فیلم جلسه 26 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

رضا شامیزاده
رضا شامیزاده

تحلیلی کلاس کنکور(1) (95-1394) رضا شامیزاده

حل مثال های:

حل مثال 19 صفحه 74، حل مثال 74 صفحه 78، حل مثال 99 صفحه 82، مثال 93 صفحه 83،‌ حل مثال 10 صفحه 83، 145 صفحه 90، حل مثال 96 صفحه 162،‌حل مثال 242 صفحه 104

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

جزوات تحلیلی کلاس کنکور(1) (95-1394) رضا شامیزاده

فیلم ها تحلیلی کلاس کنکور(1) (95-1394) رضا شامیزاده

Loading

فیلم جلسه 1 - جلسه ی نخست

تدریس: بردارها معرفی فصل های کتاب (فضای سه بعدی و بردارها-خط و صفحه-مقاطع مخروطی-ماتریس و دترمینان-د ...

فیلم جلسه 2 - فصل اول - فضای سه بعدی

حل مسئله و  تدریس:  بردار ، تعبیرهندسی ، تعبیر جبری  

فیلم جلسه 3 - فصل اول - فضای سه بعدی

حل مسئله و  تدریس:  بردار ، تعبیرهندسی ، تعبیر جبری

فیلم جلسه 4 - فصل اول - فضای سه بعدی

تدریس: بردارها حل مثال های 19-20-21-22-23-24-25-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43(م ...

فیلم جلسه 5 - فصل اول - فضای سه بعدی

تدریس:  ضرب داخلی در بردار(اسمهای دیگر ضرب داخلی ، خواص ضرب داخلی) ، بردار قرینه

فیلم جلسه 7 - فصل اول - فضای سه بعدی

تدریس:  کسینوسهای هادی بردار .  حل تست 

فیلم جلسه 8 - فصل اول: فضای سه بعدی

تدریس: کسینوس هادی بردار حل سوال های: 72، 73، 74، 75، 76 کتاب بیست حل سوال های: 65، 11، 23، 35، 38، ...

فیلم جلسه 9 - فصل اول: فضای سه بعدی

رفع اشکال از گاج و حل سوالات: 89، 92، 85، 83، 69، 98، 95، 94، 111، 67، 72، 64، 68، 73 48، 43، 37، 35 ...

فیلم جلسه 10 - فصل اول: فضای سه بعدی

تدریس: ضرب خارجی دو بردار خاصیت شرکت پذیری حل مثال های: صفحه 27 کتاب بیست، مثال 78 مثال 79

فیلم جلسه 11 - فصل اول: فضای سه بعدی

تدریس: اتحاد لاگرانژ ضرب مختلط حجم متوازی السطوح حل مثال های: 77، 80، 81، 82 کتاب بیست

فیلم جلسه 12 - فصل اول: فضای سه بعدی

حل مثال های: 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، . . . ، 101، 102 از کتاب بیست. تدری ...

فیلم جلسه 13 - فصل اول: خط و صفحه در فضای سه ...

فصل اول: فضای سه بعدی تمرین مسائل از فصل بردار حال مثال های: 102، 103، 104، 105 کتاب بیست 231، 181، ...

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

تدریس: خط بردار های هادی خط نکات های پارامتری خط حل مثال های: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

حل مثال های:  9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

تدریس: اوضاع نسبی دو خط در فضا متنافر: در یک صفحه قرار می گیرد متقاطع و موازی: در یک صفحه قرار می گی ...

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

حل سوال: 26 و 27 و 28 و 29 و 31 کتاب بیست تدریس: عمود مشترک (خط متنافر) حل مثال های: 32 و 33 و 37  

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

حل مثال های: 37 و 38 و 39 و 40 تدریس: حالت های خاص عمود مشترک، معادله صفحه  

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

حل مثال های: 41، 42، 43 (به دو روش)، 44، 45، 46، 47، 48، 49 تدریس: صفحه گذر از سه نقطه، صفحه عمود من ...

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

حل مثال های: 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59 تدریس: صفحه شامل دو خط موازی، صفحه شامل دو خظ مت ...

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

تدریس: وضع نسبی بدو صفحه، فصل مشترک دو صفحه متقاطع، شرط متقاطع بودن، شرط عمود بوودن دو صفحه، فاصله ن ...

فیلم جلسه 21 - فصل اول: بردار

رفع اشکال از آزمون هفتگی و حل سولات: 267،266، 265، 264، 272، 271، 269، 270،‌273 حل سوال 7 و 12 کتاب ...

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

تدریس: صفحه شامل یک خط موازی، صفحات خاص، نکته بسیار مهم صفحه 52 کتاب بیست، وضع نسبی دو صفحه حل مثال ...

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

ندریس: فصل مشترک دو صفحه متقاطع، فاصله نقطه از صفحه، فاصله دو نقطه موازی، وضع نسبی خط و صفحه حل مثال ...

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

تدریس: معادله درجه اول، وضعیت خط و صفحه، زاویه بین خط وصفحه، تصویر قرینه نقطه نسبت به صفحه، وضعیت یک ...

