خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی

فیلم ها : 113

فیلم جلسه 0 - معرفی دوره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 0 - معرفی دوره

فیلم جلسه 1 - مجموعه‌ها (قسمت اول)، مفهوم مجموعه و تساوی مجموعه‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل مجموعه ها یک فصل جدیدی هست و به صورت خاصی میره جلو پس با دقت به این جلسه گوش کنید. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وح

فیلم جلسه 2 - مجموعه‌ها (قسمت دوم)، زیرمجموعه، مجموعه‌های مهم اعداد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این کلیپ با سه مفهوم جدید آشنا میشویم، یکی مفهوم زیر مجموعه، به دست آوردن تعداد مجموعه و معرفی زیر مجموعه خط به خط ریاضی نهم (

فیلم جلسه 3 - مجموعه‌ها (قسمت سوم)، نمایش مجموعه‌ها به زبان ریاضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این قسمت مجموعه میخوایم بپردازیم به نوشتن مجموعه ها به دو روش مختلف خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فی

فیلم جلسه 4 - مجموعه‌ها (قسمت چهارم)، اجتماع مجموعه‌ها، اشتراک مجموعه‌ها، تفاضل دو مجموعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت ما چند مفهوم مهم درس رو کار میکنیم یکی مفهموم اشتراک مجموعه ها دیگری مفهوم اجتماع، تفاضل مجموعه ها و نکات آنها خط به

فیلم جلسه 5 - مجموعه‌ها (قسمت پنجم)، حل تمرین فصل اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه مثال های بسیار خوبی رو براتون حل خواهیم کرد  با ما همراه باشید خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی

فیلم جلسه 6 - فصل اول: مجموعه‌ها (قسمت ششم)، مجموعه‌ها و احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
یه قسمتی رو توی فصل یک کتاب گنجوندن به نام احتمال که میخوایم این رو با هم دیگه بررسی کنیم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 7 - فصل اول: مجموعه‌ها (قسمت هفتم)، بررسی کتاب درسی (کار در کلاس و تمرین)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به تمرین ها و کار در کلاسی و فعالیت های فصل یک کتاب میپردازیم. گر چه خیلی ساده‌ست با توجه به کلیپ هایی قبلی که دادیم،

فیلم جلسه 8 - فصل اول: مجموعه ها (قسمت هشتم)، بررسی کتاب درسی (کار در کلاس و تمرین) (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با سلام این قسمت ادامه تمرینا و ادامه حل تمرین در کلاس رو داریم تا سر احتمال خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خا

فیلم جلسه 9 - فصل اول: مجموعه‌ها (قسمت نهم)، بررسی کتاب درسی (کار در کلاس و تمرین) (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز ادامۀ تمرینات کتاب رو حل می‌کنیم، یه تمرین مهم داره صفحۀ 17 از بحث احتمال که اونو با هم حل می‌کنیم، در آخر یه تمرین ویژه از

فیلم جلسه 10 - فصل اول: مجموعه ها (قسمت دهم)، سوالات امتحان نهایی از فصل یک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه 10 سوال امتحانی حل خواهیم کرد که آماده امتحان باشید خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه

فیلم جلسه 11 - فصل اول: مجموعه ها (قسمت یازدهم)، تست های فصل یک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخواهیم تست هایی رو برای دانش آموزان سطح بالا تر و تیز هوشانی حل کنیم  با ما همراه باشید خط به خط ریاضی نهم (نظام آم

فیلم جلسه 12 - فصل اول: مجموعه ها (قسمت دوازدهم)، ویژه تیزهوشان (فراتر از کتاب)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به نام خدا، باسلام امروز ما میخواهیم مباحث فاکتوریل و مثلث خیام را باهاتون درمیون میزاریم خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) -

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: عددهای حقیقی (قسمت اول)، اقسام اعداد گویا و مقایسه آن‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت وارد فصل دو میشیم، این فصل راجع به مجموعه‌های اعداد حقیقیه، اما قبلش اومده مجموعه‌های اعداد گویا رو توضیح داده، تو ای

