صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید

فیلم ها : 68 | جزوه ها: 2

فیلم جلسه 0 - جلسه صفر ، معرفی دوره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 0 - جلسه صفر ، معرفی دوره

فیلم جلسه 1 - نظریه اعداد ، استدلال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
نظریه اعداد، استدلال (قسمت اول) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 1 - نظریه اعداد ، استدلال (قسمت اول)

فیلم جلسه 2 - نظریه اعداد، استدلال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
نظریه اعداد، استدلال (قسمت دوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 2 - نظریه اعداد، استدلال (قسمت دوم)

فیلم جلسه 3 - نظریه اعداد، استدلال (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
نظریه اعداد، استدلال (قسمت سوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 3 - نظریه اعداد، استدلال (قسمت سوم)

فیلم جلسه 4 - نظریه اعداد- بخش پذیری (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
نظریه اعداد-  بخش پذیری (قسمت اول) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 4 - نظریه اعداد- بخش پذیری (قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - نظریه اعداد- بخش پذیری (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
نظریه اعداد-  بخش پذیری (قسمت دوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 5 - نظریه اعداد- بخش پذیری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 6 - نظریه اعداد- بخش پذیری (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
نظریه اعداد-  بخش پذیری (قسمت سوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 6 - نظریه اعداد- بخش پذیری (قسمت سوم)

فیلم جلسه 7 - نظریه اعداد- بخش پذیری (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
نظریه اعداد-  بخش پذیری (قسمت چهارم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 7 - نظریه اعداد- بخش پذیری (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 8 - نظریه اعداد- بخش پذیری (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
نظریه اعداد-  بخش پذیری (قسمت پنجم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 8 - نظریه اعداد- بخش پذیری (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 9 - نظریه اعداد - ب.م.م و ک.م.م (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
نظریه اعداد - ب.م.م و ک.م.م (قسمت اول)  صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 9 - نظریه اعداد - ب.م.م و ک.م.م (قسمت او

فیلم جلسه 10 - نظریه اعداد - ب.م.م و ک.م.م (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
نظریه اعداد - ب.م.م و ک.م.م (قسمت دوم)  صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 10 - نظریه اعداد - ب.م.م و ک.م.م (قسمت د

فیلم جلسه 11 - نظریه اعداد ، ب.م.م و ک.م.م (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
نظریه اعداد ، ب.م.م  و  ک.م.م (قسمت سوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 11 - نظریه اعداد ، ب.م.م و ک.م.م (قسمت سو

فیلم جلسه 12 - نظریه اعداد ، ب.م.م و ک.م.م (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء
نظریه اعداد ، ب.م.م  و  ک.م.م (قسمت چهارم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 12 - نظریه اعداد ، ب.م.م و ک.م.م (قسمت

فیلم جلسه 13 - نظریه اعداد - قضیه تقسیم- افراز (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/23 | آلاء
نظریه اعداد - قضیه تقسیم- افراز (قسمت اول) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 13 - نظریه اعداد - قضیه تقسیم- افراز (ق

فیلم جلسه 14 - نظریه اعداد - قضیه تقسیم- افراز (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/23 | آلاء
نظریه اعداد - قضیه تقسیم- افراز (قسمت دوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 14 - نظریه اعداد - قضیه تقسیم- افراز (ق

فیلم جلسه 15 - نظریه اعداد - قضیه تقسیم- افراز (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/23 | آلاء
نظریه اعداد - قضیه تقسیم- افراز (قسمت سوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 15 - نظریه اعداد - قضیه تقسیم- افراز (ق

فیلم جلسه 16 - نظریه اعداد - قضیه تقسیم- افراز (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/27 | آلاء
نظریه اعداد - قضیه تقسیم- افراز (قسمت چهارم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 16 - نظریه اعداد - قضیه تقسیم- افراز

فیلم جلسه 17 - نظریه اعداد ، هم نهشتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/27 | آلاء
نظریه اعداد ، هم نهشتی (قسمت اول) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 17 - نظریه اعداد ، هم نهشتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 18 - نظریه اعداد ، هم نهشتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/27 | آلاء
نظریه اعداد ، هم نهشتی (قسمت دوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 18 - نظریه اعداد ، هم نهشتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 19 - نظریه اعداد ، هم نهشتی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/30 | آلاء
نظریه اعداد ، هم نهشتی (قسمت سوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 19 - نظریه اعداد ، هم نهشتی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 20 - نظریه اعداد ، هم نهشتی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/30 | آلاء
نظریه اعداد ، هم نهشتی (قسمت چهارم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 20 - نظریه اعداد ، هم نهشتی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 21 - نظریه اعداد ، کاربرد های هم نهشتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/30 | آلاء
نظریه اعداد ، کاربرد های هم نهشتی (قسمت اول) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 21 - نظریه اعداد ، کاربرد های هم نهشت

فیلم جلسه 22 - نظریه اعداد ، کاربرد های هم نهشتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
نظریه اعداد ، کاربرد های هم نهشتی (قسمت دوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 22 - نظریه اعداد ، کاربرد های هم نهشت

