صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی

فیلم ها : 103 | جزوه ها: 4

فیلم جلسه 0 - راهنمای دوره صفر تا صد ریاضی دهم، محمّدرضا لکستانی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قراره امسال با دورۀ صفر تا صد و دورۀ نکته و تست ریاضیات سال دهم در خدمتتون باشیم، در دورۀ صفر تا صد هدف ما اینه که از سطح کاملاً

فیلم جلسه 1 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت اول)، مجموعه‌ها و بازه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قراره دربارۀ مجموعه‌های مهم و اعداد گویا و گنگ با هم صحبت کنیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فی

فیلم جلسه 2 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت دوم)، مجموعه‌ها و بازه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدیو تمرین‌های دست‌گرمی بحث مجموعه‌های مهم و اعداد گنگ و گویا صحبت می‌کنیم و در ادامه بازه‌هارو شروع می‌کنیم و انواع بازه

فیلم جلسه 3 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت سوم)، بازه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه ابتدا مجموعه‌های مهم رو جمع‌بندی می‌کنیم و بعد سراغ بازه‌ها می‌ریم و چرایی نیاز به بازه و انواع بازه‌ها رو با هم مورد

فیلم جلسه 4 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت چهارم)، بازه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه تمرین حل کردیم از بازه‌ها از مثال 2 تا مثال 7. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 4 -

فیلم جلسه 5 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت پنجم)، مجموعۀ متناهی و متناهی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدیو راجع به متناهی و نامتناهی حرف زدیم و با هم مثال حل خواهیم کرد. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکست

فیلم جلسه 6 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت ششم)، مجموعۀ مرجع و متمم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدیو راجع به مجموعه‌های مرجع و متمم باهاتون صحبت کنیم و راجع این مسائل مثال حل می‌کنیم و تا قوانین مربوط به مجموعه‌های مر

فیلم جلسه 7 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت هفتم)، تمرین‌های مجموعۀ مرجع و متمم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت مثال‌های مجموعه مرجع و متمم رو حل می‌کنیم و بعد خواص تعداد عضوهای مجموعه رو بررسی خواهیم کرد. صفر تا صد ریاضی دهم (نظ

فیلم جلسه 8 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت هشتم)، تمرین‌های تعداد عضوهای مجموعه‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این فیلم درباره تعداد عضو در مجموعه‌ها صحبت خواهیم کرد. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 8 -

فیلم جلسه 9 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت نهم)، الگوها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این فیلم درباره الگوها با هم صحبت خواهیم کرد و چند مثال هم بررسی می‌کنیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لک

فیلم جلسه 10 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت دهم)، الگوهای خطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این فیلم درباره الگوهای خطی با هم صحبت خواهیم کرد. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 10 - ف

فیلم جلسه 11 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت یازدهم)، الگوهای غیرخطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این فیلم در مورد الگوهای غیرخطی با هم صحبت می‌کنیم، از لحاظ شکل و عددی بررسیشون می‌کنیم، دستگرمی خیلی خوب و جامعی داریم که خیل

فیلم جلسه 12 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت دوازدهم)، دنباله‌ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت ابتدا در مورد آخرین مثال جلسۀ قبل توضیحات بیش‌تری رو میدم خدمتتون، بعدش دنباله‌ها رو شروع می‌کنیم. صفر تا صد ریاضی ده

فیلم جلسه 13 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت سیزدهم)، دنباله‌ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه در مورد دنباله‌های غیرخطی درجه دو و نوسانی صحبت می‌کنیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیل

فیلم جلسه 14 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت چهاردهم)، دنباله‌ها (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدیو در مورد نوشتن جمله عمومی دنباله صحبت خواهیم کرد و بعد به سراغ مجموع جملات متوالی خواهیم رفت صفر تا صد ریاضی دهم (نظا

فیلم جلسه 15 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت پانزدهم)، دنباله‌ها (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه تمرین‌های دنباله رو تموم خواهیم کرد. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 15 - فصل اول

فیلم جلسه 16 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت شانزدهم)، دنباله‌ حسابی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدیو راجع به دنباله حسابی صحبت می‌کنیم، در واقع تعریف دنباله حسابی، به‌دست آوردن جمله عمومی، قدر نسبت و حل تمارین دست‌گرم

