فیلم جلسه 69 - حل نمونه سولات آزمون گزینه دو

رضا شامیزاده
رضا شامیزاده

گسسته کلاس کنکور(1) (95-1394) رضا شامیزاده

حل نمونه سولات آزمون گزینه دو:

125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها گسسته کلاس کنکور(1) (95-1394) رضا شامیزاده

Loading

فیلم جلسه 1 - ترکیبیات - قسمت 1

معرفی سر فصل ها توسط دبیر تدریس: ترکبیات، تعداد تقسیم های توپ، تعداد مسیرها در یک شبکه، تعداد جواب ه ...

فیلم جلسه 2 - ترکیبیات - قسمت 2

تدریس: تعداد جواب های معادلات بر ضرائب صحیح تعداد توابع صعودی تعداد جواب های نام معادلات تعداد جملات ...

فیلم جلسه 3 - ترکیبیات - قسمت 3

حل مثال های: 166، 173، 168، 172، 179، 180، 181، 183، 165، 177 تدریس: اصل شمول، دمورگان   سومین جلسه ...

فیلم جلسه 4 - ترکیبیات - قسمت 4

حل مثال: 187 و 186 و 187 تمرین: 374 و 375 و 376 و 377 تکایف: تستهای 200-188 مدت زمان 50 دقیقهتدریس ا ...

فیلم جلسه 5 - ترکیبیات - قسمت 5

حل سوالات: 380-381-382-383 پنجمین جلسه ی ترکیبیاتحل مجموعا 4 تمرین اصلی و چند تمرین فرعی ( مثال های ...

فیلم جلسه 6 - ترکیبیات - قسمت 6

رفع اشکال از کتاب نشرالگو حل مثال های: 189 و 194 و 197 و 198 و 210 و 218 و 220 و 225 و 231

فیلم جلسه 7 - جایگشت دوری

تدریس: جایگشت دوری، آنالیز ترکیبی، بسته کلید  حل مثال های مرتبط با درس

فیلم جلسه 8 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسمت ...

تدریس: گراف و مفاهیم گراف، تعریف گراف ساده، مجموعه رئوس، مجموعه یال ها، درجه ی رأس، مرتبه گراف، اندا ...

فیلم جلسه 9 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسمت ...

تدریس: گراف تهی، گراف های یک ریخت، گراف بازه ها

فیلم جلسه 10 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسم ...

تدریس: ادامه گراف بازه ها، گراف مکمل، دنباله گرافی حل مثاله های مرتبط

فیلم جلسه 11 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسم ...

تدریس: دنباله درجات، الگوریتم هاول - حکیم حل مثال های مرتبط تکالیف: از صفحه 30 الی 31، تمرین صفحه 38 ...

فیلم جلسه 12 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسم ...

رفع اشکال و حل مثال: 4 و 9 و 10 و 12 و 15 و 16 و 17 و 25 و 27 و 28 و 22 و26

فیلم جلسه 13 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسم ...

تدریس: مسیر و دور، طول مسیر، حل مثال  از مسیر، تعریف دور، طول دور، جایگشت دوری و حل مثاال از دور

فیلم جلسه 14 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسم ...

تدریس: اسم رأس، گراف های همبند، ویژگی های گراف های همبند، تریف گراف های همبند، گراف اویلری، نیمه اوی ...

فیلم جلسه 15 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسم ...

تدریس: گراف اویلری، شرط لازم و کافی اویلری بودن، گراف هامیلتونی، حل مثال از گراف های هامیلتونی، گراف ...

فیلم جلسه 16 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسم ...

رفع اشکال از آزمون تدریس: گراف اویلری، گراف های همبند و ناهمبند، راس حل سوال های: 191، 192، 194، 197 ...

فیلم جلسه 17 - ریاضی دو، فصل هفتم: ترکیبیات ...

تدریس: آنالیز ترکیبی، تعداد مربع و تعداد مستطیل در صفحه شطرنجی، گروه بندی افراد،‌ جایگشت، تعداد مسیر ...

فیلم جلسه 18 - ریاضی دو، فصل هفتم: ترکیبیات ...

تدریس: آنالیز ترکیبی، روابط پاسکال، بسط دو جمله ای نیوتن، گروه بندی، تعداد مربع و تعداد مستطیل در صف ...

فیلم جلسه 19 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسم ...

تدریس: ویژگی های گراف درخت (همبند، فاقد دور) خاصیت گراف درخت، ماتریس مجاور، خصوصیات ماتریس حل تست ها ...