فیلم جلسه 14 - 14 فصل دوم: عددهای حقیقی (قسمت دوم)، نمایش اعشاری اعداد گویا، تبدیل اعشار به کسر گویا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت با انواع کسرهای متعارفی یا همون اعداد گویا آشنا میشیم. اعداد گویا سه نوعند: مختوم به صفر، متناوب ساده و متناوب مرکب خ

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: عددهای حقیقی (قسمت سوم)، عداد گنگ و اعداد حقیقی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت ادمه فصل قبل را ادامه میدیم در رابطه با اعداد گنگ خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 15

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: عددهای حقیقی (قسمت چهارم)، اعداد حقیقی روی محور و برخی نکات مهم فصل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به نمایش اعداد حقیقی روی محور و بعد از ان دمثال های مهمی از اعداد گنگ و اعداد حقیقی  سپس به نکات ویژ میپردازیم این کل

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: عددهای حقیقی (قسمت پنجم)، قدر مطلق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به قدر مطلق میپردازیم این مبحث بسیار مهم است و در سال های دهم و یازدهم بسیار کاربرد دارد خط به خط ریاضی نهم (نظام آمو

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: عددهای حقیقی (قسمت ششم)، نمونه سؤالات فصل دوم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت قصد داریم نمونه سؤال‌های امتحان نهایی حل کنیم، شاید چند تا سؤال یه ذره بالاتر از کتاب. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزش

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: عددهای حقیقی (قسمت هفتم) بررسی کار در کلاس و تمرین کتاب درسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به سوال های کتاب می پردازیم، تمرین های مهمشو بررسی خواهیم کرد. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: عددهای حقیقی (قسمت هشتم), بررسی کار در کلاس و تمرین کتاب درسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه تمرین ها و کار در کلاس ها را بار هم داریم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 20 - فصل دوم:

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: عددهای حقیقی (قسمت نهم), بررسی کار در کلاس و تمرین کتاب درسی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه کار در کلاس ها و تمرین هایی که در فصل دوم باقی مونده بود را با هم پی خواهیم گرفت. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - و

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: عددهای حقیقی (قسمت دهم), حل تست (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این قسمت 10 تا تست از فصل 2 باهم بررسی میکنیم  خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 22 - فصل دوم

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: عددهای حقیقی (قسمت دهم), نکات تستی (محاسبات عددی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت تست کمتر حل می کنیم، و راه حل های تستی بهتون خواهیم گفت. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم

فیلم جلسه 24 - فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت اول), هندسه صفر (نقطه، خط و شکل)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 وارد مبحث مهم هندسه شدیم فصل سوم ابتدای این جلسه به هندسه ی پایه میپردازیم که اسمش هندسه صفر هستش باهم شروع میکنیم  خط به خط ریا

فیلم جلسه 25 - فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت دوم), هندسه صفر (انواع استدلال و همنهشتی مثلث ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز در مورد هندسه صف یا هندسه مقدماتی در خدمت شما هستیم  تو هتدسه صفر میخواهیم به اجزای فرعی مثلث بپردازیم اجزای اصلی که گفته ش

فیلم جلسه 26 - فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت سوم), هندسه صفر (تعریف قضیه، فرض-حکم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت به انواع استدلال در هندسه می پردازیم  و به دو استدلال مهم از جمله استدلال استنتاجی می پردازیم  خط به خط ریاضی نهم (نظ

فیلم جلسه 27 - فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت چهارم), هندسه صفر (اثبات چند قضیه دیگر)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت 4 قضیه مهم رو بررسی میکنیم به طور کلی باید اثبات ها را باید یاد بگیریم و حفظ کنیم خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدی

فیلم جلسه 28 - فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت پنجم)، چند قضیه درباره مثلث‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
یه مقدار کار هندسه داره  حرف سنگین یا جدید براتون مطرح میکنه توی کلیپ قبلی شاید یه سریا اذیت شدن چون مسائل یه مقدار استدلالیه. تو

