صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری

فیلم ها : 92 | جزوه ها: 3

فیلم جلسه 0 - جلسه صفر ، معرفی دوره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه صفر ، معرفی دوره صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 0 - جلسه صفر ، معرفی دوره

فیلم جلسه 1 - فصل اول دوازدهم: حرکت شناسی ، مفاهیم اولیه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول دوازدهم: حرکت شناسی ، مفاهیم اولیه صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 1 - فصل اول دوازدهم: حرکت شنا

فیلم جلسه 2 - فصل اول دوازدهم: حرکت شناسی ، سرعت متوسط و تندی متوسط

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول دوازدهم: حرکت شناسی ، سرعت متوسط و تندی متوسط  صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 2 - فصل اول دوازده

فیلم جلسه 3 - فصل اول دوازدهم: حرکت شناسی ، سرعت متوسط - نمودار مکان زمان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول دوازدهم: حرکت شناسی ، سرعت متوسط - نمودار مکان زمان  صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 3 - فصل اول

فیلم جلسه 4 - فصل اول دوازدهم: حرکت شناسی ، نمودار مکان زمان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول دوازدهم: حرکت شناسی ، نمودار مکان زمان  صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 4 - فصل اول دوازدهم: حرکت

فیلم جلسه 5 - فصل اول دوازدهم: حرکت شناسی ، سرعت متوسط و لحظه ای و مشتق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول دوازدهم: حرکت شناسی ، سرعت متوسط و لحظه ای و مشتق  صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 5 - فصل اول دو

فیلم جلسه 6 - فصل اول دوازدهم: حرکت شناسی ، حرکت یکنواخت روی خط راست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/30 | آلاء
فصل اول دوازدهم: حرکت شناسی ، حرکت یکنواخت روی خط راست  صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 6 - فصل اول دوازد

فیلم جلسه 7 - فصل اول دوازدهم: حرکت شناسی ، حرکت دو متحرک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/2 | آلاء
فصل اول دوازدهم: حرکت شناسی ، حرکت دو متحرک  صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 7 - فصل اول دوازدهم: حرکت شن

فیلم جلسه 8 - فصل اول: حرکت شناسی ، حرکت یک متحرک در متحرک دیگر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/4 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی ، حرکت یک متحرک در متحرک دیگر صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 8 - فصل اول: حرکت شناسی

فیلم جلسه 9 - فصل اول: حرکت شناسی ،معادله و نمودار سرعت- زمان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/7 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی ،معادله و نمودار سرعت- زمان صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 9 - فصل اول: حرکت شناسی ،

فیلم جلسه 10 - فصل اول: حرکت شناسی- تغییر جهت متحرک، تغییر جهت نمودار مکان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/9 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی- تغییر جهت متحرک، تغییر جهت نمودار مکان صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 10 - فصل اول

فیلم جلسه 11 - فصل اول: حرکت شناسی- حرکت شتابدار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/11 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی- حرکت شتابدار صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 11 - فصل اول: حرکت شناسی- حرکت شتابدار

فیلم جلسه 12 - فصل اول: حرکت شناسی- نمودار و معادله سرعت- زمان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/13 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی- نمودار و معادله سرعت- زمان صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 12 - فصل اول: حرکت شناسی-

فیلم جلسه 13 - فصل اول: حرکت شناسی- انتگرال- شتاب متوسط و لحظه ای

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/13 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی- انتگرال- شتاب متوسط  و لحظه ای صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 13 - فصل اول: حرکت شن

فیلم جلسه 14 - فصل اول: حرکت شناسی - شتاب و حرکت تند شونده و کند شونده

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/13 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی - شتاب و حرکت تند شونده و کند شونده صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 14 - فصل اول: حر

فیلم جلسه 15 - فصل اول: حرکت شناسی -تعاریف حرکت با شتاب ثابت و معادله سرعت زمان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/16 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی - تعاریف حرکت با شتاب ثابت و معادله سرعت زمان صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 15 - ف

