صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری

فیلم ها : 64 | جزوه ها: 4

فیلم جلسه 0 - جلسه صفر- معرفی دوره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه صفر- معرفی دوره صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 0 - جلسه صفر- معرفی دوره

فیلم جلسه 1 - فصل اول (قسمت اول)، هندسه تحلیلی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول (قسمت اول)، هندسه تحلیلی (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 1 - فصل اول (قسمت اول)، هندسه تحلی

فیلم جلسه 2 - فصل اول (قسمت دوم)، هندسه تحلیلی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول (قسمت دوم)، هندسه تحلیلی (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 2 - فصل اول (قسمت دوم)، هندسه تحلی

فیلم جلسه 3 - فصل اول (قسمت سوم)، هندسه تحلیلی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول (قسمت سوم)، هندسه تحلیلی (قسمت سوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 3 - فصل اول (قسمت سوم)، هندسه تحلی

فیلم جلسه 4 - فصل اول (قسمت چهارم)، هندسه تحلیلی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول (قسمت چهارم)، هندسه تحلیلی (قسمت چهارم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 4 - فصل اول (قسمت چهارم)، هندس

فیلم جلسه 5 - هندسه تحلیلی و جبر(قسمت اول)_معادله درجه 2 (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه تحلیلی و جبر(قسمت اول)_معادله درجه 2 (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 5 - هندسه تحلیلی و جبر(ق

فیلم جلسه 6 - هندسه تحلیلی و جبر(قسمت دوم) _ معادله درجه 2 (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/30 | آلاء
هندسه تحلیلی و جبر(قسمت دوم) _ معادله درجه 2 (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 6 - هندسه تحلیلی و جبر

فیلم جلسه 7 - هندسه تحلیلی و جبر(قسمت سوم)_ معادله درجه 2 (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/7 | آلاء
هندسه تحلیلی و جبر(قسمت سوم)_ معادله درجه 2 (قسمت سوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 7 - هندسه تحلیلی و جبر(

فیلم جلسه 8 - هندسه تحلیلی و جبر(قسمت چهارم) _ تابع درجه 2

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/14 | آلاء
هندسه تحلیلی و جبر(قسمت چهارم) _  تابع درجه 2 صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 8 - هندسه تحلیلی و جبر(قسمت چهار

فیلم جلسه 9 - هندسه تحلیلی و جبر(قسمت پنجم) ، معادله درجه 2 (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/14 | آلاء
هندسه تحلیلی و جبر(قسمت پنجم) ، معادله درجه 2 (قسمت چهارم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 9 - هندسه تحلیلی و

فیلم جلسه 10 - هندسه تحلیلی و جبر(قسمت ششم) ، معادلات گویا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/14 | آلاء
هندسه تحلیلی و جبر(قسمت ششم) ، معادلات گویا صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 10 - هندسه تحلیلی و جبر(قسمت ششم)

فیلم جلسه 11 - هندسه تحلیلی و جبر (قسمت هفتم) ، معادلات گنگ

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/17 | آلاء
هندسه تحلیلی و جبر (قسمت هفتم) ، معادلات گنگ صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 11 - هندسه تحلیلی و جبر (قسمت هفت

فیلم جلسه 12 - هندسه تحلیلی و جبر (قسمت هشتم) ، معادلات گویا و گنگ

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/17 | آلاء
هندسه تحلیلی و جبر (قسمت هشتم) ، معادلات گویا و گنگ صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 12 - هندسه تحلیلی و جبر (ق

فیلم جلسه 13 - هندسه ، ترسیمات هندسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/21 | آلاء
هندسه ، ترسیمات هندسی (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 13 - هندسه ، ترسیمات هندسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 14 - هندسه ، ترسیمات هندسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/21 | آلاء
هندسه ، ترسیمات هندسی (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 14 - هندسه ، ترسیمات هندسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 15 - هندسه ، ترسیمات هندسی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/21 | آلاء
هندسه ، ترسیمات هندسی (قسمت سوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 15 - هندسه ، ترسیمات هندسی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 16 - هندسه ، استدلال و تالس (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/24 | آلاء
هندسه ، استدلال و تالس (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 16 - هندسه ، استدلال و تالس (قسمت اول)

