کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری

فیلم ها : 44

فیلم جلسه 0 - معرفی دوره نکته و تست آمار و احتمال یازدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
معرفی دوره نکته و تست آمار و احتمال یازدهم کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 0 - مع

فیلم جلسه 1 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت اول)، حل تست منطق ریاضی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این فیلم تست‌های منطق ریاضی رو آغاز می‌کنیم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 1

فیلم جلسه 2 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت دوم)، حل تست منطق ریاضی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این قسمت ادامه می‌دیم حل تست‌های منطق از شماره 13 تا 24. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری

فیلم جلسه 3 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت سوم)، حل تست منطق ریاضی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه از تست 25 تا 36 منطق رو حل خواهیم کرد. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه

فیلم جلسه 4 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت چهارم)، حل تست منطق ریاضی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ادامه می‌دهیم حل تست‌های منطق با هم از تست 37 تا 51 و مربوط می‌شود به قوانین منطق. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یا

فیلم جلسه 5 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت پنجم)، حل تست منطق ریاضی (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه حل تست‌های منطق ریاضی در این جلسه بحث جبر گزاره‌ها را تکمیل می‌کنیم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی

فیلم جلسه 6 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت ششم)، حل تست منطق ریاضی (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این فیلم می‎خواهیم به حل تست‎های سور ب‏پردازیم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه

فیلم جلسه 7 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت هفتم)، حل تست منطق ریاضی (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این فیلم حل تست‌های منطق را به پایان می‌رسونیم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه

فیلم جلسه 8 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت هشتم)، حل تست 1 تا 12 مجموعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این فیلم حل تست‌های مجموعه رو شروع می‌کنیم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 8

فیلم جلسه 9 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت نهم)، حل تست 13 تا 24 مجموعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این فیلم می‌خواهیم تست‌های 13 تا 24 رو حل کنیم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلس

فیلم جلسه 10 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت دهم)، حل تست 25 تا 37 مجموعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این فیلم می‌خواهیم ادامه بدیم تست‌های مجموعه رو از شما دعوت می‌کنم این فیلم رو ببینید. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم

فیلم جلسه 11 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت یازدهم)، حل تست 38 تا 50 مجموعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه از تست شماره 38 تا تست 50 قسمت بحث مجموعه رو براتون حل می‌کنم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جد

فیلم جلسه 12 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت دوازدهم)، حل تست 51 تا 62 مجموعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این فیلم اختصاص پیدا می‌کنه به حل تست‌های 51 تا 62 قسمت مجموعه. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی ص

فیلم جلسه 13 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت سیزدهم)، حل تست 63 تا 74 مجموعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این فیلم می‌خواهیم حل تست‌های مجموعه رو با هم دیگه ادامه بدیم از سوال 63 تا 74 رو با هم حل می‌کنیم، موضوع این تست‌ها مربوط به

فیلم جلسه 14 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت چهاردهم)، حل تست 75 تا 84 مجموعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه تست‌های مربوط قوانین و تساوی مجموعه‌هارو بررسی می‌کنیم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - ع

فیلم جلسه 15 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت پانزدهم), حل تست 85 تا 100 مجموعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این فیلم می‌خوایم از تست 85 تا  تست 100 رو حل کنیم که مربوط به بحث تساوی مجموعه‌ها و قوانین هست. کارگاه نکته و تست آمار و احتم

فیلم جلسه 16 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت شانزدهم)، حل تست 101 تا 111 مجموعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این فیلم می‌خوایم از تست 101 و تا 111 رو براتون حل کنیم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری

فیلم جلسه 17 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت هفدهم)، حل تست 112 تا 125 مجموعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این فیلم می‌خوایم از تست 112 و تا 125 رو براتون حل کنیم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری

فیلم جلسه 18 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت هجدهم)، حل تست 126 تا 140 مجموعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این فیلم می‌خوایم از تست 126  و تا 140 رو براتون حل کنیم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری

فیلم جلسه 19 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت نوزدهم)، حل تست 141 تا 151 مجموعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این فیلم از سوال 141 تا 151 تست‌های مجموعه رو حل می‌کنیم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدر

فیلم جلسه 20 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیستم)، حل تست 152 تا 160 مجموعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این فیلم از سوال 152 تا 160 تست‌های مجموعه رو حل می‌کنیم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدر

فیلم جلسه 21 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و یکم)، حل تست‌های 161 تا 180 مجموعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست‌های 161 تا 180 مجموعه‌هارو حل می‌کنیم و بحث مجموعه‌هارو تموم می‌کنیم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی

