مصاحبه با رتبه برتر ها 1401

فیلم ها : 51

فیلم جلسه 1 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، آریا مختاری رتبه 44 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/16 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، آریا مختاری رتبه 44 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 1 - مصاحبه ب

فیلم جلسه 2 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، پریسا یحیی پور رتبه 45 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/16 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، پریسا یحیی پور  رتبه 45 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 2

فیلم جلسه 3 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، محیار اسماعیلی رتبه 34 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/16 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، محیار اسماعیلی رتبه 34 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 3

فیلم جلسه 4 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، دانیال دارودی رتبه 77 منطقه 1 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/16 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401،  دانیال دارودی رتبه 77 منطقه 1 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 4

فیلم جلسه 5 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، نگار خزائلی رتبه 217 منطقه 2 کنکور تجربی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/16 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401،  نگار خزائلی رتبه 217 منطقه 2 کنکور تجربی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 5 -

فیلم جلسه 6 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، محمد اسکندری رتبه 54 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/16 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401،  محمد اسکندری رتبه 54 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 6 -

فیلم جلسه 7 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، علی قربانپور رتبه 117 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/16 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، علی قربانپور رتبه 117 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 7 -

فیلم جلسه 8 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، مهران حکیمیان فر رتبه 108 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/16 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، مهران حکیمیان فر رتبه 108 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه

فیلم جلسه 9 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، آرش اسلامی رتبه 179 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/16 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، آرش اسلامی رتبه 179 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 9 -

فیلم جلسه 10 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، فاطمه میرزایی رتبه 125 منطقه 2 کنکور تجربی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/16 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، فاطمه میرزایی رتبه 125 منطقه 2 کنکور تجربی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 10

فیلم جلسه 11 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، فریدون صلح جو رتبه 3 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/16 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، فریدون صلح جو رتبه 3 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 11 -

فیلم جلسه 12 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، کیارش شیخی رتبه 1 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/16 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، کیارش شیخی رتبه 1 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 12 - م

فیلم جلسه 13 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، علیرضا یارمحمد رتبه 209 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/16 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، علیرضا یارمحمد رتبه 209 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 1

فیلم جلسه 14 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، علی شریعتی رتبه 7 منطقه 2 کنکور تجربی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/16 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، علی شریعتی رتبه 7 منطقه 2 کنکور تجربی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 14 - م

فیلم جلسه 16 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، امیر محمد رشیدی رتبه 4 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/16 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، امیر محمد رشیدی رتبه 4 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 16

فیلم جلسه 17 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، آرش زمانی رتبه 209 منطقه 1 کنکور تجربی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/16 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، آرش زمانی رتبه 209 منطقه 1 کنکور تجربی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 17 -

فیلم جلسه 18 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، محمد حاجی رحیم رتبه 18 منطقه 1 کنکور تجربی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/16 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، محمد حاجی رحیم رتبه 18 منطقه 1 کنکور تجربی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 18

فیلم جلسه 19 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، ابوالفضل پاسبان رتبه 244 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/16 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، ابوالفضل پاسبان رتبه 244 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه

فیلم جلسه 20 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، محسن اسماعیلی رتبه 234 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/16 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، محسن اسماعیلی رتبه 234 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 20

فیلم جلسه 21 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، حسن کشتکار رتبه 188 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/16 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، حسن کشتکار رتبه 188 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 21 -

فیلم جلسه 22 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، سجاد یعقوبی رتبه 313 منطقه 1 کنکور تجربی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/22 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401،  سجاد یعقوبی رتبه 313 منطقه 1 کنکور تجربی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 22

فیلم جلسه 23 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، مبینا مهدیلو رتبه 273 منطقه 3 کنکور تجربی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/22 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، مبینا مهدیلو رتبه 273 منطقه 3 کنکور تجربی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 23

فیلم جلسه 24 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، محمد رضا رضایی رتبه 273 منطقه 3 کنکور تجربی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/17 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، محمد رضا رضایی رتبه 273 منطقه 3 کنکور تجربی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 2

فیلم جلسه 25 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، طاها صحرایی رتبه 281 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/17 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، طاها صحرایی رتبه 281 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 25 -

فیلم جلسه 26 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، حسین حسین زاده رتبه 280 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/17 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، حسین حسین زاده رتبه 280 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 2

