جمع بندی آمار و مدلسازی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) وحید کبریایی

فیلم ها : 7

فیلم جلسه 1 - فصل 1: اندازه گيري و مدلسازی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اندازه گیری، خطای اندازه گیری، مدلسازی، 

فیلم جلسه 2 - فصل 2: جامعه و نمونه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
پس از بحث اندازه و گیری مدلسازی به مبحث جامعه و نمونه می رسیم . در این مبحث درباره این موضوع صحبت می کنیم که اطلاعات عددی را از ک

فیلم جلسه 3 - فصل 3: متغیر تصادفی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی آمار و مدلسازی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) وحید کبریایی فیلم جلسه 3 - فصل 3: متغیر تصادفی

فیلم جلسه 4 - فصل چهارم : دستهبندي دادهها و جدول فراواني

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی آمار و مدلسازی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) وحید کبریایی فیلم جلسه 4 - فصل چهارم : دستهبندي دادهها و جدول فراوان

فیلم جلسه 5 - فصل پنجم : نمودارها و تحليل دادهها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی آمار و مدلسازی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) وحید کبریایی فیلم جلسه 5 - فصل پنجم : نمودارها و تحليل دادهها

فیلم جلسه 6 - فصل ششم : شاخصهاي مركزی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
- مد یا نما / میانه / چارک / نمودار جعبه ای / میانگین

فیلم جلسه 7 - فصل هفتم : شاخصهاي پراكندگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی آمار و مدلسازی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) وحید کبریایی فیلم جلسه 7 - فصل هفتم : شاخصهاي پراكندگی