فیلم جلسه 17 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت هفدهم)، دنباله‌ حسابی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این ویدئو تمرینات دنبالۀ حسابی رو با هم ادامه دادیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 17 -

فیلم جلسه 18 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت هجدهم)، دنبالۀ‌ حسابی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این ویدئو هم دوباره دنبالۀ حسابی رو ادامه خواهیم داد و سوال در مورد قاعدۀ زیروندها حل خواهیم کرد، واسطۀ حسابی رو با هم بحث می‌

فیلم جلسه 19 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت نوزدهم)، دنباله‌ حسابی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این ویدئو در مورد درج واسطه حسابی با هم صحبت میکنیم و در آخر هم در مورد آخرین موضوع از دنباله حسابی با هم  بررسی خواهیم کرد صف

فیلم جلسه 20 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت بیستم)، دنبالۀ هندسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این ویدئو در مورد دنباله هندسی صحبت می‌کنیم که آخرین بخش فصل یک هست، دنبالۀ هندسی چیست و نحوۀ به‌دست آوردن قدرنسبت و جملۀ عموم

فیلم جلسه 21 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت بیست و یکم)، دنباله هندسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 در این ویدیو چند مثال کاربردی از دنباله هندسی را خواهیم دید و بعد به حل  تمرین از دنباله هندسی خواهیم رسید. صفر تا صد ریاضی دهم

فیلم جلسه 22 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت بیست و دوم)، دنبالۀ هندسی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدیو ادامۀ تمرینات دنبالۀ هندسی را پی خواهیم گرفت در مورد قانون اندیس‌ها و واسطه هندسی هم صحبت خواهد شد. صفر تا صد ریاضی

فیلم جلسه 23 - فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله (قسمت بیست و سوم)، دنبالۀ هندسی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدیو درج واسطۀ هندسی رو خواهیم گفت و در مورد توالی جملات در دنبالۀ هندسی نیز صحبت خواهیم کرد. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آ

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: مثلثات (قسمت اول)، مقدمات و تعریف نسبت‌های مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسات مفاهیم و مقدمات تعریف نسبت‌های مثلثاتی رو خواهیم داشت، تمرین حل نمی‌کنیم اما سعی داریم مفاهیم خوب براتون جا بیفته. ص

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دوم)، حل تمرین نسبت‌های مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به تمرین نسبت‌های مثلثاتی میپردازیم و بدست آوردن مقدار نسبت‌های مثلثاتی رو باهم دیگه یاد خواهیم گرفت صفر تا صد ریاضی

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: مثلثات (قسمت سوم)، حل تمرین نسبت‌های مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه باهم ادامه تمرین‌ها رو پیش می‌بریم و سوالاتمون تبدیل میشه به سوالات لول بالاتر و جالب. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموز

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: مثلثات (قسمت چهارم)، حل تمرین نسبت‌های مثلثاتی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدیو سوال‌های متفاوتی رو از نسبت‌های مثلثاتی و چند نکته دیگر می‌بینیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا ل

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: مثلثات (قسمت پنجم)، نسبت‌های مثلثاتی زوایای معروف (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
نسبت‌های مثلثاتی زوایای معروف رو داریم و یک سری سوال‌ها حل می‌کنیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: مثلثات (قسمت ششم)، رابطه مساحت مثلث و سینوس زوایای آن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدئو رابطۀ مساحت مثلث با سینوس رو بررسی می‌کنیم و با مثال‌های ساده و دستگرمی شروع می‌کنیم. آخرین مثالمون یه ذره جدی‌تر می

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: مثلثات (قسمت هفتم)، ادامۀ تمرین مساحت و قضیۀ سینوس‌ها و کسینوس‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این کلیپ به ادامۀ تمارین رابطۀ مساحت مثلث و سینوس زوایای داخلیش می‌پردازیم و چند تا تمرین بسیار درجه یک و سطح بالا خواهیم دید،

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: مثلثات (قسمت هشتم)، ادامۀ تمرین قضیۀ سینوس‌ها و کسینوس‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ادامه تمرین‌های قضیه کسینوس‌ها رو داریم و یک تمرین ابداعی برای به‌دست آوردن مقادیر مثلثاتی زاویه 15 درجه. صفر تا صد ر