فیلم جلسه 29 - فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت ششم)، چندضلعی‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در قسمت های قبل با برخی ویژگی های مثلث آشنا شدید.این قسمت میخوایم بریم سراغ چند ضلعی ها و چهار ضلعی های معروف و ویژگی هایه که دار

فیلم جلسه 30 - فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت هفتم)، دایره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این کلیپ بحث دایره هارو مطرح میکنیم چون اهمیت داره و کتابم ازش مسائل مختلفی  درمورد دایره حل کرده  اثبات کرده بعضی مسائل رو که

فیلم جلسه 31 - فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت هشتم)، حل چند مساله

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت مثال هایی از همنهشتی حل میکنیم و در آخر چند مثال ویژه حل میکنیم خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خان

فیلم جلسه 32 - فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت دهم)، تشابه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت با تشابه اشنا میشیم بررسی میکنیم که شکل های متشابه به چه شکل هایی میگن، چند ضلعی متشابه به چه معناستوبعد به برسی

فیلم جلسه 33 - فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت دهم)، بررسی کار در کلاس و تمرین کتاب درسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه کار در کلاس و فعالیت و تمرین های کتاب رو باهم حل و برسی میکنیم خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت یازدهم), چند نکته و مثال از تشابه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این قسمت نکاتی رو میگیم در مورد تشابه بعضی هاش تکراریه بعضی هاش  جدیده بشنوید، نکاتو حفظ کنید نکاتش سادس این کلیپ دو قسمت داره قس

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت دوازدهم), نمونه سوالات ویژه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به یه قسمت مهم فصل سه حل سوالات ویژه با توجه به قضیه هایی که خوندید مسائلی که حل کردید میخوایم  بعضی مثال هایی که ویژه یکی

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت سیزدهم), برخی نکات تستی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت نکات مربوط به تیزهوشان، تستی یا هرچیزی که فراتزر از هندسه باشه یعنی مربوط به هشتم و نهم هست بررسی میشه. دراین جلسه تس

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه (قسمت چهاردهم), حل تست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این کلیپ 7 تا تست حل میکنیم  خیلی کمه برای هندسه ولی بیشتر از این توی این نیم ساعت بیست دقیقه جا نمیشه خوب دقت کنید ممکنه 2 یا

فیلم جلسه 38 - فصل چهارم: توان و ریشه (قسمت اول)، قواعد توان همراه مثال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل  جدید یعنی فصل چهار.فصل چهار  در رابطه با توان و یه اصطلاحی به نام ریشه هستش. اینکه ریشه چیه تو کلیپ های بعدی بهش م

فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: توان و ریشه (قسمت دوم)، چند مثال مهم از توان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت مثال های متعددی حل میکنیم مثال هایی به درد بخور و امتحانی و شایدم بعضی هاشون نکته داره و به درد تست هم بخوره خط به خط

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: توان و ریشه (قسمت سوم)، معادلات توانی و حل چند مثال دیگر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
معادلات توانی حرفیه که تو این کلیپ میخوایم بهش بپردازیم تعریفش اولش گفته میشه که یه تعریف ساده ایی داره.یکی دوتا راه  برای حل معا

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: توان و ریشه (قسمت چهارم)، نماد علمی-ریشه گیری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به مباحث نماد علمی و ریشه گیری میپردازیم این مباحث برای جلسات دیگر بسایار مهم است خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جد

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: توان و ریشه (قسمت پنجم)، ریشه اعداد و قوانین رادیکالی ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به مثال های ضرب رادیکال ها و بعد به جمع ان ها میپردازیم خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم ج

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: توان و ریشه (قسمت ششم)، گویا کردن مخرج کسرها و حل چند سوال مهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به گویا کردن کسرها میپردازیم و چند مثال مهم حل میکنیم خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلس

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: توان و ریشه (قسمت هفتم)، بررسی کار در کلاس و تمرین کتاب درسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه کار در کلاس و فعالیت و تمرین های کتاب رو باهم حل و برسی میکنیم خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: توان و ریشه (قسمت هشتم)، بررسی کار در کلاس و تمرین کتاب درسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ابن جلسه به ادامه فعالیت ها و کاردر کلاس ها و تمرین ها میپردازیم خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم ج

