هندسه پایه صفر تا صد سوم دبیرستان (94-1393) محمد رضا حسینی فرد

فیلم ها : 12

فیلم جلسه 1 - فصل چهارم- هندسه در فضا (جلسه اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم هندسه 2 (هندسه ی فضایی): جلسه اول، هندسه در فضا، فضا، خط و صفحه و وضعیت های آنهاتعاریف و اصول اولیه،مفاهیم نقطه، خط،

فیلم جلسه 2 - فصل چهارم- هندسه در فضا (جلسه دوم)- قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم- هندسه در فضا (جلسه دوم)- قسمت دوم

فیلم جلسه 3 - فصل سوم- تبدیل های هندسی (جلسه اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم- تبدیل های هندسی (جلسه اول)- قسمت اول

فیلم جلسه 4 - فصل سوم- تبدیل های هندسی (جلسه دوم)- قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل سوم- تبدیل های هندسی (جلسه دوم)- قسمت دوم

فیلم جلسه 5 - فصل دوم- دایره (جلسه اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم- دایره (جلسه سوم)- قسمت اول

فیلم جلسه 6 - فصل دوم- دایره (جلسه دوم)- قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم- دایره (جلسه دوم)- قسمت دوم

فیلم جلسه 7 - فصل دوم- دایره (جلسه سوم)- قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم- دایره (جلسه سوم)- قسمت سوم

فیلم جلسه 8 - فصل اول- استدلال (جلسه اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول- استدلال (جلسه اول)- قسمت اول

فیلم جلسه 9 - فصل اول- استدلال (جلسه اول)- قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول- استدلال (جلسه اول)- قسمت دوم

فیلم جلسه 10 - فصل اول- استدلال (جلسه اول)- قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول- استدلال (جلسه اول)- قسمت سوم

فیلم جلسه 11 - فصل اول- استدلال (جلسه دوم)- قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول- استدلال (جلسه دوم)- قسمت اول

فیلم جلسه 12 - فصل اول- استدلال (جلسه دوم)- قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول- استدلال (جلسه دوم)- قسمت دوم