فیلم جلسه 25 - رفع اشکال و حل آزمون هفتگی

رفع اشکال از آزمون هفتگی هندسه تحلیلی حل مثال های: 56، 57، 58، 59، 660، 61، 62، 63، 64، 65

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

حل مثال های: حل مثال 19 صفحه 74، حل مثال 74 صفحه 78، حل مثال 99 صفحه 82، مثال 93 صفحه 83،‌ حل مثال 1 ...

فیلم جلسه 27 - حل سوالات و رفع اشکال از آزمو ...

حل سوالات: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

فیلم جلسه 28 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت ا ...

تدریس: مقاطع مخروطی (دایره، بیضی،‌سهمی، هذلولی)، تعریف دایره، معادله استاندارد دایره، نیازهای ضروری ...

فیلم جلسه 29 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت د ...

تدریس: مماس داخل و مماس داخل حل تمرین از کتاب گاج و حل: سوال 9، مثال های:20، 28، 35

فیلم جلسه 30 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت س ...

حل مثال های: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24

فیلم جلسه 31 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت چ ...

حل مثال های: 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40

فیلم جلسه 32 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت پ ...

حل مثال های: 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54

فیلم جلسه 33 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت ش ...

تدریس: تعریف بیضی، خاصیت عمود منصف، فاصله کانونی، مرکز بیضی، شعاع حامل، رأس های کانونی، تعریف سهمی ح ...

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت ه ...

تدریس: خط هادی، سهمی عمود، محور تقارن، تعریف هذلولی حل مثال 32

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت ه ...

تدریس: هذلولی افقی حل مثال های: 47، 48، 49، 50، 51،‌ 52، 53، 59

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت ن ...

حل مثال های: 121، 122، 123، 124، 127، 134، 136، 138، 139، 140، 142

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت د ...

تدریس: معادله نسبی حل تمرین 12 صفحه 42 گاج و مثال های: 13، 14،‌و 79،‌ 112، 80، 118، 92، 93

فیلم جلسه 38 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت ی ...

تدریس: صفخۀ 150 گاج، رفع اشکال از هذلولی حل سوالات: 123، 125،‌ 127، 129، 131، 133، 135، 137، 139، 13 ...

فیلم جلسه 39 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت د ...

تدریس: محور تقارن، خط هادی حل مثال های: 155، 157، 159، 161، 162، 165، 163، 167، 146، 169، 171، 177، ...

فیلم جلسه 40 - فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت سی ...

حل مثال های: 170،‌ 171، 172، 173، 174، 176، 178، 180، 182، 184، 186،‌ 188 (الگو)

فیلم جلسه 42 - رفع اشکال از آزمون (سنجش)

حل سوال های: 122، 121، 120، 119، 118، 117، 116، 115

فیلم جلسه 43 - فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت پا ...

تدریس: انتقال محور مختصات، تابع هموگرافیک خطی، مجانب قائم افق، دوران محورهای مختصات، هذلولی متساوی ا ...

فیلم جلسه 44 - فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت شا ...

تدریس:  1.زاویه مناسب دوران برای استاندارد شدن ، 2.نوع مقطع 3.معادله استاندارد شده 4.خصوصیات طولی

فیلم جلسه 45 - فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت هف ...

تدریس:  هذلولوی ، دو خط متقاطع ، تشخیص مقطع مخروطی ، زاویه مناسب ،  حا مثال 78

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال

تدریس: سطر و ستون، مرتبه ی ماتریس، ماتریس مربعی، اعمال ماتریس (جمع دو ماتریس، تفریق ماتریس، ضرب عدذ ...

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال ...

تدریس تقارن و پاد تقاررن، حل مثال های مهم کنکور

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال ...

تدریس: ماتریس کهاد، همسازه، حل نمونه سوالات مهم کنکوری

فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال ...

تدریس: خاصیت های ذترمینال، ماتریس های همسازه حل نمونه سوالات مهم کنکوری

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال ...

تدریس: ماتریس و تبدیلات هندسی در صفحه، دوران حول محور مبدا، قرینه،

فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال ...

تدریس: قضیه کیلی - همیلتونُ‌محاسبه توان های ماتریسُ محاسبه توان های ماتریس از طریق بخشپذیری چند جمله ...

فیلم جلسه 53 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی

تدریس: روش کرامر، ماتریس افزوده‌، روش گاوس - جردن

فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی ...

تدریس: نقاط مشترک دو خط متقاطع، فصل مشترک، دستگاه هم گن

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی ...

حل مثال ها: 46، 45، 47، 49، 48، 52، 144، 142، 150 (کتاب گاج)  

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی ...

حل سوال: 10، 15، 17، 25، 26، 35 و 94 (گاج) تدریس ماتریس هم سازه  

فیلم جلسه 57 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی ...

تدریس همسازه و حل مثال های: 45، 54، 53، 59، 60، 68، 73، 83، 82

فیلم جلسه 59 - حل نمونه سولات آزمون گزینه دو

حل مثال های: 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 125،026، 127، 128، 129، 130، 131