صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت

فیلم ها : 71 | جزوه ها: 4

فیلم جلسه 0 - جلسه صفر- معرفی دوره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/9 | آلاء
جلسه صفر- معرفی دوره صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 0 - جلسه صفر- معرفی دوره

فیلم جلسه 1 - فصل اول (قسمت اول)- معرفی مجموعه ها و بازه ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول (قسمت اول)-  معرفی مجموعه ها و بازه ها (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 1 - فصل اول (قسمت اول)- معر

فیلم جلسه 2 - فصل اول (قسمت دوم)- معرفی مجموعه ها و بازه ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/9 | آلاء
فصل اول (قسمت دوم)-  معرفی مجموعه ها و بازه ها (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 2 - فصل اول (قسمت دوم)- معر

فیلم جلسه 3 - فصل اول (قسمت سوم)- بازه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/9 | آلاء
فصل اول (قسمت سوم)-  بازه  صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 3 - فصل اول (قسمت سوم)- بازه

فیلم جلسه 4 - فصل اول (قسمت چهارم)- مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/9 | آلاء
فصل اول (قسمت چهارم)-  مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 4 - فصل اول (قسمت چهار

فیلم جلسه 5 - فصل اول (قسمت پنجم)- مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/9 | آلاء
فصل اول (قسمت پنجم)-  مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 5 - فصل اول (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول (قسمت ششم)- متمم یک مجموعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/9 | آلاء
فصل اول (قسمت ششم)- متمم یک مجموعه  صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 6 - فصل اول (قسمت ششم)- متمم یک مجموعه

فیلم جلسه 7 - فصل اول (قسمت هفتم)- تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/9 | آلاء
فصل اول (قسمت هفتم)- تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 7 - فصل اول (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 8 - فصل اول (قسمت هشتم)- تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/11 | آلاء
فصل اول (قسمت هشتم)- تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 8 - فصل اول (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول (قسمت نهم)- حل تست های کنکور سراسری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/14 | آلاء
فصل اول (قسمت نهم)- حل تست های کنکور سراسری صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 9 - فصل اول (قسمت نهم)- حل تست های کنکور

فیلم جلسه 10 - فصل اول (قسمت دهم)- انواع الگو

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/14 | آلاء
فصل اول (قسمت دهم)- انواع الگو صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 10 - فصل اول (قسمت دهم)- انواع الگو

فیلم جلسه 11 - فصل اول (قسمت یازدهم)- حل تمرین و تست مبحث الگو

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/14 | آلاء
فصل اول (قسمت یازدهم)- حل تمرین و تست مبحث الگو صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 11 - فصل اول (قسمت یازدهم)- حل تمرین

فیلم جلسه 12 - فصل اول (قسمت دوازدهم) - دنباله بازگشتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/17 | آلاء
فصل اول (قسمت دوازدهم) - دنباله بازگشتی صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 12 - فصل اول (قسمت دوازدهم) - دنباله بازگشتی

فیلم جلسه 13 - فصل اول (قسمت سیزدهم) - دنباله حسابی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/17 | آلاء
فصل اول (قسمت سیزدهم) - دنباله حسابی (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 13 - فصل اول (قسمت سیزدهم) - دنباله ح

فیلم جلسه 14 - فصل اول (قسمت چهاردهم)- دنباله حسابی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/17 | آلاء
فصل اول (قسمت چهاردهم)- دنباله حسابی (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 14 - فصل اول (قسمت چهاردهم)- دنباله ح

فیلم جلسه 15 - فصل اول (قسمت پانزدهم) ، دنباله حسابی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/21 | آلاء
فصل اول (قسمت پانزدهم) ، دنباله حسابی (قسمت سوم)  صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 15 - فصل اول (قسمت پانزدهم) ، دنبا

فیلم جلسه 16 - فصل اول (قسمت شانزدهم) ، دنباله حسابی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/21 | آلاء
فصل اول (قسمت شانزدهم) ، دنباله حسابی (قسمت چهارم)  صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 16 - فصل اول (قسمت شانزدهم) ، دن

فیلم جلسه 17 - فصل اول (قسمت هفدهم) ، دنباله هندسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/21 | آلاء
فصل اول (قسمت هفدهم) ، دنباله هندسی (قسمت اول)  صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 17 - فصل اول (قسمت هفدهم) ، دنباله ه

فیلم جلسه 18 - فصل اول (قسمت هجدهم) ، دنباله هندسی(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/24 | آلاء
فصل اول (قسمت هجدهم) ، دنباله هندسی(قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 18 - فصل اول (قسمت هجدهم) ، دنباله هندس