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: توان و ریشه (قسمت نهم), بررسی کار در کلاس و تمرین کتاب درسی (صفحه 72)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این قسمت از صفحه ی 68 تا 72 تمرین ها و کاردرکلاس ها بررسی و حل میشه خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فی

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: توان و ریشه (قسمت دهم)، بررسی کار در کلاس و تمرین کتاب درسی (صفحه 75 و 76)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این قسمت کار در کلاس و تمرین صفحه ی 65 و 66 رو حل میکنیم  خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 47

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: توان و ریشه (قسمت یازدهم)، بررسی کار در کلاس و تمرین کتاب درسی (صفحه 76 و 77)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این قسمت ادامۀ صفحۀ 77 رو حل میکنیم یه مقدارش پای تخته و یه مقدارش پای مانیتور خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید ق

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: توان و ریشه (قسمت دوازدهم)، تمرینات ویژۀ تیزهوشان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این قسمت رسیدیم به تمرین های ویژه فصل چهار یعنی توان و رادیکال و ریشه گیری  خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ

فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: توان و ریشه (قسمت سیزدهم)، تمرینات ویژۀ تیزهوشان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این قسمت ادامۀ جلسۀ قبل که مثال‌های ویژه رو بهش می‌پردازیم یعنی چند تا سوال و چند تا نکتۀ حرفه ای و تمرین‌های ویژه رو بررسی م

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: توان و ریشه (قسمت چهاردهم)، حل تست‌های فصل چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به انتهای فصل چهار تست هایی از فصل چهار رو باهم حل میکنیم حدود 9 تا تسته  خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلی

فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: عبارات جبری (قسمت اول)، یک‌جمله‌ای‌ها و چندجمله‌ای‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل پنجم، فصل‌های پنجم و ششم از اهمیت بالایی برخوردارن در سال های بعد. انواع عبارت‌های جبری رو باهم بررسی میکنیم اعم از

فیلم جلسه 53 - فصل پنجم: عبارات جبری (قسمت دوم)، ضرب چندجمله‌ای‌ها و تعریف اتحادهای معروف

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این قسمت ضرب یکجمله‌ای در چندجمله‌ای رو میگیم و بعد از اون میریم سراغ ضرب چندجمله‌ای در چندجمله‌ای وقتی که ضرب چندجمله‌ای‌ها

فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: عبارات جبری (قسمت سوم)، اثبات هندسی اتحادهای مربع کامل و اتحاد مزدوج

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این قسمت اثبات هندسی 3 تا  اتحاد رو باهم انجام میدیم  خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 54 -

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: عبارات جبری (قسمت چهارم)، حل چند مثال از اتحادهای مزدوج و مربع کامل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این کلیپ مثال بیبشتری از اتحاد مزدوج حل میکنیم  خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 55 - فصل پنج

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: عبارات جبری (قسمت پنجم)، تجزیه عبارات جبری و روش های آن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این قسمت به مبحث تجزیه و روش های اون میپردازیم  خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 56 - فصل پنجم:

فیلم جلسه 57 - فصل پنجم: عبارات جبری (قسمت ششم)، مثال‌های کاربردی از اتحاد، معرفی اتحاد کمکی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این فیلم ما به اتحاد فرعی میپردازیم به نام اتحاد کمکی خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 57 -

فیلم جلسه 58 - فصل پنجم: عبارات جبری (قسمت هفتم)، اتحاد جمله مشترک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توضیح اضافه ای به اون صورت نداره  این قسمت از معرفی ما اتحاد جمله مشترک رو باهم بررسی میکنیم  مثال حل میکنیم چند تا مثال سخت از ج

فیلم جلسه 59 - فصل پنجم: عبارات جبری (قسمت هشتم)، تمرین‌های ویژه اتحاد و تجزیه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این قسمت چرخنده های فصل پنجم رو میترکونیم یه جاهایی سوال‌های ویژه است یه جاهایی سوال‌های عادیه اون سوال ویژه ها قدرت شمارو تو فصل

