صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری

فیلم ها : 78 | جزوه ها: 4

فیلم جلسه 0 - جلسه صفر ، معرفی دوره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه صفر ، معرفی دوره صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 0 - جلسه صفر ، معرفی دوره

فیلم جلسه 1 - جبر و معادله(قسمت اول) _دنباله حسابی و هندسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جبر و معادله(قسمت اول) _دنباله حسابی و هندسی (قسمت اول) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 1 - جبر و معادله(قسمت اول)

فیلم جلسه 2 - جبر و معادله(قسمت دوم)_دنباله حسابی و هندسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جبر و معادله(قسمت دوم)_دنباله حسابی و هندسی (قسمت دوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 2 - جبر و معادله(قسمت دوم)_د

فیلم جلسه 3 - جبر و معادله(قسمت سوم)_دنباله حسابی و هندسی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جبر و معادله(قسمت سوم)_دنباله حسابی و هندسی (قسمت سوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 3 - جبر و معادله(قسمت سوم)_د

فیلم جلسه 4 - جبر و معادله(قسمت چهارم)_دنباله حسابی و هندسی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جبر و معادله(قسمت چهارم)_دنباله حسابی و هندسی (قسمت چهارم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 4 - جبر و معادله(قسمت چه

فیلم جلسه 5 - جبر و معادله ، (قسمت پنجم) ، معادلات درجه دوم(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جبر و معادله(قسمت پنجم)، معادلات درجه دوم(قسمت اول) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 5 - جبر و معادله ، (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 6 - جبر و معادله ، (قسمت ششم) ، معادلات درجه دوم(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/1 | آلاء
جبر و معادله(قسمت ششم)، معادلات درجه دوم(قسمت دوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 6 - جبر و معادله ، (قسمت ششم) ،

فیلم جلسه 7 - جبر و معادله ، (قسمت هفتم) ، معادلات درجه دوم(قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/8 | آلاء
جبر و معادله(قسمت هفتم)، معادلات درجه دوم(قسمت سوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 7 - جبر و معادله ، (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 8 - جبر و معادله ، (قسمت هشتم) ، معادلات درجه دوم(قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/15 | آلاء
جبر و معادله(قسمت هشتم)، معادلات درجه دوم(قسمت چهارم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 8 - جبر و معادله ، (قسمت هشتم

فیلم جلسه 9 - جبر و معادله ، (قسمت نهم) ، معادلات درجه دوم(قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/15 | آلاء
جبر و معادله(قسمت نهم)، معادلات درجه دوم(قسمت پنجم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 9 - جبر و معادله ، (قسمت نهم) ،

فیلم جلسه 10 - جبر و معادله (قسمت دهم) ، روش هندسی حل معادلات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/15 | آلاء
جبر و معادله (قسمت دهم) ، روش هندسی حل معادلات صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 10 - جبر و معادله (قسمت دهم) ، روش ه

فیلم جلسه 11 - جبر و معادله (قسمت یازدهم) ، معادلات گویا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/18 | آلاء
جبر و معادله (قسمت یازدهم) ، معادلات گویا صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 11 - جبر و معادله (قسمت یازدهم) ، معادلات

فیلم جلسه 12 - جبر و معادله (قسمت دوازدهم) ، معادلات گنگ

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/18 | آلاء
جبر و معادله (قسمت دوازدهم) ، معادلات گنگ صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 12 - جبر و معادله (قسمت دوازدهم) ، معادلا

فیلم جلسه 13 - جبر و معادله (قسمت سیزدهم) ، قدر مطلق (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/22 | آلاء
جبر و معادله (قسمت سیزدهم) ، قدر مطلق (قسمت اول) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 13 - جبر و معادله (قسمت سیزدهم) ،

فیلم جلسه 14 - جبر و معادله (قسمت چهاردهم) ، قدر مطلق (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/22 | آلاء
جبر و معادله (قسمت چهاردهم) ، قدر مطلق (قسمت دوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 14 - جبر و معادله (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 15 - جبر و معادله (قسمت پانزدهم) ، قدر مطلق (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/22 | آلاء
جبر و معادله (قسمت پانزدهم) ، قدر مطلق (قسمت سوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 15 - جبر و معادله (قسمت پانزدهم)

فیلم جلسه 16 - جبر و معادله (قسمت شانزدهم) ، قدر مطلق (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/25 | آلاء
جبر و معادله (قسمت شانزدهم) ، قدر مطلق (قسمت چهارم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 16 - جبر و معادله (قسمت شانزدهم

فیلم جلسه 17 - جبر و معادله (قسمت هفدهم) ، هندسه تحلیلی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/25 | آلاء
جبر و معادله (قسمت هفدهم) ، هندسه تحلیلی (قسمت اول)  صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 17 - جبر و معادله (قسمت هفدهم)

