کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) رضا شامیزاده

فیلم ها : 68 | جزوه ها: 5

فیلم جلسه 1 - ترکیبیات - قسمت 1

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
معرفی سر فصل ها توسط دبیرتدریس:ترکبیات، تعداد تقسیم های توپ، تعداد مسیرها

فیلم جلسه 2 - ترکیبیات - قسمت 2

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:تعداد جواب های معادلات بر ضرائب صحیحتعداد توابع صعودیتعداد جواب های نام معادلاتتعداد جملات بسطضرائب بسط توضیح بیشتر:

فیلم جلسه 3 - ترکیبیات - قسمت 3

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:166، 173، 168، 172، 179، 180، 181، 183، 165، 177تدریس:اصل شمول، دمورگان

فیلم جلسه 4 - ترکیبیات - قسمت 4

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال:187 و 186 و 187تمرین:374 و 375 و 376 و 377تکایف:تستهای 200-188مدت زمان 50 دقیقهتدریس اصل شمول و عدم شمول 3 مجموعه و

فیلم جلسه 5 - ترکیبیات - قسمت 5

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سوالات:380-381-382-383پنجمین جلسه ی ترکیبیاتحل مجموعا 4 تمرین اصلی و چند تم

فیلم جلسه 6 - ترکیبیات - قسمت 6

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رفع اشکال از کتاب نشرالگوحل مثال های:189 و 194 و 197 و 198 و 210 و 218 و 220 و 225 و 231

فیلم جلسه 7 - جایگشت دوری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:جایگشت دوری، آنالیز ترکیبی، بسته کلید حل مثال های مرتبط با درس

فیلم جلسه 8 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:گراف و مفاهیم گراف، تعریف گراف ساده، مجموعه رئوس، مجموعه یال ها، درجه ی ر

فیلم جلسه 9 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:گراف تهی، گراف های یک ریخت، گراف بازه ها

فیلم جلسه 10 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:ادامه گراف بازه ها، گراف مکمل، دنباله گرافیحل مثاله های مرتبط

فیلم جلسه 11 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:دنباله درجات، الگوریتم هاول - حکیمحل مثال های مرتبطتکالیف:

فیلم جلسه 12 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رفع اشکال و حل مثال:4 و 9 و 10 و 12 و 15 و 16 و 17 و 25 و 27 و 28 و 22 و26

فیلم جلسه 13 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:مسیر و دور، طول مسیر، حل مثال  از مسیر، تعریف دور، طول دور، جایگشت دوری و

فیلم جلسه 14 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:اسم رأس، گراف های همبند، ویژگی های گراف های همبند، تریف گراف های همبند، گ

فیلم جلسه 15 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:گراف اویلری، شرط لازم و کافی اویلری بودن، گراف هامیلتونی، حل مثال از گراف های هامیلتونی، گراف پترسن، شرط گراف پترسن، رابطه

فیلم جلسه 16 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رفع اشکال از آزمونتدریس:گراف اویلری، گراف های همبند و ناهمبند، راسحل

فیلم جلسه 17 - ریاضی دو، فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:آنالیز ترکیبی، تعداد مربع و تعداد مستطیل در صفحه شطرنجی، گروه بندی افراد

فیلم جلسه 18 - ریاضی دو، فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:آنالیز ترکیبی، روابط پاسکال، بسط دو جمله ای نیوتن، گروه بندی، تعداد مربع

فیلم جلسه 19 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسمت دوازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:ویژگی های گراف درخت (همبند، فاقد دور) خاصیت گراف درخت، ماتریس مجاور، خصوص

فیلم جلسه 20 - گراف و مفاهیم اولیه گرافقسمت سیزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:گراف های درخت، گراف همبند، تدریس صفحه 99 و 98، ماتریس مجاور، گراف منتظم

فیلم جلسه 21 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسمت چهاردهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:کامل، ناهمبند، گراف، همبند منتظم، درختحل سوال های:300، 308، 307، 305

