ریاضی تجربی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمدرضا مقصودی

فیلم ها : 17

فیلم جلسه 1 - فصل دوم- درسنامه مثلثات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم کتاب ریاضی سوم تجربی- درسنامه مثلثات

فیلم جلسه 1 - فصل دوم- حل سؤالات امتحان نهایی مثلثات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم کتاب ریاضی سوم تجربی- حل سؤالات امتحان نهایی از بخش مثلثات

فیلم جلسه 1 - فصل دوم- حل سؤالات کنکور سراسری مثلثات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم کتاب ریاضی سوم تجربی- حل سؤالات کنکور سراسری از بخش مثلثات

فیلم جلسه 2 - فصل اول- درسنامه احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول کتاب ریاضی سوم تجربی- درسنامه احتمال

فیلم جلسه 2 - فصل اول- حل سؤالات امتحان نهایی احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول کتاب ریاضی سوم تجربی- حل سؤالات امتحان نهایی از بخش احتمال- قسمت اول

فیلم جلسه 2 - فصل اول- حل سؤالات امتحان نهایی احتمال(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول کتاب ریاضی سوم تجربی- حل سؤالات امتحان نهایی از بخش احتمال- قسمت دوم

فیلم جلسه 2 - فصل اول- حل سؤالات امتحان نهایی احتمال مستقل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول کتاب ریاضی سوم تجربی- حل سؤالات امتحان نهایی از بخش احتمال مستقل

فیلم جلسه 2 - فصل اول- حل سؤالات کنکور سراسری احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول کتاب ریاضی سوم تجربی- حل سؤالات کنکور سراسری از بخش احتمال

فیلم جلسه 3 - فصل دوم- درسنامه تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم کتاب ریاضی سوم تجربی- درسنامه تابع

فیلم جلسه 3 - فصل دوم- حل سؤالات امتحان نهایی تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم کتاب ریاضی سوم تجربی- حل سؤالات امتحان نهایی از بخش تابع

فیلم جلسه 3 - فصل دوم- حل سؤالات کنکور سراسری تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم کتاب ریاضی سوم تجربی- حل سؤالات کنکور سراسری از بخش تابع

فیلم جلسه 4 - فصل سوم- درسنامه حد و پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم کتاب ریاضی سوم تجربی- درسنامه حد و پیوستگی

فیلم جلسه 4 - فصل سوم- حل سؤالات امتحان نهایی حد و پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم کتاب ریاضی سوم تجربی- حل سؤالات امتحان نهایی از بخش حد و پیوستگی

فیلم جلسه 4 - فصل سوم- حل سؤالات کنکور سراسری حد و پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم کتاب ریاضی سوم تجربی- حل سؤالات کنکور سراسری از بخش حد و پیوستگ

فیلم جلسه 5 - فصل چهارم- درسنامه مشتق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم کتاب ریاضی سوم تجربی- درسنامه مشتق

فیلم جلسه 5 - فصل چهارم- حل سؤالات امتحان نهایی مشتق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم کتاب ریاضی سوم تجربی- حل سؤالات امتحان نهایی از بخش مشتق

فیلم جلسه 5 - فصل چهارم- حل سؤالات کنکور سراسری مشتق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم کتاب ریاضی سوم تجربی- حل سؤالات کنکور سراسری از بخش مشتق