صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی

فیلم ها : 54 | جزوه ها: 1

فیلم جلسه 0 - جلسه صفر ، معرفی دوره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
جلسه صفر ، معرفی دوره صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 0 - جلسه صفر ، معرفی دوره

فیلم جلسه 1 - فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت اول) ،مواد محلول و نامحلول، اسید چرب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت اول) ،مواد محلول و نامحلول، اسید چرب صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 1 - فصل

فیلم جلسه 2 - فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت دوم)، پاک کننده صابونی و غیرصابونی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت دوم)، پاک کننده صابونی و غیرصابونی صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 2 - فصل ا

فیلم جلسه 3 - فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت سوم)، کلوئید و پاک کننده های خورنده

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت سوم)، کلوئید و پاک کننده های خورنده صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 3 - فصل

فیلم جلسه 4 - فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت چهارم)، اسیدها و بازها و نظریه آرنیوس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت چهارم)، اسیدها و بازها و نظریه آرنیوس صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 4 - فص

فیلم جلسه 5 - فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت پنجم)، رسانایی الکتریکی محلول ها و درجه یونش

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت پنجم)، رسانایی الکتریکی محلول ها و درجه یونش صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه

فیلم جلسه 6 - فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت ششم)، واکنش تعادلی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت ششم)، واکنش تعادلی صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 6 - فصل اول: مولکول در خد

فیلم جلسه 7 - فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت هفتم)، ثابت تعادل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت هفتم)، ثابت تعادل صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 7 - فصل اول: مولکول در خدم

فیلم جلسه 8 - فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت هشتم) _PH(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
 فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت هشتم) _PH(قسمت اول) صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 8 - فصل اول: مولکول در

فیلم جلسه 9 - فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت نهم) _PH(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
 فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت نهم) _PH(قسمت دوم) صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 9 - فصل اول: مولکول در خ

فیلم جلسه 10 - فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت دهم) _بازها و پاک کننده های خورنده

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت دهم) _بازها و پاک کننده های خورنده صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 10 - فصل

فیلم جلسه 11 - فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت یازدهم)_پیوند با زندگی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت یازدهم)_پیوند با زندگی (قسمت اول) صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 11 - فصل ا

فیلم جلسه 12 - فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت دوازدهم)_پیوند با زندگی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت دوازدهم)_پیوند با زندگی (قسمت دوم) صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 12 - فصل

فیلم جلسه 13 - فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت سیزدهم)_پیوند با زندگی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/23 | آلاء
فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی (قسمت سیزدهم)_پیوند با زندگی (قسمت سوم) صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 13 - فصل ا

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت اول) ، معرفی فصل و عدد اکسایش

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/23 | آلاء
فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت اول) ، معرفی فصل و عدد اکسایش صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 14 - فصل دو

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت دوم) ، عدد اکسایش _ اکسایش و کاهش

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/23 | آلاء
فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت دوم) ، عدد اکسایش _ اکسایش و کاهش صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 15 - فص

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت سوم) ، اکسایش و کاهش _ اکسنده و کاهنده

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/27 | آلاء
فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت سوم) ، اکسایش و کاهش _ اکسنده و کاهنده صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 16

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت چهارم) ، جدول پتانسیل کاهش استاندارد (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/27 | آلاء
فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت چهارم) ، جدول پتانسیل کاهش استاندارد (قسمت اول) صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت پنجم) ، جدول پتانسیل کاهش استاندارد (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/27 | آلاء
فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت پنجم) ، جدول پتانسیل کاهش استاندارد (قسمت دوم) صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت ششم) ، پیش بینی خود بخودی بودن واکنش سلول سوختی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/30 | آلاء
فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت ششم) ، پیش بینی خود بخودی بودن واکنش سلول سوختی (قسمت اول) صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت هفتم) ، پیش بینی خود بخودی بودن واکنش سلول سوختی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/30 | آلاء
فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت هفتم) ، پیش بینی خود بخودی بودن واکنش سلول سوختی (قسمت دوم) صفر تا صد شیمی دوازدهم - محس

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت هشتم) ، سلول الکترولیتی و برقکافت آب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/30 | آلاء
فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت هشتم) ، سلول الکترولیتی و برقکافت آب صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 21 -

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت نهم) ، برقکافت نمک مذاب - مقدمه ای بر خوردگی فلزات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت نهم) ، برقکافت نمک مذاب - مقدمه ای بر خوردگی فلزات صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی ف

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت دهم) ، خوردگی فلزات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت دهم) ، خوردگی فلزات صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 23 - فصل دوم: آسایش و

