صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی

فیلم ها : 35

فیلم جلسه 0 - جلسه صفر، معرفی دوره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه صفر، معرفی دوره صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 0 - جلسه صفر، معرفی دوره

فیلم جلسه 1 - درس اول تاریخ دهم (قسمت اول)، تاریخ و تاریخ نگاری (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس اول تاریخ دهم (قسمت اول)، تاریخ و تاریخ نگاری (قسمت اول) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 1 - د

فیلم جلسه 2 - درس اول تاریخ دهم (قسمت دوم)، تاریخ و تاریخ نگاری (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس اول تاریخ دهم (قسمت دوم)، تاریخ و تاریخ نگاری (قسمت دوم) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 2 - د

فیلم جلسه 3 - درس اول تاریخ دهم (قسمت سوم)، تاریخ و تاریخ نگاری (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس اول تاریخ دهم (قسمت سوم)، تاریخ و تاریخ نگاری (قسمت سوم) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 3 - د

فیلم جلسه 4 - درس دوم تاریخ دهم (قسمت اول)، تاریخ، زمان و مکان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس دوم تاریخ دهم (قسمت اول)، تاریخ، زمان و مکان (قسمت اول) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 4 - در

فیلم جلسه 5 - درس دوم تاریخ دهم (قسمت دوم)، تاریخ، زمان و مکان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس دوم تاریخ دهم (قسمت دوم)، تاریخ، زمان و مکان (قسمت دوم) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 5 - در

فیلم جلسه 6 - درس سوم تاریخ دهم (قسمت اول)، باستان شناسی، در جستجوی میراث فرهنگی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 درس سوم تاریخ دهم (قسمت اول)، باستان شناسی، در جستجوی میراث فرهنگی (قسمت اول) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنای

فیلم جلسه 7 - درس سوم تاریخ دهم (قسمت دوم)، باستان شناسی، در جستجوی میراث فرهنگی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس سوم تاریخ دهم (قسمت دوم)، باستان شناسی، در جستجوی میراث فرهنگی (قسمت دوم) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی

فیلم جلسه 8 - درس چهارم تاریخ دهم (قسمت اول)، پیدایش تمدن، بین‌النهرین و مصر (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس چهارم تاریخ دهم (قسمت اول)، پیدایش تمدن، بین‌النهرین و مصر (قسمت اول) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیل

فیلم جلسه 9 - درس چهارم تاریخ دهم (قسمت دوم)، پیدایش تمدن، بین‌النهرین و مصر (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/6 | آلاء
درس چهارم تاریخ دهم (قسمت دوم)، پیدایش تمدن، بین‌النهرین و مصر (قسمت دوم) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیل

فیلم جلسه 10 - درس چهارم تاریخ دهم (قسمت سوم)، پیدایش تمدن، بین‌النهرین و مصر (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
درس چهارم تاریخ دهم (قسمت سوم)، پیدایش تمدن، بین‌النهرین و مصر (قسمت سوم) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیل

فیلم جلسه 11 - درس چهارم تاریخ دهم (قسمت چهارم)، پیدایش تمدن، بین‌النهرین و مصر (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
درس چهارم تاریخ دهم (قسمت چهارم)، پیدایش تمدن، بین‌النهرین و مصر (قسمت چهارم) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی

فیلم جلسه 12 - درس پنجم تاریخ دهم (قسمت اول)، هند و چین (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
درس پنجم تاریخ دهم (قسمت اول)، هند و چین (قسمت اول) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 12 - درس پنجم

فیلم جلسه 13 - درس پنجم تاریخ دهم (قسمت دوم)، هند و چین (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/27 | آلاء
درس پنجم تاریخ دهم (قسمت دوم)، هند و چین (قسمت دوم)  صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 13 - درس پنجم

فیلم جلسه 14 - درس ششم تاریخ دهم (قسمت اول)، یونان و روم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/27 | آلاء
درس ششم تاریخ دهم (قسمت اول)، یونان و روم (قسمت اول) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 14 - درس ششم

فیلم جلسه 15 - درس ششم تاریخ دهم (قسمت دوم)، یونان و روم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/27 | آلاء
درس ششم تاریخ دهم (قسمت دوم)، یونان و روم (قسمت دوم) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 15 - درس ششم

فیلم جلسه 16 - درس هفتم تاریخ دهم (قسمت اول)، مطالعه و کاوش در گذشته‌های دور

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
درس هفتم تاریخ دهم (قسمت اول)، مطالعه و کاوش در گذشته‌های دور  صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 16 -

فیلم جلسه 17 - درس هفتم تاریخ دهم (قسمت دوم)، منابع تحقیق تاریخ ایران در دوران باستان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
درس هفتم تاریخ دهم (قسمت دوم)، منابع تحقیق تاریخ ایران در دوران باستان صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم ج