فیلم جلسه 17 - هندسه ، استدلال و تالس (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/24 | آلاء
هندسه ، استدلال و تالس (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 17 - هندسه ، استدلال و تالس (قسمت دوم)

فیلم جلسه 18 - هندسه ، استدلال و تالس (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/28 | آلاء
هندسه ، استدلال و تالس (قسمت سوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 18 - هندسه ، استدلال و تالس (قسمت سوم)

فیلم جلسه 19 - هندسه ، استدلال و تالس (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/28 | آلاء
هندسه ، استدلال و تالس (قسمت چهارم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 19 - هندسه ، استدلال و تالس (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 20 - هندسه ، استدلال و تالس (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/28 | آلاء
هندسه ، استدلال و تالس (قسمت پنجم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 20 - هندسه ، استدلال و تالس (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 21 - هندسه ، تشابه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/1 | آلاء
هندسه ، تشابه (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 21 - هندسه ، تشابه (قسمت اول)

فیلم جلسه 22 - هندسه ، تشابه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/1 | آلاء
هندسه ، تشابه (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 22 - هندسه ، تشابه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 23 - هندسه ، تشابه (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/1 | آلاء
هندسه ، تشابه (قسمت سوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 23 - هندسه ، تشابه (قسمت سوم)

فیلم جلسه 24 - تابع ، آشنایی با برخی انواع توابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/1 | آلاء
تابع ، آشنایی با برخی انواع توابع (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 24 - تابع ، آشنایی با برخی انواع

فیلم جلسه 25 - تابع ، آشنایی با برخی انواع توابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/1 | آلاء
تابع ، آشنایی با برخی انواع توابع (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 25 - تابع ، آشنایی با برخی انواع

فیلم جلسه 26 - تابع ، آشنایی با برخی انواع توابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، آشنایی با برخی انواع توابع (قسمت سوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 26 - تابع ، آشنایی با برخی انواع

فیلم جلسه 27 - تابع ، آشنایی با برخی انواع توابع (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، آشنایی با برخی انواع توابع (قسمت چهارم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 27 - تابع ، آشنایی با برخی انوا

فیلم جلسه 28 - تابع ، آشنایی با برخی انواع توابع (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، آشنایی با برخی انواع توابع (قسمت پنجم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 28 - تابع ، آشنایی با برخی انواع

فیلم جلسه 29 - تابع ، آشنایی با برخی انواع توابع (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، آشنایی با برخی انواع توابع (قسمت ششم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 29 - تابع ، آشنایی با برخی انواع

فیلم جلسه 30 - تابع ، آشنایی با برخی انواع توابع (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، آشنایی با برخی انواع توابع (قسمت هفتم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 30 - تابع ، آشنایی با برخی انواع

فیلم جلسه 31 - تابع ، وارون تابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، وارون تابع (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 31 - تابع ، وارون تابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 32 - تابع ، وارون تابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، وارون تابع (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 32 - تابع ، وارون تابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 33 - تابع ، وارون تابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، وارون تابع (قسمت سوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 33 - تابع ، وارون تابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 34 - تابع ، اعمال جبری روی توابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، اعمال جبری روی توابع (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 34 - تابع ، اعمال جبری روی توابع (قسمت

فیلم جلسه 35 - تابع ، اعمال جبری روی توابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
تابع ، اعمال جبری روی توابع (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 35 - تابع ، اعمال جبری روی توابع (قسمت

فیلم جلسه 36 - مثلثات ، واحدهای اندازه گیری زاویه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
مثلثات ، واحدهای اندازه گیری زاویه صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 36 - مثلثات ، واحدهای اندازه گیری زاویه

فیلم جلسه 37 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 37 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 38 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 38 - مثلثات ، نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 39 - مثلثات ، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
مثلثات ،  روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 39 - مثلثات ، روابط تکم

فیلم جلسه 40 - مثلثات ، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
مثلثات ، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 40 - مثلثات ، روابط تکم

فیلم جلسه 41 - مثلثات ، توابع مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/14 | آلاء
مثلثات ، توابع مثلثاتی (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 41 - مثلثات ، توابع مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 42 - مثلثات ، توابع مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/14 | آلاء
مثلثات ، توابع مثلثاتی (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 42 - مثلثات ، توابع مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 43 - توابع نمایی و لگاریتمی ، تابع نمایی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/19 | آلاء
توابع نمایی و لگاریتمی ، تابع نمایی (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 43 - توابع نمایی و لگاریتمی ،