فیلم جلسه 23 - نظریه اعداد ، کاربرد های هم نهشتی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
نظریه اعداد ، کاربرد های هم نهشتی (قسمت سوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 23 - نظریه اعداد ، کاربرد های هم نهشت

فیلم جلسه 24 - نظریه اعداد ، کاربرد های هم نهشتی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
نظریه اعداد ، کاربرد های هم نهشتی (قسمت چهارم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 24 - نظریه اعداد ، کاربرد های هم نه

فیلم جلسه 25 - نظریه اعداد ، معادله هم نهشتی - معادله سیاله (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
نظریه اعداد ، معادله هم نهشتی - معادله سیاله (قسمت اول) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 25 - نظریه اعداد ، معادله

فیلم جلسه 26 - نظریه اعداد ، معادله هم نهشتی - معادله سیاله (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
نظریه اعداد ، معادله هم نهشتی - معادله سیاله (قسمت دوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 26 - نظریه اعداد ، معادله

فیلم جلسه 27 - نظریه اعداد ، معادله هم نهشتی - معادله سیاله (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
نظریه اعداد ، معادله هم نهشتی - معادله سیاله (قسمت سوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 27 - نظریه اعداد ، معادله

فیلم جلسه 28 - نظریه اعداد ، معادله هم نهشتی - معادله سیاله (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
نظریه اعداد ، معادله هم نهشتی - معادله سیاله (قسمت چهارم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 28 - نظریه اعداد ، معادل

فیلم جلسه 29 - گراف ، تعاریف اولیه گراف (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
گراف ، تعاریف اولیه گراف (قسمت اول) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 29 - گراف ، تعاریف اولیه گراف (قسمت اول)

فیلم جلسه 30 - گراف ، تعاریف اولیه گراف (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
گراف ، تعاریف اولیه گراف (قسمت دوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 30 - گراف ، تعاریف اولیه گراف (قسمت دوم)

فیلم جلسه 31 - گراف ، تعاریف اولیه گراف (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
گراف ، تعاریف اولیه گراف (قسمت سوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 31 - گراف ، تعاریف اولیه گراف (قسمت سوم)

فیلم جلسه 32 - گراف ، تعاریف اولیه گراف (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
گراف، تعاریف اولیه گراف (قسمت چهارم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 32 - گراف ، تعاریف اولیه گراف (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 33 - گراف ،گراف های منتظم و کامل و مکمل گراف

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
گراف ،گراف های منتظم و کامل و مکمل گراف صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 33 - گراف ،گراف های منتظم و کامل و مکمل گ

فیلم جلسه 34 - گراف ، حل تست های دست گرمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
گراف ، حل تست های دست گرمی صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 34 - گراف ، حل تست های دست گرمی

فیلم جلسه 35 - گراف ، حل تست های جادویی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
گراف ، حل تست های جادویی صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 35 - گراف ، حل تست های جادویی

فیلم جلسه 36 - گراف ، حل تست های جادویی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
گراف ، حل تست های جادویی صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 36 - گراف ، حل تست های جادویی

فیلم جلسه 37 - گراف ، دور و مسیر در گراف (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
گراف ، دور و مسیر در گراف (قسمت اول) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 37 - گراف ، دور و مسیر در گراف (قسمت اول)

فیلم جلسه 38 - گراف ، دور و مسیر در گراف (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
گراف ، دور و مسیر در گراف (قسمت دوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 38 - گراف ، دور و مسیر در گراف (قسمت دوم)

فیلم جلسه 39 - گراف ، دور و مسیر در گراف (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
گراف ، دور و مسیر در گراف (قسمت سوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 39 - گراف ، دور و مسیر در گراف (قسمت سوم)

فیلم جلسه 40 - گراف ، دور و مسیر در گراف (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
گراف ، دور و مسیر در گراف (قسمت چهارم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 40 - گراف ، دور و مسیر در گراف (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 41 - گراف ، گراف های همبند و ناهمبند - شمارش گراف ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/26 | آلاء
گراف ، گراف های همبند و ناهمبند - شمارش گراف ها (قسمت اول) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 41 - گراف ، گراف های هم

فیلم جلسه 42 - گراف ، گراف های همبند و ناهمبند - شمارش گراف ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/29 | آلاء
گراف ، گراف های همبند و ناهمبند - شمارش گراف ها (قسمت دوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 42 - گراف ، گراف های هم

فیلم جلسه 43 - گراف ، گراف های همبند و ناهمبند - شمارش گراف ها (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/3 | آلاء
گراف ، گراف های همبند و ناهمبند - شمارش گراف ها (قسمت سوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 43 - گراف ، گراف های هم

فیلم جلسه 44 - گراف ، احاطه گری در گراف (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/10 | آلاء
گراف ، احاطه گری در گراف (قسمت اول) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 44 - گراف ، احاطه گری در گراف (قسمت اول)

فیلم جلسه 45 - گراف ، احاطه گری در گراف (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/11 | آلاء
گراف ، احاطه گری در گراف (قسمت دوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 45 - گراف ، احاطه گری در گراف (قسمت دوم)

فیلم جلسه 46 - گراف ، احاطه گری در گراف (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/13 | آلاء
گراف ، احاطه گری در گراف (قسمت سوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 46 - گراف ، احاطه گری در گراف (قسمت سوم)