فیلم جلسه 16 - فصل اول: حرکت شناسی ، جابجایی و مسافت طی شده

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/16 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی ، جابجایی و مسافت طی شده صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 16 - فصل اول: حرکت شناسی ، ج

فیلم جلسه 17 - فصل اول: حرکت شناسی ، جابجایی در ثانیه های متوالی بدون سرعت اولیه(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/16 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی ، جابجایی در ثانیه های متوالی بدون سرعت اولیه(قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلس

فیلم جلسه 18 - فصل اول: حرکت شناسی ، جابجایی در ثانیه های متوالی بدون سرعت اولیه(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی ، جابجایی در ثانیه های متوالی بدون سرعت اولیه(قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلس

فیلم جلسه 19 - فصل اول: حرکت شناسی ، معادلات حرکت شتابدار ثابت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی ، معادلات حرکت شتابدار ثابت صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 19 - فصل اول: حرکت شناسی

فیلم جلسه 20 - فصل اول: حرکت شناسی ، نمودار سرعت-زمان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی ، نمودار سرعت-زمان صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 20 - فصل اول: حرکت شناسی ، نمودار

فیلم جلسه 21 - فصل اول: حرکت شناسی ، معادله و نمودار مکان-زمان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/23 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی ، معادله و نمودار مکان-زمان صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 21 - فصل اول: حرکت شناسی

فیلم جلسه 22 - فصل اول: حرکت شناسی ، معادله مکان-زمان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/23 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی ، معادله مکان-زمان صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 22 - فصل اول: حرکت شناسی ، معادله

فیلم جلسه 23 - فصل اول: حرکت شناسی ، معادله مستقل از زمان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/23 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی ، معادله مستقل از زمان صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 23 - فصل اول: حرکت شناسی ، معا

فیلم جلسه 24 - فصل اول: حرکت شناسی ، حل سوالات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/27 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی ، حل سوالات  صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 24 - فصل اول: حرکت شناسی ، حل سوالات

فیلم جلسه 25 - فصل اول: حرکت شناسی ، شتاب-زمان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/27 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی ، شتاب-زمان صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 25 - فصل اول: حرکت شناسی ، شتاب-زمان

فیلم جلسه 26 - فصل اول: حرکت شناسی ، حل سوالات شتاب-زمان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/27 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی ، حل سوالات شتاب-زمان صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 26 - فصل اول: حرکت شناسی ، حل س

فیلم جلسه 27 - فصل اول: حرکت شناسی ، مسائل شامل دو متحرک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/30 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی ، مسائل شامل دو متحرک صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 27 - فصل اول: حرکت شناسی ، مسائ

فیلم جلسه 28 - فصل اول: حرکت شناسی ، حرکت دو متحرک با شتاب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/30 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی ، حرکت دو متحرک با شتاب صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 28 - فصل اول: حرکت شناسی ، حر

فیلم جلسه 29 - فصل اول: حرکت شناسی ، دو متحرک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/30 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی ، دو متحرک  صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 29 - فصل اول: حرکت شناسی ، دو متحرک

فیلم جلسه 30 - فصل اول: حرکت شناسی ، سقوط آزاد (مخصوص رشته ریاضی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی ، سقوط آزاد (مخصوص رشته ریاضی) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 30 - فصل اول: حرکت شنا

فیلم جلسه 31 - فصل اول: حرکت شناسی ، سقوط آزاد - مسائل شامل دو گلوله

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی ، سقوط آزاد - مسائل شامل دو گلوله صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 31 - فصل اول: حرکت

فیلم جلسه 32 - فصل اول: حرکت شناسی ، در یک نگاه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل اول: حرکت شناسی ، در یک نگاه صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 32 - فصل اول: حرکت شناسی ، در یک نگاه

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: دینامیک ، گرانش عمومی نیوتن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/21 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، گرانش عمومی نیوتن صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 33 - فصل دوم: دینامیک ، گرانش عمومی

فیلم جلسه 34 - فصل دوم: دینامیک ، نیروی وزن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/21 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، نیروی وزن صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 34 - فصل دوم: دینامیک ، نیروی وزن

