فیزیک دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - حمید فدایی فرد

فیلم ها : 25 | جزوه ها: 1

فیلم جلسه 1 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت اول)، بازتاب موج (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با فصل چهارم فیزیک دوازدهم در خدمتتون هستیم، تو این جلسه در مورد بازتاب موج میخوایم صحبت کنیم، تمرکزمون روی بازتاب روی سطح آب هست

فیلم جلسه 2 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت دوم)، بازتاب موج (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در ادامۀ بررسی مطالب فصل چهارم فیزیک دوازدهم رشتۀ ریاضی، می پردازیم به بازتاب نور توی دو تا آینه، جلسۀ قبل در مورد حا

فیلم جلسه 3 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت سوم)، بازتاب موج (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه کماکان راجع به بازتاب موج میخوایم صحبت کنیم و مسائل خاصی رو در مورد بازتاب توی آینه های تخت، بازتاب پخشنده و بازتاب ن

فیلم جلسه 4 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت چهارم)، بازتاب موج (قسمت چهارم)، شکست موج (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ بررسی فصل چهارم فیزیک دوازدهم رشته ریاضی و ته تمه ی فصل سوم رشته تجربی، میپردازیم به قانون شکست، در مورد شکست و انواعش ص

فیلم جلسه 5 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت پنجم)، شکست امواج الکترومغناطیسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ بررسی فصل چهارم فیزیک دوازدهم رشته ریاضی و بخش های پایانی فیزیک رشته تجربی فصل سومشون، در مورد شکست نور صحبت می کردیم و

فیلم جلسه 6 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت ششم)، شکست امواج الکترومغناطیسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در ادامۀ بحث بررسی برهم کنش های موج میپردازیم به مباحث شکست نور و تکمیل می کنیم مطالبی که در مورد قانون snel که با هم

فیلم جلسه 7 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت هفتم)، شکست امواج الکترومغناطیسی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه میخوایم تکمیل کنیم، مطالب مربوط به بحث شکست رو و به این ترتیب فصل سوم بچه های تجربی، تمام میشود و البته برای بچه های

فیلم جلسه 8 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت هشتم)، پراش موج و تداخل امواج (قسمت اول) (مخصوص رشتۀ ریاضی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه بررسی برهم کنش های موج، میپردازیم به بحث تراش و تداخل امواج، ویژه بچه های رشته ریاضی، عزیزان رشته تجربی لازم نیست این جل

فیلم جلسه 9 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت نهم)، پراش موج و تداخل امواج (قسمت دوم) (مخصوص رشتۀ ریاضی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در ادامۀ بررسی تداخل امواج، میخوایم چندتا مسأله باهم حل کنیم و بپردازیم به بررسی بسامدهای تشدید در تارهای کشیده، با م

فیلم جلسه 10 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت دهم)، موج ایستاده (مخصوص رشتۀ ریاضی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این جلسه که آخرین جلسۀ فصل چهارم فیزیک3 رشتۀ ریاضی است، میخوایم بپردازیم به حل چندتا تمرین در مورد تشکیل موج ایستاده توی تار

فیلم جلسه 11 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت اول)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه میخوایم در مورد فصل پنجم فیزیک ریاضی و فصل چهارم فیزیک تجربی دوازدهم با هم صحبت بکنیم، مقدمات فیزیک اتمی رو میخوایم ب

فیلم جلسه 12 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در ادامۀ مباحث فیزیک اتمی، بیشتر در مورد فوتون صحبت می کنیم و چندتا مثال در مورد فوتون تبدیل واحدهای خیلی خیلی مهم، د

فیلم جلسه 13 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سوم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در ادامۀ بحثمون توی بررسی  فوتون و انرژی که یک جسم داره تابش میشه، چندتا مسأله حل می کنیم، برای اینکه دستمون راه بیفت

فیلم جلسه 14 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت چهارم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه میخوایم بپردازیم به بررسی بحث فوتوالکتریک، شکست های فیزیک کلاسی رو ببینیم که مرور میکنیم که چه اتفاقاتی افتاد که مجبو

فیلم جلسه 15 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت پنجم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه میخوایم در مورد تکمیل مطالب فوتوالکتریک صحبت کنیم و رابطه اش رو ببینیم و مسأله هایی که داریم باهمدیگه مرور بکنیم، توج

فیلم جلسه 16 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت ششم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در ادامۀ بحث فوتوالکتریک، میپردازیم به حل مسأله، مسأله مهمی هم است، تست های کنکور رو حل می کنیم باهمدیگه، این نکته رو

فیلم جلسه 17 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت هفتم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه که آخیرن جلسۀ بحث ما هستش تو فوتو الکتریک میخوایم مسأله حل کنیم بیشتر و یه نکتۀ خیلی خوبی رو در مورد نمودار تغییرات (

فیلم جلسه 18 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت هشتم)، طیف اتمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در ادامۀ بررسی فیزیک اتمی، میپردازیم به طیف اتمی هیدروژن، در مورد طیف صحبت می کنیم و رابطۀ پالمر رو میبینیم، رابطۀ خی

فیلم جلسه 19 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت نهم)، الگوهای اتمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در ادامۀ بررسی فیزیک اتمی، میریم سراغ تکمیل گفتگوهامون در مورد مدل های اتمی و متمرکز میشیم روی مدل اتمی بُر، معادلاتش

فیلم جلسه 20 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دهم)، الگوهای اتمی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه ما در تکمیل گفتگومون در مورد الگوهای اتمی، میریم سراغ حل مسأله های خیلی خیلی مهم و در مورد تراز انرژی ها صحبت می کنیم

فیلم جلسه 21 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت یازدهم)، الگوهای اتمی (قسمت سوم) و لیزر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در ادامۀ بحث فیزیک اتمی، میخوایم در مورد لزر صحبت کنیم و در واقع این بخش از کتاب تمام بشه و بعد از اون میپردازیم به ح

فیلم جلسه 22 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوازدهم)، الگوهای اتمی (قسمت چهارم) و لیزر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این جلسه در تکمیل مطالبی که در مورد فیزیک اتمی داشتیم، میخوایم باهم تعدادی سؤال حل کنم، تست های کنکور رو داریم حل می کنیم، جل

فیلم جلسه 23 - فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت اول)، ساختارهسته، هم ارزی جرم و انرژی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه میخوایم بریم سراغ فیزیک هسته ای، بخش آخر کتاب تجربی ها تو فصل چهار، فصل پایانی بچه های ریاضی، آشنایی با فیزیک هسته ای

فیلم جلسه 24 - فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت دوم)، پرتوزایی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه میخوایم در مورد پرتو زایی صحبت کنیم، هسته های رادیو اکتیو که از خودشون ذرات آلفا، بتا و گاما تابش   می کنند، انواع و

فیلم جلسه 25 - فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت سوم)، نیمه عمر،انرژی هسته ای و گداخت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی آخرین جلسه کلاس فیزیک دوازدهم هستیم و میخوایم کتاب رو امروز به اتمام برسونیم، تو این جلسه مباحث مهمی داریم در مورد نیمه عمر ح