صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت

فیلم ها : 108 | جزوه ها: 1

فیلم جلسه 0 - جلسه صفر ، معرفی دوره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
جلسه صفر ، معرفی دوره صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 0 - جلسه صفر ، معرفی دوره

فیلم جلسه 1 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی، گفتار یک: نوکلئیک اسید ها (آزمایش گریفیت و ایوری)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی، گفتار یک: نوکلئیک اسید ها (آزمایش گریفیت و ایوری) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم

فیلم جلسه 2 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی، گفتار یک: نوکلئیک اسید ها (ساختار نوکلئوتید)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی، گفتار یک: نوکلئیک اسید ها (ساختار نوکلئوتید) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه

فیلم جلسه 3 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی، گفتار یک: نوکلئیک اسید ها (ساختار دنا و رنا)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی، گفتار یک: نوکلئیک اسید ها (ساختار دنا و رنا) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه

فیلم جلسه 4 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ، گفتار یک: نوکلئیک اسید ها (کشف ساختار دنا- قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ، گفتار یک: نوکلئیک اسید ها (کشف ساختار دنا- قسمت اول) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت

فیلم جلسه 5 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ، گفتار یک: نوکلئیک اسید ها (کشف ساختار دنا- قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ، گفتار یک: نوکلئیک اسید ها (کشف ساختار دنا- قسمت دوم) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت

فیلم جلسه 6 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ، گفتار دو: همانند سازی دنا (انواع طرح های همانند سازی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ، گفتار دو: همانند سازی دنا (انواع طرح های همانند سازی) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت

فیلم جلسه 7 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ، گفتار دو: همانند سازی دنا (آزمایش مزلسون و استال)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ، گفتار دو: همانند سازی دنا (آزمایش مزلسون و استال) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیل

فیلم جلسه 8 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ، گفتار دو: همانند سازی دنا (عوامل و مراحل همانند سازی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ، گفتار دو: همانند سازی دنا (عوامل و مراحل همانند سازی) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت

فیلم جلسه 9 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ، گفتار دو: همانند سازی دنا (ویرایش و همانند سازی در پروکاریوت)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ، گفتار دو: همانند سازی دنا (ویرایش و همانند سازی در پروکاریوت) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین

فیلم جلسه 10 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ، گفتار دو: همانند سازی دنا (همانند سازی در یوکاریوت)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ،گفتار دو: همانند سازی دنا (همانند سازی در یوکاریوت) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فی

فیلم جلسه 11 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ، گفتار سه: پروتئین ها (ساختار آمینو اسید)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ، گفتار سه: پروتئین ها (ساختار آمینو اسید) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 11

فیلم جلسه 12 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ، گفتار سه: پروتئین ها (سطح اول و دوم ساختاری پروتئین)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ، گفتار سه: پروتئین ها (سطح اول و دوم ساختاری پروتئین) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت

فیلم جلسه 13 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ،گفتار سه: پروتئین ها (سطح سوم چهارم پروتئین ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ، گفتار سه: پروتئین ها (سطح سوم چهارم پروتئین ها) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم

فیلم جلسه 14 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ،گفتار سه: پروتئین ها (نقش پروتئین ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ، گفتار سه: پروتئین ها (نقش پروتئین ها) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 14 -

فیلم جلسه 15 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ،گفتار سه: پروتئین ها (ساختار آنزیم ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ، گفتار سه: پروتئین ها (ساختار آنزیم ها) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 15 -

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ،گفتار یک: رونویسی (تعریف رونویسی و انواع RNA)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ،گفتار یک: رونویسی (تعریف رونویسی و انواع RNA) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ،گفتار یک: رونویسی (رنابسپاراز)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ،گفتار یک: رونویسی (رنابسپاراز)) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 17 - فصل

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ،گفتار یک: رونویسی (رشته رمزگذار و رشته الگو)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ،گفتار یک: رونویسی (رشته رمزگذار و رشته الگو) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم ج

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار یک: رونویسی (رشته رمزگذار و رشته الگو)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار یک: رونویسی (رشته رمزگذار و رشته الگو) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار یک: رونویسی (پیرایش)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار یک: رونویسی (پیرایش) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 20 - فصل دوم

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار یک: رونویسی (میزان رونویسی و جمعبندی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار یک: رونویسی (میزان رونویسی و جمعبندی) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم ج