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: مثلثات (قسمت نهم)، معرفی زوایا و آشنایی با دایرۀ مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ مبحث مثلثات می‌پردازیم بحث دایرۀ مثلثاتی رو آغاز می‌کنیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دهم)، تعریف نسبت‌های مثلثاتی در دایرۀ مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
می‌رسیم به نسبت‌های مثلثاتی در دایرۀ مثلثاتی. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 33 - فصل دوم: م

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: مثلثات (قسمت یازدهم)، بررسی نمودار نسبت‌های مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قراره به ادامۀ کلیپ قبل برسیم و برسیم به بحث تانژانت و کتانژانت. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جل

فیلم جلسه 35 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دوازدهم)، حل تمرین‌های دایرۀ مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تمرین‌های مثلثات رو باهم شروع می‌کنیم از مثال 30. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 35 - فصل دو

فیلم جلسه 36 - فصل دوم: مثلثات (قسمت سیزدهم)، حل تمرین‌های دایرۀ مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ حل تمرین‌ها می‌پردازیم از تمرین 40 شروع می‌کنیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 36 -

فیلم جلسه 37 - فصل دوم: مثلثات (قسمت چهاردهم)، حل تمرین‌های دایرۀ مثلثاتی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در  ادامۀ مثلثات به ادامۀ حل تمرین‌ها می‌پردازیم از تمرین 47 آغاز می‌کنیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستا

فیلم جلسه 38 - فصل دوم: مثلثات (قسمت پانزدهم)، حل تمرین‌های دایرۀ مثلثاتی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ تمرینات می‌پردازیم 3 تا تمرین خیلی سطح بالا داریم و بعدش وارد تمرین‌های یافتن نسبت‌های مثلثاتی و یه سری تمرین‌های مروری

فیلم جلسه 39 - فصل دوم: مثلثات (قسمت شانزدهم)، حل تمرین‌های دایرۀ مثلثاتی (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قراره تو این جلسه بخش آخر مثال‌های دایرۀ مثلثاتی رو حل کنیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 3

فیلم جلسه 40 - فصل دوم: مثلثات (قسمت هفدهم)، بررسی رابطۀ شیب خط و تانژانت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در مورد رابطه شیب خط و تانژانت زاویه خط با محورهای مختصاتی بحث خواهیم کرد. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - م

فیلم جلسه 41 - فصل دوم: مثلثات (قسمت هجدهم)، بررسی روابط مثلثاتی پایه و اتحادهای مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
می‌ریم سراغ روابط مثلثاتی و اتحادهای مثلثاتی. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 41 - فصل دوم: م

فیلم جلسه 42 - فصل دوم: مثلثات (قسمت نوزدهم)، حل تمرینات روابط مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس‌های مثلثات به پایان رسید از مثال 71 تا 100 رو قراره سلسله ویدئوهای پیش رو با هم‌دیگه پیش ببریم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آمو

فیلم جلسه 43 - فصل دوم: مثلثات (قسمت بیستم)، حل تمرینات روابط مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ حل مثال‌ها می‌پردازیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 43 - فصل دوم: مثلثات (قسمت بی

فیلم جلسه 44 - فصل دوم: مثلثات (قسمت بیست و یکم)، حل تمرینات روابط مثلثاتی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ حل تمرین‌ها می‌پردازیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 44 - فصل دوم: مثلثات (قسمت ب

فیلم جلسه 45 - فصل دوم: مثلثات (قسمت بیست و دوم)، حل تمرینات روابط مثلثاتی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ حل تمرین‌ها می‌پردازیم این جلسه آخرین جلسۀ فصل دوم هستیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم

فیلم جلسه 46 - فصل سوم: توان و رادیکال (قسمت اول)، مفاهیم توان و رادیکال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بریم که فصل 3 رو شروع کنیم دو جلسه اول بحث‌های پایه‌ای و فلسفی خواهیم داشت در مورد توان و رادیکال. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموز

فیلم جلسه 47 - فصل سوم: توان و رادیکال (قسمت دوم)، مفاهیم توان و رادیکال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به ادامه مباحث قبل می‌پردازیم و خواص رادیکال رو بررسی می‌کنیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستا

فیلم جلسه 48 - فصل سوم: توان و رادیکال (قسمت سوم)، حل تمرینات توان و رادیکال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
شروع می‌کنیم به حل تمارین این فصل ابتدا سوالات محاسباتی رادیکال‌ها رو بررسی می‌کنیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محم