فیلم جلسه 47 - گراف ، احاطه گری در گراف (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/18 | آلاء
گراف ، احاطه گری در گراف (قسمت چهارم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 47 - گراف ، احاطه گری در گراف (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 48 - ترکیبیات ، تقسیم n شی یکسان بین k نفر متفاوت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/19 | آلاء
ترکیبیات ، تقسیم n شی یکسان بین k نفر متفاوت صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 48 - ترکیبیات ، تقسیم n شی یکسان بین

فیلم جلسه 49 - ترکیبیات ، تقسیم n شی یکسان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/27 | آلاء
ترکیبیات ، تقسیم n شی یکسان (قسمت اول) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 49 - ترکیبیات ، تقسیم n شی یکسان (قسمت اول)

فیلم جلسه 50 - ترکیبیات ، تقسیم n شی یکسان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/2 | آلاء
ترکیبیات ، تقسیم n شی یکسان (قسمت دوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 50 - ترکیبیات ، تقسیم n شی یکسان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 51 - ترکیبیات ، تقسیم n شی یکسان (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/4 | آلاء
ترکیبیات ، تقسیم n شی یکسان (قسمت سوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 51 - ترکیبیات ، تقسیم n شی یکسان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 52 - ترکیبیات ، مربع لاتین (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/8 | آلاء
ترکیبیات ، مربع لاتین (قسمت اول) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 52 - ترکیبیات ، مربع لاتین (قسمت اول)

فیلم جلسه 53 - ترکیبیات ، مربع لاتین (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/9 | آلاء
ترکیبیات ، مربع لاتین (قسمت دوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 53 - ترکیبیات ، مربع لاتین (قسمت دوم)

فیلم جلسه 54 - ترکیبیات ، مربع لاتین (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/11 | آلاء
ترکیبیات ، مربع لاتین (قسمت سوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 54 - ترکیبیات ، مربع لاتین (قسمت سوم)

فیلم جلسه 55 - ترکیبیات ، مربع لاتین (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/16 | آلاء
ترکیبیات ، مربع لاتین (قسمت چهارم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 55 - ترکیبیات ، مربع لاتین (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 56 - ترکیبیات ، اصل شمول و عدم شمول (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/22 | آلاء
ترکیبیات ، اصل شمول و عدم شمول (قسمت اول) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 56 - ترکیبیات ، اصل شمول و عدم شمول (قسم

فیلم جلسه 57 - ترکیبیات ، اصل شمول و عدم شمول (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/22 | آلاء
ترکیبیات ، اصل شمول و عدم شمول (قسمت دوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 57 - ترکیبیات ، اصل شمول و عدم شمول (قسم

فیلم جلسه 58 - ترکیبیات ، اصل شمول و عدم شمول (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/23 | آلاء
ترکیبیات ، اصل شمول و عدم شمول (قسمت سوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 58 - ترکیبیات ، اصل شمول و عدم شمول (قسم

فیلم جلسه 59 - ترکیبیات ، اصل شمول و عدم شمول (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/26 | آلاء
ترکیبیات ، اصل شمول و عدم شمول (قسمت چهارم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 59 - ترکیبیات ، اصل شمول و عدم شمول (ق

فیلم جلسه 60 - ترکیبیات ، شمارش توابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/11 | آلاء
ترکیبیات ، شمارش توابع (قسمت اول) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 60 - ترکیبیات ، شمارش توابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 61 - ترکیبیات ، شمارش توابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/11 | آلاء
ترکیبیات ، شمارش توابع (قسمت دوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 61 - ترکیبیات ، شمارش توابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 62 - ترکیبیات ، شمارش توابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/11 | آلاء
ترکیبیات ، شمارش توابع (قسمت سوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 62 - ترکیبیات ، شمارش توابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 63 - ترکیبیات ، شمارش توابع (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/1/11 | آلاء
ترکیبیات ، شمارش توابع (قسمت چهارم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 63 - ترکیبیات ، شمارش توابع (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 64 - ترکیبیات ، اصل لانه کبوتری (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/8 | آلاء
ترکیبیات ، اصل لانه کبوتری (قسمت اول) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 64 - ترکیبیات ، اصل لانه کبوتری (قسمت اول)

فیلم جلسه 65 - ترکیبیات ، اصل لانه کبوتری (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/8 | آلاء
ترکیبیات ، اصل لانه کبوتری (قسمت دوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 65 - ترکیبیات ، اصل لانه کبوتری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 66 - ترکیبیات ، اصل لانه کبوتری (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/8 | آلاء
ترکیبیات ، اصل لانه کبوتری (قسمت سوم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 66 - ترکیبیات ، اصل لانه کبوتری (قسمت سوم)

فیلم جلسه 67 - ترکیبیات ، اصل لانه کبوتری (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/3/8 | آلاء
ترکیبیات ، اصل لانه کبوتری (قسمت چهارم) صفر تا صد گسسته دوازدهم - آژنگ نوید فیلم جلسه 67 - ترکیبیات ، اصل لانه کبوتری (قسمت چهار