جمع بندی آمار و مدلسازی کنکور (نظام آموزشی قدیم) رضا شامیزاده

فیلم ها : 2 | جزوه ها: 1

فیلم جلسه 1 - جمع بندی آمار و مدلسازی جلسه اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آمار و مدل سازی در 2 ساعت ( 2 جلسه ی 1 ساعته ) توسط آقای شامیزاده ج

فیلم جلسه 2 - جمع بندی آمار و مدلسازی جلسه دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آمار و مدل سازی در 2 ساعت ( 2 جلسه ی 1 ساعته ) توسط آقای شامیزاده جم