فیلم جلسه 18 - جبر و معادله (قسمت هجدهم) ، هندسه تحلیلی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/29 | آلاء
جبر و معادله (قسمت هجدهم) ، هندسه تحلیلی (قسمت دوم)  صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 18 - جبر و معادله (قسمت هجدهم

فیلم جلسه 19 - جبر و معادله (قسمت نوزدهم) ، هندسه تحلیلی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/29 | آلاء
جبر و معادله (قسمت نوزدهم) ، هندسه تحلیلی (قسمت سوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 19 - جبر و معادله (قسمت نوزدهم

فیلم جلسه 20 - تابع ، آشنایی بیشتر با تابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/29 | آلاء
تابع ، آشنایی بیشتر با تابع (قسمت اول) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 20 - تابع ، آشنایی بیشتر با تابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 21 - تابع ، آشنایی بیشتر با تابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/2 | آلاء
تابع ، آشنایی بیشتر با تابع (قسمت دوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 21 - تابع ، آشنایی بیشتر با تابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 22 - تابع ، آشنایی بیشتر با تابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/2 | آلاء
تابع ، آشنایی بیشتر با تابع (قسمت سوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 22 - تابع ، آشنایی بیشتر با تابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 23 - تابع ، انواع تابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/2 | آلاء
تابع ، انواع تابع (قسمت اول) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 23 - تابع ، انواع تابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 24 - تابع ، انواع تابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/2 | آلاء
تابع ، انواع تابع (قسمت دوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 24 - تابع ، انواع تابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 25 - تابع ، انواع تابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/2 | آلاء
تابع ، انواع تابع (قسمت سوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 25 - تابع ، انواع تابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 26 - تابع ، انواع تابع (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، انواع تابع (قسمت چهارم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 26 - تابع ، انواع تابع (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 27 - تابع ، انواع تابع (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، انواع تابع (قسمت پنجم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 27 - تابع ، انواع تابع (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 28 - تابع ، وارون تابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، وارون تابع (قسمت اول) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 28 - تابع ، وارون تابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 29 - تابع ، وارون تابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، وارون تابع (قسمت دوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 29 - تابع ، وارون تابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 30 - تابع ، وارون تابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، وارون تابع (قسمت سوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 30 - تابع ، وارون تابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 31 - تابع ، وارون تابع (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، وارون تابع (قسمت چهارم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 31 - تابع ، وارون تابع (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 32 - تابع ، اعمال روی تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، اعمال روی تابع صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 32 - تابع ، اعمال روی تابع

فیلم جلسه 33 - تابع ، ترکیب توابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، ترکیب توابع (قسمت اول) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 33 - تابع ، ترکیب توابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 34 - تابع ، ترکیب توابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، ترکیب توابع (قسمت دوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 34 - تابع ، ترکیب توابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 35 - تابع ، ترکیب توابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، ترکیب توابع (قسمت سوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 35 - تابع ، ترکیب توابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 36 - تابع ، ترکیب توابع (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، ترکیب توابع (قسمت چهارم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 36 - تابع ، ترکیب توابع (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 37 - تابع نمایی و لگاریتمی، تابع نمایی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/10 | آلاء
تابع نمایی و لگاریتمی، تابع نمایی (قسمت اول) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 37 - تابع نمایی و لگاریتمی، تابع نمایی

فیلم جلسه 38 - تابع نمایی و لگاریتمی، تابع نمایی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/12 | آلاء
تابع نمایی و لگاریتمی،  تابع نمایی (قسمت دوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 38 - تابع نمایی و لگاریتمی، تابع نمای

فیلم جلسه 39 - تابع نمایی و لگاریتمی، تابع نمایی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/18 | آلاء
تابع نمایی و لگاریتمی،  تابع نمایی (قسمت سوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 39 - تابع نمایی و لگاریتمی، تابع نمای

فیلم جلسه 40 - تابع نمایی و لگاریتمی، تابع نمایی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/20 | آلاء
تابع نمایی و لگاریتمی،  تابع نمایی (قسمت چهارم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 40 - تابع نمایی و لگاریتمی، تابع نم

فیلم جلسه 41 - تابع نمایی و لگاریتمی، لگاریتم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/24 | آلاء
تابع نمایی و لگاریتمی،  لگاریتم (قسمت اول) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 41 - تابع نمایی و لگاریتمی، لگاریتم (قسم

فیلم جلسه 42 - تابع نمایی و لگاریتمی، لگاریتم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/2 | آلاء
تابع نمایی و لگاریتمی،  لگاریتم (قسمت دوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 42 - تابع نمایی و لگاریتمی، لگاریتم (قسم

فیلم جلسه 43 - تابع نمایی و لگاریتمی، لگاریتم (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/2 | آلاء
تابع نمایی و لگاریتمی،  لگاریتم (قسمت سوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 43 - تابع نمایی و لگاریتمی، لگاریتم (قسم

