کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) مهدی امینی راد

فیلم ها : 95 | جزوه ها: 5

فیلم جلسه 1 - آنالیز ترکیبی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آنالیز ترکیبی مباحث تدریس شده: اصل ضرب، فاکتوریل، جایگشت، جایگشت به صورت دسته

فیلم جلسه 2 - احتمال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مفهوم احتمال ( آشنایی با احتمال نظری و تجربی ) + بررسی مفهوم فرمول احتمالتعریف فضای نمونهبررسی کل حالات : ns ( سکه ، تاس ، انتخ

فیلم جلسه 3 - احتمال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
سوال‌های کیسه و مهره:   باهم بدون جایگذاری، متوالی بدون جایگذاری، متوالی با جایگذاریدر ابتدای جلسه استاد کتاب ابی قلمچی را برای

فیلم جلسه 4 - احتمال (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
احتمال متمم و پیشامدها، مقدمه ی احتمال شرطی، مجموعه هااجتماع دو پیشامد، تفاضل

فیلم جلسه 5 - احتمال (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های احتمال مثال های پیشامد و احتمالمثال١- احتمال آنکه شخصی در ریاضی قبول شود ٤% و در فیزیک قبول شود ٥% و در ریاضی یا فیز

فیلم جلسه 6 - احتمال (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
احتمال شرطی، قانون ضرب احتمال، وضعیت دو پیشامد نسبت به هم -احتمال شرطیحل مث

فیلم جلسه 7 - احتمال (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:توزیع احتمال ، توزیع دو جمله ای و حل تمرین ، حل تست های کنکوریقسمت آخ

فیلم جلسه 8 - تجزیه و تحلیل ده سال کنکور تجربی مبحث احتمال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های کنکور سراسری 94 و 95 زمان: 32:28حل تست های کنکور 93-94-95(سراسری 95

فیلم جلسه 9 - تجزیه و تحلیل ده سال کنکور ریاضی تجربی مبحث احتمال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دومین قسمت از حل تست های مبحث احتمال  ریاضی تجربی ده سال کنکور سراسری به همراه تجزیه

فیلم جلسه 10 - تجزیه و تحلیل ده سال کنکور ریاضی تجربی مبحث احتمال (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل 11 تست دیگر در ادامه ی حل تست های مبحث احتمال ریاضی تجربی ده سال کنکور سراسری به هم

فیلم جلسه 11 - مثلثات (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اولین قسمت از تدریس مبحث مثلثاتمثلثات در چند قسمت شامل مقدمه ، شناخت یک دایره و

فیلم جلسه 12 - مثلثات (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه تدریس مثلثات در این جلسه مبحث شناخت دایره تکمیل می شود تا دانش آموزان به راحتی بتوانند تست های این مبحث را حل نمایند.مد

فیلم جلسه 13 - مثلثات (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه که جلسه سوم از مبحث مثلثات می باشد به تدریس روابط مثلثاتی پرداخته می شود

فیلم جلسه 14 - مثلثات (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه در ادامه ی مبحث مثلثات به تدریس معادلات مثلثاتی پرداخته می شود. در این تد

فیلم جلسه 15 - تجزیه و تحلیل ده سال کنکور تجربی مبحث مثلثات (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو فیلم این جلسه می خواهیم ده سال گذشته ی کنکور سراسری مبحث مثلثات رو حل کنیم.ما

فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:تعیین علامت به صورت مختصر و مفید به روش شهودی .تحلیل نمودار به روش شهودی برای تعیین علامتنمودار را به سه بخش تقسیم میکنیمه

فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت دوم) - قسمت اول معادله درجه دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه تدریس مبحث تابع در این جلسه به تابع درجه دوم و معادله درجه دوم پرداخته می شو

فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت سوم) - قسمت دوم معادله درجه دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دوم معادله ی درجه دوم، توی این قسمت قراره تشکیل معادله ی درجه دوم و استفاده از ر