فیلم جلسه 60 - فصل پنجم: عبارات جبری (قسمت نهم)، نابرابری و نامعادله‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در انتهای فصل پنج یه قسمتی داریم به نام نامساوی بهش نامعادله هم میگن امسال آشنا می‌شین با اولین نامعادله‌ها سال‌های بعد نامعادلات

فیلم جلسه 61 - فصل پنجم: عبارات جبری (قسمت دهم)، حل چند مثال مهم از نامعادله

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این قسمت چند تا مثال مهم و کاربردی و حتی میشه گفت از سطح کتاب بالاتر تو بحث نامعادله حل می‌کنیم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آمو

فیلم جلسه 62 - فصل پنجم: عبارات جبری (قسمت یازدهم)، معرفی چند اتحاد دیگر (ویژۀ تیزهوشان)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
سه اتحاد یاد گرفتیم اما تو این قسمت می‌خوایم اتحادهای دیگه‌ای که تو کتاب نیومده اما به درد تست و گاها مطالب دیگری به درد می‌خوره

فیلم جلسه 63 - فصل پنجم: عبارات جبری (قسمت دوازدهم)، حل تست (ویژۀ تیزهوشان و نمونه‌دولتی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخر هر بعد از تمرین‌های ویژه ما میریم سراغ تست‌های به درد بخوری که میریم باهم حل می‌کنیم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) -

فیلم جلسه 64 - فصل پنجم: عبارات جبری (قسمت سیزدهم)، حل تست (ویژۀ تیزهوشان و نمونه دولتی) و نکات فراتر از کتاب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمتم می‌خوایم یه مقدار فراتر از کتاب یه تست می‌گیم و سه تا نکته که ممکنه تو این نکات مثال تشریحی هم حل کنیم. خط به خط ریا

فیلم جلسه 65 - سواالات ویژه امتحانی (نوبت اول)، قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این قسمت رو اختصاص می‌دیم به حل سوالات امتحانی  خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 65 - سواالات وی

فیلم جلسه 66 - سواالات ویژه امتحانی (نوبت اول)، قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز به حل سوالات امتحانی فصل دوم می‌پردازیم  خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 66 - سواالات ویژ

فیلم جلسه 67 - سواالات ویژه امتحانی (نوبت اول)، قسمت سوم (فصل 3)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به حل سوالات فصل سوم می‌پردازیم فصل هندسه  خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 67 - سوا

فیلم جلسه 68 - سواالات ویژه امتحانی (نوبت اول)، قسمت چهارم (فصل 4 و 5)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این کلیپ ویژه نامۀ سوالات ما هستش که این جلسه فصل 4 و 5 باهم دیگه بررسی می‌کنیم خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ

فیلم جلسه 69 - فصل پنجم عبارات جبری (قسمت چهاردهم)، بررسی کار درکلاس و تمرین های کتاب درسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت میپردازیم به فعالیت ها و کار درکلاس های فصل پنج از ابتدای فصل تا صفحه ی 82 با ما همراه باشید  خط به خط ریاضی نهم (نظا

فیلم جلسه 70 - فصل پنجم: عبارات جبری (قسمت پانزدهم)، بررسی کار در کلاس و تمرین‌های کتاب درسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این قسمت کار در کلاس صفحۀ 83 رو حل می‌کنیم و تمرین صفحۀ 85 که مثال‌های خوبی داره کامل براتون حل خواهم کرد. خط به خط ریاضی نهم (نظ

فیلم جلسه 71 - فصل پنجم: عبارات جبری (قسمت شانزدهم)، بررسی کار درکلاس و تمرین های کتاب درسی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این کلیپ به ادامه حل کار درکلاس های صفحه 86 و 87 و 88 رو باهم حل میکنیم  خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خا

فیلم جلسه 72 - فصل پنجم: عبارات جبری (قسمت هفدهم)، بررسی کار در کلاس و تمرین‌های کتاب درسی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این آخرین کلیپ از ادامه تمرین‌ها و کار در کلاس‌ها است. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 72 - فصل

