فیلم جلسه 59 - حل نمونه سولات آزمون گزینه دو

رضا شامیزاده
رضا شامیزاده

تحلیلی کلاس کنکور(1) (95-1394) رضا شامیزاده

حل مثال های:

148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 125،026، 127، 128، 129، 130، 131

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

جزوات تحلیلی کلاس کنکور(1) (95-1394) رضا شامیزاده

فیلم ها تحلیلی کلاس کنکور(1) (95-1394) رضا شامیزاده

Loading
جلسه ی نخست

فیلم جلسه 1 - جلسه ی نخست

تدریس:بردارها معرفی فصل های کتاب (فضای سه بعدی و بردارها-خط و صفحه-مقاطع مخروطی-ماتریس و دترمینان-د ...
فصل اول - فضای سه بعدی

فیلم جلسه 2 - فصل اول - فضای سه بعدی

حل مسئله و تدریس: بردار ، تعبیرهندسی ، تعبیر جبری 
فصل اول - فضای سه بعدی

فیلم جلسه 3 - فصل اول - فضای سه بعدی

حل مسئله و تدریس: بردار ، تعبیرهندسی ، تعبیر جبری
فصل اول - فضای سه بعدی

فیلم جلسه 4 - فصل اول - فضای سه بعدی

تدریس:بردارها حل مثال های 19-20-21-22-23-24-25-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43(م ...
فصل اول - فضای سه بعدی

فیلم جلسه 5 - فصل اول - فضای سه بعدی

تدریس: ضرب داخلی در بردار(اسمهای دیگر ضرب داخلی ، خواص ضرب داخلی) ، بردار قرینه
فصل اول - فضای سه بعدی

فیلم جلسه 6 - فصل اول - فضای سه بعدی

حل مثال و ادامه ی تدریس
فصل اول - فضای سه بعدی

فیلم جلسه 7 - فصل اول - فضای سه بعدی

تدریس: کسینوسهای هادی بردار . حل تست 
فصل اول: فضای سه بعدی

فیلم جلسه 8 - فصل اول: فضای سه بعدی

تدریس:کسینوس هادی بردارحل سوال های:72، 73، 74، 75، 76 کتاب بیستحل سوال های:65، 11، 23، 35، 38، ...
فصل اول: فضای سه بعدی

فیلم جلسه 9 - فصل اول: فضای سه بعدی

رفع اشکال از گاج و حل سوالات:89، 92، 85، 83، 69، 98، 95، 94، 111، 67، 72، 64، 68، 73 48، 43، 37، 35 ...
فصل اول: فضای سه بعدی

فیلم جلسه 10 - فصل اول: فضای سه بعدی

تدریس:ضرب خارجی دو بردارخاصیت شرکت پذیریحل مثال های:صفحه 27 کتاب بیست، مثال 78مثال 79
فصل اول: فضای سه بعدی

فیلم جلسه 11 - فصل اول: فضای سه بعدی

تدریس:اتحاد لاگرانژضرب مختلطحجم متوازی السطوححل مثال های:77، 80، 81، 82 کتاب بیست
فصل اول: فضای سه بعدی

فیلم جلسه 12 - فصل اول: فضای سه بعدی

حل مثال های:84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، . . . ، 101، 102 از کتاب بیست.تدری ...
فصل اول: خط و صفحه در فضای سه بعدی

فیلم جلسه 13 - فصل اول: خط و صفحه در فضای سه ...

فصل اول: فضای سه بعدیتمرین مسائل از فصل بردارحال مثال های:102، 103، 104، 105 کتاب بیست231، 181، ...
فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

تدریس:خطبردار های هادی خطنکات های پارامتری خطحل مثال های:1، 2، 3، 4، 5، 6، 7
فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

حل مثال های: 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25
فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

تدریس:اوضاع نسبی دو خط در فضامتنافر: در یک صفحه قرار می گیردمتقاطع و موازی: در یک صفحه قرار می گی ...
فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