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار دوم: به سوی پروتئین (مقدمه ترجمه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار دوم: به سوی پروتئین (مقدمه ترجمه) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار دوم: به سوی پروتئین (ساختار رنای ناقل)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار دوم: به سوی پروتئین (ساختار رنای ناقل) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار دوم: به سوی پروتئین (نحوه عمل رنای ناقل و ساختار رناتن)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار دوم: به سوی پروتئین (نحوه عمل رنای ناقل و ساختار رناتن) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حس

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار دوم: به سوی پروتئین (مراحل ترجمه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار دوم: به سوی پروتئین (مراحل ترجمه) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار دوم: به سوی پروتئین (نکته های ترجمه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار دوم: به سوی پروتئین (نکته های ترجمه) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جل

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار دوم: به سوی پروتئین (سرنوشت پروتئین و سرعت پروتئین سازی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار دوم: به سوی پروتئین (سرنوشت پروتئین و سرعت پروتئین سازی) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - ح

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار سوم: تنظیم بیان ژن (مقدمه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار سوم: تنظیم بیان ژن (مقدمه) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 28 - ف

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار سوم: تنظیم بیان ژن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/13 | آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار سوم: تنظیم بیان ژن صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 29 - فصل دوم:

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار سوم: تنظیم بیان ژن (تنظیم مثبت و منفی رونویسی در باکتری ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/2 | آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار سوم: تنظیم بیان ژن (تنظیم مثبت و منفی رونویسی در باکتری ها) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار سوم: تنظیم بیان ژن (تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/2 | آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار سوم: تنظیم بیان ژن (تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبح

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار سوم: تنظیم بیان ژن (نکته های تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/2 | آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار سوم: تنظیم بیان ژن (نکته های تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار سوم: تنظیم بیان ژن (نکته های تنظیم بیان ژن در یوکاریوت)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/2 | آلاء
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته ، گفتار سوم: تنظیم بیان ژن (نکته های تنظیم بیان ژن در یوکاریوت) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حس

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ، گفتار اول: مفاهیم پایه (اصطلاحات - قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/2 | آلاء
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ، گفتار اول: مفاهیم پایه (اصطلاحات - قسمت اول) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیل

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ، گفتار اول: مفاهیم پایه (اصطلاحات - قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/2 | آلاء
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ، گفتار اول: مفاهیم پایه (اصطلاحات - قسمت دوم) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیل

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ، گفتار اول: مفاهیم پایه (گروه های خونی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/2 | آلاء
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ، گفتار اول: مفاهیم پایه (گروه های خونی) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ، گفتار دوم: انواع صفات (انواع صفات و انواع بیماری)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/2 | آلاء
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ، گفتار دوم: انواع صفات (انواع صفات و انواع بیماری) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تف

فیلم جلسه 38 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ، گفتار دوم: انواع صفات (وراثت صفات مستقل از جنس)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/2 | آلاء
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ، گفتار دوم: انواع صفات (وراثت صفات مستقل از جنس) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت

فیلم جلسه 39 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ،گفتار دوم: انواع صفات (وراثت صفات وابسته به X)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/2 | آلاء
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ، گفتار دوم: انواع صفات (وراثت صفات وابسته به X) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت ف

فیلم جلسه 40 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ،گفتار دوم: انواع صفات (حل تمرینات ژنتیکی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/2 | آلاء
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ، گفتار دوم: انواع صفات (حل تمرینات ژنتیکی) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم ج

فیلم جلسه 41 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ،گفتار دوم: انواع صفات (ادامه حل تمرینات ژنتیکی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/2 | آلاء
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ، گفتار دوم: انواع صفات (ادامه حل تمرینات ژنتیکی) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت

فیلم جلسه 42 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ،گفتار دوم: انواع صفات (ژنتیک جانوری)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/2 | آلاء
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ، گفتار دوم: انواع صفات (ژنتیک جانوری) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 4

فیلم جلسه 43 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ،گفتار دوم: انواع صفات (مفاهیم ژنتیک گیاهی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/2 | آلاء
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ، گفتار دوم: انواع صفات (مفاهیم ژنتیک گیاهی) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم

فیلم جلسه 44 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ،گفتار دوم: انواع صفات (مسائل ژنتیک گیاهی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/2 | آلاء
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ، گفتار دوم: انواع صفات (مسائل ژنتیک گیاهی) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم ج

فیلم جلسه 45 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ،گفتار دوم: انواع صفات (رنگ نوعی ذرت)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/2 | آلاء
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ، گفتار دوم: انواع صفات (رنگ نوعی ذرت) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 4

فیلم جلسه 46 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ،گفتار دوم: انواع صفات (ژن های پیوسته، کراسینگ اور، نوترکیبی )

