کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (94-1393) علی صدری

فیلم ها : 9

فیلم جلسه 1 - جلسه اول هندسه مختصاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه اول درس ریاضی تجربی در سال 94-93 مبحث هندسه مختصاتی صفحه مختصات دکارتی - معا

فیلم جلسه 2 - جلسه دوم هندسه مختصاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه دوم درس ریاضی تجربی در سال 94-93 مبحث هندسه مختصاتی حل مثال های این مبحث

فیلم جلسه 3 - جلسه سوم هندسه مختصاتی -جلسه اول دستگاه معادلات خطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل سوال های 1 تا 3 کتاب درسی - مبحث دستگاه معادلات خطی و حل تست

فیلم جلسه 4 - جلسه دوم دستگاه معادلات خطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه مبحث دستگاه معادلات خطی (دستگاه معادلات سازگار ، دستگاه معادلات همگن و دستگاه معادلات هم ارز) + حل مثال و تست.برای جلسه بع

فیلم جلسه 5 - جلسه سوم دستگاه معادلات خطی-جلسه اول منحنی های درجه 2

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های مشکل دار 1020 تا 1044 برگه تست- مبحث منحنی های درجه دوم ( دایره)

فیلم جلسه 6 - جلسه دوم منحنی های درجه 2

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه مبحث منحنی های درجه 2 (دایره)+ حل مثال وتست.تکلیف جلسه بعد مسائل 1 تا 7 کتاب

فیلم جلسه 7 - جلسه سوم منحنی های درجه 2

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست

فیلم جلسه 8 - جلسه چهارم منحنی های درجه 2

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه مبحث دایره (وضعیت دایره ها نسبت به هم) +حل مثال و تست+حل سوال های 8 و9 کتاب درسی.

فیلم جلسه 9 - جلسه پنجم منحنی های درجه 2

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس معاذلات سهمی و حل مثال های مهم کنکوری