فیلم جلسه 27 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، امیررضا سلیمانی رتبه 281 منطقه 3 کنکور تجربی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/17 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، امیررضا سلیمانی رتبه 281 منطقه 3 کنکور تجربی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه

فیلم جلسه 28 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، سرکار خانم شکیبا رتبه 299 منطقه 3 کنکور انسانی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/17 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، سرکار خانم شکیبا رتبه 299 منطقه 3 کنکور انسانی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلس

فیلم جلسه 29 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، مهدی چشم براه رتبه 285 منطقه 1 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/17 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، مهدی چشم براه رتبه 285 منطقه 1 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 29

فیلم جلسه 30 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، مریم تقی پور رتبه 305 منطقه 3 کنکور تجربی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/6/17 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، مریم تقی پور رتبه 305 منطقه 3 کنکور تجربی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 30

فیلم جلسه 31 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، محمد حسین حسنیان رتبه 297 منطقه 1 کنکور انسانی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، محمد حسین حسنیان رتبه 297 منطقه 1 کنکور انسانی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلس

فیلم جلسه 32 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، علی میرزایی رتبه 370 منطقه 1 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، علی میرزایی رتبه 370 منطقه 1 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 32 -

فیلم جلسه 33 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، سارینا کریمی رتبه 437 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401،سارینا کریمی رتبه 437 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 33 -

فیلم جلسه 34 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، امیر محمد عبدالملکی رتبه 479 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401،امیر محمد عبدالملکی رتبه 479 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جل

فیلم جلسه 35 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، صهیب جوهری رتبه 37 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، صهیب جوهری رتبه 37 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 35 -

فیلم جلسه 36 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، سارا کاویان پور رتبه 132 منطقه کنکور تجربی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، سارا کاویان پور رتبه 132 منطقه کنکور تجربی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 36

فیلم جلسه 37 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، عرفان فاضلی رتبه 558 منطقه 2 کنکور تجربی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، عرفان فاضلی رتبه 558 منطقه 2 کنکور تجربی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 37 -

فیلم جلسه 38 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، یوسف سدیدی رتبه 56 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، یوسف سدیدی رتبه 56 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 38 -

فیلم جلسه 39 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، عمید مرآت رتبه 129 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، عمید مرآت رتبه 129 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 39 -

فیلم جلسه 40 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، آرش عبادی رتبه 156 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، آرش عبادی رتبه 156 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 40 -

فیلم جلسه 41 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، مینا قربان پور رتبه 623 منطقه 3 کنکور زبان 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، مینا قربان پور رتبه 623 منطقه 3 کنکور زبان 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 41

فیلم جلسه 42 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، زهرا عادل پور رتبه 629 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، زهرا عادل پور رتبه 629 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 42

فیلم جلسه 43 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، عرفان قاسمی رتبه 677 منطقه 1 کنکور تجربی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، عرفان قاسمی رتبه 677 منطقه 1 کنکور تجربی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 43 -

فیلم جلسه 44 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، سعید قربعلی رتبه 618 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، سعید قربعلی رتبه 618 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 44 -

فیلم جلسه 46 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، شیوا مستقیمی رتبه 944 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، شیوا مستقیمی رتبه 944 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 46

فیلم جلسه 47 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، کسری عطایی رتبه 728 منطقه کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، کسری عطایی رتبه 728 منطقه کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 47 - م

فیلم جلسه 48 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، سارا غضنفری رتبه 757 منطقه 2 کنکور تجربی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، سارا غضنفری رتبه 757 منطقه 2 کنکور تجربی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 48 -

فیلم جلسه 49 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، احسان امین رتبه 774 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، احسان امین رتبه 774 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 49 -

فیلم جلسه 50 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، علیرضا مختاری رتبه 70 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، علیرضا مختاری رتبه 70 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 50

فیلم جلسه 51 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، محمد صالح صدیقی رتبه 802 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، محمد صالح صدیقی رتبه 802 منطقه 3 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه

فیلم جلسه 52 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، امیر حسین حاجی هاشمی رتبه 855 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، امیر حسین حاجی هاشمی رتبه 855 منطقه 2 کنکور ریاضی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم

فیلم جلسه 53 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، امیر خالقی رتبه 792 منطقه 3 کنکور تجربی 1401

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/7/12 | آلاء
مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1401، امیر خالقی رتبه 792 منطقه 3 کنکور تجربی 1401 مصاحبه با رتبه برتر ها 1401 فیلم جلسه 53 -