فیلم جلسه 18 - درس هشتم تاریخ دهم، سپیده دم تمدن ایرانی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/1 | آلاء
درس هشتم تاریخ دهم،  سپیده دم تمدن ایرانی صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 18 - درس هشتم تاریخ دهم،

فیلم جلسه 19 - درس نهم تاریخ دهم (قسمت اول)، آریایی ها و هخامنشیان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/9 | آلاء
درس نهم تاریخ دهم (قسمت اول)، آریایی ها و هخامنشیان (قسمت اول) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 19 -

فیلم جلسه 20 - درس نهم تاریخ دهم (قسمت دوم)، آریایی ها و هخامنشیان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/16 | آلاء
درس نهم تاریخ دهم (قسمت دوم)، آریایی ها و هخامنشیان (قسمت دوم) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 20 -

فیلم جلسه 21 - درس نهم تاریخ دهم (قسمت سوم)، آریایی ها و هخامنشیان (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/23 | آلاء
درس نهم تاریخ دهم (قسمت سوم)، آریایی ها و هخامنشیان (قسمت سوم) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 21 -

فیلم جلسه 22 - درس دهم تاریخ دهم (قسمت اول)، اشکانیان و ساسانیان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/30 | آلاء
درس دهم تاریخ دهم (قسمت اول)، اشکانیان و ساسانیان (قسمت اول) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 22 -

فیلم جلسه 23 - درس دهم تاریخ دهم (قسمت دوم)، اشکانیان و ساسانیان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/7 | آلاء
درس دهم تاریخ دهم (قسمت دوم)، اشکانیان و ساسانیان (قسمت دوم) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 23 -

فیلم جلسه 25 - درس یازدهم تاریخ دهم (قسمت دوم)، آیین کشورداری (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/14 | آلاء
درس یازدهم تاریخ دهم (قسمت دوم)، آیین کشورداری (قسمت دوم) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 25 - درس

فیلم جلسه 26 - درس دوازدهم تاریخ دهم (قسمت اول)، جامعه و خانواده (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/18 | آلاء
درس دوازدهم تاریخ دهم (قسمت اول)، جامعه و خانواده (قسمت اول) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 26 -

فیلم جلسه 27 - درس دوازدهم تاریخ دهم (قسمت دوم)، جامعه و خانواده (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/11 | آلاء
درس دوازدهم تاریخ دهم (قسمت دوم)، جامعه و خانواده (قسمت دوم) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 27 -

فیلم جلسه 28 - درس سیزدهم تاریخ دهم (قسمت اول)، اقتصاد و معیشت (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/11 | آلاء
درس سیزدهم تاریخ دهم (قسمت اول)، اقتصاد و معیشت (قسمت اول) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 28 - در

فیلم جلسه 29 - درس سیزدهم تاریخ دهم (قسمت دوم)، اقتصاد و معیشت (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/11 | آلاء
درس سیزدهم تاریخ دهم (قسمت دوم)، اقتصاد و معیشت (قسمت دوم) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 29 - در

فیلم جلسه 30 - درس چهاردهم تاریخ دهم (قسمت اول)، دین و اعتقادات (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/11 | آلاء
درس چهاردهم تاریخ دهم (قسمت اول)، دین و اعتقادات (قسمت اول) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 30 - د

فیلم جلسه 31 - درس چهاردهم تاریخ دهم (قسمت دوم)، دین و اعتقادات (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/11 | آلاء
درس چهاردهم تاریخ دهم (قسمت دوم)، دین و اعتقادات (قسمت دوم) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 31 - د

فیلم جلسه 32 - درس پانزدهم تاریخ دهم (قسمت اول)، زبان، علم و آموزش (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/1 | آلاء
درس پانزدهم تاریخ دهم (قسمت اول)، زبان، علم و آموزش (قسمت اول) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 32 -

فیلم جلسه 33 - درس پانزدهم تاریخ دهم (قسمت دوم)، زبان، علم و آموزش (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/1 | آلاء
درس پانزدهم تاریخ دهم (قسمت دوم)، زبان، علم و آموزش (قسمت دوم) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 33 -

فیلم جلسه 34 - درس شانزدهم تاریخ دهم (قسمت اول)، هنر و معماری (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/1 | آلاء
درس شانزدهم تاریخ دهم (قسمت اول)، هنر و معماری (قسمت اول) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 34 - درس

فیلم جلسه 35 - درس شانزدهم تاریخ دهم (قسمت دوم)، هنر و معماری (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/1 | آلاء
درس شانزدهم تاریخ دهم (قسمت دوم)، هنر و معماری (قسمت دوم) صفر تا صد تاریخ دهم (نظام آموزشی جدید) - حسن رعنایی فیلم جلسه 35 - درس