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/4 | آلاء
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ، گفتار دوم: انواع صفات (ژن های پیوسته، کراسینگ اور، نوترکیبی ) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم -

فیلم جلسه 47 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ،گفتار دوم: انواع صفات (صفات وابسته، محیط)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/9 | آلاء
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ، گفتار دوم: انواع صفات (صفات وابسته، محیط) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم ج

فیلم جلسه 48 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ،گفتار دوم: انواع صفات (تمرین پایانی ژنتیک)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/9 | آلاء
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها ، گفتار دوم: انواع صفات (تمرین پایانی ژنتیک) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،گفتار اول: تغییر در ماده وراثتی جانداران (مقدمه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/12 | آلاء
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،گفتار اول: تغییر در ماده وراثتی جانداران (مقدمه) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت

فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،گفتار اول: تغییر در ماده وراثتی جانداران (جهش کوچک، جانشینی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/12 | آلاء
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،گفتار اول: تغییر در ماده وراثتی جانداران (جهش کوچک، جانشینی) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - ح

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،گفتار اول: تغییر در ماده وراثتی جانداران (جهش کوچک، حذف و اضافه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/12 | آلاء
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی گفتار اول: تغییر در ماده وراثتی جانداران (جهش کوچک، حذف و اضافه و نکته های جهش) صفر تا صد زیست

فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،گفتار اول: تغییر در ماده وراثتی جانداران (جهش بزرگ، عددی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/12 | آلاء
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ، گفتار اول: تغییر در ماده وراثتی جانداران (جهش بزرگ، عددی) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسی

فیلم جلسه 53 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،گفتار اول: تغییر در ماده وراثتی جانداران (جهش بزرگ، ساختاری)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/12 | آلاء
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ، گفتار اول: تغییر در ماده وراثتی جانداران (جهش بزرگ، ساختاری) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم -

فیلم جلسه 54 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،گفتار اول: تغییر در ماده وراثتی جانداران (پیامدهای جهش)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/13 | آلاء
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،گفتار اول: تغییر در ماده وراثتی جانداران (پیامدهای جهش) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذ

فیلم جلسه 55 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،گفتار دوم: تغییر در جمعیت ها (علت جهش)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/12 | آلاء
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،گفتار دوم: تغییر در جمعیت ها (علت جهش) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه

فیلم جلسه 56 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ، تغییر در جمعیت ها (تغییر در گذر زمان)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/12 | آلاء
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ، تغییر در جمعیت ها (تغییر در گذر زمان) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه

فیلم جلسه 57 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،تغییر در جمعیت ها (جهش و رانش)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/12 | آلاء
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،تغییر در جمعیت ها (جهش و رانش) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 57 - ف

فیلم جلسه 58 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،تغییر در جمعیت ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/12 | آلاء
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،تغییر در جمعیت ها (شارش ، آمیزش غیر تصادفی ، انتخاب طبیعی و نکته ها) صفر تا صد زیست شناسی دوا

فیلم جلسه 59 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،گفتار دوم: تغییر در جمعیت ها (تداوم گوناگونی در جمعیت)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/17 | آلاء
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،گفتار دوم: تغییر در جمعیت ها (تداوم گوناگونی در جمعیت) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذب

فیلم جلسه 60 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،گفتار سوم: تغییر در گونه ها (شواهد تغییر گونه ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/17 | آلاء
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،گفتار سوم: تغییر در گونه ها (شواهد تغییر گونه ها) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تف

فیلم جلسه 61 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،گفتار سوم: تغییر در گونه ها (گونه زایی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/17 | آلاء
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی ،گفتار سوم: تغییر در گونه ها (گونه زایی) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلس

فیلم جلسه 62 - فصل پنجم: از ماده به انرژی ،گفتار اول: تامین انرژی (آنچه در گذشته آموخته اید)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/27 | آلاء
فصل پنجم: از ماده به انرژی ،گفتار اول: تامین انرژی (آنچه در گذشته آموخته اید) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم ج

فیلم جلسه 63 - فصل پنجم: از ماده به انرژی ،گفتار اول: تامین انرژی (ساختار و نحوه تولید ATP)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/30 | آلاء
فصل پنجم: از ماده به انرژی ،گفتار اول: تامین انرژی (ساختار و نحوه تولید ATP) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جل

فیلم جلسه 64 - فصل پنجم: از ماده به انرژی ،گفتار اول: تامین انرژی (ساختار ناقلین الکترون و راکیزه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/30 | آلاء
فصل پنجم: از ماده به انرژی ،گفتار اول: تامین انرژی (ساختار ناقلین الکترون و راکیزه) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت

