کلاس دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (94-1393) رضا شامیزاده

فیلم ها : 71

فیلم جلسه 1 - فصل صفرم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس یک سری مقدمات دیفرانسیل : اعداد حقیقیاوایل اعداد طبیعی را می شناختند ......

فیلم جلسه 2 - فصل صفرم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دیفرانسیل فصل صفرم- خواص جبری و ترتیبی اعداد حقیقی

فیلم جلسه 3 - قدر مطلق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدريس نامساوي هاي معروف (جمع يك عدد با وارونش - نامساوي برنولي +اثبات)- قدر مطلق (حل مع

فیلم جلسه 4 - ادامه قدر مطلق - بازه ها و همسایگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث تدریس شده:قضیه هیپاسوس - اثبات با استفاده از اصول موضوع دستگاه اعداد حقیقی  کلاس دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (94-139

فیلم جلسه 5 - فصل صفرم پیش دانشگاهی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث تدریس شده:حل تمرین از آبی قلم چی صفحات 132 تا 137

فیلم جلسه 6 - ادامه فصل صفرم پیش دانشگاهی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث تدریس شده:حل تمرین از آبی قلم چی صفحات 132 تا 137

فیلم جلسه 7 - دنباله ها - قسمت 1

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث تدریس شده :تعریف دنباله و دنباله بازگشتی تعریف دنباله وبیان نکات و

فیلم جلسه 8 - دنباله ها - قسمت 2

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تعریف دنباله بازگشتی ,ثابت ,نوسانی و بیان مفهوم کرانداری ویکنوایی دنباله و حل چندین

فیلم جلسه 9 - دنباله ها - قسمت 3 (یکنوایی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بیان نکات صعودی و نزولی بودن دنباله و حل تست از مبحث کرانداری ویکنوایی دنباله

فیلم جلسه 10 - دنباله ها - قسمت 4

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل چندین تست از مبحث کرانداری و یکنوایی دنباله از کتاب آبی قلم چی

فیلم جلسه 11 - دنباله ها - قسمت 5 (حل تمرین )

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل چندین تست از کتاب آب قلم چی و آموزش نحوه رسم تابع هموگرافیک

فیلم جلسه 12 - دنباله ها - قسمت 6

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل چندین تست از کتاب آبی قلم چی وآموزش نحوه رسم تابع درجه 2 وتابع درجه 3

فیلم جلسه 13 - آزمون قلم چی 25 مهر غیر حضوری 93

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تجزیه تحلیل آزمون غیر حضوری 1393/07/25 دیفرانسیل  آزمون قلمچی 

فیلم جلسه 14 - دنباله - قسمت 7

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بیان همگرایی دنباله و حل چندین تست وبیان نکات

فیلم جلسه 15 - دنباله ها - قسمت 8

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل چندین تست ازمبث هگرای دنباله و رفتار lim با جزء صحیح و رایکال و...

فیلم جلسه 16 - دنباله ها - قسمت 9

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اموزش رفع ابهام حد 1 به توان بینهایت و توضیحاتی درباره عدد نپر (e) و بی نهایت -بی نهایت

فیلم جلسه 17 - تجزیه و تحلیل آزمون غیر حضوری 9 آبان ماه 93-قسمت 1

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آزمون قلم چی 9 آبان -قسمت 1

فیلم جلسه 18 - آزمون قلم چی 9 آبان غیر حضوری 93 -قسمت 2

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه تجزیه وتحلیل آزمون غیر حضوری قلم چی 1393/08/09

فیلم جلسه 19 - دنباله ها - قسمت 10

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
معرفی دنباله مهم وپر کاربرد نپر وقضیه فشردگی وحل مثال، حل چندین تست در مورد رفع ابها

فیلم جلسه 20 - دنباله ها - قسمت 11

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل کلی تست از مباحث تدریس شده دنباله

فیلم جلسه 21 - دنباله ها - قسمت 12

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دنباله بازگشتی وحل مثال

فیلم جلسه 22 - حد و پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بیان مفهوم حد در نقطه و حد چپ و راست از روی نمودار ومشخص کردن حدبااستفاده از ساخت دنب