فیلم جلسه 19 - فصل اول (قسمت نوزدهم) ، دنباله هندسی(قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/24 | آلاء
فصل اول (قسمت نوزدهم) ، دنباله هندسی(قسمت سوم) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 19 - فصل اول (قسمت نوزدهم) ، دنباله هن

فیلم جلسه 20 - فصل دوم (قسمت اول) ، تشابه دو مثلث

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/24 | آلاء
فصل دوم (قسمت اول)  ، تشابه دو مثلث  صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 20 - فصل دوم (قسمت اول) ، تشابه دو مثلث

فیلم جلسه 21 - فصل دوم (قسمت دوم) ، مفهوم تست های مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/28 | آلاء
فصل دوم (قسمت دوم) ، مفهوم تست های مثلثاتی (قسمت اول)  صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 21 - فصل دوم (قسمت دوم) ، مفهو

فیلم جلسه 22 - فصل دوم (قسمت سوم) ، مفهوم تست های مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/28 | آلاء
فصل دوم (قسمت سوم) ، مفهوم تست های مثلثاتی (قسمت دوم)  صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 22 - فصل دوم (قسمت سوم) ، مفهو

فیلم جلسه 23 - فصل دوم (قسمت چهارم) ، نسبت های مثلثاتی زوایای مهم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/28 | آلاء
فصل دوم (قسمت چهارم) ، نسبت های مثلثاتی زوایای مهم (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 23 - فصل دوم (قسمت چهار

فیلم جلسه 24 - فصل دوم (قسمت پنجم) ، نسبت های مثلثاتی زوایای مهم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/1 | آلاء
فصل دوم (قسمت پنجم) ، نسبت های مثلثاتی زوایای مهم (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 24 - فصل دوم (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 25 - فصل دوم (قسمت ششم) ، کاربرد مثلثات در مساحت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/1 | آلاء
فصل دوم (قسمت ششم) ، کاربرد مثلثات در مساحت صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 25 - فصل دوم (قسمت ششم) ، کاربرد مثلثات د

فیلم جلسه 26 - فصل دوم (قسمت هفتم) ، دایره مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/1 | آلاء
فصل دوم (قسمت هفتم) ، دایره مثلثاتی (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 26 - فصل دوم (قسمت هفتم) ، دایره مثلثا

فیلم جلسه 27 - فصل دوم (قسمت هشتم) ، دایره مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم (قسمت هشتم) ، دایره مثلثاتی (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 27 - فصل دوم (قسمت هشتم) ، دایره مثلثا

فیلم جلسه 28 - فصل دوم (قسمت نهم) ، حل تست های دایره مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم (قسمت نهم) ، حل تست های دایره مثلثاتی صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 28 - فصل دوم (قسمت نهم) ، حل تست های دا

فیلم جلسه 29 - فصل دوم (قسمت دهم) ، رابطه مثلثات با شیب خط

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم (قسمت دهم) ، رابطه مثلثات با شیب خط صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 29 - فصل دوم (قسمت دهم) ، رابطه مثلثات با

فیلم جلسه 30 - فصل دوم (قسمت یازدهم) ، روابط مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم (قسمت یازدهم) ، روابط مثلثاتی صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 30 - فصل دوم (قسمت یازدهم) ، روابط مثلثاتی

فیلم جلسه 31 - فصل دوم (قسمت دوازدهم) ، روابط مثلثات-اتحادهای مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم (قسمت دوازدهم) ، روابط مثلثات-اتحادهای مثلثاتی صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 31 - فصل دوم (قسمت دوازدهم) ،

فیلم جلسه 32 - فصل دوم (قسمت سیزدهم) ، اتحادهای مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم (قسمت سیزدهم) ، اتحادهای مثلثاتی صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 32 - فصل دوم (قسمت سیزدهم) ، اتحادهای مثلثات

فیلم جلسه 33 - فصل دوم (قسمت چهاردهم) ، نکات ویژه تستی و حل تست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم (قسمت چهاردهم) ، نکات ویژه تستی و حل تست صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 33 - فصل دوم (قسمت چهاردهم) ، نکات و

فیلم جلسه 34 - فصل سوم : توان های گویا ، یادآوری قوانین توان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم : توان های گویا ، یادآوری قوانین توان صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 34 - فصل سوم : توان های گویا ، یادآوری

فیلم جلسه 35 - فصل سوم : توان های گویا ، ریشه دوم ، سوم و nام (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم : توان های گویا ، ریشه دوم ، سوم و nام (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 35 - فصل سوم : توان های گوی