فیلم جلسه 19 - مثلثات (قسمت ششم) - 10 سال کنکور تجربی مثلثات (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دوم از حل سوالات 10 سال کنکور از مبحث مثلثاتتوی این قسمت در کنار تست ها ما می خواهیم رسم نمودار های sin و cos و دوره ی تناو

فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت چهارم) - قسمت آخر معادله درجه دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت آخر تابع درجه دوم رو در این جلسه داریم، تو این قسمت نقطه راس سهمی، محور تقارن و سوال های مکملش رو براتون حل می کنیم.  کلاس

فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت پنجم) - قدر مطلق (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه در مورد قدرمطلق، معادلات قدر مطلق و نامعادلات قدر مطلق هستش، سعی شده مفهوم

فیلم جلسه 22 - تابع (قسمت ششم) - قدر مطلق (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت می خوام براتون مثال های معادلات و نا معادلات قدر مطلق را حل خواهیم کرد

فیلم جلسه 23 - تابع (قسمت هفتم) - قدر مطلق (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این قسمت  در مورد رسم توابع مطلق هستش و رسم دو تابع معروف قدر مطلقی از جمله تابع های گلدانی و سرسره ای بچه ها این کلیپ رو با دقت

فیلم جلسه 24 - تابع (قسمت هشتم) - تابع های براکتی(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت تابع های براکتی رو شروع می کنیم، تو قسمت اول تابع های براکتی مفهوم براکت

فیلم جلسه 25 - تابع (قسمت هشتم) - تابع های براکتی(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این قسمت نا معادلات براتون توضیح میدیم و سوالات مختلفی رو حل می کنیم تو قسم

فیلم جلسه 26 - تابع (قسمت نهم)- تابع های براکتی(قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث: رسم توابع جزء صحیح 

فیلم جلسه 27 - تابع (قسمت دهم)-تابع های براکتی(قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه براتون رسم توابع براکتی یا جزء صحیح رو قدم به قدم توضیح می دم. 

فیلم جلسه 28 - تابع (قسمت یازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مفهوم تابع، شناخت تابع و مقدار تابع و حل چند تست 

فیلم جلسه 29 - تابع (قسمت دوازدهم) - دامنه‌ی تابع(قسمت 1)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت مفهوم دامنه ی تابع و مدل هایی که از سال سوم داشتید براتون مرور خواهد شد.

فیلم جلسه 30 - تابع (قسمت سیزدهم) - دامنه‌ی تابع(قسمت 2)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست از مبحث دامنه ی تابع

فیلم جلسه 31 - تابع(قسمت چهاردم) - اعمال جبری روی توابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ترکیب توابع و اعمال جبری روی تابع رو توضیح می دیم. 

فیلم جلسه 32 - تابع(قسمت پانزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه براتون مثال های بیشتری رو از ترکیب توابع رو حل خواهیم کرد

فیلم جلسه 33 - تابع قسمت (شانزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه ادامه تابع صعودی، نزولی و تابع یک به یک رو براتون توضیح میدیم

فیلم جلسه 34 - تابع قسمت (هفدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت مفهمو تابع معکوس و مثال هایی رو برای شما حل می کنیم و تو قسمت بعدی مثال ها

فیلم جلسه 35 - تابع (قسمت هجدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه براتون مثال هایی زیادی رو حل می کنیم

فیلم جلسه 36 - تابع (قسمت نوزدهم) ، نمودارشناسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت براتون می خوام رسم توابع و نمودار شناسی رو به صورت کلی بیان کنم، چندین قا

فیلم جلسه 37 - تب امتحان نهایی ریاضی سوم تجربی، ویژه امتحان دی ماه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اولین کلیپ سوم تجربی رو می خوایم براتون ضبط کنیم ویژه امتحانات نهایی اما برای نیم سا

فیلم جلسه 38 - تب امتحان نهایی ریاضی سوم تجربی، ویژه امتحان دی ماه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دوستان عزیزم در رشته تجربی قسمت دومه امتحانات دی ماه رو می خوایم براتون حل کنیم ...