فیلم جلسه 65 - فصل پنجم: از ماده به انرژی ،گفتار اول: تامین انرژی (قند کافت و اکسایش پیرو وات)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/30 | آلاء
فصل پنجم: از ماده به انرژی ،گفتار اول: تامین انرژی (قند کافت و اکسایش پیرو وات) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم

فیلم جلسه 66 - فصل پنجم: از ماده به انرژی ،گفتار دوم: اکسایش بیشتر (چرخه کربس و زنجیره انتقال الکترون)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/30 | آلاء
فصل پنجم: از ماده به انرژی ،گفتار دوم: اکسایش بیشتر (چرخه کربس و زنجیره انتقال الکترون) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی

فیلم جلسه 67 - فصل پنجم: از ماده به انرژی ،گفتار دوم: اکسایش بیشتر (مروری به تنفس یاخته ای و نکته ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/30 | آلاء
فصل پنجم: از ماده به انرژی ،گفتار دوم: اکسایش بیشتر (مروری به تنفس یاخته ای و نکته ها) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی ت

فیلم جلسه 68 - فصل پنجم: از ماده به انرژی ، گفتار سوم: زیستن مستقل از اکسیژن(تخمیر الکلی و لاکتیکی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/30 | آلاء
فصل پنجم: از ماده به انرژی ، گفتار سوم: زیستن مستقل از اکسیژن(تخمیر الکلی و لاکتیکی) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت

فیلم جلسه 69 - فصل پنجم: از ماده به انرژی ، گفتار سوم: زیستن مستقل از اکسیژن (سلامت بدن و پاد اکسنده ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/30 | آلاء
فصل پنجم: از ماده به انرژی ، گفتار سوم: زیستن مستقل از اکسیژن (سلامت بدن و پاد اکسنده ها) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبح

فیلم جلسه 70 - فصل پنجم: از ماده به انرژی ، گفتار سوم: زیستن مستقل از اکسیژن(نکته های تنفس یاخته ای)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/30 | آلاء
فصل پنجم: از ماده به انرژی ، گفتار سوم: زیستن مستقل از اکسیژن(نکته های تنفس یاخته ای) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تف

فیلم جلسه 71 - فصل پنجم: از ماده به انرژی ، گفتار سوم: زیستن مستقل از اکسیژن(حل تست های کنکور سراسری)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/30 | آلاء
فصل پنجم: از ماده به انرژی ، گفتار سوم: زیستن مستقل از اکسیژن(حل تست های کنکور سراسری) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی ت

فیلم جلسه 72 - فصل ششم: از انرژی به ماده ، گفتار اول: فتوسنتز:تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/5 | آلاء
فصل ششم: از انرژی به ماده ، گفتار اول: فتوسنتز:تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (قسمت اول) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذب

فیلم جلسه 73 - فصل ششم: از انرژی به ماده ، گفتار اول: فتوسنتز:تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/7 | آلاء
فصل ششم: از انرژی به ماده ، گفتار اول: فتوسنتز:تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (قسمت دوم) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذب

فیلم جلسه 74 - فصل ششم: از انرژی به ماده ، گفتار اول: فتوسنتز:تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/11 | آلاء
فصل ششم: از انرژی به ماده ، گفتار اول: فتوسنتز:تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (قسمت سوم) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذب

فیلم جلسه 75 - فصل ششم: از انرژی به ماده ، گفتار اول: فتوسنتز:تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (رنگیزه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/11 | آلاء
فصل ششم: از انرژی به ماده ، گفتار اول: فتوسنتز:تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (رنگیزه) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی

فیلم جلسه 76 - فصل ششم: از انرژی به ماده ، گفتار اول: فتوسنتز:تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (فتوسیستم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/14 | آلاء
فصل ششم: از انرژی به ماده ، گفتار اول: فتوسنتز:تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (فتوسیستم) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذب

فیلم جلسه 77 - فصل ششم: از انرژی به ماده ، گفتار دوم:واکنش های فتوسنتز (واکنش کلی فتوسنتز)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/22 | آلاء
فصل ششم: از انرژی به ماده ، گفتار دوم:واکنش های فتوسنتز (واکنش کلی فتوسنتز) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلس

فیلم جلسه 78 - فصل ششم: از انرژی به ماده ، گفتار دوم:واکنش های فتوسنتز (واکنش های وابسته به نور)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/23 | آلاء
فصل ششم: از انرژی به ماده ، گفتار دوم:واکنش های فتوسنتز (واکنش های وابسته به نور) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فی