فیلم جلسه 44 - توابع نمایی و لگاریتمی ، تابع نمایی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/25 | آلاء
توابع نمایی و لگاریتمی ، تابع نمایی (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 44 - توابع نمایی و لگاریتمی ،

فیلم جلسه 45 - توابع نمایی و لگاریتمی ، تابع نمایی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/28 | آلاء
توابع نمایی و لگاریتمی ، تابع نمایی (قسمت سوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 45 - توابع نمایی و لگاریتمی ،

فیلم جلسه 46 - توابع نمایی و لگاریتمی ، تابع نمایی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/2 | آلاء
توابع نمایی و لگاریتمی ، تابع نمایی (قسمت چهارم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 46 - توابع نمایی و لگاریتمی

فیلم جلسه 47 - توابع نمایی و لگاریتمی ، لگاریتم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/5 | آلاء
توابع نمایی و لگاریتمی ، لگاریتم (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 47 - توابع نمایی و لگاریتمی ، لگ

فیلم جلسه 48 - توابع نمایی و لگاریتمی ، لگاریتم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/12 | آلاء
توابع نمایی و لگاریتمی ، لگاریتم (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 48 - توابع نمایی و لگاریتمی ، لگار

فیلم جلسه 49 - توابع نمایی و لگاریتمی ، لگاریتم (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/12 | آلاء
توابع نمایی و لگاریتمی ، لگاریتم (قسمت سوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 49 - توابع نمایی و لگاریتمی ، لگار

فیلم جلسه 50 - توابع نمایی و لگاریتمی ، لگاریتم (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/12 | آلاء
توابع نمایی و لگاریتمی ، لگاریتم (قسمت چهارم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 50 - توابع نمایی و لگاریتمی ، لگ

فیلم جلسه 51 - توابع نمایی و لگاریتمی ، لگاریتم (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/12 | آلاء
توابع نمایی و لگاریتمی ، لگاریتم (قسمت پنجم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 51 - توابع نمایی و لگاریتمی ، لگا

فیلم جلسه 52 - توابع نمایی و لگاریتمی ، لگاریتم (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/12 | آلاء
توابع نمایی و لگاریتمی ، لگاریتم (قسمت ششم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 52 - توابع نمایی و لگاریتمی ، لگار

فیلم جلسه 53 - توابع نمایی و لگاریتمی ، نمودار ها و کاربرد های توابع نمایی و لگاریتمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/16 | آلاء
توابع نمایی و لگاریتمی ، نمودار ها و کاربرد های توابع نمایی و لگاریتمی صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 53 - تو

فیلم جلسه 54 - حد و پیوستگی ، مفهوم حد (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/25 | آلاء
حد و پیوستگی ، مفهوم حد (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 54 - حد و پیوستگی ، مفهوم حد (قسمت اول)

فیلم جلسه 55 - حد و پیوستگی ، مفهوم حد (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/25 | آلاء
حد و پیوستگی ، مفهوم حد (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 55 - حد و پیوستگی ، مفهوم حد (قسمت دوم)

فیلم جلسه 56 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/25 | آلاء
حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 56 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت اول)

فیلم جلسه 57 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/25 | آلاء
حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 57 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت دوم)

فیلم جلسه 58 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/7 | آلاء
حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت سوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 58 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت سوم)

فیلم جلسه 59 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/7 | آلاء
حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت چهارم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 59 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت چه

فیلم جلسه 60 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/7 | آلاء
حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت پنجم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 60 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت پنج

فیلم جلسه 61 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/7 | آلاء
حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت ششم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 61 - حد و پیوستگی ، محاسبه حد (قسمت ششم)

فیلم جلسه 62 - حد و پیوستگی ، پیوستگی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/7 | آلاء
حد و پیوستگی ، پیوستگی (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 62 - حد و پیوستگی ، پیوستگی (قسمت اول)

فیلم جلسه 63 - حد و پیوستگی ، پیوستگی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/7 | آلاء
حد و پیوستگی ، پیوستگی (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم - علی صدری فیلم جلسه 63 - حد و پیوستگی ، پیوستگی (قسمت دوم)