فیلم ها شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی تجربی دوازدهم

فیلم جلسه 10 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی ریاضی(3)، آزمون شماره(3) آقای ثابتی

رسیدیم به آزمون شماره 3، سوال شماره 1 : درستی یا نادرستی عبارت هارو مشخص کنید. الفش اندکی بحث داریم باهم.. الف) درمیان مستطیل هایی که محیط ثابتی دارند، آن مستطیلی مساحت بیشتری دارد که مربع باشد. ب)....

آرشآرش