فیلم جلسه 36 - فصل سوم : توان های گویا ، قوانین رادیکال ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم : توان های گویا ، قوانین رادیکال ها صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 36 - فصل سوم : توان های گویا ، قوانین راد

فیلم جلسه 37 - فصل سوم : توان های گویا ، مقایسه اعداد رادیکالی و حل تست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم : توان های گویا ، مقایسه اعداد رادیکالی و حل تست صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 37 - فصل سوم : توان های گویا

فیلم جلسه 38 - فصل سوم : توان های گویا ، توان های گویا و حل تست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم : توان های گویا ، توان های گویا و حل تست صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 38 - فصل سوم : توان های گویا ، توان

فیلم جلسه 39 - فصل سوم : عبارات جبری ، اتحادهای جبری (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم : عبارات جبری ، اتحادهای جبری (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 39 - فصل سوم : عبارات جبری ، اتحادها

فیلم جلسه 40 - فصل سوم : عبارات جبری ، اتحادهای جبری ، مکعب دو جمله ای (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم : عبارات جبری ، اتحادهای جبری ، مکعب دو جمله ای (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 40 - فصل سوم : عبا

فیلم جلسه 41 - فصل سوم : عبارات جبری ، تجزیه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم : عبارات جبری ، تجزیه (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 41 - فصل سوم : عبارات جبری ، تجزیه (قسمت اول

فیلم جلسه 42 - فصل سوم : عبارات جبری ، تجزیه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم : عبارات جبری ، تجزیه (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 42 - فصل سوم : عبارات جبری ، تجزیه (قسمت دوم

فیلم جلسه 43 - فصل سوم : عبارات جبری ، عبارات گویا و گویا کردن مخرج کسر(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم : عبارات جبری ، عبارات گویا و گویا کردن مخرج کسر(قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 43 - فصل سوم : عبا

فیلم جلسه 44 - فصل سوم : عبارات گویا ، عبارات گویا و گویا کردن مخرج کسر(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل سوم : عبارات گویا ، عبارات گویا و گویا کردن مخرج کسر(قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 44 - فصل سوم : عبا

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: معادله ها ، حل معادله درجه 2 به روش تجزیه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل چهارم: معادله ها ، حل معادله درجه 2 به روش تجزیه صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: معادله ها ، حل م

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: معادله ها ، حل معادله درجه 2 به روش ریشه گیری و مربع کامل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل چهارم: معادله ها ، حل معادله درجه 2 به روش ریشه گیری و مربع کامل صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 46 - فصل چهارم:

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: معادله ها ، حل معادله درجه 2 به روش دلتا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل چهارم: معادله ها ، حل معادله درجه 2 به روش دلتا صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: معادله ها ، حل مع

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: معادله ها ، حل تمرینات کاربردی و تست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/29 | آلاء
فصل چهارم: معادله ها ، حل تمرینات کاربردی و تست صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: معادله ها ، حل تمرینا

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: معادله ها ، درس سوم - سهمی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/30 | آلاء
فصل چهارم: معادله ها ، درس سوم - سهمی (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: معادله ها ، درس سوم

فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: معادله ها ، درس سوم - سهمی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/4 | آلاء
فصل چهارم: معادله ها ، درس سوم - سهمی (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: معادله ها ، درس سوم

فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: معادله و نامعادله ، درس سوم - تعیین علامت چند جمله درجه اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/6 | آلاء
فصل چهارم: معادله و نامعادله ، درس سوم - تعیین علامت چند جمله درجه اول صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 51 - فصل چهارم

فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: معادله و نامعادله ، درس سوم - تعیین علامت چند جمله درجه دو

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/7 | آلاء
فصل چهارم: معادله و نامعادله ، درس سوم - تعیین علامت چند جمله درجه دو صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 52 - فصل چهارم:

فیلم جلسه 53 - فصل چهارم: معادله و نامعادله ، تعیین علامت بدون استفاده از جدول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/11 | آلاء
فصل چهارم: معادله و نامعادله ، تعیین علامت بدون استفاده از جدول صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 53 - فصل چهارم: معادل

فیلم جلسه 54 - فصل چهارم: نامعادله ، حل نامعادلات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/13 | آلاء
فصل چهارم: نامعادله ، حل نامعادلات صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 54 - فصل چهارم: نامعادله ، حل نامعادلات