فیلم جلسه 20 - گراف و مفاهیم اولیه گراف قسمت ...

تدریس: گراف های درخت، گراف همبند، تدریس صفحه 99 و 98، ماتریس مجاور، گراف منتظم رفع اشکال و حل مسائل: ...

فیلم جلسه 21 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسم ...

تدریس: کامل، ناهمبند، گراف، همبند منتظم، درخت حل سوال های: 300، 308، 307، 305 و 93، 96، 97، 98 (آزمو ...

فیلم جلسه 22 - گراف و مفاهیم اولیه گراف قسمت ...

حل مثال های: 186، 201، 191، 216، 196، 220، 216، 202، 223 تدریس: گراف های ناهمبند و گراف های اویلری

فیلم جلسه 23 - گراف و مفاهیم اولیه گراف (قسم ...

حل مثال های: 225، 222، 133، 134، 137، 141 تدریس: گراف های همبند و گراف های اویلری

فیلم جلسه 24 - گراف و مفاهیم اولیه گراف- قسم ...

حل مثال های: 139، 142، 159، 170، 161، 168، صفحه 41 و 62 و 63، 102، 104، 112، 111، 107، 106، 113 تدری ...

فیلم جلسه 25 - حل آزمون هفتگی و رفع اشکال

تدریس: گراف های همبند و ناهمبند، همیلتنی ،درخت حل سوالات: 46، 47، 48، 49، 50، 52، 53، 54، 55

فیلم جلسه 26 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت ...

تدریس: نظریه اعدا، مقسوم علیه، باقی مانده، مقسوم حل مثال های: 33، 34، 35، 36، 37، 40، 48، 64، 59، 62 ...

فیلم جلسه 27 - فصل چهارم: نظریه اعداد - قسمت ...

حل سوالات: 27،‌ 37، 36، 40، 47،‌48،‌46، 49، 55

فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت ...

حل مثال : 2،‌6، 8،‌10،‌12، 14 تدریس: اتحادهای  اویلری

فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت ...

حل مثال های: 7، 8، 9، 27، 23،‌11،‌13، 15، 54،‌44،‌30، 21 تدریس: مبنا

فیلم جلسه 30 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت ...

حل:صفحه 186 و 187 نشرالگو،  و تست های: 66، 68، 70، 72، 74، 76، 78، 77 نشر الگو

فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت ...

حل مثال: 5، 12 ، 49، 40، 22، 21 ، 20 رفع اشکال: 47، 53، 37، 50 گاج

فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت ...

حل آزمون های هفتگی 35 و تست های: 35، 37، 39، 40، 42، 43

فیلم جلسه 34 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت ...

تدریس: درون سو، اصل خوش ترتیبی، اصل استقرایی ریاضی، بازی دومینو (چیدمان آجر)، استقرایی (معمولی، تمیم ...

فیلم جلسه 35 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت ...

تدریس: مجموعه خوش ترتیبیُ عضو ابتداُ اصل استقرا حل تست های صفحه 144 و مثال های: 73،‌ 47،‌ 49، 51،‌ 5 ...

فیلم جلسه 36 - رفع اشکال از آزمون گزینه دو

حل مثال های: 134، 135،‌137، 138، 140، 141، 142، 143، 144 تدریس: تعریف اعداد اول حل مثال: 105

فیلم جلسه 37 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت ...

حل مثال های: 108، 111، 113،‌ 114، 115، 118، 116، 119، 124، 125

فیلم جلسه 38 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت ...

تدریس: بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک، کوچک ترین مضرب مشترک، روش نردبانی، تجزیه به اعداد اول

فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت ...

تدریس: نظریه مجموعه ها، نظریه اعداد، کمترین مقدار برای تفاضل حل سوال: 152، 154، 156، 158

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت ...

حل مثال های: 155، 159،‌ 160،‌ 162، 161، 163، 165، 170، 171، 173،‌ 174، 175، 176، 180، 182، 183

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت ...

حل مثال های: 212، 213، 214، 215، 216، 218، 221، 234، 235، 236، 237، 237، 238

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت ...

حل مثال های: 246، 247، 248، 249، 250، 251، 252، 253، 254 و 255 (آزمون هفتگی) تدریس: معادله سیال  

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت ...

تدریس: همنهشتی، خواص همنهشتی، همنهشتی و هم باقیماندگی، قضیه اویلر، قضیه کوچک فرما

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: نظریه اعداد- قسمت ...

