کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) محمد رضا حسینی فرد

فیلم ها : 34 | جزوه ها: 16

فیلم جلسه 1 - فصل اول: آنالیز ترکیبی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: آنالیز ترکیبی مباحث: آنالیز ترکیبی، اصل ضرب، جایگشت، جایگشت دوری (دایره ای)، جایگشت باتکرار، انتخاب (ترکیب) جایگشت باتک

فیلم جلسه 2 - ادامۀ فصل اول: آنالیز ترکیبی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل اول: آنالیز ترکیبی مباحث: آنالیز ترکیبی، اصل ضرب، جایگشت، جایگشت دوری (دایره ای)، جایگشت باتکرار، انتخاب (ترکیب) جای

فیلم جلسه 3 - ادامۀ فصل اول: احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:حل تمرین های، فصل صفر (آنالیز)، مرور نکات- فصل یک پیش دانشگاهی و فصل آخر ری

فیلم جلسه 4 - ادامۀ فصل اول: احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل اول: احتمال مباحث: فضای نمونه، احتمال، قوانین احتمال، پیشامدهای مس

فیلم جلسه 5 - ادامۀ فصل اول: احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل اول: احتمال (احتمال شرطی، قانون احتمال کل) حل تست های 10 تا 17 صفحه ی 23 و حل تمارين 17، 19، 20 و 28  کلاس ریاضی تج

فیلم جلسه 6 - ادامۀ فصل اول: احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی فصل اول: احتمال مبحث: تابع دوجمله ای حل تست های 1 تا 12 

فیلم جلسه 7 - تابع قدر مطلق و جزء صحیح

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تابع قدر مطلق و جزء صحیح: فصل دوم ریاضی(2) و فصلف دوم ریاضی تجربی مباحث: تابع قدر

فیلم جلسه 8 - دنبالۀ حسابی و هندسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دنبالۀ حسابی و هندسی: فصل دوم ریاضی(2) مباحث: دنبالۀ فیبوناچی، دنبالۀ حسابی و د

فیلم جلسه 9 - مثلثات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مثلثات: فصل دوم ریاضی(2) مباحث: قضیۀ کسینوس ها و قضیۀ مساحت حل تست های 1 تا 9

فیلم جلسه 10 - معادلۀ مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
معادلۀ مثلثاتی: فصل سوم پیش حل تست های 1 تا 10 + 4 تست دیگر از پلی کپی 

فیلم جلسه 11 - معادلۀ درجۀ (2)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
معادلۀ درجۀ (2): فصل دوم ریاضی(2) حل تست های 1 تا 15 + 2 سوال دیگر از پلی کپی 

فیلم جلسه 12 - تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تابع: فصل دوم ریاضی پیش مبحث: ترکیب دو تابع حل تست های 1 تا 29 

فیلم جلسه 13 - ادامۀ تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ تابع: فصل دوم ریاضی پیش مباحث: تابع یک به یک و تابع صعودی حل تست های 3

فیلم جلسه 14 - لگاریتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
لگاریتم: فصل دوم پیش حل تست های آمادگی کنکور: تابع نمایی و کنور 

فیلم جلسه 15 - ریاضی پیش دانشگاهی، فصل سوم: دنباله

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:جمله عمومی دنباله، دنباله نزولی، دنباله یکنوا، دنباله کران دار، دنباله همگراحل مثال:10، 11، 12 کلاس ریاضی تجربی کنکور (ن

فیلم جلسه 16 - حد، تعریف حد، حد مقادماتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم ریاضی(3): حد، تعریف حد، حد مقادماتی حل تست های 1 تا 27 

فیلم جلسه 17 - حد در بی نهایت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم ریاضی(3): حد در بی نهایت حل تست های 28 تا 50 

فیلم جلسه 18 - ریاضیات تجربی سال سوم، فصل سوم: حد و پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ریاضیات تجربی سال سوم، فصل سوم: حد و پیوستگی

فیلم جلسه 19 - ریاضیات تجربی پیش دانشگاهی، فصل چهارم: مجانب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ریاضیات تجربی پیش دانشگاهی، فصل چهارم: مجانب

فیلم جلسه 20 - مشتق مرتبه اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس مبحث مشتق و فرمول های آن، حل مثال از مبحث مشتق، تابع مشتق و حل مثال، مشتق های مثلثاتی کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی ق

فیلم جلسه 21 - فصل پنجم: مشتق توابع نمایی/ لگاریتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:نقطۀ بحرانی، خط مماس و قائم، مشتق تابع ضمنی

فیلم جلسه 22 - فصل چهارم: کاربردهای مشتق (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم: کاربردهای مشتق (قسمت اول) مبحث: کاربرد مشتق(1) صعودی، نزولی، اکس

فیلم جلسه 23 - ادامۀ فصل چهارم: کاربردهای مشتق (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ فصل چهارم: کاربردهای مشتق (قسمت دوم) مبحث: کاربرد مشتق(2) نقطۀ عطف، تعیین تقعر، نمودار تابع و ... حل تست های 95، 106، 11

فیلم جلسه 24 - هندسۀ مختصاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسۀ مختصاتی (قسمت اول) مبحث: ماتریس حل تست های 1 تا 7 صفحات 1 تا 3 و حل

فیلم جلسه 25 - ادامۀ هندسۀ مختصاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ هندسۀ مختصاتی (قسمت دوم) مباحث: کرامر و معادلۀ خط در دستگاه دوبُعدی 

فیلم جلسه 26 - فصل هفتم: منحنی درجه دو

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: فصل هفتم: منحنی درجه دو

فیلم جلسه 27 - بیضی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تعریف بیضی، تعریف کانون، معادلۀ بیضی افقی و ... 

فیلم جلسه 28 - بیضی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در مورد معادله ی بیضی، نحوه ی نوشتن معادله بیضی در حالت های افقی یا قائم، نحوه ی پیدا

فیلم جلسه 29 - بیضی(قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تکمیل معرفی بیضی، وتر کانونی بیضی، معادله گسترده بیضی و نحوه ی استفاده از آن و اینکه

فیلم جلسه 30 - سهمی (قسمت اول) - معادله سهمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
شناخت معادله سهمی ، آشنایی با شکلهای مختلف سهمی و معادلات آن ها و بدست آوردن پارامته

فیلم جلسه 31 - سهمی (قسمت دوم) وهذلولی(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز با ادامه بحث سهمی در خدمتتون خواهیم بود، وتر کانونی سهمی رو معرفی می کنیم، چند

فیلم جلسه 32 - هذلولی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز باقی مونده ی بحث هذلولی رو با هم می بینیم، یاد می گیریم که چجوری می تونیم معادل

فیلم جلسه 33 - انتگرال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز در مورد انتگرال، تابع اولیه، مساحت زیر منحنی و این که چه جوری میشه اینارو به دست اورد صحبت می کنیم.چند تا هم مثال حل می کن

فیلم جلسه 34 - انتگرال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
یاد می گیرید که می تونید انتگرال معینکردن رو به روش نا معین به دست بیارید و یاد میگیر