فیلم جلسه 55 - فصل چهارم: نامعادله ، حل نامعادلات (نامعادلات قدرمطلقی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/14 | آلاء
فصل چهارم: نامعادله ، حل نامعادلات (نامعادلات قدرمطلقی) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 55 - فصل چهارم: نامعادله ، حل

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: تابع ، درس اول: مفهوم تابع و نمایش آن (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/19 | آلاء
فصل پنجم: تابع ، درس اول: مفهوم تابع و نمایش آن (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: تابع ، درس

فیلم جلسه 57 - فصل پنجم: تابع ، درس اول: مفهوم تابع و نمایش آن (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/21 | آلاء
فصل پنجم: تابع ، درس اول: مفهوم تابع و نمایش آن (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 57 - فصل پنجم: تابع ، درس

فیلم جلسه 58 - فصل پنجم: تابع ، درس دوم: دامنه و برد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/25 | آلاء
فصل پنجم: تابع ، درس دوم: دامنه و برد صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 58 - فصل پنجم: تابع ، درس دوم: دامنه و برد

فیلم جلسه 59 - فصل پنجم: تابع ، درس دوم: مقدار تابع و ضابطه تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/27 | آلاء
فصل پنجم: تابع ، درس دوم: مقدار تابع و ضابطه تابع صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 59 - فصل پنجم: تابع ، درس دوم: مقدا

فیلم جلسه 60 - فصل پنجم: تابع ، درس دوم: حل تمرین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/2 | آلاء
فصل پنجم: تابع ، درس دوم: حل تمرین صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 60 - فصل پنجم: تابع ، درس دوم: حل تمرین

فیلم جلسه 61 - فصل پنجم: تابع ، درس سوم: انواع تابع (ثابت و همانی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/4 | آلاء
فصل پنجم: تابع ، درس سوم: انواع تابع (ثابت و همانی) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 61 - فصل پنجم: تابع ، درس سوم: ان

فیلم جلسه 62 - فصل پنجم: تابع ، درس سوم: انواع تابع - حل تمرین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/4 | آلاء
فصل پنجم: تابع ، درس سوم: انواع تابع - حل تمرین صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 62 - فصل پنجم: تابع ، درس سوم: انواع

فیلم جلسه 63 - فصل پنجم: تابع ، درس سوم: انواع تابع - حل تمرین و تست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/11 | آلاء
فصل پنجم: تابع ، درس سوم: انواع تابع - حل تمرین و تست صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 63 - فصل پنجم: تابع ، درس سوم:

فیلم جلسه 64 - فصل پنجم: تابع ، درس سوم: انواع تابع - تابع قدرمطلقی و درجه 2

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/12 | آلاء
فصل پنجم: تابع ، درس سوم: انواع تابع - تابع قدرمطلقی و درجه 2 صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 64 - فصل پنجم: تابع ، د

فیلم جلسه 65 - فصل پنجم: تابع ، درس سوم-رسم تابع به کمک انتقال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/16 | آلاء
فصل پنجم: تابع ، درس سوم-رسم تابع به کمک انتقال صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 65 - فصل پنجم: تابع ، درس سوم-رسم تاب

فیلم جلسه 66 - فصل پنجم: تابع ، درس سوم-حل تست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/17 | آلاء
فصل پنجم: تابع ، درس سوم-حل تست صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 66 - فصل پنجم: تابع ، درس سوم-حل تست

فیلم جلسه 67 - فصل پنجم: تابع ، درس سوم - انواع تابع (چند جمله ای و چند ضابطه ای)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/5 | آلاء
فصل پنجم: تابع ، درس سوم - انواع تابع (چند جمله ای و چند ضابطه ای) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 67 - فصل پنجم: تاب

فیلم جلسه 68 - فصل ششم: شمارش بدون شمردن ، درس یکم - اصل جمع اصل ضرب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/24 | آلاء
فصل ششم: شمارش بدون شمردن ، درس یکم - اصل جمع اصل ضرب صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 68 - فصل ششم: شمارش بدون شمردن

فیلم جلسه 70 - فصل ششم: شمارش بدون شمردن ، درس یکم- حل تمرین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/24 | آلاء
فصل ششم: شمارش بدون شمردن ، درس یکم- حل تمرین صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 70 - فصل ششم: شمارش بدون شمردن ، درس یک

فیلم جلسه 71 - فصل ششم: شمارش بدون شمردن ، درس دوم- جایگشت و معرفی فاکتوریل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/2/24 | آلاء
فصل ششم: شمارش بدون شمردن ، درس دوم- جایگشت و معرفی فاکتوریل صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 71 - فصل ششم: شمارش بدون