خط به خط هندسه هشتم (نظام آموزشی جدید) - هادی ادب

فیلم ها : 16

فیلم جلسه 1 - فصل سوم: چندضلعی ها (قسمت اول)، چندضلعی ها و تقارن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
سلام با تدریس هندسه پایه هشتم در خدمتون هستم، هندسه سه فصل از کتاب ریاضی شما میشه فصل های سه،شش و نه خط به خط هندسه هشتم (نظام آم

فیلم جلسه 2 - فصل سوم: چندضلعی ها (قسمت دوم)، توازی و تعامد (خطوط موازی و مورب)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
سلام بچه ها ، دومین مبحث فصل سوم یعنی خطوط موازی مورب داریم خط به خط هندسه هشتم (نظام آموزشی جدید) - هادی ادب فیلم جلسه 2 - فصل

فیلم جلسه 3 - فصل سوم: چندضلعی ها (قسمت سوم)، چهارضلعی ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به نام خدا با سومین جلسه هندسه هشتم در خدمتتون هستیم خط به خط هندسه هشتم (نظام آموزشی جدید) - هادی ادب فیلم جلسه 3 - فصل سوم: چن

فیلم جلسه 4 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت چهارم)، زاویه‌های داخلی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
سلام در این جلسه مبحث زاویه های داخلی رو داریم خط به خط هندسه هشتم (نظام آموزشی جدید) - هادی ادب فیلم جلسه 4 - فصل سوم: چندضلعی‌

فیلم جلسه 5 - فصل سوم: چندضلعی ها (قسمت پنجم)، زاویه های خارجی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
سلام با آخرین مبحث از فصل سوم رسیدیم یعنی مبحث زاویه های خارجی خط به خط هندسه هشتم (نظام آموزشی جدید) - هادی ادب فیلم جلسه 5 - ف

فیلم جلسه 6 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت ششم)، تمرین شماره 1

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به نام خدا، در این جلسه حل تمرینات رو داریم خط به خط هندسه هشتم (نظام آموزشی جدید) - هادی ادب فیلم جلسه 6 - فصل سوم: چندضلعی‌ها

فیلم جلسه 7 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت هفتم)، تمرین شماره 2

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
سلام، حل سری دوم تمرینات رو داریم خط به خط هندسه هشتم (نظام آموزشی جدید) - هادی ادب فیلم جلسه 7 - فصل سوم: چندضلعی‌ها (قسمت هفتم

فیلم جلسه 8 - فصل ششم: مثلث (قسمت اول)، رابطۀ فیثاغورس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میرسیم به رابطه فیثاغورس که بسیار مهم هست حتما با ما همراه باشید خط به خط هندسه هشتم (نظام آموزشی جدید) - هادی ادب فی

فیلم جلسه 9 - فصل ششم: مثلث (قسمت دوم)، شکل‌های هم‌نهشت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میرسیم به اشکال هم نهشت که مبحث جدید و مهمی است  حتما با ما همراه باشید خط به خط هندسه هشتم (نظام آموزشی جدید) - هادی

فیلم جلسه 10 - فصل ششم: مثلث (قسمت سوم)، مثلث های هم نهشت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با سلام ، با آخرین فصل ریاضی هشتم یعنی فصل نه که مبحث دایره است در خدمتتون هستم خط به خط هندسه هشتم (نظام آموزشی جدید) - هادی ادب

فیلم جلسه 11 - فصل ششم: مثلث (قسمت چهارم)، هم‌نهشتی مثلث‌های قائم‌الزاویه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
خط به خط هندسه هشتم (نظام آموزشی جدید) - هادی ادب فیلم جلسه 11 - فصل ششم: مثلث (قسمت چهارم)، هم‌نهشتی مثلث‌های قائم‌الزاویه

فیلم جلسه 12 - حل تمارین فصل ششم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با حل تمارین فصل ششم در خدمت شما هستیم خط به خط هندسه هشتم (نظام آموزشی جدید) - هادی ادب فیلم جلسه 12 - حل تمارین فصل ششم (قسمت

فیلم جلسه 13 - حل تمارین فصل ششم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با تمرینات سری دوم فصل ششم در خدمت شما هستیم خط به خط هندسه هشتم (نظام آموزشی جدید) - هادی ادب فیلم جلسه 13 - حل تمارین فصل ششم

فیلم جلسه 14 - فصل نهم: دایره (قسمت اول)، خط و دایره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با مبحث خط و دایره در خدمتتون هستیم. خط به خط هندسه هشتم (نظام آموزشی جدید) - هادی ادب فیلم جلسه 14 - فصل نهم: دایره (قسمت اول)،

فیلم جلسه 15 - فصل نهم: دایره (قسمت دوم)، زاویه های مرکزی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
خط به خط هندسه هشتم (نظام آموزشی جدید) - هادی ادب فیلم جلسه 15 - فصل نهم: دایره (قسمت دوم)، زاویه های مرکزی

فیلم جلسه 16 - فصل نهم: دایره (قسمت سوم)، زاویه‌های محاطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
خط به خط هندسه هشتم (نظام آموزشی جدید) - هادی ادب فیلم جلسه 16 - فصل نهم: دایره (قسمت سوم)، زاویه‌های محاطی