ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400

فیلم ها : 20

فیلم جلسه 0 - جلسه معرفی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توضیحات کلی راجع به مصاحبه با ستارگان عدالت اموزشی ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400 فیلم جلسه 0 - جلسه معرفی

فیلم جلسه 1 - مصاحبه با رتبه های برتر آلاء کنکور 1400- بابک رسولی رتبه 15 منطقه 2 تجربی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مصاحبه با رتبه 15 منطقه 2 تجربی از ستارگان عدالت اموزشی ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400 فیلم جلسه 1 - مصاحبه با رتبه های بر

فیلم جلسه 2 - مصاحبه با رتبه های برتر آلاء کنکور 1400- متین جوکار رتبه 18 منطقه 3 ریاضی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مصاحبه با رتبه 18 منطقه 3 ریاضی از ستارگان عدالت اموزشی ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400 فیلم جلسه 2 - مصاحبه با رتبه های بر

فیلم جلسه 3 - مصاحبه با رتبه های برتر آلاء کنکور 1400- متین جوکار رتبه 18 منطقه 3 ریاضی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مصاحبه با رتبه 18 منطقه 3 ریاضی از ستارگان عدالت اموزشی ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400 فیلم جلسه 3 - مصاحبه با رتبه های بر

فیلم جلسه 4 - مصاحبه با رتبه برتر های آلاء کنکور 1400- امیر ارسلان نقدعلی رتبه 26 منطقه 2 رشته تجربی(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مصاحبه با رتبه 26 منطقه 2 تجربی از ستارگان عدالت اموزشی ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400 فیلم جلسه 4 - مصاحبه با رتبه برتر ه

فیلم جلسه 5 - مصاحبه با رتبه های برتر آلاء کنکور 1400- امیر ارسلان نقدعلی رتبه 26 منطقه 2 رشته تجربی(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مصاحبه با رتبه 26 منطقه 2 تجربی از ستارگان عدالت اموزشی ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400 فیلم جلسه 5 - مصاحبه با رتبه های بر

فیلم جلسه 6 - مصاحبه با رتبه های برتر آلاء کنکور 1400- محمد مهدی شکیبایی رتبه 30 منطقه 2 تجربی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مصاحبه با رتبه 30 منطقه 2 تجربی از ستارگان عدالت اموزشی ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400 فیلم جلسه 6 - مصاحبه با رتبه های بر

فیلم جلسه 7 - مصاحبه با رتبه های برتر آلاء کنکور 1400- امیر حسین کاظمی رتبه 34 منطقه 2 تجربی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مصاحبه با رتبه 34 منطقه 2 تجربی از ستارگان عدالت اموزشی ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400 فیلم جلسه 7 - مصاحبه با رتبه های بر

فیلم جلسه 8 - مصاحبه با رتبه های برتر آلاء کنکور 1400- بهزاد حیدری رتبه 79 منطقه 2 تجربی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مصاحبه با رتبه 79 منطقه 2 تجربی از ستارگان عدالت اموزشی ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400 فیلم جلسه 8 - مصاحبه با رتبه های بر

فیلم جلسه 9 - مصاحبه با رتبه های برتر آلاء کنکور 1400- محبوبه خطائی رتبه 80 منطقه 1 رشته علوم انسانی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مصاحبه با رتبه 80 منطقه 1 علوم انسانی از ستارگان عدالت اموزشی ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400 فیلم جلسه 9 - مصاحبه با رتبه

فیلم جلسه 10 - مصاحبه با رتبه های برتر آلاء کنکور 1400- مهدی فتاحی رتبه 99 منطقه 2 ریاضی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مصاحبه با رتبه 99 منطقه 2 ریاضی  از ستارگان عدالت اموزشی ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400 فیلم جلسه 10 - مصاحبه با رتبه های

فیلم جلسه 11 - مصاحبه با رتبه های برتر آلاء کنکور 1400- مهدی فتاحی رتبه 99 منطقه 2 ریاضی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مصاحبه با رتبه 99 منطقه 2 ریاضی  از ستارگان عدالت اموزشی ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400 فیلم جلسه 11 - مصاحبه با رتبه های

فیلم جلسه 12 - مصاحبه با رتبه های برتر آلاء کنکور 1400- پارسا سعادتمند رتبه 107 منطقه 2 ریاضی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مصاحبه با رتبه 107 منطقه 2 ریاضی از ستارگان عدالت اموزشی ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400 فیلم جلسه 12 - مصاحبه با رتبه های

فیلم جلسه 13 - مصاحبه با رتبه های برتر آلاء کنکور 1400- پارسا سعادتمند رتبه 107 منطقه 2 ریاضی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مصاحبه با رتبه 107 منطقه 2 ریاضی از ستارگان عدالت اموزشی ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400 فیلم جلسه 13 - مصاحبه با رتبه های

فیلم جلسه 14 - مصاحبه با رتبه های برتر آلاء کنکور 1400- دانیال نادری رتبه 321 منطقه 3 ریاضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مصاحبه با رتبه 321 منطقه 3 ریاضی از ستارگان عدالت اموزشی ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400 فیلم جلسه 14 - مصاحبه با رتبه های

فیلم جلسه 15 - مصاحبه با رتبه های برتر آلاء کنکور 1400- سید محمد مهدی حسن زاده رتبه 334 منطقه 3 ریاضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مصاحبه با رتبه 334 منطقه 3 ریاضی از ستارگان عدالت اموزشی ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400 فیلم جلسه 15 - مصاحبه با رتبه های

فیلم جلسه 16 - مصاحبه با رتبه های برتر آلاء کنکور 1400- علی روان بخش رتبه 354 منطقه 3 تجربی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مصاحبه با رتبه 354 منطقه 3 تجربی از ستارگان عدالت اموزشی ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400 فیلم جلسه 16 - مصاحبه با رتبه های

فیلم جلسه 17 - مصاحبه با رتبه های برتر آلاء کنکور 1400- امیرمهدی گودرزی رتبه 431 منطقه 2 تجربی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مصاحبه با رتبه 431 منطقه 2 تجربی از ستارگان عدالت اموزشی ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400 فیلم جلسه 17 - مصاحبه با رتبه های

فیلم جلسه 18 - مصاحبه با رتبه های برتر آلاء کنکور 1400- امیرحسین رحمانی رتبه 488 منطقه 3 ریاضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مصاحبه با رتبه 488 منطقه 3 ریاضی از ستارگان عدالت اموزشی ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400 فیلم جلسه 18 - مصاحبه با رتبه های

فیلم جلسه 19 - مصاحبه با رتبه های برتر آلاء کنکور 1400- سینا رسم رتبه 30 منطقه 3 رشته تجربی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/20 | آلاء
مصاحبه با رتبه 30 منطقه 3 تجربی از ستارگان عدالت اموزشی ستارگان عدالت آموزشی آلاء کنکور 1400 فیلم جلسه 19 - مصاحبه با رتبه های ب