کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی امینی راد

فیلم ها : 19

فیلم جلسه 1 - تست های احتمال(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دوستان پارسال برای شما ریاضی تجربی رو به صورت کامل درس دادیم، امثال قصد داریم که برا

فیلم جلسه 2 - تست های احتمال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 بچه ها تو این قسمت تست های مهم تر و سخت تری رو براتون انتخاب کردیم حتما ببنید و نکته

فیلم جلسه 3 - حل تست های احتمال (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها براتون ادامه آنالیز و احتمال رو می خوایم شروع کنیم، تو این قسمت سعیم بر اینه ک

فیلم جلسه 4 - آمار (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می خواهیم نکات مهم آمار در آزمون های کشوری سال گذشته

فیلم جلسه 5 - آمار (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت میخوایم بپردازیم به قسمت دوم نکات و تست های آمار، سعی شده تو این قسمت تست های سخت تری آورده و حل بشه. حتماً قبلش کلیپ

فیلم جلسه 6 - تست های تابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تابع مبحث بسیار بزرگ و گسترده ای هست و تست های زیادی هم تو کنکور داره،  تو این قسمت براتون سعی کردیم به صورت ترکیبی از قسمت های م

فیلم جلسه 7 - تست های تابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسنت دوم تابع از سری نکته و تست رو میبینید، تو این قسمت از تابع که قسمت مهم و طولانی ه

فیلم جلسه 8 - حل تست های تابع(قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت ادامه مثال ها و نکات تابع رو داریم در انتها هم مثال هایی از مثلثات داریم

فیلم جلسه 9 - حل تست هاي مثلثات (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ىر اين قسمت تست هايي اؤ مثلثات رو ىاريم

فیلم جلسه 10 - حل تست هاي تابع(قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت بعدی از سوال های تابع رو می خوام براتون حل کنم ببنید و استفاده کنید

فیلم جلسه 11 - حل تست های مثلثات (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها قسمت دوم مثلثات رو می خوام براتون شروع کنیم تو این قسمت سوال های جدید و قشنگی رو براتون حل می کنم ببنید و استفاده کنید  کا

فیلم جلسه 12 - حل تست های تابع (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت براتون ادامه تابع رو شروع میکنیم به حل مثال ها و تست های بسیار مهم

فیلم جلسه 13 - حل تست های تابع (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمته دیگه ای از تابع از دنیا سوال و حرفی که تو تابع هست براتون می خوایم مطلبی رو انتخاب کنیم و حل کنیم  کارگاه نکته و تست ریاضی

فیلم جلسه 14 - حل تست های دنباله (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این قسمت می خوایم در مورد دنباله ها صحبت کنیم در مورد شناخت جمله هم گرایی، وا گرایی وادامه مطالبی که در دنباله ها هستش،

فیلم جلسه 15 - حل تست های دنباله (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت براتون ادامه داستان دنباله ها در مفهموم هم گرایی واگرایی کراندار و بی کر

فیلم جلسه 16 - حل تست های حد(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت نکته و تست می خوام براتون سوالات مهم و قشنگی رو از حد حل کنم 

فیلم جلسه 17 - حل تست های مشتق (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت می خوام براتون مثال ها و تست های قفشنگی از مبحث مشتق رو حل کنم 

فیلم جلسه 18 - حل تست های کاربرد مشتق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت میخوایم در مورد کاربرد مشتق صحبت کنیم. تمرینای کتاب درسی رو تو این قسمت ب

فیلم جلسه 19 - انتگرال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها  می خوایم شروع کنیم نکته و تست انتگرال رو تو این قسمت فرومل های انتگرال و مثال