جمع بندی دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری

فیلم ها : 4

فیلم جلسه 1 - جمع بندی دیفرانسیل با 4 آزمون: آزمون 1

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 1 - جمع بندی دیفرانسیل با 4 آزمون: آزمون 1

فیلم جلسه 2 - جمع بندی دیفرانسیل با 4 آزمون: آزمون 2

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 2 - جمع بندی دیفرانسیل با 4 آزمون: آزمون 2

فیلم جلسه 3 - جمع بندی دیفرانسیل با 4 آزمون: آزمون 3

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 3 - جمع بندی دیفرانسیل با 4 آزمون: آزمون 3

فیلم جلسه 4 - جمع بندی دیفرانسیل با 4 آزمون: آزمون 4

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) سیروس نصیری فیلم جلسه 4 - جمع بندی دیفرانسیل با 4 آزمون: آزمون 4