فیلم جلسه 22 - گراف و مفاهیم اولیه گرافقسمت پانزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:186، 201، 191، 216، 196، 220، 216، 202، 223تدریس:گراف های ناهمبند و گراف

فیلم جلسه 23 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسمت شانزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:225، 222، 133، 134، 137، 141تدریس:گراف های همبند و گراف های اویلری

فیلم جلسه 24 - گراف و مفاهیم اولیه گراف- قسمت هفدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:139، 142، 159، 170، 161، 168، صفحه 41 و 62 و 63، 102، 104، 112، 111، 107، 106، 113تدریس:

فیلم جلسه 25 - حل آزمون هفتگی و رفع اشکال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:گراف های همبند و ناهمبند، همیلتنی ،درختحل سوالات:46، 47، 48، 49، 50،

فیلم جلسه 26 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:نظریه اعدا، مقسوم علیه، باقی مانده، مقسومحل مثال های:33، 34، 35، 36

فیلم جلسه 27 - فصل چهارم: نظریه اعداد - قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سوالات:27،‌ 37، 36، 40، 47،‌48،‌46، 49، 55

فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال :2،‌6، 8،‌10،‌12، 14تدریس:اتحادهای  اویلری

فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:7، 8، 9، 27، 23،‌11،‌13، 15، 54،‌44،‌30، 21تدریس: مبنا

فیلم جلسه 30 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل:صفحه 186 و 187 نشرالگو،  و تست های: 66، 68، 70، 72، 74، 76، 78، 77 نشر الگو

فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:79، 93تدریس مبنا

فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت هفتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال:5، 12 ، 49، 40، 22، 21 ، 20رفع اشکال:47، 53، 37، 50گاج

فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت هشتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل آزمون های هفتگی 35 و تست های:35، 37، 39، 40، 42، 43

فیلم جلسه 34 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت نهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:درون سو، اصل خوش ترتیبی، اصل استقرایی ریاضی، بازی دومینو (چیدمان آجر)، اس

فیلم جلسه 35 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت دهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:مجموعه خوش ترتیبیُ عضو ابتداُ اصل استقراحل تست های صفحه 144 و مثال های:73،‌ 47،‌ 49، 51،‌ 53،‌ 55،‌ 57، 61، 63، 65، 67 ک

فیلم جلسه 36 - رفع اشکال از آزمون گزینه دو

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:134، 135،‌137، 138، 140، 141، 142، 143، 144تدریس: تعریف اعداد اولحل مثا

فیلم جلسه 37 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت یازدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:108، 111، 113،‌ 114، 115، 118، 116، 119، 124، 125

فیلم جلسه 38 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت دوازده

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک، کوچک ترین مضرب مشترک، روش نردبانی، تجزیه به اعداد اول کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-

فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت سیزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:نظریه مجموعه ها، نظریه اعداد، کمترین مقدار برای تفاضلحل سوال:15

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت چهاردهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:155، 159،‌ 160،‌ 162، 161، 163، 165، 170، 171، 173،‌ 174، 175، 176، 180، 182، 183

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت پانزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:212، 213، 214، 215، 216، 218، 221، 234، 235، 236، 237، 237، 238

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت شانزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:246، 247، 248، 249، 250، 251، 252، 253، 254 و 255 (آزمون هفتگی)تدریس:معادله سیال  کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی ق

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت هفدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:همنهشتی، خواص همنهشتی، همنهشتی و هم باقیماندگی، قضیه اویلر، قضیه کوچک فرما کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) ر

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت هجدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:قضیه اویلر، پیدا کردن رقم یکان، حل مثال از همنهشتی

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: نظریه اعداد ، قسمت نوزدهم(همنهشتی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:همنهشتی درجه یک، شرط لازم و کافی برای داشتن جواب حل مثال از همنهشتی

