صفر تا صد عربی دهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی

فیلم ها : 18

فیلم جلسه 1 - درس اول: قواعد و ترجمه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قراره که درس اول عربی سال دهم رو خدمتتون ارائه کنم، منتهی یکی دو تا مقدمه رو خدمتتون ذکر بکنم. ببینید اساس کار ما توی عربی

فیلم جلسه 2 - درس دوم (قسمت اول)، تدریس قواعد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به درس دوم و قواعد درس دوم مباحث مربوط به عدد، که در متوسطه یک با قانون اعداد اساسی و ترتیبی آشنا شدید، اینجا بحث‌های تکمی

فیلم جلسه 3 - درس دوم (قسمت دوم)، تدریس قواعد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه بعد از اون قواعد عدد که با هم مرور کردیم، حالا ترجمۀ متن درس رو کار بکنیم که باز با بحث اعداد گره می‌خوره و نکات رو ت

فیلم جلسه 4 - درس سوم و چهارم (قسمت اول)، تدریس قواعد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قصد داریم قواعد درس سوم و چهارم عربی دهم رو با هم مرور کنیم. صفر تا صد عربی دهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی ف

فیلم جلسه 5 - درس سوم (قسمت دوم)، ترجمه متن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قصد داریم در ادامۀ کار جلسۀ قبل، بیایم فعل‌های مزید و مجرد درس سوم رو با هم بررسی کنیم و به این بهانه ترجمۀ درس رو هم

فیلم جلسه 6 - درس سوم (قسمت سوم)، حل تمرین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قصد داریم تمرینات درس سوم رو حل کنیم و نکاتی که در تمرین‌ها موجود هست رو با همدیگه بررسی بکنیم. صفر تا صد عربی دهم (ن

فیلم جلسه 7 - درس چهارم (قسمت دوم)، ترجمۀ متن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قصد داریم بپردازیم به ترجمۀ درس چهارم با موضوع همزیستی مسالمت‌آمیز و فعل‌های مزید و مجرد متن درس رو هم کامل با هم برر

فیلم جلسه 8 - درس چهارم (قسمت سوم)، حل تمارین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه تمرینات درس چهارم را حل میکنیم با برسی نکات آن صفر تا صد عربی دهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی فیلم جلسه 8 -

فیلم جلسه 9 - درس پنجم (قسمت اول)، ترجمۀ متن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به ترجمۀ درس پنجم و حل تمارین 1 و 2 و مکالمۀ درس خواهیم پرداخت. صفر تا صد عربی دهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمراد

فیلم جلسه 10 - درس پنجم (قسمت دوم)، تدریس قواعد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می‌تونم بگم مهم‌ترین درس کتاب رو خدمتتون ارائه می‌کنیم، اون هم درس پنجم، ارکان جملات و انواع جملات هست، حتماً و حتماً

فیلم جلسه 11 - درس پنجم (قسمت سوم)، حل تمارین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه تمرینات درس رو ان‌شاءالله خدمتتون ارائه خواهم کرد و به بهانۀ تمرینات درس، بحث مبتدا و خبر، فاعل و مفعول و صفت و مضافٌ

فیلم جلسه 12 - درس ششم (قسمت اول)، ترجمۀ متن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه با تدریس ترجمۀ درس ششم و حل دو تمرین از کتاب درسی در خدمتتون خواهیم بود. صفر تا صد عربی دهم (نظام آموزشی جدید) - پدرا

فیلم جلسه 13 - درس ششم (قسمت دوم)، حل تمارین و تدریس قواعد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه با تدریس قواعد درس ششم که مربوط به فعل مجهول می‌شه و حل تمریناتش در خدمتتون خواهم بود. صفر تا صد عربی دهم (نظام آموزش

فیلم جلسه 14 - درس هفتم (قسمت اول)، قواعد و ترجمه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به تدریس ترجمۀ درس و همچنین ترجمۀ قواعد درس که مرتبط میشه با حروف جارّه و نون وقایه، خواهیم پرداخت. صفر تا صد عربی ده

فیلم جلسه 15 - درس هفتم (قسمت دوم)، حل تمارین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به حل خودآزمایی‌ها، مکالمه و تمرینات درس خواهیم پرداخت و به این بهانه، حروف جر و نون وقایه رو مجدداً یادآوری خواهم کر

فیلم جلسه 16 - درس هشتم (قسمت اول)، ترجمۀ متن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به ترجمۀ دو شعر زیبا از حافظ و سعدی خواهیم پرداخت که به صورت ترکیب فارسی و عربی سروده شده، ان‌شاءالله که لذت کافی رو

فیلم جلسه 17 - درس هشتم (قسمت دوم)، قواعد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به قواعد درس می‌خوایم بپردازیم که در مورد معادله‌های صفت فاعلی و صفت مفعولی در زبان عربی صحبت می‌کنیم و در مورد اسم م

فیلم جلسه 18 - درس هشتم (قسمت سوم)، حل تمارین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز جلسۀ آخر کتاب درسی هستیم، تمرینات درس هشتم رو می‌خوایم حل بکنیم، امیدوارم که در طول این یک سال قدم به قدم با ما جلو اومده ب