فیلم جلسه 73 - فصل ششم: خط و معادله‌های خطی (قسمت اول)، تعریف معادله خط و رسم آن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به یکی از مهم‌ترین فصل‌های سال نهم یعنی معادلۀ خط. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 73 -

فیلم جلسه 74 - فصل ششم: خط و معادله‌های خطی (قسمت دوم)، بررسی نقطه روی خط و شیب خط و عرض از مبدأ

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به قسمت مهم و تعیین کننده فصل ششم و اونم تعریف شیب و عرض از مبدا خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فی

فیلم جلسه 75 - فصل ششم: خط و معادله‌های خطی (قسمت سوم)، نوشتن معادله خط و خطوط موازی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مجددا یک کلیپ مهم داریم و در آن درباره خطوط موازی و شیب آن‌ها صحبت می‌کنیم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خان

فیلم جلسه 76 - فصل ششم: خط و معادله‌های خطی (قسمت چهارم)، بررسی حالات خاص در معادلات خطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت معادلات خاص بیش‌تر بررسی می‌شه و توی کلیپ قبل اشاره‌ای هم داشتیم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خ

فیلم جلسه 77 - فصل ششم: خط و معادله‌های خطی (قسمت پنجم)، دستگاه معادلات خطی و حل آن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به مبحثی به نام دو معادله دو مجهول. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 77 - فصل ششم: خط و م

فیلم جلسه 78 - فصل ششم: خط و معادله‌های خطی (قسمت ششم)، حالات مختلف دو خط و حل دستگاه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همانطور که می‌دانید دو خط با هم سه وضعیت دارند که با هم آن‌ها را بررسی می‌کنیم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ

فیلم جلسه 79 - فصل ششم: خط و معادله‌های خطی (قسمت هفتم)، سوالات امتحانی فصل ششم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
سریع وارد سوالات امتحانی این فصل می‌خواهیم بشیم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 79 - فصل ششم:

فیلم جلسه 80 - فصل ششم: خط و معادله‌های خطی (قسمت هشتم)، سوالات امتحانی فصل ششم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامه ی حل سوالات فصل ششم میپردازیم خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 80 - فصل ششم: خط و معادل

فیلم جلسه 81 - فصل ششم: خط و معادله‌های خطی (قسمت نهم)، تمرینات ویژه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به حل سوالات ویژۀ فصل می‌پردازیم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 81 - فصل ششم: خط

فیلم جلسه 82 - فصل ششم: خط و معادله‌های خطی (قسمت دهم)، تمرینات ویژه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دوم تمرین‌ها ویژه فصل شش را باهم پیگیری می‌کنیم تو این کلیپ حل یک سری‌ دستگاه‌های خاص که با روش‌های خاص باید حلشون کنیم را ب

فیلم جلسه 83 - فصل ششم: خط و معادله‌های خطی (قسمت یازدهم)، حل تمرینات صفحۀ 99-102 کتاب درسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به حل کار در کلاس‌ها و تمرین‌های فصل ششم از صفحه 99 تا 102 را بررسی می‌کنیم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید

فیلم جلسه 84 - فصل ششم: خط و معادله‌های خطی (قسمت دوازدهم)، حل تمرینات صفحۀ 103 تا 107 کتاب درسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت ادامه تمرین‌ها و کار در کلاس‌ها را پیش می‌گیریم در این جلسه از صفحه 103 تا 107 را برسی می‌کنیم. خط به خط ریاضی نهم (ن

فیلم جلسه 85 - فصل ششم: خط و معادله‌های خطی (قسمت سیزدهم)، حل تمرینات صفحات 110-112 کتاب درسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به بخش آخر تمرین‌ها، یعنی صفحۀ 110 و 112 که از اهمیت خاصی برخورداره. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خان

فیلم جلسه 86 - فصل ششم: خط و معادله‌های خطی (قسمت چهاردهم)، نکات تستی و تیزهوشانی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این قسمت مختص بچه‌های که می‌خوان آزمون‌های ورودی تیزهوشان شرکت بکنن. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم

فیلم جلسه 87 - فصل ششم: خط و معادله‌های خطی (قسمت پانزدهم)، تست‌های فصل ششم (ویژه نمونه‌دولتی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت یازده تست برای داوطلبان نمونه‌دولتی و تیزهوشان حل می‌کنیم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیل

فیلم جلسه 88 - فصل هفتم: عبارات گویا (قسمت اول)، تعریف عبارات گویا و مقادیر غیرمجاز برای یک عبارت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم فصل هفتم این فصل معروفه به عبارات گویا. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلسه 88 - فصل هفتم: ع

فیلم جلسه 89 - فصل هفتم: عبارات گویا (قسمت دوم)، ساده کردن عبارت‌های گویا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت ساده کردن و ضرب و تقسیم اعداد گویا رو خواهیم داشت که بسیار مهم و کاربردی هست. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) -

فیلم جلسه 90 - فصل هفتم: عبارات گویا (قسمت سوم)، جمع و تفریق عبارت‌های گویا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به جمع و تفریق اعداد گویا که خیلی دقت می‌خواد چون یه کم مطلب سنگینی هستش. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلی

فیلم جلسه 91 - فصل هفتم: عبارات گویا (قسمت چهارم)، ساده کردن عبارات گویای مرکب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت ترکیبی از جمع و تفریق و ضرب و تقسیم عبارات گویا رو خواهیم دید که یه جمع‌بندی بسیار خوب برای 2 جلسه قبل هست. خط به خط

فیلم جلسه 92 - فصل هفتم: عبارات گویا (قسمت پنجم)، تقسیم چندجمله‌ای‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این قسمت یک قسمت ویژه است که مربوط به تقسیم چندجمله‌ای‌هاست در این قسمت مثال بیش‌تر حل می‌کنیم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی ج

فیلم جلسه 93 - فصل هفتم: عبارات گویا (قسمت ششم)، نکات و حل سوالات ویژه از تقسیم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به نکات تقسیم چندجمله‌ای‌ها می‌پردازیم و چند نمونه سوال خوب از آن‌ها حل می‌کنیم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 94 - فصل هفتم: عبارات گویا (قسمت هفتم)، حل تمارین صفحات 115 تا 120

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه کار در کلاس‌ها و تمرین‌های کتاب را از صفحۀ 115 تا 120 حل می‌کنیم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خ

فیلم جلسه 95 - فصل هفتم: عبارات گویا (قسمت هشتم)، حل تمارین صفحات 121 تا 123

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به ادامۀ حل کار در کلاس و تمرین‌های کتاب در صفحات 121 تا 123 می‌پردازیم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید

فیلم جلسه 96 - فصل هفتم: عبارات گویا (قسمت نهم)، حل تمرین صفحه 123

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تمرین‌های صفحه 123 را باهم حل می‌کنیم در این جلسه تا تمرین شمارۀ هفت را بررسی می‌کنیم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وح

فیلم جلسه 97 - فصل هفتم: عبارات گویا (قسمت دهم)، حل تمرین صفحه 125 تا 129

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به ادامه حل تمرین‌های جلسه پیش می‌پردازیم و کار در کلاس‌ها و تمارین صفحات 125 تا 129 را حل می‌کنیم. خط به خط ریاضی نه

فیلم جلسه 98 - فصل هفتم: عبارات گویا (قسمت یازدهم)، حل تست‌های ویژه فصل هفتم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به قسمت‌های تستی فصل هفتم، در این قسمت 8 تا سوال براتون حل می‌کنیم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی

فیلم جلسه 99 - فصل هفتم: عبارات گویا (قسمت دوازدهم)، حل تست‌های ویژه فصل هفتم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ تست‌های جلسه قبل رو پیش می‌گیریم، بدونید که اتحادهای چاق و لاغر و ... توش داره. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحی

فیلم جلسه 100 - فصل هشتم: حجم و مساحت (قسمت اول)، تعریف کره و حجم آن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل هشتم رو شروع می‌کنیم، فصل حجم و مساحت، حجم شکل‌های هرمی و کروی مد نظر کتاب نهم هست. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - و