فیلم جلسه 39 - لگاریتم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این کلیپ لگاریتمو شروع میکنیم، در این کلیپ رسم توابع نمایی، رسم توابع لگاریتیمی و داستان دنیای لگاریتم رو براتون باز میکنیم، ق

فیلم جلسه 40 - لگاریتم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این کلیپ دنیایی از مثالها و تست های کنکور رو براتون حل میکنیم از مبحث لگاریتم.

فیلم جلسه 41 - لگاریتم (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت سوم لگاریتم رو برای بچه های تجربی داریم شروع می کنیم، توی این قسمت معادلات نمای

فیلم جلسه 42 - لگاریتم (قسمت 4) - حل تست کنکور ( قسمت آخر لگاریتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت که قسمت چهارم لگاریتم هست براتون تعداد زیادی از مثال های کنکوری از قسمت های مختلف کنکوری از جمله معادلات لگاریتمی که

فیلم جلسه 43 - دنبالۀ حسابی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دنبالۀ حسابی از جمله قسمت هایی از ریاضی تجربیه که باید مفهومی و بدون فرمول یاد بگیری

فیلم جلسه 44 - دنبالۀ حسابی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت نکات باقیمانده از دنبالۀ حسابی رو میگم و چند تا تست هم براتون حل می کنم.

فیلم جلسه 45 - دنباله حسابی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما تو این قسمت براتون می خوایم مثال های جون داری از کنکور های گذشته تجربی رو در قسمت دنباله حسابی حل کنیم حتما این کلیپ رو با دقت

فیلم جلسه 46 - دنباله هندسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت می خوایم دنباله هندسی رو براتون شروع کنیم بچه ها دنباله هندسی یک دنباله ای هست که روابط و فرمول های زیادی داره تو این

فیلم جلسه 47 - دنباله ی هندسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این کلیپ ادامه تست های دنباله هندسی از گروه ریاضی و تجربی براتون حل می کنم، تست ها

فیلم جلسه 48 - حد و پیوستگی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم حد رو براتون شروع کنیم. مهم ترین قسمتی که در حد وجود داره مفهوم حده. که دانش آ

فیلم جلسه 49 - حد و پیوستگی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این قسمت که قسمت دوم حد هستش نمادهای حدی رو با هم بررسی می کنیم نماد حدی چیه

فیلم جلسه 50 - حد و پیوستگی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها ما دراین  جلسه  می خوایم از قانون هوپیتال استفاده کنیم، به خاطر همین اکثر فرممول های مشتق، مشتق های چند لایه ای رو ریز به

فیلم جلسه 51 - حد و پیوستگی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت می خوام هم ارزی های مثلثاتی رو براتون توضیح بدم، هم ارزی های شماره یک، شم

فیلم جلسه 52 - حد و پیوستگی (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این قسمت براتون ادامه تمرین های هم ارزی مثلثات که توش کسینوس استفاده میشه مدل های متنوعی در کنکور مطرح میشه رو براتون ا

فیلم جلسه 53 - حد و پیوستگی (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این قسمت می خوایم در مورد حد در بی نهایت و بی نهایت در حد صحبت کنیم دو اصطلاح قشنگ و کاربردی در حد حتما این قسمت رو با

فیلم جلسه 54 - حد و پیوستگی (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این قسمت می خوام مثال هایی رو براتون حل کنم در مورد بی نهایت - بی نهایت و مدل

فیلم جلسه 55 - حد و پیوستگی (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت اول میام داستان هم ارزی فیل و فنجون یعنی یک به توان بی نهایت و بعدش معرفی

فیلم جلسه 56 - حد و پیوستگی (قسمت نهم)، حل تست های مجانب (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها در ادامه حد تو این جلسه می خوام مجلنب مایل چند تا نکته مونده بود براتون تو این

فیلم جلسه 57 - حد و پیوستگی (قسمت دهم)، حل تست های مجانب (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز می خوام ادامه تست های مجانب رو براتون حل کنممدت :28:45حل تست های مجانبتست های : سراسری ریاضی خارج 88 ، سراسری 88 ، سراس