فیلم جلسه 79 - فصل ششم: از انرژی به ماده ، گفتار دوم:واکنش های فتوسنتز (واکنش های مستقل از نور)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/30 | آلاء
فصل ششم: از انرژی به ماده ، گفتار دوم:واکنش های فتوسنتز (واکنش های مستقل از نور) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیل

فیلم جلسه 80 - فصل ششم: از انرژی به ماده ، گفتار دوم:واکنش های فتوسنتز (نکته واکنش های فتوسنتز)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/30 | آلاء
فصل ششم: از انرژی به ماده ، گفتار دوم:واکنش های فتوسنتز (نکته واکنش های فتوسنتز) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیل

فیلم جلسه 81 - فصل ششم: از انرژی به ماده ،گفتار دوم: واکنش های فتوسنتزی (روبیسکو و اثر محیط بر فتوسنتز)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/4 | آلاء
فصل ششم: از انرژی به ماده ،گفتار دوم: واکنش های فتوسنتزی (روبیسکو و اثر محیط بر فتوسنتز) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی

فیلم جلسه 82 - فصل ششم: از انرژی به ماده ،گفتار سوم: فتوسنتز در شرایط دشوار(تنفس نوری)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/30 | آلاء
فصل ششم: از انرژی به ماده ،گفتار سوم: فتوسنتز در شرایط دشوار(تنفس نوری) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 82

فیلم جلسه 83 - فصل ششم: از انرژی به ماده ،گفتار سوم: فتوسنتز در شرایط دشوار(فتوسنتز در گیاهان c4)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/30 | آلاء
فصل ششم: از انرژی به ماده ،گفتار سوم: فتوسنتز در شرایط دشوار(فتوسنتز در گیاهان c4) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت ف

فیلم جلسه 84 - فصل ششم: از انرژی به ماده ،گفتار سوم: فتوسنتز در شرایط دشوار(فتوسنتز در گیاهان CAM)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/4 | آلاء
فصل ششم: از انرژی به ماده ،گفتار سوم: فتوسنتز در شرایط دشوار(فتوسنتز در گیاهان CAM) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت

فیلم جلسه 85 - فصل ششم: از انرژی به ماده ،گفتار سوم: فتوسنتز در شرایط دشوار(جانداران فتوسنتز کننده دیگر)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/4 | آلاء
فصل ششم: از انرژی به ماده ،گفتار سوم: فتوسنتز در شرایط دشوار(جانداران فتوسنتز کننده دیگر) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبح

فیلم جلسه 86 - فصل ششم: از انرژی به ماده ،گفتار سوم: فتوسنتز در شرایط دشوار (حل تست های کنکور سراسری)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/6 | آلاء
فصل ششم: از انرژی به ماده ،گفتار سوم: فتوسنتز در شرایط دشوار (حل تست های کنکور سراسری) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی ت

فیلم جلسه 87 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار اول: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (مقدمه فصل)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/6 | آلاء
فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار اول: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (مقدمه فصل) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت ف

فیلم جلسه 88 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار اول: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (مراحل تولید گیاه زراعی تراژن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/6 | آلاء
فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار اول: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (مراحل تولید گیاه زراعی تراژنی) صفر تا صد زیست شناسی دوازد

فیلم جلسه 89 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار اول: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (مراحل مهندسی ژنتیک، اصطلاحات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/6 | آلاء
فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار اول: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (مراحل مهندسی ژنتیک، اصطلاحات) صفر تا صد زیست شناسی دوازده

فیلم جلسه 90 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار اول: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (مراحل مهندسی ژنتیک، مرحله او

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/6 | آلاء
فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار اول: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (مراحل مهندسی ژنتیک، مرحله اول و دوم) صفر تا صد زیست شناسی

فیلم جلسه 91 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار اول: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (مراحل مهندسی ژنتیک، مرحله سو

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/11 | آلاء
فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار اول: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (مراحل مهندسی ژنتیک، مرحله سوم و چهارم) صفر تا صد زیست شنا

فیلم جلسه 92 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار دوم: فناوری مهندسی پروتئین و یافت (مهندسی پروتئین، آمیلاز ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/11 | آلاء
فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار دوم: فناوری مهندسی پروتئین و یافت (مهندسی پروتئین، آمیلاز ها) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم

فیلم جلسه 93 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار دوم: فناوری مهندسی پروتئین و یافت (مهندسی پروتئین، اینترفرون

