صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی

فیلم ها : 31

فیلم جلسه 1 - فصل صفرم: ستایش بیان مفاهیم شعر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به تدریس بخش ستایش و همچنین توضیح انواع ادبیات خواهیم پرداخت صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی

فیلم جلسه 2 - فصل اول: ادبیات تعلیمی (قسمت اول)، درس اول (چشمه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
می رسیم به درس چشمه و تمارین اون را با هم حل و بررسی قرار خواهیم داد. صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیل

فیلم جلسه 3 - فصل اول: ادبیات تعلیمی (قسمت دوم)، گنج حکمت: پیرایۀ خِرد، درس دوم: از آموختن، ننگ مدار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این درس میخواهیم یک سری نکات اخلاقی متذکر شویم، به خودمون گوشزد کنیم شاید برای همه‌مون مفید باشه، از نظر آرایه‌های ادبی شاید ن

فیلم جلسه 4 - فصل اول: ادبیات تعلیمی (قسمت سوم)، درس دوم: قلمروهای زبانی (حذف به قرینۀ لفظی و معنوی)، ادبی و فکری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این بخش قلمروهای ادبی، زبانی و فکری درس دوم مطرح میشه که حاوی جناس تام، حذف به قرینۀ لفظی، حذف به قرینۀ معنوی و در واقع اون مف

فیلم جلسه 5 - فصل اول: ادبیات تعلیمی (قسمت چهارم)، روان‌خوانی، دیوار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
روان‌خوانی دیوار به ما میگوید که آیا واقعا دیوار یک مانع است. صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 5

فیلم جلسه 6 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت اول)، درس سوم: پاسداری از حقیقت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در درس پاسداری از حقیقت ضمن اینکه مفاهیم درس رو بررسی میکنیم، آرایه‌های ادبی حسن تعلیل، تشخیص و.... را بررسی میکنیم. صفر تا صد فا

فیلم جلسه 7 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت دوم)، کارگاه متن پژوهی درس سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس پاسداری از حقیقت، نمونه ای از ادبیات پایداری است. صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 7 - فصل

فیلم جلسه 8 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت سوم)، درس پنجم: بیداد ظالمان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در درس بیداد ظالمان پایداری در برابر ظالمان مطرح میشود. صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 8 - فص

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت چهارم)، درس پنجم: بیداد ظالمان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت مفاهیم و نکات استعاره را بررسی میکنیم. صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 9 - فصل دوم

فیلم جلسه 10 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت اول)، درس ششم: مهر و وفا (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس ششم درباره ادبیات غنایی است که ادبیات احساسی و عاطفی صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 10 -

فیلم جلسه 11 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت دوم)، کارگاه متن پژوهی درس ششم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این بخش کارگاه متن پژوهی درس ششم که درباره مجاز و جهش ضمیر است بررسی میکنیم صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا

فیلم جلسه 12 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت سوم)، درس هفتم: جمال و کمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس هفتم که تفسیری است از سوره یوسف با نثر مسجع آشنا میشویم صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 12

فیلم جلسه 13 - فصل چهارم: ادبیات غنایی (قسمت چهارم)، درس هشتم: سفر و زندگی نامه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به نام خدا سلام در این جلسه درس هشتم  رو دنبال میکنیم صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 13 - فصل

فیلم جلسه 14 - فصل چهارم: ادبیات غنایی (قسمت پنجم)، کارگاه متن پژوهی و گنج حکمت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به نام خدا در این جلسه کارگاه متن پژوهی گنج حکمت رو داریم صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 14 -

فیلم جلسه 15 - فصل چهارم: ادبیات غنایی (قسمت ششم)، درس نهم: کلاس نقاشی سهراب سپهری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با سلام در این جلسه درس نهم رو داریم صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 15 - فصل چهارم: ادبیات غن

فیلم جلسه 16 - فصل چهارم: ادبیات غنایی (قسمت هفتم)، روان خوانی : پیرمرد چشم ما بود

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به نام خدا با سلام در این جلسه روان خوانی پیرمردو دریا رو داریم صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه

فیلم جلسه 17 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت اول)، درس دهم: دریادلان صف‌شکن (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به درس دهم، دریادلان صف شکن رسیدیم. صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 17 - فصل پنجم: ادبیات انقل

فیلم جلسه 18 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت دوم)، درس دهم: دریادلان صف‌شکن (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ درس دهم (دریادلان صف‌شکن) می‌پردازیم. صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 18 - فصل پنجم:

فیلم جلسه 19 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت سوم)، درس یازدهم: خاک آزادگان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به درس یازدهم (خاک آزادگان) می‌پردازیم. صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 19 - فصل پنجم: ادبیات

فیلم جلسه 20 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت چهارم)، درس یازدهم: خاک آزادگان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ درس یازدهم، روان‌خوانی شیرزنان ایرانی می‌پردازیم. صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 20 -

فیلم جلسه 21 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت پنجم)، درس دوازدهم: رستم و اشکبوس (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به درس یازدهم، ادبیات حماسی و رستم و اشکبوس می‌پردازیم. صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 21 - ف

فیلم جلسه 22 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت ششم)، درس دوازدهم: رستم و اشکبوس (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ درس یازدهم، رستم و اشکبوس می‌پردازیم. صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 22 - فصل پنجم:

فیلم جلسه 23 - فصل ششم: ادبیات حماسی، درس سیزدهم: گردآفرید (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در فصل ششم ادبیات حماسی، درس گردآفرید رو داریم. صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 23 - فصل ششم:

فیلم جلسه 24 - فصل ششم: ادبیات حماسی، درس سیزدهم: گردآفرید (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ درس گردآفرید هستیم. صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 24 - فصل ششم: ادبیات حماسی، درس س

فیلم جلسه 25 - فصل هفتم: ادبیات داستانی، شعرخوانی، درس چهاردهم: طوطی و بقال و گنج حکمت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ابتدا می‌پردازیم به شعرخوانی دلیران و مردان ایران زمین. صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 25 -

فیلم جلسه 26 - فصل هفتم: ادبیات داستانی، درس شانزدهم: خسرو (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز درس شانزدهم به نام خسرو رو باهم بررسی می‌کنیم. صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 26 - فصل

فیلم جلسه 27 - فصل هفتم: ادبیات داستانی، درس شانزدهم: خسرو (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به ادامۀ درس شانزدهم می‌پردازیم. صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 27 - فصل هفتم: ادبیات داستانی

فیلم جلسه 28 - فصل هفتم: ادبیات داستانی، کارگاه متن‌پژوهی، روان‌خوانی: طرّاران

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه کارگاه متن‌پژوهشی درس شانزدهم رو بررسی می‌کنیم و در ادامۀ روان‌خوانی طرّاران رو نکاتش رو خدمتتون می‌گیم. صفر تا صد فا

فیلم جلسه 29 - فصل هشتم: ادبیات جهان (قسمت اول)، درس هفدهم: سپیده‌دم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز درس هفدهم به نام ادبیات جهان رو باهم بررسی می‌کنیم. صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 29 -

فیلم جلسه 30 - فصل هشتم: ادبیات جهان (قسمت دوم)، درس هجدهم: عظمت نگاه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل هشتم: ادبیات جهان (قسمت دوم)، درس هجدهم: عظمت نگاه صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم جلسه 30 - فص

فیلم جلسه 31 - فصل هشتم: ادبیات جهان (قسمت سوم)، روان خوانی، نیایش

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه متن روان‌خوانی و نیایش آخر کتاب را با هم بررسی می‌کنیم. صفر تا صد فارسی دهم (نظام آموزشی جدید) - عبدالرضا مرادی فیلم