حل سوال:26 و 27 و 28 و 29 و 31 کتاب بیستتدریس:عمود مشترک (خط متنافر)حل مثال های:32 و 33 و 37 
فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

حل مثال های:37 و 38 و 39 و 40تدریس:حالت های خاص عمود مشترک، معادله صفحه 
فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

حل مثال های:41، 42، 43 (به دو روش)، 44، 45، 46، 47، 48، 49تدریس:صفحه گذر از سه نقطه، صفحه عمود من ...
فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

حل مثال های:50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59تدریس:صفحه شامل دو خط موازی، صفحه شامل دو خظ مت ...
فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

تدریس:وضع نسبی بدو صفحه، فصل مشترک دو صفحه متقاطع، شرط متقاطع بودن، شرط عمود بوودن دو صفحه، فاصله ن ...
فصل اول: بردار

فیلم جلسه 21 - فصل اول: بردار

رفع اشکال از آزمون هفتگی و حل سولات:267،266، 265، 264، 272، 271، 269، 270،‌273حل سوال 7 و 12 کتاب ...
فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

تدریس:صفحه شامل یک خط موازی، صفحات خاص، نکته بسیار مهم صفحه 52 کتاب بیست، وضع نسبی دو صفحهحل مثال ...
فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

ندریس:فصل مشترک دو صفحه متقاطع، فاصله نقطه از صفحه، فاصله دو نقطه موازی، وضع نسبی خط و صفحهحل مثال ...
فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

تدریس:معادله درجه اول، وضعیت خط و صفحه، زاویه بین خط وصفحه، تصویر قرینه نقطه نسبت به صفحه، وضعیت یک ...
رفع اشکال و حل آزمون هفتگی

فیلم جلسه 25 - رفع اشکال و حل آزمون هفتگی

رفع اشکال از آزمون هفتگی هندسه تحلیلیحل مثال های:56، 57، 58، 59، 660، 61، 62، 63، 64، 65
فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه بعدی

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: خط و صفحه در فضای سه ...

حل مثال های:حل مثال 19 صفحه 74، حل مثال 74 صفحه 78، حل مثال 99 صفحه 82، مثال 93 صفحه 83،‌ حل مثال 1 ...
حل سوالات و رفع اشکال از آزمون هفتگی

فیلم جلسه 27 - حل سوالات و رفع اشکال از آزمو ...

حل سوالات:1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12
فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت اول

فیلم جلسه 28 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت ا ...

تدریس:مقاطع مخروطی (دایره، بیضی،‌سهمی، هذلولی)، تعریف دایره، معادله استاندارد دایره، نیازهای ضروری ...
فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت دوم

فیلم جلسه 29 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت د ...

تدریس:مماس داخل و مماس داخلحل تمرین از کتاب گاج و حل:سوال 9، مثال های:20، 28، 35
فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت سوم

فیلم جلسه 30 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت س ...

حل مثال های:1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24
فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت چهارم

فیلم جلسه 31 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت چ ...

حل مثال های:27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40
فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت پنجم

فیلم جلسه 32 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت پ ...

حل مثال های:43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54
فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت ششم

فیلم جلسه 33 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت ش ...

تدریس:تعریف بیضی، خاصیت عمود منصف، فاصله کانونی، مرکز بیضی، شعاع حامل، رأس های کانونی، تعریف سهمیح ...
فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت هفتم

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت ه ...

تدریس:خط هادی، سهمی عمود، محور تقارن، تعریف هذلولیحل مثال 32
فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت هشتم

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت ه ...

تدریس: هذلولی افقیحل مثال های:47، 48، 49، 50، 51،‌ 52، 53، 59
فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت نهم

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت ن ...

حل مثال های:121، 122، 123، 124، 127، 134، 136، 138، 139، 140، 142
فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت دهم

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت د ...

تدریس: معادله نسبیحل تمرین 12 صفحه 42 گاج و مثال های:13، 14،‌و 79،‌ 112، 80، 118، 92، 93
فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت یازدهم

فیلم جلسه 38 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت ی ...

