کلاس هندسه تحلیلی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) رضا شامیزاده

فیلم ها : 67 | جزوه ها: 1

فیلم جلسه 1 - جلسه ی نخست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:بردارها معرفی فصل های کتاب (فضای سه بعدی و بردارها-خط و صفحه-مقاطع مخروطی-ماتریس و دترمینان-دستگاه معادلا خطی) بودجه بندی

فیلم جلسه 2 - فصل اول - فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مسئله و تدریس: بردار ، تعبیرهندسی ، تعب

فیلم جلسه 3 - فصل اول - فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مسئله و تدریس: بردار ، تعبیرهندسی ، تعبیر جبری کلاس هندسه تحلیلی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) رضا شامیزاده فیلم جلسه 3

فیلم جلسه 4 - فصل اول - فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:بردارها حل مثال های 19-20-21-22-23-24-25-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43(مربوط به م

فیلم جلسه 5 - فصل اول - فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: ضرب داخلی در بردار(اسمهای دیگر ضرب داخلی ، خو

فیلم جلسه 6 - فصل اول - فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال و ادامه ی تدریس

فیلم جلسه 7 - فصل اول - فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: کسینوسهای هادی بردار . حل تست 

فیلم جلسه 8 - فصل اول: فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:کسینوس هادی بردارحل سوال های:72، 73، 74، 75، 76 کتاب بیستحل سوال های:65، 11، 23، 35، 38، 40، 49 کلاس هندسه تحلیلی کنکو

فیلم جلسه 9 - فصل اول: فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رفع اشکال از گاج و حل سوالات:89، 92، 85، 83، 69، 98، 95، 94، 111، 67، 72، 64، 68، 73 48، 43، 37، 35، 16

فیلم جلسه 10 - فصل اول: فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:ضرب خارجی دو بردارخاصیت شرکت پذیریحل مثال های:صفحه 27 کتاب

فیلم جلسه 11 - فصل اول: فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:اتحاد لاگرانژضرب مختلطحجم متوازی السطوححل مثال های:7

فیلم جلسه 12 - فصل اول: فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، . . . ، 101، 102 از کتاب بیست.تدر

فیلم جلسه 13 - فصل اول: خط و صفحه در فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: فضای سه بعدیتمرین مسائل از فصل بردارحال مثال های:102، 103، 104، 105

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:خطبردار های هادی خطنکات های پارامتری خطحل مثال های:1،

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:اوضاع نسبی دو خط در فضامتنافر: در یک صفحه قرار می گیردمتقاطع و م

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های: 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سوال:26 و 27 و 28 و 29 و 31 کتاب بیستتدریس:عمود مشترک (خط متنافر)حل مثال های:32 و 33 و 37  کلاس هندسه تحلیلی کنکور (نظام

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:37 و 38 و 39 و 40تدریس:حالت های خاص عمود مشترک، معادله صفحه

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:41، 42، 43 (به دو روش)، 44، 45، 46، 47، 48، 49تدریس:صفحه گذر از سه نقط

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59تدریس:صفحه شامل دو خط موازی، صفحه شامل دو خظ متقاطع، صفحه شامل یک خط موازی ب

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:وضع نسبی بدو صفحه، فصل مشترک دو صفحه متقاطع، شرط متقاطع بودن، شرط عمود بو

فیلم جلسه 21 - فصل اول: بردار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رفع اشکال از آزمون هفتگی و حل سولات:267،266، 265، 264، 272، 271، 269، 270،‌273حل سوال 7 و

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفحه شامل یک خط موازی، صفحات خاص، نکته بسیار مهم صفحه 52 کتاب بیست،

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ندریس:فصل مشترک دو صفحه متقاطع، فاصله نقطه از صفحه، فاصله دو نقطه موازی، وضع نس

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:معادله درجه اول، وضعیت خط و صفحه، زاویه بین خط وصفحه، تصویر قرینه نقطه نس

فیلم جلسه 25 - رفع اشکال و حل آزمون هفتگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رفع اشکال از آزمون هفتگی هندسه تحلیلیحل مثال های:56، 57، 58، 59، 660، 61، 62، 63، 64،

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:حل مثال 19 صفحه 74، حل مثال 74 صفحه 78، حل مثال 99 صفحه 82، مثال 93 صفحه 83،‌

فیلم جلسه 27 - حل سوالات و رفع اشکال از آزمون هفتگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سوالات:1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

فیلم جلسه 28 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:مقاطع مخروطی (دایره، بیضی،‌سهمی، هذلولی)، تعریف دایره، معادله استاندارد دایره، نیازهای ضروری برای نوشتن معادله دایرهحل مث

فیلم جلسه 29 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:مماس داخل و مماس داخلحل تمرین از کتاب گاج و حل:سوال 9، مثال های:20

فیلم جلسه 30 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24

فیلم جلسه 31 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40

فیلم جلسه 32 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54

فیلم جلسه 33 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:تعریف بیضی، خاصیت عمود منصف، فاصله کانونی، مرکز بیضی، شعاع حامل، رأس های

