شبیه ساز امتحان نهایی حسابان 2

فیلم ها : 5 | جزوه ها: 5

فیلم جلسه 1 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی حسابان، آزمون شماره (1) آقای ثابتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم برای شما یک دید کلی از حسابان 2 داشته باشیم میخوایم ببینیم شما چجوری باید در حسابان 2 عمل کنید و در امتحان نهایی کد

فیلم جلسه 2 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی حسابان، آزمون شماره (2) آقای ثابتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
خوب بچه ها آزمون نهایی یا بهتره بگم شبیه ساز امتحان نهایی شماره دو برای درس حسابان 2 را برای شما آماده کردیم و میخواهیم علاوه بر

فیلم جلسه 3 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی حسابان، آزمون شماره (3) آقای ثابتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها آزمون شبیه ساز امتحان نهایی شماره سه رو برای شما آماده کردیم و میخواهیم علاوه بر حل سوالات، توضیح بحث های مربوطه را برای ش

فیلم جلسه 4 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی حسابان، آزمون شماره (1) آقای شامیزاده

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
شبیه ساز امتحان نهایی حسابان 2 فیلم جلسه 4 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی حسابان، آزمون شماره (1) آقای شامیزاده

فیلم جلسه 5 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی حسابان، آزمون شماره (2) آقای شامیزاده

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
شبیه ساز امتحان نهایی حسابان 2 فیلم جلسه 5 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی حسابان، آزمون شماره (2) آقای شامیزاده