فیلم جلسه 44 - تابع نمایی و لگاریتمی، لگاریتم (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/2 | آلاء
تابع نمایی و لگاریتمی،  لگاریتم (قسمت چهارم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 44 - تابع نمایی و لگاریتمی، لگاریتم (ق

فیلم جلسه 45 - تابع نمایی و لگاریتمی، لگاریتم (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/2 | آلاء
تابع نمایی و لگاریتمی،  لگاریتم (قسمت پنجم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 45 - تابع نمایی و لگاریتمی، لگاریتم (قس

فیلم جلسه 46 - تابع نمایی و لگاریتمی، لگاریتم (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/3 | آلاء
تابع نمایی و لگاریتمی،  لگاریتم (قسمت ششم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 46 - تابع نمایی و لگاریتمی، لگاریتم (قسم

فیلم جلسه 47 - تابع نمایی و لگاریتمی، لگاریتم (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/8 | آلاء
تابع نمایی و لگاریتمی،  لگاریتم (قسمت هفتم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 47 - تابع نمایی و لگاریتمی، لگاریتم (قس

فیلم جلسه 48 - مثلثات، رادیان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/9 | آلاء
مثلثات، رادیان صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 48 - مثلثات، رادیان

فیلم جلسه 49 - مثلثات، نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/17 | آلاء
مثلثات، نسبت های مثلثاتی (قسمت اول) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 49 - مثلثات، نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 50 - مثلثات، نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/17 | آلاء
مثلثات، نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 50 - مثلثات، نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 51 - مثلثات، نسبت های مثلثاتی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/17 | آلاء
مثلثات، نسبت های مثلثاتی (قسمت سوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 51 - مثلثات، نسبت های مثلثاتی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 52 - مثلثات، نسبت های مثلثاتی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/17 | آلاء
مثلثات، نسبت های مثلثاتی (قسمت چهارم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 52 - مثلثات، نسبت های مثلثاتی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 53 - مثلثات، توابع مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/22 | آلاء
مثلثات، توابع مثلثاتی (قسمت اول) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 53 - مثلثات، توابع مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 54 - مثلثات، توابع مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/22 | آلاء
مثلثات، توابع مثلثاتی (قسمت دوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 54 - مثلثات، توابع مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 55 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/24 | آلاء
مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت اول) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 55 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 56 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/24 | آلاء
مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 56 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 57 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/26 | آلاء
مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت سوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 57 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 58 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/26 | آلاء
مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت چهارم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 58 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 59 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/11 | آلاء
مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت پنجم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 59 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 60 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/11 | آلاء
مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت ششم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 60 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 61 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/25 | آلاء
مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت هفتم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 61 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 62 - مثلثات ،نسبت های مثلثاتی (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/25 | آلاء
مثلثات ،نسبت های مثلثاتی (قسمت هشتم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 62 - مثلثات ،نسبت های مثلثاتی (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 63 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/25 | آلاء
مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت نهم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 63 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت نهم)

فیلم جلسه 64 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت دهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/7 | آلاء
مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت دهم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 64 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت دهم)

فیلم جلسه 65 - حد و پیوستگی ، مفهوم حد (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/7 | آلاء
حد و پیوستگی ، مفهوم حد (قسمت اول) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 65 - حد و پیوستگی ، مفهوم حد (قسمت اول)

فیلم جلسه 66 - حد و پیوستگی ، مفهوم حد (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/1 | آلاء
حد و پیوستگی ، مفهوم حد (قسمت دوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 66 - حد و پیوستگی ، مفهوم حد (قسمت دوم)

فیلم جلسه 67 - حد و پیوستگی ، مفهوم حد (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/1 | آلاء
حد و پیوستگی ، مفهوم حد (قسمت سوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 67 - حد و پیوستگی ، مفهوم حد (قسمت سوم)

فیلم جلسه 68 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/16 | آلاء
حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت اول) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 68 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت اول)

فیلم جلسه 69 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/1 | آلاء
حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت دوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 69 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت دوم)

فیلم جلسه 70 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/31 | آلاء
حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت سوم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 70 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت سوم)

فیلم جلسه 71 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/31 | آلاء
حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت چهارم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 71 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 72 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/5/27 | آلاء
حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت پنجم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 72 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 73 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/5/27 | آلاء
حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت ششم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 73 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت ششم)

فیلم جلسه 74 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/5/27 | آلاء
حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت هفتم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 74 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 76 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/5/27 | آلاء
حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت نهم) صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 76 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت نهم)

فیلم جلسه 77 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت دهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/5/27 | آلاء
حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت دهم)  صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 77 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت دهم)

فیلم جلسه 78 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت یازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/5/27 | آلاء
حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت یازدهم)  صفر تا صد حسابان یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 78 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت یازدهم)