جبر و احتمال صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) حسین کرد

فیلم ها : 6

فیلم جلسه 1 - فصل سوم: احتمال و پدیده های تصادفی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم جبر و احتمال: پدیده های تصادفی، فضاهای نمونه ای، پیشامدهای تصادفی، عملیات بر روی پیشامدها جبر و احتمال صفر تا صد سوم دبیر

فیلم جلسه 2 - احتمال هم شانس در فضاهای گسسته

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم جبر و احتمال: اندازه گیری شانس- احتمال هم شانس در فضاهای گسسته

فیلم جلسه 3 - احتمال دوجمله ای

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم جبر و احتمال: اندازه گیری شانس- احتمال دوجمله ای

فیلم جلسه 4 - احتمال غیرهم شانس در فضاهای گسسته

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم جبر و احتمال: اندازه گیری شانس- احتمال غیرهم شانس در فضاهای گسسته

فیلم جلسه 5 - احتمال در فضاهای پیوسته

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم جبر و احتمال: اندازه گیری شانس- احتمال در فضاهای پیوسته

فیلم جلسه 6 - قوانین احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم جبر و احتمال: اندازه گیری شانس- قوانین احتمال