فیلم جلسه 23 - حد و پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
معرفی تابع دیریکله، تابع هوی ساید، تابع ساین و رسم نمودارهای مربوط (صفحه ی 68 و 87 کتاب

فیلم جلسه 24 - تجزیه و تحلیل آزمون غیرحضوری قلمچی(ادامه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بررسی حد دنباله ها، حل سوالات مربوط به قضیه ی فشردگی(ساندویچ) از گاج نقره ای. معرفی چند حد مهم و کاربردی. اثبات عدم وجود یک حد به

فیلم جلسه 25 - تابع حزء صحیح

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تابع حزء صحیححل تست های مختلف در مورد مبحث تابع حزء صحیح

فیلم جلسه 26 - حد و پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حدحل تست در مورد مبحث حد در نقطه و حد تابع جزء صحیح بااستفاده از نکات جلسه قبل

فیلم جلسه 27 - حد و پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حدحل تست مبحث بااستفاده ساخت دنباله بیان قاعده ای درباره ی جزء صحیح و معرفی انواع ابهام ها وبیان قاعده ی هوپیتال کلاس دیفرانسیل ک

فیلم جلسه 28 - حد و پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حدبیان فرمول های مشتق گیری وحل تست های حد مبهم 0/0 با استفاده از قاعده ی هوپیتال

فیلم جلسه 29 - حد و پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حدحل تست های حد مبهم 0/0 با استفاده از قاعده ی هوپیتال وبیان نکات مهم ساده کردن هنگ

فیلم جلسه 30 - حد و پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 حدبیان ابهام بی نهایت - بی نهایت و راه حلی برای رفع ابهام آن و گرفتن حد از تابع ها

فیلم جلسه 31 - حد و پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های:1، 2، 3، 4، 5، 6

فیلم جلسه 32 - حد و پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دامه حل سوال های:8، 9، 10،11، 12، 13، 14

فیلم جلسه 33 - پیوستگی توابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:پیوستگی چپ، پیوستگی راست، مفهوم حد و حل مثال

فیلم جلسه 34 - پیوستگی توابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:نقاط پیوستگی تابع، نقاط ناپیوستگی و حل مثال

فیلم جلسه 35 - پیوستگی توابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل آزمون غیر حضوری 21 آذر قلمچی

فیلم جلسه 36 - پیوستگی توابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه حل آزمون غیر حضوری 21 آذر قلمچی

فیلم جلسه 37 - پیوستگی توابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه حل آزمون غیرحضوری 21 آذر قلمچی و حل سوال های 16 تا 20 آزمون غیرحضوری و چند مثال دی

فیلم جلسه 38 - انتگرال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
شروع انتگرال با انتگرال نامعين:انتگرال معين ضدمشتق است و از نظر استاد شامي زاده

فیلم جلسه 39 - انتگرال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه انتگرال نامعين با حل مثالهاي متعدد.هرساله از انتگرال در كنكور سراسري حداكثر 3 وحداقل 2سوال مي ايد. کلاس دیفرانسیل کنکور (نظ

فیلم جلسه 40 - انتگرال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه انتگرال نامعين با حل مثال از اين قسمت

فیلم جلسه 41 - انتگرال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه انتگرال نامعين با حل مقال از اين قسمت

فیلم جلسه 42 - انتگرال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه انتگرال نامعين باحل چندمثال ديگر.

فیلم جلسه 43 - انتگرال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
شروع انتگرال معين: در اين جلسه استادانتگرال معين را شروع مي كند و ابتدا مفهومانرا و سپس نحوه محاسبه انرا توضيح ميدهد.و سپس به حل

فیلم جلسه 44 - انتگرال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه حل انتگرال معين با حل مثال

فیلم جلسه 45 - انتگرال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه انتگرال معين: انتگرالهای معين مثلثاتی و حل چند مثال و سپس استاد شاميزاده مبحث

فیلم جلسه 46 - انتگرال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه مقدار متسط و حل انواع تيپ سوالاتي كه ميتونن از اين مبحث تو كنكور بدن مثل ناحيه

فیلم جلسه 47 - انتگرال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه انتگرال معين: تو اين جلسه مساحت محدود بين تابع ها يا تابع و محور مختصات با ذكر

