جمع بندی ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی قدیم) - خسرو محمد زاده

فیلم ها : 3

فیلم جلسه 1 - ریاضی انسانی در 3 ساعت: قسمت 1

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی قدیم) - خسرو محمد زاده فیلم جلسه 1 - ریاضی انسانی در 3 ساعت: قسمت 1

فیلم جلسه 2 - ریاضی انسانی در 3 ساعت: قسمت 2

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی قدیم) - خسرو محمد زاده فیلم جلسه 2 - ریاضی انسانی در 3 ساعت: قسمت 2

فیلم جلسه 3 - ریاضی انسانی در 3 ساعت: قسمت 3

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی ریاضی انسانی کنکور (نظام آموزشی قدیم) - خسرو محمد زاده فیلم جلسه 3 - ریاضی انسانی در 3 ساعت: قسمت 3