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت یازدهم) ، راه های جلوگیری از زنگ زدن آهن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت یازدهم) ، راه های جلوگیری از زنگ زدن آهن صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 2

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت دوازدهم) ، آبکاری و استخراج آلومینیوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت دوازدهم) ، آبکاری و استخراج آلومینیوم صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 25 -

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت سیزدهم) ، تمرینات دوره ای (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت سیزدهم) ، تمرینات دوره ای (قسمت اول) صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 26 -

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت چهاردهم) ، تمرینات دوره ای (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی (قسمت چهاردهم) ، تمرینات دوره ای (قسمت دوم) صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 27 -

فیلم جلسه 28 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری ، مقدمه (انواع جامدات)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/26 | آلاء
فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری ، مقدمه (انواع جامدات) صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 28 - فصل س

فیلم جلسه 29 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، سیلیس - تفاوت گرافیت و الماس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/28 | آلاء
فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، سیلیس - تفاوت گرافیت و الماس صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 29 -

فیلم جلسه 30 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، گرافن - سازه های یخی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/30 | آلاء
فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، گرافن - سازه های یخی صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 30 - فصل سو

فیلم جلسه 31 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/4 | آلاء
فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها (قسمت اول) صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معی

فیلم جلسه 32 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/5 | آلاء
فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها (قسمت دوم) صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معی

فیلم جلسه 33 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، هنرنمایی شاره سیالهای مولکولی و یونی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/7 | آلاء
فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، هنرنمایی شاره سیالهای مولکولی و یونی برای تولید برق (جامدات یونی) صفر تا صد شیم

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، جامدات یونی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/11 | آلاء
فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، جامدات یونی صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 34 - فصل سوم: شیمی ج

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، آنتالپی فروپاشی شبکه یونی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/12 | آلاء
فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، آنتالپی فروپاشی شبکه یونی صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 35 - ف

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، فلزها ، عنصرهایی شکل پذیر با جلایی بالا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/14 | آلاء
فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، فلزها ، عنصرهایی شکل پذیر با جلایی بالا صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیل

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، رنگ نماد زیبایی و تیتانیوم فلزی فراتر از انتظار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/19 | آلاء
فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، رنگ نماد زیبایی و تیتانیوم فلزی فراتر از انتظار صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن م

فیلم جلسه 38 - فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، تمرینات دوره ای پایان فصل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/20 | آلاء
فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ، تمرینات دوره ای پایان فصل صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 38 - ف

فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، مقدمه هوای پاک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/25 | آلاء
فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، مقدمه هوای پاک صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: شیمی را

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، هوای پاک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/28 | آلاء
فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، هوای پاک صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: شیمی راهی به

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، انرژی فعال سازی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/3 | آلاء
فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، انرژی فعال سازی صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: شیمی

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ،کاتالیزگر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/3 | آلاء
فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ،کاتالیزگر صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: شیمی راهی به

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ،مبدل کاتالیستی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/5 | آلاء
فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ،مبدل کاتالیستی صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: شیمی راه

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، مبدل کاتالیستی خودروهای دیزلی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/12 | آلاء
فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، مبدل کاتالیستی خودروهای دیزلی صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 44 - فصل

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، مسائل ثابت تعادل سری اول و دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/14 | آلاء
فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، مسائل ثابت تعادل سری اول و دوم صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 45 - فص

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، مسائل ثابت تعادل سری سوم و چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/16 | آلاء
فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، مسائل ثابت تعادل سری سوم و چهارم صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 46 -

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، ادامه مسائل ثابت تعادل سری چهارم و شروع اصل لوشاتلیه (غل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/17 | آلاء
فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، ادامه مسائل ثابت تعادل سری چهارم و شروع اصل لوشاتلیه (غلظت) صفر تا صد شیمی دوازدهم -

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، اصل لوشاتلیه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/17 | آلاء
فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، اصل لوشاتلیه صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: شیمی راهی

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، اثر تغییر دما

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/23 | آلاء
فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، اثر تغییر دما صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: شیمی راه

فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، واکنش هابر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/24 | آلاء
فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، واکنش هابر صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: شیمی راهی ب

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، گروه های عاملی (ترفتالیک اسید)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/26 | آلاء
فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، گروه های عاملی (ترفتالیک اسید) صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 51 - فص

فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، اتیلن گلیکول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/11 | آلاء
فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، اتیلن گلیکول صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: شیمی راهی

فیلم جلسه 53 - فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، تمرین های دوره ای آخر فصل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/11 | آلاء
فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده روشن تر ، تمرین های دوره ای آخر فصل صفر تا صد شیمی دوازدهم - محسن معینی فیلم جلسه 53 - فصل چها