فیلم جلسه 22 - احتمال (قسمت اول)، حل تست 1 تا 18

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می‌ریم سراغ فصل دوم یعنی فصل احتمال و این فصل مهم‌ترین فصل کتاب آمار و احتمال هستش ما هم برای این فصل 270 تا تست رو د

فیلم جلسه 23 - احتمال (قسمت دوم)، حل تست 19 تا 29

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این فیلم ادامه حل تست‌هارو داریم از تست 19 تا 29. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جل

فیلم جلسه 24 - احتمال (قسمت سوم)، حل تست 30 تا 46

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این فیلم حل تست‌های 30 تا 46 رو داریم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 24 - اح

فیلم جلسه 25 - احتمال (قسمت چهارم)، حل تست 47 تا 55

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت در ادامه جلسات پیش به حل تست‌های 47 تا 55 می‌پردازیم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی

فیلم جلسه 26 - احتمال (قسمت پنجم)، حل تست 56 تا 74

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت تست‌های 56 تا 74 را حل و بررسی می‌کنیم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلس

فیلم جلسه 27 - احتمال (قسمت ششم)، حل تست 75 تا 86

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه ادامه می‌دهیم حل تست‌های احتمال رو در این جلسه از تست 75 تا 86 براتون حل می‌کنیم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یاز

فیلم جلسه 28 - احتمال (قسمت هفتم)، حل تست 87 تا 99

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 در این جلسه از تست 87 تا 99 براتون حل می‌کنیم که بیش‌تر مربوط به احتمال غیرهم‌شانس هستند. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم

فیلم جلسه 29 - احتمال (قسمت هشتم)، حل تست 100 تا 114

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه حل تست‌های احتمال شرطی رو شروع می‌کنیم که حدود 15 تست براتون حل می‌کنیم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام

فیلم جلسه 30 - احتمال (قسمت نهم)، حل تست 115 تا 131

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این فیلم تست 115 تا 131 رو حل می‌کنیم که مربوطه به بحث احتمال شرطی. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 31 - احتمال (قسمت دهم)، حل تست 132 تا 148

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این فیلم اختصاص پیدا می‌کنه به حل تست 132 تا 148. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه

فیلم جلسه 32 - احتمال (قسمت یازدهم)، حل تست 149 تا 166

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این فیلم تست 149 تا 166 رو حل می‌کنیم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 32 - ا

فیلم جلسه 33 - احتمال (قسمت دوازدهم)، حل تست 167 تا 183

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این فیلم تست 167 تا 183 رو باهم حل و بررسی می‌کنیم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم

فیلم جلسه 34 - احتمال (قسمت سیزدهم)، حل تست 184 تا 195

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه از تست 184 تا تست 195 رو براتون حل می‌کنیم، تست‌های قانون احتمال کل تموم می‌شه و تست‌های قانون بیز رو شروع می‌کنیم. ک

فیلم جلسه 35 - احتمال (قسمت چهاردهم)، حل تست 196 تا 207

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه از تست 196 تا 207 رو براتون حل می‌کنیم، این تست‌ها تماماً اختصاص داره به قانون بیز. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال ی

فیلم جلسه 36 - احتمال (قسمت پانزدهم)، حل تست 208 تا 219

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت از تست 208 تا 219 رو براتون حل می‌کنیم که مربوط به قانون بیز هست. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی

فیلم جلسه 37 - احتمال (قسمت شانزدهم)، حل تست 220 تا 235

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این فیلم اختصاص دارد به حل تست 220 تا 235. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 37 - ا

فیلم جلسه 38 - احتمال (قسمت هفدهم)، حل تست 236 تا 252

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این فیلم به ادامۀ حل تست 236 تا 252 می‌پردازیم. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه

فیلم جلسه 39 - احتمال (قسمت هجدهم)، حل تست 253 تا 270

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با سلام در ادامه حل تست‌ها می‌رسیم به حل تست 253 تا 270. کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیل

فیلم جلسه 40 - آمار(قسمت اول)، حل تست 1 تا 15

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آمار(قسمت اول)، حل تست 1 تا 15 کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 40 - آمار(قسمت اول

فیلم جلسه 41 - آمار(قسمت دوم)، حل تست 16 تا 30

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آمار(قسمت دوم)، حل تست 16 تا 30 کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 41 - آمار(قسمت دو

فیلم جلسه 42 - آمار(قسمت سوم)، حل تست 31 تا 48

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/6 | آلاء
آمار(قسمت سوم)، حل تست 31 تا 48 کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 42 - آمار(قسمت سو

فیلم جلسه 43 - آمار(قسمت چهارم)، حل تست 49 تا 60

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/29 | آلاء
آمار(قسمت چهارم)، حل تست 49 تا 60 کارگاه نکته و تست آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 43 - آمار(قسمت