فیلم جلسه 58 - حد و پیوستگی (قسمت یازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت می خوایم براتون پیوستگی رو درس بدیم، پیوستگی مبحث ساده و مهمی هستش، مبحث

فیلم جلسه 59 - دنباله (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دوستان تجربی سلام. انشاءالله هر جای ایران زمین هستید شاد باشید و با انرژی کلیپ‌های ما رو دنبال کنید. دوستان امروز در مورد مفهوم د

فیلم جلسه 60 - دنباله (قسمت دوم)- نرخ رشد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
انشاءالله شاد باشید، با انرژی باشید و با قدرت آلا رو پیگیری کنید. دوستان تو این قسمت

فیلم جلسه 61 - دنباله (قسمت سوم)-کران دار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دوستان آلایی سلام. بچه تو این جلسه براتون ادامه داستان دنباله‌ها رو خواهیم گفت و در

فیلم جلسه 62 - مفهوم مشتق (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دوستان آلایی سلام. امیدوارم که انشاءالله هرجای ایران زمین که هستید شاد باشید و با ان

فیلم جلسه 63 - مفهوم مشتق (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دوستان عزیز سلام. خداقوت. انشاءالله هر جای این خاک مشک فشان که هستید سالم و شاداب و پرطروات باشید و کلیپ‌های ما رو دنبال کنید. بچ

فیلم جلسه 64 - مشتق (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مشتق در نقطه (قسمت اول) امروز در ادامۀ مشتق میخوایم براتون مشتق گیری در نقطه رو توضیح بدیم، البته این قسمت رو توی حد هم بهتون آم

فیلم جلسه 65 - مشتق (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مشتق در نقطه (قسمت دوم) نیاز بود مثال های زیادی براتون حل بشه و این جلسه رو به

فیلم جلسه 66 - مشتق (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قاعدۀ مشتق گیری امروز ادامۀ مشتق رو در خدمتتون هستیم، قاعدۀ مشتق گیری که توی

فیلم جلسه 67 - مشتق (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این کلیپ به ادامه مشتق خواهیم پرداخت، چند نکته در مورد تعریف مشتق و چند نکته در مو

فیلم جلسه 68 - مشتق (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به قسمتی دیگر از کاربرد مشتق خواهیم پرداخت، معادلۀ خط مماس و معادلۀ خط قائم بر روی منحنی از نقطۀ روی منحنی مدت : 25:

فیلم جلسه 69 - مشتق (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به معادلۀ خط مماس و خط قائم در نقطه ای خارج از منحنی خواهیم پرداخت. لاز

فیلم جلسه 70 - مشتق (قسمت نهم)، نقطه بحرانی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز در مورد نقطه ای می خوایم صحبت کنیم که بسیار کاربردی هستش نقطه بحرانی، بچه ها شما در ادامه کاربرد مشتق با نقطه بحرانی مواجه

فیلم جلسه 71 - مشتق (قسمت دهم)، اکسترمم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچها این قسمت براتون در مورد اکسترمم می خوایم صحبت کنیم، اکسترمم نسبی و مطلق،.ت

فیلم جلسه 72 - مشتق (قسمت یازدهم)، اکسترمم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت براتون اکسترمم های نسبی رو می خوایم نوضیح بدیم، با توجه به آزمون شماره یک مشتق و آزمون شماره دو مشتق ، خیلی نکات مهم

فیلم جلسه 73 - مشتق (قسمت دوازدهم)، تقـــعر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها این قسمت میخوایم براتون در مورد تقعر صحبت کنیم، تقعر ینی چی و داستان تقعر و تس

فیلم جلسه 74 - مشتق (قسمت سیزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها این قسمتم در ادامه مشتق می خوایم براتون نقطخ عطف رو توضیح بدیم، نقطه عطف چیه؟؟چه جوری به دست میاد آیا تو رسم نقطه عطف خودش

فیلم جلسه 75 - مشتق (قسمت چهارده)، نمودارشناسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دوستان تو این قسمت میس خوایم براتون نمودار شناسی رو درس بدیم . نمودار شناسی اغز نوع د