فیلم جلسه 49 - فصل سوم: توان و رادیکال (قسمت چهارم)، حل تمرینات توان و رادیکال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدئو به ادامه بررسی خواص بین رادیکال و محاسبات می‌پردازیم و ارتباط آن‌ها با قدر مطلق را بررسی کنیم. صفر تا صد ریاضی دهم (

فیلم جلسه 50 - فصل سوم: توان و رادیکال (قسمت پنجم)، حل تمرینات توان و رادیکال (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ادامه سوالات رو حل می‌کنیم و چند ایده جالب و درجه یک رو در حل سوالات به کار می‌بریم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی

فیلم جلسه 51 - فصل سوم: توان و رادیکال (قسمت ششم)، حل تمرینات توان و رادیکال (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه مفهوم ریشه را مرور خواهیم کرد و تمرینات ترکیبی از رادیکال‌ها و توان‌های گویا حل می‌کنیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آم

فیلم جلسه 52 - فصل سوم: توان و رادیکال (قسمت هفتم)، حل تمرینات توان و رادیکال (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه سوالات ترکیبی رادیکال‌های نامتناهی را حل خواهیم کرد. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جل

فیلم جلسه 53 - فصل سوم: توان و رادیکال (قسمت هشتم)، مقایسۀ فرجه‌ها و توان‌های گویا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به بررسی مفهومی مقایسۀ فرجه‌ها و توان‌های گویا می‌پردازیم و روش نموداری مقایسه را نیز بررسی می‌کنیم. صفر تا صد ریاضی

فیلم جلسه 54 - فصل سوم: توان و رادیکال (قسمت نهم)، حل تمرینات مقایسۀ فرجه‌ها و توان‌های گویا (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه از حالات مختلف مقایسه فرجه‌ها سؤال حل می‌کنیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 54

فیلم جلسه 55 - فصل سوم: توان و رادیکال (قسمت دهم)، حل تمرینات مقایسه فرجه‌ها و توان‌های گویا (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدئو به بررسی چندین مثال متنوع از فرجه‌ها می‌پردازیم و در نهایت یک سوال خاص و قوی خواهیم داشت. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام

فیلم جلسه 56 - فصل سوم: توان و رادیکال (قسمت یازدهم)، مرور سریع مقدمات عبارات جبری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با هم عبارات جبری رو شروع می‌کنیم، اول مقدمات رو باهم مرور می‌کنیم که ممکنه این مقدمات رو قبلاً نشنیده باشید، پس خوب ویدئو رو نگا

فیلم جلسه 57 - اتحادها (قسمت اول)، مربع دو جمله‌ای (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این ویدئو به معرفی مفهوم اتحاد می‌پردازیم سپس اتحاد مربع دوجمله‌ای را با تمرین‌های متنوعی برسی می‌کنیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام

فیلم جلسه 58 - اتحادها (قسمت دوم)، مربع دوجمله‌ای (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدئو به ادامۀ سوالات می‌پردازیم سطح زیبا و سطح بالا و گردن کلفتی داریم با ایده‌های جذاب. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی

فیلم جلسه 59 - تمرین اتحاد دو جمله ای، رادیکال مرکب و نحوه ساده کردن ان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدئو بعد از اتمام سوالات اتحاد مربع دوجمله‌ای با چند سؤال متفاوت رادیکال‌های مرکب را معرفی و طریقۀ ساده کردن آن را یاد می

فیلم جلسه 60 - اتحادها (قسمت سوم)، اتحاد مزدوج

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدئو اتحاد مزدوج را معرفی می‌کنیم و تمرینات متنوعی از آن حل می‌کنیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکس

فیلم جلسه 61 - اتحادها (قسمت چهارم)، اتحاد مزدوج و اتحاد مربع سه‌جمله‌ای

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدئو اتحاد مزدوج را معرفی می‌کنیم و تمرینات متنوعی از آن حل می‌کنیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکس

فیلم جلسه 62 - اتحادها (قسمت پنجم)، اتحاد مربع سه‌جمله‌ای و اتحاد یک جمله مشترک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدئو ابتدا تمرینات اتحاد مربع سه‌جمله‌ای را بررسی می‌کنیم چند تمرین آخر بسیار زیبا و مفهومی هستند و بعد به سراغ اتحاد یک

فیلم جلسه 63 - اتحادها (قسمت ششم)، اتحاد مکعب دوجمله‌ای (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اتحادها (قسمت ششم)، اتحاد مکعب دوجمله‌ای (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 63 - اتحا