تدریس:صفخۀ 150 گاج، رفع اشکال از هذلولیحل سوالات:123، 125،‌ 127، 129، 131، 133، 135، 137، 139، 13 ...
فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت دوازدهم

فیلم جلسه 39 - فصل سوم: مقاطع مخروطی، قسمت د ...

تدریس:محور تقارن، خط هادیحل مثال های:155، 157، 159، 161، 162، 165، 163، 167، 146، 169، 171، 177، ...
فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت سیزدهم

فیلم جلسه 40 - فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت سی ...

حل مثال های:170،‌ 171، 172، 173، 174، 176، 178، 180، 182، 184، 186،‌ 188 (الگو)
رفع اشکال از آزمون (سنجش)

فیلم جلسه 42 - رفع اشکال از آزمون (سنجش)

حل سوال های:122، 121، 120، 119، 118، 117، 116، 115
فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت پانزدهم

فیلم جلسه 43 - فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت پا ...

تدریس:انتقال محور مختصات، تابع هموگرافیک خطی، مجانب قائم افق، دوران محورهای مختصات، هذلولی متساوی ا ...
فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت شانزدهم

فیلم جلسه 44 - فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت شا ...

تدریس: 1.زاویه مناسب دوران برای استاندارد شدن ، 2.نوع مقطع 3.معادله استاندارد شده 4.خصوصیات طولی
فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت هفدهم

فیلم جلسه 45 - فصل سوم: مقاطع مخروطی قسمت هف ...

تدریس: هذلولوی ، دو خط متقاطع ، تشخیص مقطع مخروطی ، زاویه مناسب ، حا مثال 78
فصل چهارم: ماتریس و دترمینال

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال

تدریس:سطر و ستون، مرتبه ی ماتریس، ماتریس مربعی، اعمال ماتریس (جمع دو ماتریس، تفریق ماتریس، ضرب عدذ ...
فصل چهارم: ماتریس و دترمینال قسمت دوم

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال ...

تدریس تقارن و پاد تقاررن، حل مثال های مهم کنکور
فصل چهارم: ماتریس و دترمینال قسمت سوم

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال ...

تدریس:ماتریس کهاد، همسازه، حل نمونه سوالات مهم کنکوری
فصل چهارم: ماتریس و دترمینال قسمت چهارم

فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال ...

تدریس:خاصیت های ذترمینال، ماتریس های همسازهحل نمونه سوالات مهم کنکوری
فصل چهارم: ماتریس و دترمینال قسمت پنجم

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال ...

تدریس:ماتریس و تبدیلات هندسی در صفحه، دوران حول محور مبدا، قرینه،
فصل چهارم: ماتریس و دترمینال قسمت ششم

فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: ماتریس و دترمینال ...

تدریس:قضیه کیلی - همیلتونُ‌محاسبه توان های ماتریسُ محاسبه توان های ماتریس از طریق بخشپذیری چند جمله ...
فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی

فیلم جلسه 53 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی

تدریس:روش کرامر، ماتریس افزوده‌، روش گاوس - جردن
فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی قسمت دوم

فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی ...

تدریس:نقاط مشترک دو خط متقاطع، فصل مشترک، دستگاه هم گن
فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی قسمت سوم

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی ...

حل مثال ها:46، 45، 47، 49، 48، 52، 144، 142، 150 (کتاب گاج) 
فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی قسمت چهارم

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی ...

حل سوال:10، 15، 17، 25، 26، 35 و 94 (گاج)تدریس ماتریس هم سازه 
فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی قسمت پنجم

فیلم جلسه 57 - فصل پنجم: دستگاه معادلات خطی ...

تدریس همسازه و حل مثال های:45، 54، 53، 59، 60، 68، 73، 83، 82
حل نمونه سولات آزمون گزینه دو

فیلم جلسه 59 - حل نمونه سولات آزمون گزینه دو

حل مثال های:148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 125،026، 127، 128، 129، 130، 131