کارگاه نکته و تست عربی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی

فیلم ها : 6

فیلم جلسه 1 - درس اول سال دوازدهم: اَﻟﺪّﻳﻦُ وَ اﻟﺘﱠﺪَﻳﱡـﻦُ، حروف مشبهه و لای نفی جنس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه بنا رو بر این داریم که قواعد و نکات درس اول عربی دوازدهم که هم مورد استفادۀ بچه های ریاضی و تجربیه، هم مورد استفادۀ ب

فیلم جلسه 2 - درس دوم سال دوازدهم: ﻣَﮑﱠﺔُ اﻟﻤُﮑَﺮﱠﻣَﺔُ وَ اﻟﻤَﺪﻳﻨَﺔُ اﻟْﻤُﻨَﻮﱠرة، حال و جملۀ حالیه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه بنا بر این داریم که نکات درس دوم عربی دوازدهم، مبحث حال و جملۀ حالیه رو با همدیگه مرور کنیم و اون رو در قالب تست هایی

فیلم جلسه 3 - درس سوم سال دوازدهم: اَﻟﮑﺘُﺐُ ﻃَﻌﺎمُ اﻟﻔِﮑْﺮِ، حصر و استثناء

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه بنا بر این داریم که نکات و قواعد درس سوم عربی دوازدهم مبحث استثناء و حصر رو که هم در کتاب انسانی اومده و هم در کتاب ر

فیلم جلسه 4 - درس چهارم سال دوازدهم: اﻟَْﻔَﺮَزدَقُ، مفعول مطلق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه بنا بر این داریم که درس چهارم عربی دوازدهم، مبحث مفعول مطلق و کابردهای اون رو با همدیگه بررسی کنیم که هم در کتاب انسا

فیلم جلسه 5 - درس پنجم سال دوازدهم: یا الهی، منادی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
یک جلسه هم اختصاص دادیم به درس پنج کتاب انسانی که توی کتاب ریاضی و تجربی این مبحث مطرح نشده، تا این مجموعه بتونه مورد استفادۀ دان

فیلم جلسه 6 - حل آزمون عربی سنجش 29 فروردین 1399

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دیروز (29 فروروین 1399) آزمون جامع پایه سنجش که برگزار شد، فرض کردم که منم یه دانش آموزم بشینم یه بار آزمون رو حل کنم، یعنی از سؤ