فیلم جلسه 64 - اتحادها (قسمت هفتم)، اتحاد مکعب دوجمله‌ای (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اتحادها (قسمت هفتم)، اتحاد مکعب دوجمله‌ای (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 64 - اتح

فیلم جلسه 65 - اتحادها (قسمت هشتم)، اتحاد مکعب دوجمله‌ای (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اتحادها (قسمت هشتم)، اتحاد مکعب دوجمله‌ای (قسمت سوم) صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 65 - اتح

فیلم جلسه 66 - اتحادها (قسمت نهم)، اتحاد چاق و لاغر(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 اتحادها (قسمت نهم)، اتحاد چاق و لاغر(قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 66 - اتحادها

فیلم جلسه 67 - اتحادها (قسمت دهم)، اتحاد چاق و لاغر(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اتحادها (قسمت دهم)، اتحاد چاق و لاغر(قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 67 - اتحادها (

فیلم جلسه 68 - نقشه‌ی راه تجزیه کردن ، (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدئو به صورت دقیق انواع ایده های تجزیه کردن را بررسی می کنیم  صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فی

فیلم جلسه 69 - نقشه‌ی راه تجزیه کردن ، (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه ویدئو قبل ایده های تجزیه کردن را بررسی می کنیم و در آخر چند سوال خاص حل خواهیم کرد صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 70 - حل تمرین های تجزیه، (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدئو به حل تمرین های تجزیه می پردازیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 70 - حل تمرین

فیلم جلسه 71 - حل تمرین های تجزیه، (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه تمرین های تجزیه را بررسی می کنیم. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 71 - حل تمرین های تجز

فیلم جلسه 72 - گویا کردن، گویا کردن عبارت های رادیکالی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدئو در مورد گویا کردن عبارت های رادیکالی بحث می کنیم و تمرین های مهمی را بررسی خواهیم کرد. صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آمو

فیلم جلسه 73 - فصل سوم- حل سوالات منتخب المپیاد (قسمت اول)، حل سوال 1 و 2

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم- حل سوالات منتخب المپیاد (قسمت اول)، حل سوال 1 و 2 صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 73

فیلم جلسه 74 - فصل سوم- حل سوالات منتخب المپیاد (قسمت دوم)، حل سوال 3 تا 5

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم- حل سوالات منتخب المپیاد (قسمت دوم)، حل سوال 3 تا 5 صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 74

فیلم جلسه 75 - فصل سوم- حل سوالات منتخب المپیاد (قسمت سوم)، حل سوال 6 تا 10

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم- حل سوالات منتخب المپیاد (قسمت سوم)، حل سوال 6 تا 10 صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 7

فیلم جلسه 76 - فصل سوم- حل سوالات منتخب المپیاد (قسمت چهارم)، حل سوال 11 تا 14

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم- حل سوالات منتخب المپیاد (قسمت چهارم)، حل سوال 11 تا 14 صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلس

فیلم جلسه 77 - فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت اول)، روش های حل معادله درجه دو (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت اول)، روش های حل معادله درجه دو (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستان

فیلم جلسه 78 - فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت دوم)، روش های حل معادله درجه دو (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت دوم)، روش های حل معادله درجه دو (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستان

فیلم جلسه 79 - فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت سوم)، روش تجزیه درجه 3 ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/4 | آلاء
فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت سوم)، روش تجزیه درجه 3 ها صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 79 -

فیلم جلسه 80 - فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت چهارم)_روش حل دلتا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/11 | آلاء
فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت چهارم)_روش حل دلتا صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 80 - فصل چه

فیلم جلسه 81 - فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت پنجم) _روش دلتا پریم و یافتن جمع ضرب ریشه ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/13 | آلاء
فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت پنجم) _روش دلتا پریم و یافتن جمع ضرب ریشه ها صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکست

فیلم جلسه 82 - فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت ششم) _حل تمرین (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت ششم) _حل تمرین (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 82 -

فیلم جلسه 83 - فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت هفتم)_حل تمرین (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/27 | آلاء
فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت هفتم)_حل تمرین (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 83 -

فیلم جلسه 84 - فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت هشتم)_حل تمرین (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت هشتم)_حل تمرین (قسمت سوم) صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 84 -