فیلم جلسه 46 - رفع اشکال از آزمون (سنجش)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سوال های:130، 129، 128، 127، 126، 124، 123 (سنجش)

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: نظریه اعداد - قسمت نوزدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رفع اشکال ااز کتاب نشر الگو وحل مثال:253، 248، 244، 260، 261، 262، 263، 267

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: نظریه اعداد - قسمت بیستم (حل مثال)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال:266، 276، 282، 290، 298، 295، 302، 392، 303 (کتاب نشر الگو)

فیلم جلسه 49 - رفع اشکال از آزمون هفتگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91 (آزمون هفتگی)

فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: نظریه اعداد (معادله سیاله)‌- قسمت بیست و یکم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:معادله سیاله ( شرط جواب، چگونگی حل، حل مثال)

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: نظریه اعداد، قسمت بیست و دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:آزمون های بخش پذیری بر اعداد 3 ، 9، 7، 11، 13، 27حل مثال:204، 205، 206، 207،

فیلم جلسه 52 - قسمت سوم: ترکیبیات، بخش اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:رابطه، حاصل ضرب دکارتی، نمودار دکارتی رابطه (بازتابی، تقارن، پادتقارن، تعدی) کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394)

فیلم جلسه 53 - قسمت سوم: ترکیبیات، بخش دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:خاصیت های رابطه، جملات شرطی، تقارنی، پاد تقارنی، تعدی، بازتابی

فیلم جلسه 54 - قسمت سوم: ترکیبیات، بخش سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:رابطه های هم ارزی (بزتابی، تقارن، تعدی)

فیلم جلسه 56 - قسمت سوم: ترکیبیات، بخش پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:ماتریس جایگشتی‌، ترکیب رابطه ها

فیلم جلسه 57 - قسمت سوم: ترکیبیات، بخش ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:کلاسی هم ارزی، حل مثال های بسیار مهم و کنکوری

فیلم جلسه 58 - قسمت سوم: ترکیبیات، بخش هفتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سوال:134، 137، 138، 142 آزمون گزینه دو

فیلم جلسه 59 - قسمت سوم: ترکیبیات، بخش هشتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:هم ارزی، متشابه بودنحل مثال های:68، 74، 66، 34

فیلم جلسه 60 - رفع اشکال از آزمون هفتگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رفع اشکال از آزمون هفتگی و حل سوال های:246، 247، 248، 249، 250، 251، 252، 253، 254، 255

فیلم جلسه 61 - قسمت چهارم: احتمال، بخش اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ندریس:پدیده های تصادفی، فضای نمونه، پیشامد

فیلم جلسه 62 - قسمت چهارم: احتمال، بخش دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:9، 10، 3، 6، 12، 7، 15، 18، 21، 24، 27، 28، 30، 33، 36، 42

فیلم جلسه 63 - قسمت چهارم: احتمال، بخش سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:44، 45، 48، 41، 51، 54، 55، 56، 60، 63، 66، 67

فیلم جلسه 64 - قسمت چهارم: احتمال، بخش چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:69، 68، 70، 72، 75، 76، 79، 81، 84، 88، 90، 93، 96، 99

فیلم جلسه 65 - قسمت چهارم: احتمال، بخش پنجم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:اصول احتمال، فضای نمونه

فیلم جلسه 66 - قسمت چهارم: احتمال، بخش ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:احتمال شرطی، دو پیش آمد مستقل

فیلم جلسه 67 - قسمت چهارم: احتمال، بخش هفتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:فراوانی نقطه، فراوانی خط، متغیر نصادفی، تابع احتمال

فیلم جلسه 68 - قسمت چهارم: احتمال، بخش هشتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:چگالی احمتال، توزیع احتمال، احتمال دو جمله ای، احتمال هندسی

فیلم جلسه 69 - حل نمونه سولات آزمون گزینه دو

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل نمونه سولات آزمون گزینه دو:125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139،