ریاضی شب کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) رضا شامیزاده

فیلم ها : 2 | جزوه ها: 1

فیلم جلسه 1 - تجزیه و تحلیل سؤالات ریاضی کنکور سراسری سال 92

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تجزیه و تحلیل سؤالات ریاضی کنکور سراسری سال 92

فیلم جلسه 2 - تجزیه و تحلیل سؤالات ریاضی کنکور سراسری سال 92

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تجزیه و تحلیل سؤالات ریاضی کنکور سراسری سال 92