فیلم جلسه 101 - فصل هشتم: حجم و مساحت (قسمت دوم)، مساحت کره و حل مثال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در قسمت قبل با حجم کره آشنا شدید و در این قسمت مثال‌های ویژه‌تری ازش حل می‌کنیم و همچنین می‌پردازیم به مساحت کره، یعنی سطح روی کُ

فیلم جلسه 102 - فصل هشتم: حجم و مساحت (قسمت سوم)، تعریف و حجم هرم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه تعریف هرم و اجزای سازنده اون رو معرفی خواهیم کرد، بعد می‌ریم سراغ حجم هرم و فرمول اون رو با هم یاد میگیریم. خط به خط

فیلم جلسه 103 - فصل هشتم: حجم و مساحت (قسمت چهارم)، تعریف و حجم مخروط

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت ما به حجم مخروط می‌پردازیم، اول مخروط رو تعریف می‌کنیم و شکلش رو می‌بینیم، بعد مثل هرم که به‌دست آوردیم که یک‌سوم منش

فیلم جلسه 104 - فصل هشتم: حجم و مساحت (قسمت پنجم)، گسترده‌ها و حجم حاصل از دوران

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این کلیپ با گستردۀ (بازشدۀ) بعضی شکل‌های فضایی آشنا می‌شیم، مثلا مکعب یا مکعب مستطیل رو گسترده‌اش می‌کنیم چه شکلی می‌شه. خط به

فیلم جلسه 105 - فصل هشتم: حجم و مساحت (قسمت ششم)، بررسی کار در کلاس کتاب درسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت می‌خوایم تکرار کنیم که بعدش بریم کار در کلاس‌ها را حل کنیم ولی روخوانی کتاب هم خالی از لطف نیست. خط به خط ریاضی نهم (

فیلم جلسه 106 - فصل هشتم: حجم و مساحت (قسمت هفتم)، حل تمرین صفحات 134 تا 138

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به ادامه برسی تمرین‌ها و کار در کلاس‌های کتاب می‌پردازیم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم

فیلم جلسه 107 - فصل هشتم: حجم و مساحت (قسمت هشتم)، بررسی کتاب از صفحه 139 تا 141

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 در این جلسات کار در کلاس‌ها و فعالیت‌های کتاب درسی صفحه‌های 139 تا 141 رو بررسی می‌کنیم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 108 - فصل هشتم: حجم و مساحت (قسمت نهم)، بررسی کتاب صفحه 142 و 143

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسات کار در کلاس‌ها و فعالیت‌های کتاب درسی صفحه‌های 142 و 143 رو بررسی می‌کنیم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) -

فیلم جلسه 109 - فصل هشتم: حجم و مساحت (قسمت دهم)، سوالات تستی تیزهوشان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می‌خوام یکم تست‌های حجم و مساحت کره و استوانه را حل کنیم همچنین در بعضی از تست‌ها از حجم و مساحت مکعب هم استفاده می‌ش

فیلم جلسه 110 - فصل هشتم: حجم و مساحت (قسمت یازدهم)، سوالات تستی تیزهوشان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ کارمون پی می‌گیریم ادامۀ تست‌های فصل هشتم رو می‌پردازیم باز به بحث حجم و مساحت توی مخروط توی کره و هرم که این‌ها تست‌های

فیلم جلسه 111 - سوالات ویژه نوبت دوم (نهایی)، مرور فصل ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همان‌طور که می‌دانید کتاب درسی شما تمام‌شده ولی ما می‌خواهیم از فصل شش و هفت و هشت مروری داشته باشیم. خط به خط ریاضی نهم (نظام آم

فیلم جلسه 112 - سوالات ویژه نوبت دوم (نهایی)، فصل شش و هفت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به آخرین جلسه رسیدیم در این جلسه هم چند مثال رو بررسی خواهیم کرد. خط به خط ریاضی نهم (نظام آموزشی جدید) - وحید قلیچ خانی فیلم جلس