تعداد ست ها: 413

آیدی عکس تیترفعالنمایشعملیات
29 جمع بندی گسسته و جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) رضا شامیزاده11اصلاح لیست محتواها
28 آزمون ورودی اول دبیرستان (93-1392)10اصلاح لیست محتواها
27 ویژگی های ماده(چگالی و فشار) دوران طلایی(جمع بندی) حمید فدایی فرد11اصلاح لیست محتواها
26 گرما و قانون گازها دوران طلایی(جمع بندی) حمید فدایی فرد11اصلاح لیست محتواها
25 جمع بندی زبان انگلیسی کنکور (نظام آموزشی قدیم) کیاوش فراهانی10اصلاح لیست محتواها
23 شیمی امتحان نهایی سوم محسن معینی11اصلاح لیست محتواها
22 بازتاب و شکست نور دوران طلایی(جمع بندی) حمید فدایی فرد11اصلاح لیست محتواها
21 جمع بندی آمار و مدلسازی کنکور (نظام آموزشی قدیم) رضا شامیزاده11اصلاح لیست محتواها
20 جبر و احتمال امتحان نهایی سوم11اصلاح لیست محتواها
18 جزوه زیست شناسی دوم دبیرستان (93-1392) محمد علی امینی راد10اصلاح لیست محتواها