مشاوره ده روز طلایی کنکور

فیلم ها : 15 | جزوه ها: 5

فیلم جلسه 1 - معرفی کلی طرح

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/30 | آلاء
مشاوره ده روز طلایی کنکور فیلم جلسه 1 - معرفی کلی طرح

فیلم جلسه 2 - نقشه راه پایانی ، مباحث کنکور ریاضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/30 | آلاء
نقشه راه پایانی ، مباحث کنکور ریاضی مشاوره ده روز طلایی کنکور فیلم جلسه 2 - نقشه راه پایانی ، مباحث کنکور ریاضی

فیلم جلسه 3 - نقشه راه پایانی ، مباحث کنکور تجربی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/30 | آلاء
نقشه راه پایانی ، مباحث کنکور تجربی مشاوره ده روز طلایی کنکور فیلم جلسه 3 - نقشه راه پایانی ، مباحث کنکور تجربی

فیلم جلسه 4 - نقشه راه پایانی ، نحوه ی استفاده از برنامه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/30 | آلاء
مشاوره ده روز طلایی کنکور فیلم جلسه 4 - نقشه راه پایانی ، نحوه ی استفاده از برنامه

فیلم جلسه 5 - نا امید نشو ، ادامه بده و تمومش کن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/31 | آلاء
مشاوره ده روز طلایی کنکور فیلم جلسه 5 - نا امید نشو ، ادامه بده و تمومش کن

فیلم جلسه 6 - افکار منفی رو بریز دور

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/1 | آلاء
فقط و فقط به موفقیت فکر کن ، یا نتیجه میگیری یا قطعا نتیجه میگیری مشاوره ده روز طلایی کنکور فیلم جلسه 6 - افکار منفی رو بریز دور

فیلم جلسه 7 - درست انتخاب کن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/1 | آلاء
فرمانده افکارت باش مشاوره ده روز طلایی کنکور فیلم جلسه 7 - درست انتخاب کن

فیلم جلسه 8 - کنکور محتوایی چیست؟ اگر کنکور محتوایی شد چه کنیم؟

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/2 | آلاء
گذشته چراغ آیندست ، مطمئنا کنکور 1401 بسیار بسیار بسیار شبیه به کنکور 99 و 1400 خواهد بود مشاوره ده روز طلایی کنکور فیلم جلسه 8 -

فیلم جلسه 9 - نقشه راه شیمی همراه با استاد محمدعلی توسلی فر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/4 | آلاء
پاسخ به سوال های پرتکرار مشاوره ده روز طلایی کنکور فیلم جلسه 9 - نقشه راه شیمی همراه با استاد محمدعلی توسلی فر

فیلم جلسه 10 - نقشه راه زیست شناسی همراه با استاد امیر کبیری راد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/4 | آلاء
روز آزمون زیست چه کنیم؟کدام مباحث در اولویت هستند؟ مشاوره ده روز طلایی کنکور فیلم جلسه 10 - نقشه راه زیست شناسی همراه با استاد ا

فیلم جلسه 11 - نقشه راه فیزیک همراه با استاد رضا محمدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/5 | آلاء
تاثیر مکنکور محتوایی بر فیزیک ، تحلیل کنکور ریاضی ها برای تجربی ها مشاوره ده روز طلایی کنکور فیلم جلسه 11 - نقشه راه فیزیک همرا

فیلم جلسه 12 - مشاوره گرفتن کارت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/5 | آلاء
نحوه گرفتن کارت ورود به جلسه کنکور مشاوره ده روز طلایی کنکور فیلم جلسه 12 - مشاوره گرفتن کارت

فیلم جلسه 13 - بررسی ساختار دفترچه شیمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/5 | آلاء
کنکور 99 و 1400 مشاوره ده روز طلایی کنکور فیلم جلسه 13 - بررسی ساختار دفترچه شیمی

فیلم جلسه 14 - نقشه راه ریاضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/6 | آلاء
همراه با استاد صادق ثابتی مشاوره ده روز طلایی کنکور فیلم جلسه 14 - نقشه راه ریاضی

فیلم جلسه 15 - روز قبل کنکور

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/8 | آلاء
کنکور پایان راه نیست مشاوره ده روز طلایی کنکور فیلم جلسه 15 - روز قبل کنکور