فیلم جلسه 35 - فصل دوم: دینامیک ، نیروی عمودی تکیه گاه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/21 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، نیروی عمودی تکیه گاه صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 35 - فصل دوم: دینامیک ، نیروی عمو

فیلم جلسه 36 - فصل دوم: دینامیک ، نیروی کشسانی فنر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/21 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، نیروی کشسانی فنر صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 36 - فصل دوم: دینامیک ، نیروی کشسانی

فیلم جلسه 37 - فصل دوم: دینامیک ، قوانین نیوتون

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/21 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، قوانین نیوتون صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 37 - فصل دوم: دینامیک ، قوانین نیوتون

فیلم جلسه 38 - فصل دوم: دینامیک ، نیروی عمودی تکیه گاه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/21 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، نیروی عمودی تکیه گاه صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 38 - فصل دوم: دینامیک ، نیروی عمو

فیلم جلسه 39 - فصل دوم: دینامیک ، حل مثال از قانون اول نیوتن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/21 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، حل مثال از قانون اول نیوتن صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 39 - فصل دوم: دینامیک ، حل

فیلم جلسه 40 - فصل دوم: دینامیک ، قانون اول نیوتون

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/26 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، قانون اول نیوتن صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 40 - فصل دوم: دینامیک ، قانون اول نیو

فیلم جلسه 41 - فصل دوم: دینامیک ، اصطکاک (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/28 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، اصطکاک (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 41 - فصل دوم: دینامیک ، اصطکاک (قسمت

فیلم جلسه 42 - فصل دوم: دینامیک ، اصطکاک (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/29 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، اصطکاک (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 42 - فصل دوم: دینامیک ، اصطکاک (قسمت

فیلم جلسه 43 - فصل دوم: دینامیک ، حل مسائل اصطکاک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/30 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، حل مسائل اصطکاک صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 43 - فصل دوم: دینامیک ، حل مسائل اصطک

فیلم جلسه 44 - فصل دوم: دینامیک ، حل مسائل اصطکاک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/3 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، حل مسائل اصطکاک صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 44 - فصل دوم: دینامیک ، حل مسائل اصطک

فیلم جلسه 45 - فصل دوم: دینامیک ، قانون دوم نیوتون

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/5 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، قانون دوم نیوتون صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 45 - فصل دوم: دینامیک ، قانون دوم نیو

فیلم جلسه 46 - فصل دوم: دینامیک ، قانون سوم نیوتون

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/6 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، قانون سوم نیوتون صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 46 - فصل دوم: دینامیک ، قانون سوم نیو

فیلم جلسه 47 - فصل دوم: دینامیک ، مقاومت هوا (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/7 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، مقاومت هوا (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 47 - فصل دوم: دینامیک ، مقاومت ه

فیلم جلسه 48 - فصل دوم: دینامیک ، مقاومت هوا (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/10 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، مقاومت هوا (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 48 - فصل دوم: دینامیک ، مقاومت ه

فیلم جلسه 49 - فصل دوم: دینامیک ، حل مسئله توسط قانون دوم نیوتون در راستای افق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/12 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، حل مسئله توسط قانون دوم نیوتون در راستای افق صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 49 - فصل

فیلم جلسه 50 - فصل دوم: دینامیک ، حل مسئله توسط قانون دوم نیوتون در راستای افق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/13 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، حل مسئله توسط قانون دوم نیوتون در راستای افق صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 50 - فصل

فیلم جلسه 51 - فصل دوم: دینامیک ، حل مسئله توسط قانون دوم نیوتون

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/14 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، حل مسئله توسط قانون دوم نیوتون صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 51 - فصل دوم: دینامیک ،

فیلم جلسه 52 - فصل دوم: دینامیک ، حرکت در راستای قائم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/18 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، حرکت در راستای قائم صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 52 - فصل دوم: دینامیک ، حرکت در را

فیلم جلسه 53 - فصل دوم: دینامیک ، آسانسور

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/18 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، آسانسور صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 53 - فصل دوم: دینامیک ، آسانسور

