم(ژنتیک جمعیت)2)تعادل هاردی واینبرگ در جلسه قبل ...

فیلم جلسه 38 - ادامه فصل پنجم سال چهارم (ژنت ...

جلسه 38(مدت زمان 17;48;00):1)ادامه فصل پنجم سال چهارم (ژنتیک جمعیت)2)آمیزش همسان ناپسندانه -از مسائل ...

فیلم جلسه 39 - فصل 7 سال چهارم دبیرستان (رفت ...

تدریس کل فصل 7 زیست پیش در 45 دقیقه جلسه ی بعدی فصل 5 و 6 پیش تدریس خواهد شد. مهم : پس از تماشای فیل ...

فیلم جلسه 40 - فصل 6 سال چهارم دبیرستان (پوی ...

تدریس فصل 6 چهارم ( پویای جمعیت ها ) ، پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی تدریس کامل فصل 6 چهارم دبیرس ...

فیلم جلسه 41 - فصل 9 سال چهارم دبیرستان (ویر ...

تدریس فصل 9 چهارم (ویروس ها و باکتری ها) ابتدا به مدت 9 دقیقه پاسخ به سوالات کاربران انجمن و سپس تدر ...

فیلم جلسه 42 - فصل 8 سال چهارم دبیرستان

مبحث شارش انرژی قسمت اول چرخه کالوین +توضیح درباره گیاهان c4 c3 CAM توضیحات: تدریس تا گیاهان CAM..مد ...

فیلم جلسه 43 - ادامه فصل 8 سال چهارم و شروع ...

 تنفس سلولی(چرخه کربس) + شروع آغازیان

فیلم جلسه 44 - ادامه آغازیان (فصل 10 چهارم) ...

ادامه آغازیان (فصل 10 چهارم) و تدریس کامل فصل 11 (قارچ ها) قارچ+ادامه آغازیان

فیلم جلسه 45 - نحوه ی مطالعه ی زیست و موفقیت ...

آقای پازوکی در این فیلم 7 دقیقه ای توضیح می دهند که تا روز کنکور چه کاری باید برای کسب بهترین نتیجه ...

فیلم جلسه 46 - فصل دهم زیست سال سوم دبیرستان

فصل دهم زیست پایه سوم تدریس مبحث رشد و نمو در گیاهان

فیلم جلسه 47 - فصل یازدهم زیست سال سوم دبیرس ...

فصل یازدهم زیست پایه سوم تدریس مبحث تولید مثل در جانداران

فیلم جلسه 48 - پاسخ دهی به سؤالات دانش آموزا ...

پاسخ دهی به سؤالات دانش آموزان سایت از فصل 6 تا 11 سؤالات درسی خود را در تالار دبیرستان می توانید بپ ...

فیلم جلسه 49 - تدریس فصل هشتم سال سوم دبیرست ...

تدریس فصل 8 سال سوم دبیرستان (ژنتیک) مباحث: دودمانه، ژنتیک جانوران، ژنتیک انسانی، ژنتیک مندلی، ژن و ...

فیلم جلسه 50 - حل مسائل ژنتیک جمعیت سال چهار ...

حل مسائل ژنتیک جمعیت سال چهارم دبیرستان

فیلم جلسه 51 - تدریس فصل پنجم سال دوم دبیرست ...

تدریس فصل پنجم زیست شناسی سال دوم دبیرستان (دستگاه تنفس)

فیلم جلسه 52 - فصل 6 سال دوم دبیرستان

فصل 6 زیست شناسی سال دوم دبیرستان ( گردش مواد ) مدت : 1 ساعت و 55 دقیقه در مقدمه ی این فصل کتاب راجع ...