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت هفتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:خط هادی، سهمی عمود، محور تقارن، تعریف هذلولیحل مثال 32

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت هشتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: هذلولی افقیحل مثال های:47، 48، 49، 50، 51،‌ 52، 53، 59

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت نهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:121، 122، 123، 124، 127، 134، 136، 138، 139، 140، 142

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت دهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: معادله نسبیحل تمرین 12 صفحه 42 گاج و مثال های:13، 14،‌و 79،‌ 112، 80، 118، 92،

فیلم جلسه 38 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت یازدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:صفخۀ 150 گاج، رفع اشکال از هذلولیحل سوالات:123، 125،‌ 127، 129، 131، 133،

فیلم جلسه 39 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت دوازدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:محور تقارن، خط هادیحل مثال های:155، 157، 159، 161، 162، 165، 163، 167، 146، 169، 171، 177، 175، 179 کلاس هندسه تحلیلی کن

فیلم جلسه 40 - فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت سیزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:170،‌ 171، 172، 173، 174، 176، 178، 180، 182، 184، 186،‌ 188 (الگو)

فیلم جلسه 41 - فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت چهاردهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال:189، 190، 191، 193، 194، 195

فیلم جلسه 42 - رفع اشکال از آزمون (سنجش)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سوال های:122، 121، 120، 119، 118، 117، 116، 115

فیلم جلسه 43 - فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت پانزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:انتقال محور مختصات، تابع هموگرافیک خطی، مجانب قائم افق، دوران محورهای مختصات، هذلولی متساوی الساقین کلاس هندسه تحلیلی کنکو

فیلم جلسه 44 - فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت شانزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: 1.زاویه مناسب دوران برای استاندارد شدن ، 2.نوع مقطع 3.معادله استاندارد شده 4.خصوصیات طولی کلاس هندسه تحلیلی کنکور (نظام آ

فیلم جلسه 45 - فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت هفدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: هذلولوی ، دو خط متقاطع ، تشخیص مقطع مخروطی ، زاویه مناسب ، حا مثال 7

فیلم جلسه 46 - رفع اشکال از آزمون گزینه دو

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سوال:121، 122، 123، 124، 125، 126

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:سطر و ستون، مرتبه ی ماتریس، ماتریس مربعی، اعمال ماتریس (جمع دو ماتریس، تف

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس تقارن و پاد تقاررن، حل مثال های مهم کنکور

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:ماتریس کهاد، همسازه، حل نمونه سوالات مهم کنکوری

فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال قسمت چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:خاصیت های ذترمینال، ماتریس های همسازهحل نمونه سوالات مهم کنکوری

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال قسمت پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:ماتریس و تبدیلات هندسی در صفحه، دوران حول محور مبدا، قرینه،

فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال قسمت ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:قضیه کیلی - همیلتونُ‌محاسبه توان های ماتریسُ محاسبه توان های ماتریس از ط

فیلم جلسه 53 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:روش کرامر، ماتریس افزوده‌، روش گاوس - جردن

فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:نقاط مشترک دو خط متقاطع، فصل مشترک، دستگاه هم گن

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال ها:46، 45، 47، 49، 48، 52، 144، 142، 150 (کتاب گاج) 

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی قسمت چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سوال:10، 15، 17، 25، 26، 35 و 94 (گاج)تدریس ماتریس هم سازه 

فیلم جلسه 57 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی قسمت پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس همسازه و حل مثال های:45، 54، 53، 59، 60، 68، 73، 83، 82

فیلم جلسه 58 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی قسمت ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:91، 92، 93، 122، 175

فیلم جلسه 59 - حل نمونه سولات آزمون گزینه دو

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 125،026، 127، 128، 129، 130، 131

فیلم جلسه 60 - بررسی و رفع اشکال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بررسی و رفع اشکال از کل کتاب توسط دبیر

فیلم جلسه 61 - بررسی و رفع اشکال از کل کتاب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بررسی و رفع اشکال از کل کتابو دوره خاص روی مقاطع (هذلولی)

فیلم جلسه 62 - دوره مقاطع (دوران)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 دوره مقاطع (دوران)

فیلم جلسه 63 - مرور سهمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مرور سهمیخلاصه مفاهيم نكات معادله سهمیپارامتر سهمیوتر كانونی مخت

فیلم جلسه 64 - مرور بيضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مرور بيضیخلاصه مفاهيم و نكات بيضیمختصات كانون ها-مركزقطرهاي كانونی و ناكانونیطول وتر كانونیخروج از مركزحل سوال از اين مباحث کلاس

فیلم جلسه 65 - جمع بندی تحلیلی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:مقاطع مخروطی (دایره، بیضی، هذلولی، سهمی) حل مثال و یاآاوری

فیلم جلسه 66 - جمع بندی تحلیلی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ندریس:طول مماس مشترک خارجی و حل مثال های مهم