فیلم جلسه 54 - فصل دوم: دینامیک ، آسانسور

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/18 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، آسانسور صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 54 - فصل دوم: دینامیک ، آسانسور

فیلم جلسه 55 - فصل دوم: دینامیک ، آسانسور

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/18 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، آسانسور صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 55 - فصل دوم: دینامیک ، آسانسور

فیلم جلسه 56 - فصل دوم: دینامیک ، تکانه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/18 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، تکانه (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 56 - فصل دوم: دینامیک ، تکانه (قسمت ا

فیلم جلسه 57 - فصل دوم: دینامیک ، تکانه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/18 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، تکانه (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 57 - فصل دوم: دینامیک ، تکانه (قسمت د

فیلم جلسه 58 - فصل دوم: دینامیک ، تکانه (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/18 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، تکانه (قسمت سوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 58 - فصل دوم: دینامیک ، تکانه (قسمت س

فیلم جلسه 59 - فصل دوم: دینامیک ، تکانه (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/18 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، تکانه (قسمت چهارم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 59 - فصل دوم: دینامیک ، تکانه (قسمت

فیلم جلسه 60 - فصل دوم: دینامیک ، حرکت دایره ای (مشترک دو رشته)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/18 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، حرکت دایره ای (مشترک دو رشته) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 60 - فصل دوم: دینامیک ، 

فیلم جلسه 61 - فصل دوم: دینامیک ، حرکت دایره ای (مختص رشته ریاضی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/27 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، حرکت دایره ای (مختص رشته ریاضی) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 61 - فصل دوم: دینامیک

فیلم جلسه 62 - فصل دوم: دینامیک ، نیرو و شتاب جانب مرکز (مختص رشته ریاضی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/28 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، نیرو و شتاب جانب مرکز (مختص رشته ریاضی) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 62 - فصل دوم:

فیلم جلسه 63 - فصل دوم: دینامیک ، حرکت دایره ای (مختص رشته ریاضی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/4 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، حرکت دایره ای (مختص رشته ریاضی) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 63 - فصل دوم: دینامیک

فیلم جلسه 64 - فصل دوم: دینامیک ، حرکت ماهواره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/4 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، حرکت ماهواره صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 64 - فصل دوم: دینامیک ، حرکت ماهواره

فیلم جلسه 65 - فصل دوم: دینامیک ، دوره ماهواره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/5 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، دوره ماهواره صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 65 - فصل دوم: دینامیک ، دوره ماهواره

فیلم جلسه 66 - فصل دوم: دینامیک ، در یک نگاه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/8 | آلاء
فصل دوم: دینامیک ، در یک نگاه صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 66 - فصل دوم: دینامیک ، در یک نگاه

فیلم جلسه 67 - فصل سوم: نوسان و موج ، مفاهیم اولیه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/22 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج ، مفاهیم اولیه صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 67 - فصل سوم: نوسان و موج ، مفاهیم او

فیلم جلسه 68 - فصل سوم: نوسان و موج ، علامت سرعت و شتاب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/24 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج ، علامت سرعت و شتاب صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 68 - فصل سوم: نوسان و موج ، علام

فیلم جلسه 69 - فصل سوم: نوسان و موج ، رسم دایره نوسانی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/11 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج ، رسم دایره نوسانی صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 69 - فصل سوم: نوسان و موج ، رسم د

فیلم جلسه 70 - فصل سوم: نوسان و موج ، حل سوالات نوسان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/11 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج ، حل سوالات نوسان (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 70 - فصل سوم: نوسان و م

فیلم جلسه 71 - فصل سوم: نوسان و موج ، حل سوالات نوسان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/11 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج ، حل سوالات نوسان (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 71 - فصل سوم: نوسان و م

فیلم جلسه 72 - فصل سوم: نوسان و موج ، جرم و فنر (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/11 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج ، جرم و فنر (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 72 - فصل سوم: نوسان و موج ، ج

فیلم جلسه 73 - فصل سوم: نوسان و موج ، جرم و فنر (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/11 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج ، جرم و فنر (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 73 - فصل سوم: نوسان و موج ، ج

