شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی تجربی دوازدهم

فیلم ها : 10 | جزوه ها: 11

فیلم جلسه 1 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، فصل اول: تابع- آقای مهدی امینی راد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بعد از اتمام پروژه آلاء که ما تو این پروژه برای شما تست زدیم و روش های تستی کنکور تجربی رو برای شما عزیزان دوره کردیم، میخوایم وا

فیلم جلسه 2 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، فصل دوم: مثلثات- آقای مهدی امینی راد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به فصل دوم میرسیم و با تست شماره 9 بحث مثلثات را شروع میکنیم و با یاداوری کوتاه تا سوال 14 ادامه میدهیم  وامیدواریم تا انتهای مبا

فیلم جلسه 3 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، فصل سوم: حد- آقای مهدی امینی راد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
وارد فصل سوم میشویم و با تست شماره 15 بحث حد را شروع میکنم و در  بخش های حد بی نهایت ، حد در بی نهایت و......ادامه میدهیم شبیه سا

فیلم جلسه 4 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، فصل چهارم: مشتق- آقای مهدی امینی راد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به فصل چهارم وارد میشویم و با تست شماره 19 به مبحث مشتق میپردازیم که یکی از مهم ترین مباحث در ریاضی است امیدواریم با استفاده از ا

فیلم جلسه 5 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، فصل پنجم: کاربرد مشتق- آقای مهدی امینی راد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل پنجم با تست شماره 26 وارد مبحث کاربرد مشتق میشویم که سوالات این بخش شامل موضوع های نقاط بحرانی ، اکسترمم های مطلق ،

فیلم جلسه 6 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، فصل ششم: مقاطع مخروطی- آقای مهدی امینی راد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
وارد فصل ششم میشویم و با تست شماره 30 وارد مبحث مقاطع مخروطی میشویم و تا سوال 35 ادامه میدهیم به امید اینکه بتوانید تمام نمرات ای

فیلم جلسه 7 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، فصل هفتم: احتمال- آقای مهدی امینی راد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
وارد فصل هفتم میشیم و با تست شماره 36 مبحث احتمال را شروع میکنیم و تا انتها ادامه میدهیم و تا سوال شماره 40 پیش میریم. علاوه بر ا

فیلم جلسه 8 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، آزمون شماره(1) آقای ثابتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بعد از تدریس درس ریاضی 3 حداقل اون قسمت های مربوط به ریاضی 3 دوازدهم، خوب شد که یک جلسه ای الان با همدیگه داریم که میخوایم در اون

فیلم جلسه 9 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، آزمون شماره(2) آقای ثابتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
شبیه ساز دوممون رو بچه ها شروع میکنیم. سوال شماره یکش: بازم درست یا نادرست بودن هر عبارت رو میخواد از شما مشخص کنید. هر موردی دیگ

فیلم جلسه 10 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، آزمون شماره(3) آقای ثابتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به آزمون شماره 3، سوال شماره 1 : درستی یا نادرستی عبارت هارو مشخص کنید. الفش اندکی بحث داریم باهم.. الف) درمیان مستطیل های