جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) رضا شامیزاده

فیلم ها : 5 | جزوه ها: 1

فیلم جلسه 1 - همایش جمع بندی ریاضی تجربی - جلسه ی اول(حد و پیوستگی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه اول جمع بندی ریاضیات تجربی - مبحث حد و پیوس

فیلم جلسه 2 - همایش جمع بندی ریاضی تجربی - جلسه دوم (مجانب)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه دوم جمع بندی ریاضیات تجربی - مبحث مجانب

فیلم جلسه 3 - همایش جمع بندی ریاضی تجربی - جلسه سوم (مشتق و کاربرد آن)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 جلسه سوم همایش جمع بندی ریاضیات تجربی- مبحث مشتق و کاربردهای آن ( قسمت اول )&n

فیلم جلسه 4 - همایش جمع بندی ریاضی تجربی - جلسه چهارم (مشتق و کاربرد آن - قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 جلسه چهارم همایش جمع بندی ریاضیات تجربی - مبحث مشتق و کاربردهای آن ( قسمت دوم ) جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) ر

فیلم جلسه 5 - همایش جمع بندی ریاضی تجربی - جلسه پنجم (مشتق و کاربرد آن - قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 جلسه پنجم همایش جمع بندی ریاضیات تجربی - مبحث مشتق و کاربردهای آن ( قسمت سوم ) جمع بندی ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) رض