فیلم جلسه 74 - فصل سوم: نوسان و موج ، جرم و فنر (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/14 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج ، جرم و فنر (قسمت سوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 74 - فصل سوم: نوسان و موج ، ج

فیلم جلسه 75 - فصل سوم: نوسان و موج ، نیروی نوسانگر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/14 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج ، نیروی نوسانگر صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 75 - فصل سوم: نوسان و موج ، نیروی نو

فیلم جلسه 76 - فصل سوم: نوسان و موج ، انرژی نوسانگر (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/14 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج ، انرژی نوسانگر (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 76 - فصل سوم: نوسان و موج

فیلم جلسه 77 - فصل سوم: نوسان و موج ، انرژی نوسانگر (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/14 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج ، انرژی نوسانگر (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 77 - فصل سوم: نوسان و موج

فیلم جلسه 78 - فصل سوم: نوسان و موج ، نمودارهای انرژی نوسانگر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/14 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج ، نمودارهای انرژی نوسانگر صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 78 - فصل سوم: نوسان و موج

فیلم جلسه 79 - فصل سوم: نوسان و موج ، نمودارهای انرژی نوسانگرآونگ ساده (آونگ کم دامنه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/4 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج ، نمودارهای انرژی نوسانگرآونگ ساده (آونگ کم دامنه) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 79

فیلم جلسه 80 - فصل سوم: نوسان و موج ، تشدید

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/4 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج ، تشدید صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 80 - فصل سوم: نوسان و موج ، تشدید

فیلم جلسه 81 - فصل سوم: نوسان و موج ، تعریف موج

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/4 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج  ، تعریف موج صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 81 - فصل سوم: نوسان و موج ، تعریف موج

فیلم جلسه 82 - فصل سوم: نوسان و موج ، سرعت انتشار موج عرضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/4 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج  ، سرعت انتشار موج عرضی صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 82 - فصل سوم: نوسان و موج ، 

فیلم جلسه 83 - فصل سوم: نوسان و موج ، نقاط هم فاز و فاز مخالف

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/4 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج  ، نقاط هم فاز و فاز مخالف صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 83 - فصل سوم: نوسان و موج

فیلم جلسه 84 - فصل سوم: نوسان و موج ، سوالات موج (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/17 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج  ، سوالات موج (قسمت اول) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 84 - فصل سوم: نوسان و موج ،

فیلم جلسه 85 - فصل سوم: نوسان و موج ، سوالات موج (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/17 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج  ، سوالات موج (قسمت دوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 85 - فصل سوم: نوسان و موج ،

فیلم جلسه 86 - فصل سوم: نوسان و موج ، سوالات موج (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/17 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج  ، سوالات موج (قسمت سوم) صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 86 - فصل سوم: نوسان و موج ،

فیلم جلسه 87 - فصل سوم: نوسان و موج ، توان (آهنگ) انتقال انرژی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/27 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج  ، توان (آهنگ) انتقال انرژی صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 87 - فصل سوم: نوسان و مو

فیلم جلسه 88 - فصل سوم: نوسان و موج ، امواج الکترومغناطیس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/27 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج  ، امواج الکترومغناطیس صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 88 - فصل سوم: نوسان و موج ، ا

فیلم جلسه 89 - فصل سوم: نوسان و موج ، امواج طولی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/27 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج  ، امواج طولی صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 89 - فصل سوم: نوسان و موج ، امواج طولی

فیلم جلسه 90 - فصل سوم: نوسان و موج ، صوت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/27 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج  ، صوت صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 90 - فصل سوم: نوسان و موج ، صوت

فیلم جلسه 91 - فصل سوم: نوسان و موج ، انرژی موج صوتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/27 | آلاء
فصل سوم: نوسان و موج  ، انرژی موج صوتی صفر تا صد فیزیک دوازدهم کنکور - محمدرضا یاری فیلم جلسه 91 - فصل سوم: نوسان و موج ، انرژی