فیلم جلسه 48 - انتگرال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ريمان بالا و پايين و مساحت تقريبي: اين جلسه اخر انتگرال است و استاد شاميزاده برميگردد به ابتدای فصل انتگرال، چون یک سري از مباحث

فیلم جلسه 49 - مشتق وارون توابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:تعریف مشتق، حل مثال های کنکور

فیلم جلسه 50 - مشتق وارون توابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مشتق وارون توابع: در اين جلسه استاد به تدريس مشتق وارون توابع مي پردازد و پس از ان چن

فیلم جلسه 51 - مشتق گيري زنجيري و مشتق گيري ضمني

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
شروع مشتق: استاد از مباحث مقدماتي سريع ميگذرد و در اينجلسه نحوه مشق گيري زنجيري و

فیلم جلسه 52 - حل تست های كنكور سراسری مماس بر منحنی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست ها ي كنكور سراسري مماس بر منحني، انواع تيپسوالات مماس حل ميشود كه بقيه ان در جلسه بعدي ادامهمي يابد. کلاس دیفرانسیل کنکور

فیلم جلسه 53 - ادامه حل تست های مماس بر منحنی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه حل تست های مماس بر منحنی

فیلم جلسه 54 - ادامه حل تست مماس و چند مثال از مشتق های مجهول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه حل تست مماس و سراخر چند مثال از مشتق هايمجهول بتوان مجهول توضيح و حل مي شود.

فیلم جلسه 55 - شروع كاربرد مشتق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
شروع كاربرد مشتق: در اين جلسه در ابتدا استاد توضيحاتي درمورد نحوه فهميدن صعودي و

فیلم جلسه 56 - حل تست از صعودي و نزولی و جهت تقعر توابع و رسم نمودار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست از صعودي و نزولي و جهت تقعر توابع و رسمنمودار از روي انها

فیلم جلسه 57 - نقاط بحرانی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
نقاط بحراني: در اين جلسه نقاط بحراني مشتق توابع تدريس مي شود و به عقيده استاد شاميزا

فیلم جلسه 58 - ادامه حل تست های نقاط بحرانی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه حل تستهاي نقاط بحراني: از جمله اين تست ها مي شود به محاسبه نقطه بحراني در توابع چندضابطه اي، قدرمطلق، براكت و مثلثاتي اشاره

فیلم جلسه 59 - اغاز اكسترممها با اكسترمم موضعي(نسبي)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اغاز اكسترممها با اكسترمم موضعي(نسبي)استاد ابتدا مفاهيم اكسترمم را بيان ميكند. و

فیلم جلسه 60 - ادامه حل تست از اكسترمم موضعي

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه حل تست از اكسترمم موضعي

فیلم جلسه 61 - اكسترمم مطلق و حل تست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اكسترمم مطلق و حل تستاستاد ابتدا مفاهيم اكسترمم مطلق را بيان مي كند وسپس چند تست از اين مبحث حل مي كند. کلاس دیفرانسیل کنکور (نظا

فیلم جلسه 62 - تغييرآهنگ لحظه اي و متوسط

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تغيير آهنگ لحظه اي و متوسط

فیلم جلسه 65 - تدریس مبحث نقطه عطف

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس مبحث نقطه عطفنقطه ی عطف تابع

فیلم جلسه 66 - تدریس مبحث نقطه عطف

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس مبحث نقطه عطفنقطه ی عطف تابع

فیلم جلسه 67 - تدریس مبحث بهینه سازی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس مبحث بهینه سازی

فیلم جلسه 68 - تدریس مبحث مشتق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس مبحث مشتق مراتب بالاتر و آزمون مشتق اول و آزمون مشتق دوم

فیلم جلسه 69 - تدریس مبحث مشتق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس مبحث مشتق پذیری و مشتق مراتب بالاتر

فیلم جلسه 70 - مشتق پذیری و خط مماس از خارج منحنی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مشتق پذیری و خط مماس از خارج منحنی

فیلم جلسه 71 - مجانب مایل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مجانب مایل

فیلم جلسه 72 - رسم نمودار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسم نمودار

فیلم جلسه 73 - ادامه ی رسم نمودار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی رسم نمودار