فیلم جلسه 76 - مشتق (قسمت پانزدهم)، نمودار شناسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچ ها تو این قسمت براتون نمودار شناسی مدل دومش رو می خوایم توضیح بدیم یعنی چی؟ یه نکا

فیلم جلسه 77 - مشتق (قسمت 16 ) - نمودارشناسی(قسمت 3) - حل تست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت ادامه و تکمیل کننده نمودارشناسی و تست های چندسال اخیر داخل و خارج کنکور حل میشهمدت : 34:26 -7 تست سراسری از مبحث نمو

فیلم جلسه 78 - انتگرال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت میخوایم داستان انتگرال و انتگرال گیری رو شروع کنیم، مفهوم انتگرال رو بصورت شهودی بگیم و فرمول هاش رو بیان کنیم، انتگر

فیلم جلسه 79 - انتگرال(قسمت دوم) - انتگرال در روابط مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اولش چند تا مثال از کنکورهای گذشته براتون حل می کنم، بعد انتگرال در روابط مثلثاتی رو

فیلم جلسه 80 - انتگرال (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت میخوام انتگرال توابع نمایی و لگاریتمی رو بهتون توضیح بدم و در ادامۀ کار به انتگرال معین می پردازیم.مدت : 17:42 -اول

فیلم جلسه 81 - انتگرال (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این قسمت حل مثال های انگرال معین هست، تو کنکورهای گذشته که ما براتون بررسی کردیم 

فیلم جلسه 82 - انتگرال (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دوستان عزیز این قسمت میخوام براتون مثال هایی حل کنم از انتگرال معین این بار با شکل یعنی مساحت زیر نمودار این سوال ها خیلی تو کنکو

فیلم جلسه 83 - انتگرال (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها این قسمت براتون می خ.ایم در مورد داستان قدر مطلق و براکت در انتگرال صحبت کنیم نکات ویژه ای بهتون میگیم با این نکات ویژه بت

فیلم جلسه 84 - انتگرال (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این قسمت براتون مساحت زیر نمودار و سوال هایی که از این قسمت مطرح شده رو براتون توضیح

فیلم جلسه 85 - انتگرال (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دوستان این قسمت که آخرین قسمت از انتگرال هست براتون مشتق گرفتن از انتگرال رو توضیح م

فیلم جلسه 86 - ماتریس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ماتریس رو شما تو ریاضی 2 می بینید که معمولا یک تست ازش تو کنکور میاد.مدت : 27:41

فیلم جلسه 87 - ریاضی تجربی سوم، ویژه امتحان نهایی(قسمت اول) - خرداد 95

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل نمونه سوالات خردادهای سال گذشته، دونه دونه سوالات حل میشه و تمام نکاتش گفته میشه

فیلم جلسه 88 - ریاضی تجربی سوم، ویژه امتحان نهایی(قسمت دوم) - ادامه خرداد 95

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت ادامه تابع و حد ها رو با هم بررسی می کنیم.

فیلم جلسه 89 - ریاضی تجربی سوم، ویژه امتحان نهایی(قسمت سوم) - ادامه خرداد 95

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ابتدا حل سوالی که از پیوستگی جا مونده بود ( سوال 12 خرداد 95 )در این جلسه مشتق و روا

فیلم جلسه 90 - مقاطع - هذلولی(قسمت 1)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل ستت های چند سال اخیر

فیلم جلسه 91 - مقاطع -هذلولی(قسمت 2)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 94 به قبل

فیلم جلسه 92 - مقاطع- هذلولی(قسمت 3)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست کنکور هذلولی

فیلم جلسه 93 - مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)- بیضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در بخش دوم مقاطع مخروطی، این بار به بیضی از خواهیم پرداخت، سعی کردیم براتون بسیار مخ

فیلم جلسه 94 - مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)- سهمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در قسمت دیگری از مقاطع مخروطی، به سهمی ها خواهیم پرداخت. سهمی ها از بقیه مباحث مقاطع

فیلم جلسه 95 - مقاطع مخروطی (قسمت ششم) - دایره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست