تعداد ست ها: 413

آیدی عکس تیترفعالنمایشعملیات
754 نمونه فیلم همایش زبان انگلیسی (نظام آموزشی جدید) (99-1398) علی اکبر عزتی00اصلاح لیست محتواها
753 نمونه فیلم همایش ریاضیات ریاضی (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محسن شهریان00اصلاح لیست محتواها
752 نمونه فیلم همایش زیست شناسی (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پوریا رحیمی00اصلاح لیست محتواها
751 نمونه فیلم همایش شیمی یازدهم تفتان (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی00اصلاح لیست محتواها
750 نمونه فیلم ریاضی تجربی کنکور همایش تفتان (نظام آموزشی جدید) (99-1398) علی صدری00اصلاح لیست محتواها
749 نمونه فیلم شب امتحان ترم اول زیست شناسی (نظام آموزشی جدید) (99-1398) جلال موقاری10اصلاح لیست محتواها
748 شب امتحان زیست دهم ترم اول (98-99)10اصلاح لیست محتواها
747 همایش ریاضی تجربی گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی10اصلاح لیست محتواها
746 نمونه فیلم همایش هندسه گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی10اصلاح لیست محتواها
745 نمونه فیلم همایش ریاضی تجربی گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی10اصلاح لیست محتواها