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/11 | آلاء
فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار دوم: فناوری مهندسی پروتئین و یافت (مهندسی پروتئین، اینترفرون و پلاسمین) صفر تا صد زیست شنا

فیلم جلسه 94 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار دوم: فناوری مهندسی پروتئین و یافت (مهندسی بافت)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/11 | آلاء
فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار دوم: فناوری مهندسی پروتئین و یافت (مهندسی بافت) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی ت

فیلم جلسه 95 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار سوم: کاربرد های زیست فناوری (کاربرد در کشاورزی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/11 | آلاء
فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار سوم: کاربرد های زیست فناوری (کاربرد در کشاورزی) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی ت

فیلم جلسه 96 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار سوم: کاربرد های زیست فناوری (کاربرد در تولید دارو)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/11 | آلاء
فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار سوم: کاربرد های زیست فناوری (کاربرد در تولید دارو) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبح

فیلم جلسه 97 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار سوم: کاربرد های زیست فناوری (کاربرد تولید واکسن و ژن درمانی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/11 | آلاء
فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ،گفتار سوم: کاربرد های زیست فناوری (کاربرد تولید واکسن و ژن درمانی) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم

فیلم جلسه 98 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ، گفتار سوم: کاربرد های زیست فناوری (تشخیص بیماری)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/11 | آلاء
فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ، گفتار سوم: کاربرد های زیست فناوری (تشخیص بیماری)  صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت

فیلم جلسه 99 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ، گفتار سوم: کاربرد های زیست فناوری (حل تست کنکور)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/11 | آلاء
فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ، گفتار سوم: کاربرد های زیست فناوری (حل تست کنکور)  صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت

فیلم جلسه 100 - فصل هشتم: رفتارهای جانوری ، گفتار اول: اساس رفتار(رفتار غریزی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/11 | آلاء
فصل هشتم: رفتارهای جانوری ، گفتار اول: اساس رفتار(رفتار غریزی)  صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 100 - فصل

فیلم جلسه 101 - فصل هشتم: رفتارهای جانوری ، گفتار اول: اساس رفتار(خوگیری و شرطی شدن کلاسیک)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/11 | آلاء
فصل هشتم: رفتارهای جانوری ، گفتار اول: اساس رفتار(خوگیری و شرطی شدن کلاسیک)  صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جل

فیلم جلسه 102 - فصل هشتم: رفتارهای جانوری ، گفتار اول: اساس رفتار(شرطی شدن فعال)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/11 | آلاء
فصل هشتم: رفتارهای جانوری ، گفتار اول: اساس رفتار(شرطی شدن فعال) صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 102 - فص

فیلم جلسه 103 - فصل هشتم: رفتارهای جانوری ، گفتار دوم: انتخاب طبیعی و رفتار(زادآوری در طاووس)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/12 | آلاء
فصل هشتم: رفتارهای جانوری ، گفتار دوم: انتخاب طبیعی و رفتار(زادآوری در طاووس)  صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم

فیلم جلسه 104 - فصل هشتم: رفتارهای جانوری ، گفتار دوم: انتخاب طبیعی و رفتار(نظام جفت گیری)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/12 | آلاء
فصل هشتم: رفتارهای جانوری ، گفتار دوم: انتخاب طبیعی و رفتار(نظام جفت گیری)  صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلس

فیلم جلسه 105 - فصل هشتم: رفتارهای جانوری ، گفتار دوم: انتخاب طبیعی و رفتار(غذایابی و قلمروخواهی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/12 | آلاء
فصل هشتم: رفتارهای جانوری ، گفتار دوم: انتخاب طبیعی و رفتار(غذایابی و قلمروخواهی)  صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت ف

فیلم جلسه 106 - فصل هشتم: رفتارهای جانوری ، گفتار دوم: انتخاب طبیعی و رفتار(خواب زمستانی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/12 | آلاء
فصل هشتم: رفتارهای جانوری ، گفتار دوم: انتخاب طبیعی و رفتار(خواب زمستانی)  صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه

فیلم جلسه 107 - فصل هشتم: رفتارهای جانوری ، گفتار سوم: انتخاب طبیعی و رفتار(زندگی گروهی و دگرخواهی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/12 | آلاء
فصل هشتم: رفتارهای جانوری ، گفتار سوم: انتخاب طبیعی و رفتار(زندگی گروهی و دگرخواهی)  صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم - حسین ذبحی تفت