فیلم جلسه 85 - فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت نهم)_حل تمرین (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت نهم)_حل تمرین (قسمت چهارم) صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 85 -

فیلم جلسه 86 - فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت دهم) - حل تمرین (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت دهم) - حل تمرین (قسمت پنجم)  صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 86

فیلم جلسه 87 - فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت یازدهم) - حل تمرین (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت یازدهم) - حل تمرین (قسمت ششم)  صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه

فیلم جلسه 88 - فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت دوازدهم) - حل تمرین (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل چهارم- معادله درجه دو(قسمت دوازدهم) - حل تمرین (قسمت هفتم)  صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلس

فیلم جلسه 89 - فصل چهارم- سهمی (قسمت اول) - تعریف سهمی و مفاهیم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/30 | آلاء
فصل چهارم- سهمی (قسمت اول) - تعریف سهمی و مفاهیم  صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 89 - فصل چه

فیلم جلسه 90 - فصل چهارم: سهمی (قسمت دوم) ، یافتن راس سهمی و رسم سهمی ها و حل تمرین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/7 | آلاء
فصل چهارم: سهمی (قسمت دوم) ، یافتن راس سهمی و رسم سهمی ها و حل تمرین صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیل

فیلم جلسه 91 - فصل چهارم: سهمی (قسمت سوم) ، یافتن راس سهمی و رسم سهمی ها و حل تمرین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/14 | آلاء
فصل چهارم: سهمی (قسمت سوم) ، یافتن راس سهمی و رسم سهمی ها و حل تمرین صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیل

فیلم جلسه 92 - فصل چهارم: سهمی (قسمت چهارم) ، حل تمارین دست گرمی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/30 | آلاء
فصل چهارم: سهمی (قسمت چهارم) ، حل تمارین دست گرمی (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 9

فیلم جلسه 93 - فصل چهارم: سهمی (قسمت پنجم) ، حل تمارین دست گرمی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/9 | آلاء
فصل چهارم: سهمی (قسمت پنجم) ، حل تمارین دست گرمی (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 93

فیلم جلسه 94 - فصل چهارم: سهمی (قسمت ششم) ، سوالات سطح بالا (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/14 | آلاء
فصل چهارم: سهمی (قسمت ششم) ، سوالات سطح بالا (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 94 -

فیلم جلسه 95 - فصل چهارم: سهمی (قسمت هفتم) ، سوالات سطح بالا (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/14 | آلاء
فصل چهارم: سهمی (قسمت هفتم) ، سوالات سطح بالا (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 95 -

فیلم جلسه 96 - فصل چهارم: سهمی (قسمت هشتم) ، سوالات سطح بالا (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/17 | آلاء
فصل چهارم: سهمی (قسمت هشتم) ، سوالات سطح بالا (قسمت سوم) صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 96 -

فیلم جلسه 97 - تعیین علامت (قسمت نهم) ، مفاهیم تعیین علامت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/16 | آلاء
تعیین علامت (قسمت نهم) ، مفاهیم تعیین علامت صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 97 - تعیین علامت

فیلم جلسه 98 - تعیین علامت (قسمت دهم) ، مفاهیم تعیین علامت و حل تمرین های دستگرمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/16 | آلاء
تعیین علامت (قسمت دهم) ، مفاهیم تعیین علامت و حل تمرین های دستگرمی صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم

فیلم جلسه 99 - نامعادلات ، مفاهیم اولیه و تمرین های دستگرمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/17 | آلاء
نامعادلات ، مفاهیم اولیه و تمرین های دستگرمی صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 99 - نامعادلات

فیلم جلسه 100 - تعیین علامت و نامعادله ، حل تمرین (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/12 | آلاء
تعیین علامت و نامعادله ، حل تمرین (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 100 - تعیین علا

فیلم جلسه 101 - تعیین علامت و نامعادله ، حل تمرین (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/12 | آلاء
تعیین علامت و نامعادله ، حل تمرین (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 101 - تعیین علا

فیلم جلسه 102 - صفر تا صد دهم فصل 4 ، ادامه تمرینات سهمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/5/31 | آلاء
صفر تا صد دهم فصل 4 ، ادامه تمرینات سهمی صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) - محمدرضا لکستانی فیلم جلسه 102 - صفر تا صد دهم