تدریس: قضیه اویلر، پیدا کردن رقم یکان، حل مثال از همنهشتی

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: نظریه اعداد ، قسمت ...

تدریس: همنهشتی درجه یک، شرط لازم و کافی برای داشتن جواب حل مثال از همنهشتی

فیلم جلسه 46 - رفع اشکال از آزمون (سنجش)

حل سوال های: 130، 129، 128، 127، 126، 124، 123 (سنجش)

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: نظریه اعداد - قسمت ...

رفع اشکال ااز کتاب نشر الگو وحل مثال: 253، 248، 244، 260، 261، 262، 263، 267

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: نظریه اعداد - قسمت ...

حل مثال: 266، 276، 282، 290، 298، 295، 302، 392، 303 (کتاب نشر الگو)

فیلم جلسه 49 - رفع اشکال از آزمون هفتگی

حل مثال های: 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91 (آزمون هفتگی)

فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: نظریه اعداد (معادل ...

تدریس: معادله سیاله ( شرط جواب، چگونگی حل، حل مثال)

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: نظریه اعداد، قسمت ...

تدریس: آزمون های بخش پذیری بر اعداد 3 ، 9، 7، 11، 13، 27 حل مثال: 204، 205، 206، 207، 208

فیلم جلسه 52 - قسمت سوم: ترکیبیات، بخش اول

تدریس: رابطه، حاصل ضرب دکارتی، نمودار دکارتی رابطه (بازتابی، تقارن، پادتقارن، تعدی)

فیلم جلسه 53 - قسمت سوم: ترکیبیات، بخش دوم

تدریس:خاصیت های رابطه، جملات شرطی، تقارنی، پاد تقارنی، تعدی، بازتابی

فیلم جلسه 54 - قسمت سوم: ترکیبیات، بخش سوم

تدریس: رابطه های هم ارزی (بزتابی، تقارن، تعدی)

فیلم جلسه 56 - قسمت سوم: ترکیبیات، بخش پنجم

تدریس: ماتریس جایگشتی‌، ترکیب رابطه ها

فیلم جلسه 57 - قسمت سوم: ترکیبیات، بخش ششم

تدریس: کلاسی هم ارزی، حل مثال های بسیار مهم و کنکوری

فیلم جلسه 58 - قسمت سوم: ترکیبیات، بخش هفتم

حل سوال: 134، 137، 138، 142 آزمون گزینه دو

فیلم جلسه 59 - قسمت سوم: ترکیبیات، بخش هشتم

تدریس: هم ارزی، متشابه بودن حل مثال های: 68، 74، 66، 34

فیلم جلسه 60 - رفع اشکال از آزمون هفتگی

رفع اشکال از آزمون هفتگی و حل سوال های: 246، 247، 248، 249، 250، 251، 252، 253، 254، 255

فیلم جلسه 61 - قسمت چهارم: احتمال، بخش اول

ندریس: پدیده های تصادفی، فضای نمونه، پیشامد

فیلم جلسه 62 - قسمت چهارم: احتمال، بخش دوم

حل مثال های:9، 10، 3، 6، 12، 7، 15، 18، 21، 24، 27، 28، 30، 33، 36، 42

فیلم جلسه 63 - قسمت چهارم: احتمال، بخش سوم

حل مثال های: 44، 45، 48، 41، 51، 54، 55، 56، 60، 63، 66، 67

فیلم جلسه 64 - قسمت چهارم: احتمال، بخش چهارم

حل مثال های: 69، 68، 70، 72، 75، 76، 79، 81، 84، 88، 90، 93، 96، 99

فیلم جلسه 65 - قسمت چهارم: احتمال، بخش پنجم

تدریس: اصول احتمال، فضای نمونه

فیلم جلسه 66 - قسمت چهارم: احتمال، بخش ششم

تدریس: احتمال شرطی، دو پیش آمد مستقل

فیلم جلسه 67 - قسمت چهارم: احتمال، بخش هفتم

تدریس: فراوانی نقطه، فراوانی خط، متغیر نصادفی، تابع احتمال

فیلم جلسه 68 - قسمت چهارم: احتمال، بخش هشتم

تدریس: چگالی احمتال، توزیع احتمال، احتمال دو جمله ای، احتمال هندسی

فیلم جلسه 69 - حل نمونه سولات آزمون گزینه دو

حل نمونه سولات آزمون گزینه دو: 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، ...