جمع بندی گسسته و جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) رضا شامیزاده

فیلم ها : 11

فیلم جلسه 1 - همایش جمع بندی گسسته کنکور- ترکیبیات مبحث رابطه ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
  جلسه اول جمع بندی ترکیبیات ( رابطه و ویژگی های آن، تعداد رابطه ها )آقای شامی زاده : من ابتدا از ترکیبیات و احتمال شروع می کنم

فیلم جلسه 2 - همایش جمع بندی گسسته کنکور- ترکیبیات مبحث افراز، اصل شمول و عدم شمول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه دوم جمع بندی ترکیبیات کنکور ( هم ارزی، افراز ، اصل شمول و عدم شمول )

فیلم جلسه 3 - همایش جمع بندی گسسته کنکور - مبحث احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه سوم همایش جمع بندی ریاضیات گسسته کنکور مبحث احتمال ( مفاهیم اولیه ، احتمال ساده ،عملیات روی پیشامدها ، پیشامدهای مستقل ، ناس

فیلم جلسه 4 - همایش جمع بندی گسسته کنکور - احتمال قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه چهارم همایش جمع بندی ریاضیات گسسته کنکور مبحث احتمال (تستهای : مفاهیم اولیه ، احتمال ساده ،عملیات روی پیشامدها ، پیشامدهای م

فیلم جلسه 5 - همایش جمع بندی گسسته ی کنکور - احتمال قسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه پنجم جمع بندی ترکیبیات کنکور ( تستهای : احتمال پیوسته، احتمال شرطی، قانون

فیلم جلسه 6 - همایش جمع بندی گسسته کنکور - مبحث گراف قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه ششم جمع بندی  ریاضیات گسسته کنکور مبحث گراف ( گراف ساده، گراف کامل، دنباله درجات و گراف منتظم، گراف های بازه ای، دور و مسیر

فیلم جلسه 7 - همایش جمع بندی گسسته کنکور - مبحث گراف قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه هفتم جمع بندی ریاضیات گسسته کنکور مبحث گراف ( گراف

فیلم جلسه 8 - همایش جمع بندی گسسته کنکور - مبحث نظریه اعداد قسمت اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه هشتم همایش جمع بندی ریاضیات گسسته کنکور مبحث نظریه اعداد ( بخش پذیری، ویژ

فیلم جلسه 9 - همایش جمع بندی گسسته کنکور - مبحث نظریه اعداد قسمت دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه نهم همایش ریاضیات گسسته و جبرواحتمال، کنکور سراسری مبحث ن

فیلم جلسه 10 - همایش جمع بندی گسسته کنکور - مبحث نظریه اعداد فسمت سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
  جلسه دهم همایش جمع بندی ریاضیات گسسته کن

فیلم جلسه 11 - همایش جمع بندی گسسته کنکور - مبحث نظریه اعداد قسمت چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه یازدهم (پایانی) همایش جمع بندی ریاضیات گسسته کنکور مبحث نظ