جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری

فیلم ها : 17

فیلم جلسه 1 - معادله و نامعادله

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 1 - معادله و نامعادله

فیلم جلسه 2 - دنباله حسابی و هندسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 2 - دنباله حسابی و هندسی

فیلم جلسه 3 - رادیکال، نمایی، لگاریتمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 3 - رادیکال، نمایی، لگاریتمی

فیلم جلسه 4 - معادلات لگاریتمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 4 - معادلات لگاریتمی

فیلم جلسه 5 - هندسه مختصاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 5 - هندسه مختصاتی

فیلم جلسه 6 - حد و پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 6 - حد و پیوستگی

فیلم جلسه 7 - دنباله

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 7 - دنباله

فیلم جلسه 8 - مجانب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 8 - مجانب

فیلم جلسه 9 - مشتق و کاربرد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 9 - مشتق و کاربرد

فیلم جلسه 10 - کاربرد مشتق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 10 - کاربرد مشتق

فیلم جلسه 11 - توابع هموگرافیک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 11 - توابع هموگرافیک

فیلم جلسه 12 - ماتریس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 12 - ماتریس

فیلم جلسه 13 - انتگرال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 13 - انتگرال

فیلم جلسه 14 - آمار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 14 - آمار

فیلم جلسه 15 - منحنی های درجه دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 15 - منحنی های درجه دوم

فیلم جلسه 16 - احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 16 - احتمال

فیلم جلسه 18 - هندسه 1

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 18 - هندسه 1